Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Dödsbodelägare ansågs ej ha visat att senare upprättat testamente utgjorde en återkallelse av det tidigare testamentet; Bl.a. om praxis för vilket testamente som ska gälla när nyare testamente är likalydande, helt oförenligt eller om testamentena skiljer sig åt, men ändå kan verkställas.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2018 s. 866 (T 5317-17) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om näringsidkare handlat för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Bedömningen ska utgå från en typisk konsuments skyddsintresse och göras på ett objektiverat sätt

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Beställare av skogsplantering ansågs ej ha visat att ”planttäthet” eller ”överlevnadsgrad” hade avtalats; Bl.a. om analog tillämpning av köplagen på liknande tjänst och beviskravet för att fast pris har avtalats.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2018 s. 834 (Ö 5051-17) (PDF)

Sammanfattning:

Tolkning av villkor i en ansvarsförsäkring. Villkorets innebörd har fastställts med ledning främst av ordalydelsen sedd i ljuset av försäkringsavtalets systematik och innehåll i övrigt. – Ett villkor om att försäkringen undantar vite har ansetts inte hindra en rätt till ersättning för skadestånd, när skadan bestått i att den skadelidande betalat vite till sin avtalspart i bakre led

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Privatperson ansågs ej ha visat att han hade avstått från arv, några bevis presenterades aldrig, därmed fanns inget hinder för utmätning av delen som motsvarade arvet.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2018 s. 816 (Ö 1050-18) (PDF)

Sammanfattning:

I ett mål om betalningsföreläggande har svaranden underlåtit att ta del av ansökan. Det därefter meddelade utslaget har undanröjts genom resning, eftersom svaranden inte kände till att ansökan utgjorde ett led i en otillbörlig verksamhet

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Musiker ansågs ej ha visat att diskussioner, gemensamma spelningar och samarbete i övrigt utgjorde ett enkelt bolag eller att muntligt avtal hade blivit bindande mellan parterna, s.k. konkludent handlande; Bl.a. om bevisvärdering vid olika stadier av förhandlingar utifrån kriterierna för att ett enkelt bolag ska uppstå.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisning till bl.a. NJA 1994 s. 34

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2018 s. 805 (T 5152-17) (PDF)

Sammanfattning:

En borgenär erhöll efter utmätning betalning för en preskriberad fordran. Verkställigheten har ansetts inte återuppväcka fordran, eftersom borgenären inte haft grund för befogad tillit till att gäldenären önskat erkänna fordran. Gäldenären har därmed haft rätt att återfå de utbetalda beloppen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fd. sambo ansågs ej ha visat att bodelningsavtal har utgjort hinder mot utmätning av fordran på köpeskilling för fastighet; Bl.a. om att dold samäganderätt till fast egendom inte har sakrättsligt skydd och skillnaden mellan att överlåta en fastighet, jämfört med att överlåta en fordran

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 2000 s. 325.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Påstådd ägare ansågs ej ha styrkt sin äganderätt till hästtransport som befann sig i utmätningsgäldenärs besittning vid utmätningstillfället; Bl.a. om skillnaden i beviskrav om prövningen istället hade gjorts inom ramen för ett utmätningsförfarande

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Konsument ansågs ha gett advokat i uppdrag att utföra arbete för konsumentens räkning. Avslag

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Advokat hade skriftligen upplyst konsumenter om att vinnande part får sina rättegångskostnader betalda. När konsumenterna vann målet framställde advokaten krav mot konsumenterna motsvarande advokatens arvode med avdrag för det arvode som tingsrätten bedömt skäligt och som motparten betalat. Advokaten ansågs inte ha visat att hon hade informerat sina klienter om risken att få stå för den del av arvodet som domstolen inte bedömer är skäligt. Nedsättning

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 1995 s. 577.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 2001 s. 59.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

[Tingsrättens dom fastställdes] Klient ansågs ha visat att advokat varit vårdslös genom att inte upplysa om skatteeffekter vid övertagande av bostadsrätt och att advokaten därmed var skadeståndsskyldig för skada till följd av sambos till beskattning återförda uppskovsbelopp. Även att uppdragsavtal hade ingåtts med advokat som privatperson och inte med advokatbyrå. Bl.a. om skyldigheten att fullgöra uppdrag som rådgivare med omsorg och noggrannhet. Aktsamhetsnorm och adekvat kausalitet vid skada till följd av vårdslöshet. Vem som får antas vara rätt avtalspart

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Dödsbodelägare ansågs ha visat att fastighetsgåva var att likställa med testamente och därför skulle återgå till dödsboet med dess försäljningsbelopp enligt reglerna om laglottsskydd, dock efter jämkning till ett betydligt mindre belopp pga. utförda renoveringar och diverse utlägg för förbättringar som inte skäligen borde komma annan till del.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hotell ansågs ej ha visat att borgensåtagande mot konsument som inte hade informerats tillräckligt om dess innebörd kunde göras gällande, huvudsakligen pga. oskälighet enligt 36 § avtalslagen; Bl.a. om enkel borgen (se hänvisning till tingsrättens domskäl) och överväganden som kan medföra att fordran mot borgensmannen anses utgöra en konsumentfordran, trots att huvudfordran inte gäller mot konsument.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Dödsbodelägare ansågs ej ha visat att tillägg till testamente var ogiltigt vid en s.k. begränsad förhandsprövning, inte heller att det fanns skäl att ifrågasätta testamentsexekutorns lämplighet som boutredningsman.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2018 s. 617 (T 5243-17) (PDF)

Sammanfattning:

En köpare påstår sig ha lämnat kvar en köpt och betald vara i butiken medan butiken gör gällande att varan har lämnats ut. Frågor rörande bevisbörda och beviskrav.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Nyttjanderättshavare till slottsvåning ansågs ha visat rätt till ersättning för nyttjanderättsintrång då slottsägare stängt av värmen; Bl.a. om tillämpliga regler på nyttjanderätt genom testamentariskt förordnande

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Kreditbolag ansågs ej ha visat att lån hade ingåtts med X och hade därför inte rätt till återbetalning. Lånet hade tecknats av Y som obehörigen hade använt X:s bankdosa och sedan snart fört över beloppet till eget bankkonto; Bl.a. om beviskravet för falsk elektronisk underskrift, vårdslös hantering av bankdosa som betalningsinstrument och kriteriet om förmögenhetsförskjutning för rätt till återbetalning enligt principen om condictio indebiti

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2018 s. 467 (Ö 4699-17) (PDF)

Sammanfattning:

Klagointresse. När någon annan än svaranden betalar käranden enligt en överklagad dom, så har svaranden ändå ett klagointresse om han eller hon inte slutligt har befriats från sin betalningsskyldighet enligt domen, såväl i förhållande till käranden som i förhållande till betalaren (jfr ”A.O. Byggservice” NJA 2006 s. 101). Hovrätten ska utgå från att ett regressansvar mot betalaren föreligger, om det inte framstår som uppenbart att sådant ansvar saknas (jfr ”AQ Enclosure Systems” NJA 2010 s. 448)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2018 s. 414 (T 12-17) (PDF)

Sammanfattning: En advokats skadeståndsansvar gentemot sin klient

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2018 s. 405 (Ö 4962-17) (PDF)

Sammanfattning:

En talan om klander av arvskifte ska som huvudregel föras mot alla övriga dödsbodelägare. Även en klandertalan som är riktad mot enbart vissa dödsbodelägare ska dock prövas, när det framstår som klart att det inte skulle fylla någon praktisk funktion att väcka talan också mot övriga dödsbodelägare.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Mamma till dotter ansågs ej ha visat rätt till medlemskap i bostadsrättsförening trots inflyttning till dottern; Bl.a. om rätten till medlemskap i Brf. vid innehav av andel och bedömning av bostadsrättslagens kriterium "varaktigt sammanboende"

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Utmätningsgäldenär ansågs ej ha visat att bil som utmätts av KFM tillhörde hans fåmansbolag med verksamhet på samma adress och att bilen därför skulle anses ha varit i bolagets besittning vid utmätningstillfället

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 2011 s. 576.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2018 s. 341 (T 4168-17) (PDF)

Sammanfattning:

Utgångspunkten för talefristen i 7 kap. 4 § ärvdabalken

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2018 s. 335 (Ö 4970-16) (PDF)

Sammanfattning:

En samägares andel i en jordbruksfastighet har tillkommit genom olika förvärv. En del av andelen har förvärvats genom gåva förenad med överlåtelseförbud. En annan del har förvärvats vid ett tidigare tillfälle från samma givare utan överlåtelseförbud. Andelsinnehavaren har ansetts ha rätt till försäljning av hela fastigheten enligt 13 § lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter (Jfr NJA 2017 s. 550)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Fd. sambo ansågs ha visat att skyldigheter i bodelningsavtal inte var villkorade av varandra, därmed behövde inte hela ansvaret för banklån tas över innan betalning för andra skulder parterna emellan skulle fullgöras; Bl.a. om avtalstolkning i ljuset av avtalets natur och systematik, samt tidpunkt för fordrans uppkomst

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Efterarvingar till först avliden make ansågs ha visat att efterlevande maka väsentligt hade minskat deras efterarv utan att visa tillbörlig hänsyn, minskningen skulle kompenseras vid arvsskiftet efter makan; Bl.a. om bedömning av makas dolda samäganderätt till bostadsrätt utifrån ett inbördes avtal, som dock aldrig har registrerats i offentliga register, tidpunkten för bedömning av om efterlevande make har minskat arv med fri förfoganderätt ”väsentligt” och praxis om begreppet ”tillbörlig hänsyn” enligt 3:3 ÄB.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Svaranden medgav talan, dock hade käranden föranlett en onödig rättegång genom att inte ha utnyttjad kvarvarande klanderfrist för att få svarandens inställning klarlagd och tvingades stå även för svarandens rättegångskostnader; Bl.a. om när en klandertalan av testamente kan anses ”obehövlig”.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Bolag ansågs ej ha visat att bostadsrättsförening upplåtit nyttjanderätt till en servitutsyta för bostadsändamål

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Registrerad bilägare ansågs trots köpeavtal ej ha visat äganderätt till bil i fd. partners besittning; Bl.a. om möjlighet till sänkt beviskrav avseende bättre rätt till lös egendom mellan närstående och makar

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Leasingföretag ansågs ha visat att återtagandeförbehåll i avtal med detaljist som sålt husbilar vidare innan betalning erlagts var sakrättsligt giltigt, samt att senare förvärvare inte gjort något godtrosförvärv; Bl.a. om sakrättslig giltighet av återtagandeförbehåll vid försäljning till detaljist vilken i regel vill sälja vidare varor så snart som möjligt, betydelse av gäldenärsbyte avseende återtagandeförbehåll och bedömning av om förfogandemedgivande har skett från detaljists sida gentemot köpare

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Allmänna arvsfonden ansågs ej ha visat att ordalydelsen i inbördes testamente mellan makar skulle tolkas så att allmänna arvsfonden hade rätt till arv före den först avlidnes släktingar – enligt testamentet skulle den efterlevande ärva den först avlidne med fri förfoganderätt varefter arvet efter den sist avlidne skulle fördelas enligt lag.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2018 s. 301 (T 3671-17) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om lokalhyresvärds ansvar när lagrat gods har förstörts, i fall då hyresgästen gentemot någon annan åtagit sig att svara för ett lagringsuppdrag för egen räkning enligt Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB 2000)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2018 s. 291 (Ö 3626-17) (PDF)

Sammanfattning:

Hinder mot verkställighet av en utländsk skiljedom, eftersom part inte varit i stånd att utföra sin talan.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: [Förlikt i hovrätten] Euro Finans ansågs ha visat att undertecknat borgensåtagande gällde, trots invändningar om förfalskade fakturor och bristande upplysningar om vad borgensavtalet innebar.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2018 s. 266 (T 2196-17) (PDF)

Sammanfattning:

En högskola har med stöd av kontraktsrättsliga principer förpliktats att återbetala del av studieavgift till en student på grund av bristande kvalitet i utbildningen))

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 1999 s. 220.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2018 s. 255 (Ö 2583-17) (PDF)

Sammanfattning: Ett ombud eller en annan företrädare för part kan ha rätt till ersättning för rättegångskostnad som avser bemötande av ett yrkande om att ombudet eller företrädaren jämte parten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnad enligt 18 kap. 7 § rättegångsbalken

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Säljare av cafèverksamhet ansågs ej ha visat att köpare agerat försumligt vid hävning av köpet på ett sådant sätt som enligt köpeavtalet gav säljaren rätt att behålla handpenningen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2018 s. 171 (T 1566-17) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om en hyresvärd till följd av passivitet har förlorat sin rätt att kräva omsättningshyra. Passiviteten har bedömts få verkan för förfluten tid

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson