Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Arvsberättigad ansågs ha visat att advokat som gett oriktiga råd om möjligheterna att klandra testamente och den omtvistade kvarlåtenskapens värde har varit vårdslös och därmed ersättningsskyldig; Bl.a. om utförlig redovisning av praxis från HD om advokaters skadeståndsansvar och bedömning av oaktsam/vårdslös rådgivning till klienter, samt att även om en klient naturligtvis får ingå ofördelaktiga förlikningar, utgångspunkten måste anses vara att ”personer inte handlar helt irrationellt ur juridiskt eller ekonomiskt hänseende”.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 445 (T 4179-18) (PDF)

Sammanfattning: En lokalhyresgäst har på grund av brist i nyttjanderätten, föranledd av ombyggnadsarbeten, ansetts ha rätt till nedsättning av hyran och senare även rätt till förtida uppsägning av hyresavtalet

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Advokat ansågs ha visat rätt att få betalt då tidigare ombudsuppdrag i tvist om vattenskada vid markarbete på klientens egendom, inte var vårdslöst utfört; Bl.a. om att klient måste bevisa dels vårdslöshet, dels att sådan vårdslöshet från advokatens sida har påverkat utgången av klientens tvist vid domstol.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Konkursbo ansågs ha visat rätt att återfå frivilligt utbetalade rättegångskostnader eftersom rättsgrunden för betalningen (en dom som senare undanröjdes) föll efter betalningstillfället; Bl.a. om att rätt till avkastningsränta på rättegångskostnaderna varken kan grundas på bestämmelser i räntelagen eller utsökningsbalken.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Broder ansågs ha visat att moderns fastighetsgåva som låg nära hennes bortgång, och som hade hållits hemlig, var att likställa med testamente och därför skulle återgå; Bl.a. om att värdehöjande arbete på fastigheter måste kunna bevisas i detalj för att frångå huvudregeln i de förstärkta laglottsskyddet så att gåvan inte behöver återlämnas.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Allmänning ansågs ej ha visat att deras juridiska ombud skulle ersätta ekonomisk skada till följd av förlorad mark, även om ombudet hade agerat vårdslöst genom att inte ge in allmänningens överklagande i tid; Bl.a. om adekvat kausalitet mellan vårdslöshet och uppkommen skada, samt den s.k. adekvansgränsen såsom en objektiv efterhandsbedömning.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Advokatbyrå ansågs ej ha visat att försäkringsbolag inte hade rätt att kräva samma grad av specificering i kostnadsräkning som försäkringstagare, för utfående av rättsskydd

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Barn till avliden make ansågs ej ha visat att tidigare klanderprocess avseende testamentes giltighet mot kvarlevande maka som åberopade 12:1 ÄB skulle påverka rätten för den kvarlevande makans dotter att ta arv efter maken såsom särkullbarn enligt samma testamente. Testamentet omtolkades dock - till följd av utgången i den tidigare processen ansågs det inte förenligt med den avlidne makens vilja att hans särkullbarn skulle ärva honom.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

[Förlikt i hovrätten] Dödsbo ansågs ha visat att avliden inte själv hade undertecknat gåvobrev, varför överfört penningbelopp skulle återbetalas av den som förfalskat namnteckningen.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Bolag ansågs ha visat rätt att återfå aktier som överlåtits genom gåva, eller annars dess värde, aktierna ansågs dock ha saknat värde vid tidpunkten då gåvan fullbordades; Bl.a. om när överlåtelse kan vara fordringsrättsligt giltig, dock ogiltig enligt aktiebolagslagens förbud för aktiebolag att förvärva egna aktier när aktier anses ha överlåtits mot vederlag. Även om. principen om fordringsrätters fria överlåtbarhet och utförlig redogörelse för rättsföljden av ogiltighet där praxis saknas.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Advokaten hade upprättat dels en bouppteckning, dels ett förslag på bodelning och arvskifte. Kostnaden för advokatens arbete med bouppteckning hade belastat dödsboet, och arvodet avseende bodelning samt arvskifte debiterades konsumenten. Advokaten ansågs inte ha visat att han upplyst konsumenten om att hon personligen skulle debiteras för arbetet med bodelning och arvskifte samt att det därmed inte var visat att det kommit till stånd ett uppdrags­förhållande mellan advokaten och konsumenten. Konsumenten var därmed inte betalningsskyldig för fakturan

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 2006 s. 367.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fastighetsköpare ansågs ej ha visat att balkong – där vatten trängt in vid anslutningen till husfasaden - var en sådan riskkonstruktion som besiktningsman borde ha upplyst om i besiktningsprotokoll

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 2011 s. 576.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare av restaurangverksamhet ansågs ej ha visat att halva köpeskillingen var ett lån till en kompanjon som denne skulle återbetala; Om bl.a. betydelsen av muntliga uppgifter samt efterföljande mailkonversationer där antydningar om lån återfinns på flera ställen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Leverantör ansågs ej ha visat att beställare av mjukvara för biltvättar hade brustit avseende sin del i avtalet - beställaren hade fullgjort sin skyldighet att fysiskt installera hårdvaran så att förutsättningar för att ansluta mjukvaran i och för sig fanns; Bl.a. om tolkning av leverantörsavtal i dess helhet som ett s.k. datasystemleverantörsavtal, där betalningsskyldighet förutsätter att hela systemet faktiskt har satts i drift.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Arvsberättigade ansågs ha visat att nyare testamente var upprättat under inflytande av psykisk störning (Alzeimer) och därmed ogiltigt; Bl.a. om bevisvärdering av filmer hos testatorn, partsutsagor m.m.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Universella testamentstagare ansågs ha visat att strykning av deras namn och förtydligande tillägg, inte hade gjorts på sådant sätt att originaltestamentet hade återkallats; Bl.a. om när tillägg och förtydligande av strykningar i testamente inte behöver uppfylla formkraven för testamente, samt vem som måste visa att testator själv gjort överstrykningar i testamente.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Fd make ansågs ha visat att hans överskjutande betalning för del av fastighet var ett lån till hans dåvarande maka, däremot ansågs han inte ha motbevisat presumtionen om hälftenägande i samäganderättslagen; Bl.a. om regressanspråk och bevisbördan för efterskänkning av regressrätt, samt - i skiljaktig mening - tillämpningen av allmänna förmögenhetsrättsliga principer såsom jämkning enligt 36 § avtalslagen eller förutsättningsläran vid fördelning mellan makar.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare ansågs ha visat att alla rimliga åtgärder hade vidtagits för att kontrollera fordonsmäklares rätt att sälja husbil och ansågs därmed ha bättre rätt till husbilen enligt kommissionslagen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Advokaten borde ha kontrollerat att konsumentens rättsskyddsförsäkring kunde tas i anspråk innan hon påbörjade sitt arbete och borde ha insett att konsumenten utgick från att rättsskydd kunde nyttjas i ärendet. Nedsättning av faktura

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

[Hovrätten fastställde tingsrättens dom] Inkassobolag ansågs ej ha visat att jurist och klient hade avtalat om ett visst högre timpris, inte heller att klienten hade reklamerat kostnadsräkningen för sent; Bl.a. om analog tillämpning av viss lagstiftning på uppdragsförhållanden mellan konsument och jurist, rimlig tidsåtgång i mindre komplicerade arbetstvister, samt allmänna reklamationsrättsliga principer.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 259 (Ö 1820-18) (PDF)

Sammanfattning: En likvidator har under vissa förhållanden retentionsrätt för sin fordran på arvode i bankmedel som härrör från likvidationsbolaget

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 195 (T 2835-18) (PDF)

Sammanfattning: Återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet. Fråga om en säljare lämnat ett uttryckligt eller underförstått förfogandemedgivande till köparen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 171 (T 5437-17) (PDF)

Sammanfattning:

Klander av skiljedom. Fråga om domstols utgångspunkt för prövningen av skiljenämnds behörighet. Även fråga om ett handläggningsfels betydelse för att en skiljedom ska kunna upphävas.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare ansågs ej ha visat att brandskador på sjöbod utgjorde fel i jordabalkens mening eller att vissa angivna skador hade reklamerats i tid; Bl.a. om betydelsen av påverkan på marknadsvärdet, försumlighet att inte lämna upplysningar och möjligheten att få skadestånd då skador inte utgör fel i jordabalkens mening.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: En av två delägare i enkelt bolag ansågs ej ha visat att den hyresfastighet som delägarna hade fått genom familjerättsligt fång var en s.k. inskränkt bolagsbelastad egendom. Fastigheten ansågs vara oinskränkt bolagsbelastad och skulle därmed avyttras som ett led i den slutliga avvecklingen av det enkla bolaget; Bl.a. om bedömningen av tidpunkten då ett enkelt bolag uppstår och kriterier för oinskränkt respektive inskränkt bolagsbelastad egendom enligt juridisk doktrin och rättsutlåtande.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 136 (T 1600-18) (PDF)

Sammanfattning: Preskription enligt 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen. Fråga om vad som krävs för att den som gör gällande anspråk på ersättning enligt en företagsförsäkring ska anses ha anmält detta i tid

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 94 (T 1559-18) (PDF)

Sammanfattning: Ren förmögenhetsskada. En bostadsrättsförening har ansetts skyldig att ersätta en förvärvare av en bostadsrätt för skada som orsakats genom att föreningen lämnat felaktiga uppgifter om pantsättning i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen (Rättsfall: NJA 1975 s. 657, NJA 1987 s. 692, NJA 2001 s. 878, NJA 2005 s. 608, NJA 2014 s. 272, NJA 2017 s. 824)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Husköpare ansågs ha visat rätt till avkastningsränta från Myresjöhus då återbetalning pga. förlikning utgjorde prisavdrag och inte skadestånd. Myresjöhus ansågs ej ha visat att husköparna hade gjort sig skyldiga till bedrägeri eller annars ”civilt” svek genom att inte upplysa om tidigare försäkringsersättning, vilket medförde ett högre belopp i förlikning; Bl.a. om motiven till regleringen för avkastningsränta när annat inte har avtalats.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Inom bolagskoncern ansågs dotterbolag ha visat att moderbolag genom VD haft sådan kunskap om att rättslig grund för vissa betalningar saknades och att betalningarna därmed skulle återgå enligt principen om Condictio Indebiti; Bl.a. om beviskravet för ”befogat god tro” för att mottagare ska få behålla viss betalning och utökat krav på aktsamhet för betalningsmottagare - betalningsmottagare borde utifrån viss kunskap ha undersökt de rättsliga grunderna för mottagna betalningar närmare

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

(Tingsrättens dom fastställdes av HovR:n] Dödsbo ansågs ha visat att den avlidne inte hade ingått något muntligt avtal om reglering av skuld eller om gåva; Bl.a. om betydelsen av utförda transaktioner när person varit gammal och förvirrad, samt bevisbördan för att muntligt avtal har träffats

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Två ägare av byggnader på ofrigrund ansågs ej ha visat att arrendeavtalet med staden var oskäligt enligt 36 § avtalslagen då det inte gick att dela upp i flera arrendeavtal; Bl.a. om den stora svårigheten att få dessa fastigheter i mångmiljonklassen sålda, då pantsättning av byggnader på ofri grund som säkerhet för banklån endast kan göras genom säkerhetsöverlåtelser.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Cancerfonden ansågs ha visat att inbördes testamente inte hade återkallats trots att det hade rivits itu, Cancerfonden hade visserligen avstått från sin rätt till arv, ett avtal som dock ansågs oskäligt med stöd av 36 § avtalslagen [se tingsrättens dom] då det utgick från felaktiga förutsättningar; Bl.a. om bevisvärdering vid ev. förändring av testators yttersta vilja utifrån vittnesmål, samt de förhållandevis höga krav på bevis som måste ställas för att en arvinge ska anses ha avstått från sitt arv.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 23 (T 1634-18) (PDF)

Sammanfattning: En sambo har betalat fakturor som avsett den andra sambons egendom som inte var samboegendom men som användes av samborna gemensamt. Den betalande sambon har ansetts ha bevisbördan för sitt påstående att betalningen utgjort ett penninglån. När han inte bevisat sitt påstående uppkommer frågan om han har rätt till ersättning på den grunden att den andra sambon, sedan samboförhållandet upphört, har gjort en obehörig vinst. Frågan har besvarats nekande (Rättsfall: NJA 1975 s. 298, NJA 1975 s. 577, NJA 1992 s. 163, NJA 2009 s. 64, NJA 2013 s. 242, NJA 2014 s. 364, NJA 2017 s. 1094)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: [förlikt i hovrätten] – Klient vars knä skadats i samband med flygning ansågs ej ha visat att advokat varit vårdslös i sin rådgivning genom att inte tillräckligt tydligt upplysa om preskriptionsfristen enligt den s.k. Montrealkonventionen.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till RH 2010:43.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

[Hovrätten fastställde tingsrättens dom avseende borgensåtagandet] Åbro Bryggeri ansågs ha visat att borgensansvar för belopp som korrekt återvunnits i konkurs kvarstod, trots förlikning; Bl.a. om när borgensansvar återuppstår pga. tidigare gäldenärs konkurs.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2018 s. 1117 (Ö 2916-18) (PDF)

Sammanfattning:

Kvittningsförbudet för Skatteverket i 71 kap. 4 § skatteförfarandelagen är inte analogt tillämpligt på en enskilds fordran på Skatteverket för rättegångskostnader i ett utmätningsmål rörande skatteskulder (NJA 2005 s. 3 & NJA 2015 s. 374

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Dotter ansågs ej ha visat dold samäganderätt i föräldrarnas inköpta fastighet, inte heller att stallverksamheten på gården skulle ha utgjort ett enkelt bolag; Bl.a. om praxis för dold samäganderätt till fast egendom (obligationsrättsligt anspråk) i familjeförhållande, restriktiv tillämpning av presumtionsregeln för dold samäganderätt och hur dold samäganderätt kan uppstå genom enkelt bolag.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: [Förlikt i Svea HovR] Entreprenör ansågs ej ha visat att viss del betalning från beställaren skulle räknas av mot återstående skuld avseende huvudkontraktet. Något avtal om avräkningsordning fanns inte. Beställaren ansågs dock betalningsskyldig i målet till entreprenören för ytterligare utförda arbeten.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Företagsägare ansågs ej ha visat att någon köpeskilling hade avtalats i samband med aktieöverlåtelse, trots skriftligt avtal med prissättning från revisor

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Kreditbolag ansågs ej ha visat att lån hade ingåtts med X och hade därför inte rätt till återbetalning. Lånet hade tecknats av Y som obehörigen hade använt X:s bankdosa och även öppnat bankkonto i X:s namn; Bl.a. om beviskravet för falsk elektronisk underskrift, vårdslös hantering av bankdosa som betalningsinstrument och kriteriet om förmögenhetsförskjutning för rätt till återbetalning enligt principen om condictio indebiti

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare ansågs ha visat rätt till prisavdrag då plattsättning på golv och väggar var sämre utförd än vad en köpare med fog bör kunna räkna med (abstrakt fel i fastighet), och även att undersökningsplikten hade fullgjorts; Bl.a. om skillnaden mellan konkret fel & abstrakt fel, utvidgad undersökningsplikt, samt avvisad omständighet som åberopats för sent i hovrätten.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: [Hovrätten fastställde tingsrättens dom] Allmänna arvsfonden ansågs ha visat att namnteckning var förfalskad och att testamente till förmån för påstådd universell testamentstagare därmed inte var giltigt; Bl.a. om värdering av tekniska bevis för förfalskning.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Restaurangbolag ansågs ej ha visat att Skanska hade översänt ett bindande anbud rörande lokalhyresavtal, inte heller att nedlagda numera onödiga konsultkostnader m.m. gav rätt till ersättning enligt principen culpa in contrahendo; Bl.a. om bevisvärdering avseende restaurangbolagets påstående om "omfattande och långtgående förhandlingar".

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Påstådd avtalsborgenär ansågs ej ha visat att förre avtalsborgenären, som också varit avtalsgäldenär i det ömsesidigt förpliktande avtalet, haft samtycke av den andra avtalsparten för att överlåta avtalet; Bl.a. om principer för överlåtelse av samtliga rättigheter och skyldigheter i ömsesidigt förpliktande avtal

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson