Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Dödsbo ansågs ej ha visat förvärv av sjöbod eller bättre rätt till densamma oavsett hur det påstådda förvärvet ska klassificeras; Bl.a. om bevisbördan för bättre rätt, specifikation och utredning avseende återuppbyggnad med nytt material

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Tidigare intresserad köpare av jordbruksfastigheter i Polen ansågs ha visat rätt till skadestånd enligt principen om culpa in contrahendo; Bl.a. om likheterna mellan principens internationella och svenska tillämpning, säljares upplysningsplikt avseende eventuella sakrättsliga belastningar enligt 41 § 3st köplagen, i vilka sammanhang säljare kan åberopa god tro och bevisvärdering avseende uppkommen skada i samband med avtalsförhandlingar som föranlett kostnader för undersökningar.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2018 s. 127 (T 2659-17) (PDF)

Sammanfattning:

Reklamation vid för sent utförd prestation. En passagerare som har rätt till ersättning enligt artikel 7 i flygpassagerarförordningen vid försenad flygning måste, för att ha rätt till ersättningen, meddela lufttrafikföretaget att han eller hon vill åberopa förseningen. Det ska göras inom skälig tid efter det att resan avslutades. En reklamation som lämnas inom två månader efter det att resan avslutades ska alltid anses gjord i rätt tid.


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Beställare av stenläggning ansågs i egenskap av konsument ha visat att entreprenör inte hade rätt till betalning förrän beställda arbeten avslutats – köpet av tjänsterna hade varken hävts eller avbeställts; Bl.a. om gränsen för tillämpning om konsumenttjänstlagens regler om småhusentreprenad på mindre tillbyggnader av hus avseende bevisbördan för vad som avtalats

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Köpare av husbil ansågs ha visat att fel förelåg på sådant sätt som berättigade till ersättning för följdförlust i form av utebliven semester; Bl.a. om konsumenters rätt till ersättning vid avtalsbrott för icke helt obetydlig följdförlust

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: [Tingsrättens dom fastställs] Samägare ansågs ej ha visat ensidig rätt att säga upp samäganderättsavtal som ingåtts tillsvidare; Bl.a. ogiltigförklarande av villkor om framtida förfogandebegränsningar av andelar

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Försäkringsbolag ansågs ha visat att besiktningsmans underlåtenhet att genomföra ”enkel och naturlig” kontrollåtgärd var oaktsam på ett så pass vårdslöst sätt att skadeståndsskyldighet förelåg; Bl.a. om hur långtgående åtgärder som måste vidtas vid besiktning av installationer avsedda för eldning

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Entreprenör ansågs ha visat att skada i samband med entreprenad upptäckts så pass tidigt och reklamerats så pass tydligt till ansvarigt konsultföretag att skadeståndsanspråket inte hade preskriberats enligt ABK 96 § 6.8; Bl.a. om starttid för preskriptionsfrist i och med insikt om att ekonomisk skada sannolikt kan uppstå jämte skälig anledning att anta vem som bär ansvaret för uppkommen skada och skillnaden mellan reklamation enligt köplagen jämfört med reklamation av utfört konsultuppdrag

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Beställare av fönstermontering ansågs ha visat att tjänst var felaktigt/icke-fackmässigt utförd och fick prisavdrag; Bl.a. om beviskravet klart mera sannolikt för att konsument ska få rätt till ersättning även för skador som orsakats av den felaktiga tjänsten

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Advokatbyrå ansågs ha visat att uppdrag har skötts utan någon betydande avvikelse från den standard som kunnat förväntas, f.d. klient har därmed förpliktats utge fakturerat arvode; Bl.a. om kontraktsrättsliga principer för tillräcklig omsorg och fackmässighet vid utförande av uppdrag, placering av bevisbördan för felaktigt utfört uppdrag respektive att arvodet för uppdraget varit skäligt, samt betydelsen av att klient inlett talan mot fel part innan ombud anlitats, klients åsikt om att mellandom borde ha begärts samt att ett visst vittne borde ha hörts

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Efterarvingar till först avlidne make ansågs ha visat att den sist avlidna makan väsentligt hade minskat sin egendom med 2 miljoner av det hon ärvt av sin make med fri förfoganderätt, utan att visa tillbörlig hänsyn mot makens arvingar; Bl.a. om bevisbördan för enskild egendom i samband med arvskifte.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Åklagare ansågs ej ha visat att icke-auktoriserad person hade begått brott genom att förmedla bolagsinkråm vari ingick fastigheter – då alternativet att förmedlingen kunde ha avsett aktier också låg nära till hands, utgick ansvarsprövningen från det för den tilltalade mest fördelaktiga alternativet

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare ansågs endast ha visat att fel i fastighet som berättigar till prisavdrag förelåg i mindre omfattning; Bl.a. om högre driftskostnads påverkan på fastighets marknadsvärde, bevisvärdering för att avgöra huruvida vissa åtgärder vid ändring av tillbyggnad varit bygglovspliktiga enligt riktlinjer hos aktuell kommun, samt kravet på att en viss fackmannamässigt felaktig konstruktion måste påverka en fastighets marknadsvärde så pass mycket att avvikelsen också kan anses utgöra ett fel i rättslig mening

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Sökande ansågs inte ha rätt till dröjsmålsränta på hela kapitalbeloppet; hänsyn ska tas till successiva avbetalningar som gjorts efter fordrans förfallodag och den första missade avbetalningen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: I Va-mål om ersättning för vattenavgifter har en fastighetsägare påstått att det vattentryck kommunen levererat genom normaltrycksledningen har varit undermåligt. Han har därför gjort gällande en motfordran avseende den kostnad han haft för el till nödvändig tryckstegringspump fram till dess att fastigheten kopplades in på högtrycksledning. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att vattentrycket i förbindelsepunkten har varit för lågt för att anläggningen ska anses ha varit ändamålsenlig och att va-bolaget inte har kunnat visa att det fullgjort sina skyldigheter enligt vattentjänstlagen. Fastighetsägaren har därför fått kvitta den skäligen uppskattade kostnad han haft för el till tryckstegringspumpen efter den tidpunkt då han påtalade det bristfälliga vattentrycket

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Trafikverket ansågs ej hav visat rätt till avkastningsränta och endast delvis rätt till dröjsmålsränta på felaktigt utbetalade belopp; Bl.a. om förhållandet mellan avkastningsränta och undantagssituationer snarlika condictio indebiti, mer om analog tillämpning av bestämmelsen om avkastningsränta och betydelsen av reell möjlighet att placera felaktigt utbetalade pengar på räntebärande konto

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Dödsbodelägare ansågs ej ha visat att en nyare viljeförklaring upprättad av testatorn uppfylde kraven för återkallande av testamente; Bl.a. om försiktighet vid bedömningar av återkallelse av testamente pga. risken för yttre påverkan m.m.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 1195 (T 1451-17) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om en fastighetsköpare – även om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder – på grund av passivitet har förlorat sin rätt till påföljd för fel i fastigheten genom att inte underrätta säljaren om felet

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 1140 (T 1622-17, Ö 3043-16) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om när en betalningstransaktion ska anses ha skett vid tillämpning av 3 kap. 1 och 2 §§ konkurslagen när den utförts med utnyttjande av I) checkräkningskredit respektive II) innestående kontomedel

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 1094 (T 5183-16) (PDF)

Sammanfattning:

Försträckning? Fråga om bevisbördan i en situation där det står klart att en överföring har skett men det råder delade meningar om överföringens innebörd.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 1105 (T 435-17) (PDF)

Sammanfattning:

En elektronisk låneförbindelse har undertecknats genom en avancerad elektronisk underskrift. Innehavaren av underskriften har invänt att denna använts obehörigen av någon annan. Det har ansetts att långivaren måste visa att det är den påstådda avancerade elektroniska underskriften som har använts. Om så sker måste innehavaren av underskriften göra antagligt att användandet av underskriften skett obehörigen.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 1123 (Ö 1266-17) (PDF)

Sammanfattning:

Ersättning från en olycksfallsförsäkring och en trafikskadeförsäkring har satts in på ett bankkonto. Fråga om skydd mot utmätning (Rättsfall: NJA 2017 s. 754)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Sökande rättshjälpsbiträde ansågs ha rätt att få tidigare dom kompletterad med ytterligare fem timmars ersättning enligt rättshjälpslagen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 1045 (Ö 4718-16) (PDF)

Sammanfattning:

Anteckning i fastighetsregistret om en i ett gåvobrev angiven inskränkning i gåvotagarens rätt att förfoga över fastigheten kan tas bort om det inte framgår av anteckningen vad förbehållet avser, gåvobrevet inte finns i inskrivningsmyndighetens akt och inte heller i övrigt har kunnat frambringas

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Påstådd ägare till bil ansågs ej ha visat att ägandepresumtionen som följer med registrering i vägtrafikregistret hade brutits genom bevisning om omständigheterna vid köpetillfället

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Kreditinstitut (ursprunglig ägare) ansågs ha visat att grävmaskin hade uthyrts genom leasing jämte återtaganderättsförbehåll och inte genom avbetalningsköp; Bl.a. om restriktiv tillämpning av omklassificering från leasingavtal till avtal om avbetalningsköp, samt om återtagandeförbehåll varit allvarligt menat genom att den verkliga marknadsrisken inte har övervältrats på leasetagare

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Förälder ansågs i fråga om indragning och återbetalning av underhållsstöd ha visat att hon inte var sambo med barnens fader; Bl.a. om betydelsen att föräldrar är folkbokförda i samma hus och tar hand om de gemensamma barnen samtidigt.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 2011 s. 576.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 1101 (T 4823-16) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om revisor har ett skadeståndsansvar enligt 29 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) mot styrelseledamot på grund av brister i revisionen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Svarande i rättegång ansågs ha visat att kärandeombud, som sedermera avvisats, uppvisat vårdslöshet och försumlighet i så hög grad genom ingivande av vidlyftiga inlagor, att ombudet förpliktades solidariskt med käranden ersätta svarandens rättegångskostnader

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 1998 s. 633.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fastighetsköpare ansågs ej ha visat att förekomsten av träskyddsmedel med pentaklorfenol i huskonstruktionen innebar någon väsentlig försämring av fastighetens marknadsvärde och utgjorde därför inte något fel i jordabalkens mening

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare ansågs ej ha visat att faktiskt hinder för avhämtning av varor förelåg och hade därför inte rätt till skadestånd

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 999 (Ö 286-17) (PDF)

Sammanfattning: Ansökan om särskild handräckning med anledning av att svaranden hade hindrat sökanden från fortsatt användning av en väg som gick över svarandens fastighet. Frågor rörande bl.a. svarandens påstående om samtycke samt krav på proportionalitet

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Kärande ansågs inte ha visat personligt skadeståndsansvar för vårdslös besiktningsman; Bl.a. om slutbesiktnings som immateriell tjänst och betydelsen av att besiktningsmäns ansvar inte är lagreglerat

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Advokatbyrå ansågs ha visat rätt till betalning för uppdrag som utförts mellan 2002 och 2013 - trots att byrån endast fakturerat en liten del årligen, har den totala skulden antecknats i årliga sammanställningar, vilka har haft preskriptionsavbrytande verkan, samt medfört att reklamation av fakturor som framförts efter avslutat uppdrag har gjorts för sent

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 882 (T 5435-16) (PDF)

Sammanfattning: Vid återvinning enligt 4 kap. 5 § konkurslagen har det subjektiva rekvisitet, att medkontrahenten borde ha känt till gäldenärens insolvens, ansetts innefatta en undersökningsplikt för medkontrahenten i de situationer där omständigheterna är ägnade att väcka misstankar om gäldenärens insolvens

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Far som gett bort jordbruksfastighet till dotter ansågs ej ha visat att den nyttjanderätt som han förbehållit sig också omfattade rätten att hyra ut boningshuset; Bl.a. om olika huvudregler om fastighetsägarens samtycke till nyttjanderättshavarens uthyrning beroende på om partiell eller benefik nyttjanderätt upplåtits

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 1997 s. 645.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Kärande ansågs inte ha visat att en skuldsammanställning i retur samt vissa avbetalningar hade utgjort en accept av ett avtal om betalningsansvar banklån som upptagits under tidigare äktenskap och samverkan i bolag

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Borgenär ansågs ha visat att borgensman enligt skriftlig förbindelse också var verklig låntagare, Bl.a. om bedömning av verklig avtalspart, upprättande av handling för skens skull och jämkning enligt 36 § avtalslagen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Försäkringsbolag ansågs ha visat att anspråk på att återfå godtrosförvärvad motorsåg hade framställts inom sexmånadersfristen jämlikt godtrosförvärvslagen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare ansågs till viss del ha visat fel i fastighet som ger rätt till prisavdrag; Bl.a. om befogad anledning för köpare att räkna med en viss egenskap eller att inte behöva räkna med viss dålig egenskap (enuntiation), undersökningsplikt avseende fel under marknivå och reklamation av dolda fel

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Medgiven talan ansågs medföra återgång av fastighetsköp; Bl.a. om effekten av felaktigt meddelad lagfart istället för vilande lagfart samt indispositiva moment i fastighetsmål

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Universell testamentstagare ansågs ej ha visat att upprättat testamente till hennes nackdel, berodde på otillbörlig påverkan av den avlidnes systersöner; Bl.a. om orsakssamband mellan påstådd psykisk störning och upprättande av testamente, samt bevisbördan för att viljesvaghet eller bristande omdömesförmåga har utnyttjats vid upprättande av testamente.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Husköpare ansågs ej ha visat att ingjutna reglar i husets betongplatta har utgjort ett dolt fel som inte omfattades av deras utökade undersökningsplikt; Bl.a. om motiven till köpares skyldighet att visa att dolt fel har förelegat på tillträdesdagen av fastigheten

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Överlåtare av aktier som även betalat hälften av solidariskt upptaget lån, ansågs ha visat sin regressrätt gentemot köparen på grund av att lånet enbart hade kommit den kvarvarande aktieägaren till godo och presumtionen om hälftendelning därmed hade brutits

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 769 (Ö 5072-16) (PDF)

Sammanfattning: Ett elektroniskt skuldebrev ställt till viss man eller order kan anses vara ett löpande skuldebrev endast under förutsättning att en gäldenär som erlägger betalning kan på informationsteknisk väg ställas i samma säkra position som när anteckning sker på en skuldebrevshandling eller när han återfår handlingen

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson