Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Underentreprenör ansågs ej ha visat att huvudentreprenörs motfordringar inte var kvittningsgilla; Bl.a. om gemensam handläggning av flera käromål, kvittning av fordringar från flera senare projekt mot huvudfordran från tidigare projekt, befogad hävning av avtal, samt fel i utfört arbete

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare av rörelse ansågs ej ha visat att uteblivet leveransavtal med bonusförskott eller uteblivet serveringstillstånd utgjorde avtalsbrott; Bl.a. om att bolaget i fråga som enligt tidigare överenskommelse skulle skaffa serveringstillstånd, inte ansågs ha gjort tillräckligt då serveringstillstånd inte beviljades (jfr RH 1995:147

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2015 s. 512 (B 6341-13) (PDF)

Sammanfattning:

Utdömande av vite vid upphovsrättsligt intrång. En vitesadressat har tillräknats handlande av en tredje man. (Rättsfall: NJA 1993 s. 188 och NJA 2005 s. 608

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2015 s. 494 (Ö 3625-14) (PDF)

Sammanfattning: Företagshypotek. Aktier, oavsett om de är avsedda för allmän omsättning eller inte, är undantagna från inteckningsunderlaget

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Arkitektfirma ansågs ej ha visat att byggmaterial var beställt i eget namn men för slutkundens räkning; Bl.a. om motpartens vetskap om rätt avtalspart, vem som genom sitt agerande får anses ha påtagit sig slutligt betalningsansvar och analog tillämpning av kommissionslagen i mellanmansrättsliga frågor

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Skatteverket ansågs såsom okänd borgenär vid likvidation av bolag ej ha visat att gäldenären kände till fordran före anmälningstidens utgång; Bl.a. om att skattskyldiga normalt inte behöver räkna med ytterligare skatteskulder utöver sådana som redovisats när beslut om skatt meddelats och hur kännedom om fordringar bör bedömas i förhållande till praxis (här tillämpligheten av lagen mot skatteflykt) efter tidpunkten för kallelse på borgenärer

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare av huskomponenter ansågs ej ha visat att fel i form av mögel/mikrobiell påväxt funnits då varorna avlämnades; Bl.a. om motiven till sänkt beviskrav för säljare för att bryta presumtionen enligt konsumentköplagen om att fel som visar sig inom sex månader alternativt två år beroende på varans art, anses ha funnits vid tidpunkten för avlämnande, samt att risken för beställda varor har övergått på beställare i enlighet med avtal vid leverans till omlastningsplats och inte till konsumenternas egen fastighet

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2015 s. 352 (Ö 5072-14) (PDF)

Sammanfattning: Rättshjälp. När ett besked har lämnats om att rättsskydd begärts, får tidpunkten för beskedet läggas till grund för prövning av rättshjälpsbiträdets ersättning för arbete före ansökan, om ansökan har gjorts utan dröjsmål efter försäkringsbolagets avböjande (Rättsfall: NJA 1989 s. 625, NJA 2007 s. 323 och NJA 2008 s. 1080)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Fastighetsägare ansågs ej ha visat att skuldebrev var falskt

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2015 s. 346 (T 5452-12) (PDF)

Sammanfattning: Betydelsen av en lagakraftvunnen dom på betalningsskyldighet mot ett aktiebolag vid prövningen av en styrelseledamots medansvar enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen. Rättsfall: NJA 1985 s. 466 och NJA 1989 s. 519

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2015 s. 290 (Ö 5933-13) (PDF)

Sammanfattning: Rätt svarandepart rörande en talan om ogiltighet av en testamentarisk ändamålsbestämmelse som ska verkställas före skifte är testators dödsbo. Frågan om bestämmelsens giltighet kan därför inte med verkan mot dödsboet avgöras genom en process mellan dödsbodelägarna. Dödsboet har följaktligen ansetts sakna befogat intresse av att intervenera i en sådan process (Rättsfall: NJA 1899 s. 319)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Mellanman ansågs ej ha visat att lån upptaget för annans räkning som sedan överförts till denne i sin tur, har utgjort ett lån; Bl.a. om bevisbörda för avsikt med viss överföring

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Barnbarn ansågs ha visat att gåva av fastighet skulle likställas med testamente och därmed ingå i kvarlåtenskapen efter deras mormor; Bl.a. om bedömning av förutsättningar vid gåvotillfället, gåvans villkor utifrån gåvogivarens egna intressen och särskilda skäl för att inte tillämpa laglottsreglerna.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: [Förlikt i hovrätten] Leverantör av bilar ansågs ha visat att det inte funnits någon branchpraxis i förhållande till bilförsäljare som tillät vidareförsäljning av levererade bilar (omsättningstillgångar) innan betalning erlagts, varför giltigt återtagandeförbehåll förelåg

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Avtal om arbete/kommerciella tjänster; Bl.a. om behörighet att ingå avtal, konkludent handlande och ersättning på grund av nytta av visst arbete

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Bolag ansågs ha visat att avtal om uthyrning av motorprövningsrum genom parternas realhandlande hade övergått till tillsvidareavtal om förvaring av de motorer som lämnats kvar efter aktiv provning; Bl.a. om bevisbördan då skäligt pris för viss tjänst inte kan anses avtalad i nytt avtal

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Säljares återbetalningsskyldighet ansågs bero på huruvida depositionsavtal förelåg i och med köpeavtal eller om betalning istället skulle förmedlas via mäklare som mellanhand

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Bemanningsföretag ansågs ha visat att uppdrag även medförde avtal genom konkludent handlande, även ersättningsskyldighet; Bl.a. om betydelsen av att beställare kände till bemanningsföretagets avtalsvillkor från tidigare arbete hos denne

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Klient ansågs till viss del ha visat att advokatbyrås tidredovisning var så pass knapphändig att arvodet skulle sättas ner till ca en tredjedel

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

I ett fordringsmål har gäldenären invänt att namnteckningen på ett åberopat fordringsbevis är förfalskad. Hovrätten har betraktat frågan om namnteckningens äkthet som ett processuellt rättsfaktum i en särskild bevisbörderegel, där ett äkta fordringsbevis utlöser en presumtion för att det finns ett lån. För att presumtionen ska utlösas har det ansetts ankomma på borgenären att göra gäldenärens undertecknande övervägande sannolikt (jfr. NJA 1975 s. 577; NJA 1976 s. 667; NJA 1992 s. 263; RH 2003:43; RH 2013:16; RH 2014:27

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Avseende obetalda kostnader för termineringstrafik för telefoni har gäldenär ej ansetts kunna destinera betalning till kapitalskuld före upplupen ränta

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Tredjeman var registrerad bilägare men ansågs ej ha visat äganderätt till veteranbil som befann sig i bolags (utmätningsgäldenärs) besittning, då han inte kunnat uppvisa någon handling som förklarade att bilen befann sig i bolagets besittning vid tiden för utmätning

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2015 s. 186 (T 2895-13) (PDF)

Sammanfattning: Skriftkrav vid uppsägning av lägenhetsarrende

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2015 s. 110 (T 916-13) (PDF)

Sammanfattning: Totalentreprenad avseende småhus. En entreprenör har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad. Konstruktionen har medfört betydande risker för problem med mögel, röta och dålig lukt. Resultatet av entreprenörens arbete svarar därför inte mot vad beställaren med fog har kunnat förutsätta. Fel i entreprenaden har ansetts föreligga (Rättsfall: NJA 1997 s. 290 och NJA 2009 s. 388)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: SKV jämte konkursborgenär ansågs ej ha visat grunder för utmätning av bergtruckar enligt bl.a. 4 kap. 17-18 §§ UB, inte heller förelåg sådana förutsättningar som i undantagsfall kan medföra hävning av exekutiv försäljning pga. ond tro; Bl.a. om bolags besittning till egendom beroende på säte eller ambulerande verksamhet, medelbar besittning till egendom pga. gemensam bolagsrepresentant och rådighetsavskärande vid närståendetransaktioner mellan bolag

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: [Hovrätten fastställde tingsrättens dom] Fd. sambo ansågs ej ha visat att betalning för lagfart utgjorde ett lån, inte heller att sambo som bodde kvar i den gemensamma fastigheten skulle betala nyttjanderättsersättning; Bl.a. om huvudregeln i samboförhållande att var och en bidrar efter förmåga till det gemensamma hemmet utan att något skuldförhållande uppstår och praxis om tidsfrister för nyttjanderättsersättning

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2015 s. 72 (Ö 3703-13) (PDF)

Sammanfattning: Den s.k. indragningsregeln i 8 kap. 8 § utsökningsbalken är tillämplig vid utmätning av andel i bostadsrätt. (Jfr NJA 1995 s. 478.) Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok (Rättsfall: NJA 1995 s. 478 och NJA 2007 s. 455)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Flyttfirma ansågs ej ha visat att en av flera beställare åtagit sig betalningsansvar för hela flyttjänsten

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Kreditföretag ansågs ha visat att kreditprövning för borgensåtagande inte var så bristfällig att skäl för jämkning på grund av oskälighet förelåg

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Hästköpare ansågs ej ha visat att den person (tillika andelsägare i hästen) som mottagit köpeskilling därmed också var rätt säljare och rätt part i målet för att återfå köpeskillingen; Bl.a. om bevisbördan när andelsägare tagit emot köpeskilling enbart för förmedling till annan andelsägare och det därför är oklart vem som egentligen har sålt sin andel

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Kommun ansågs ha visat att flygbolag inte var befriat från landningsavgifter. Trots att muntligt avtal fanns, ansågs det på grund av bristande behörighet inte bindande. Flygbolaget ansågs dock haft fog för att erlagda betalningar under flera år utan nyssnämnda avgift hade varit slutgiltiga och blev därför inte betalningsskyldiga retroaktivt

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Om kollektiv betalningsskyldighet inom koncern, räntekostnader samt fog för uppfattning om behörighet att ingå avtal

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: När, vid upplösningen av ett samboförhållande, den ena sambon självmant flyttar från en gemensamt ägd bostadsrättslägenhet, har den flyttande sambon ansetts betalningsskyldig till den andra sambon för bostadsrättens kostnader, fram till dess att bostadsrätten kunnat säljas, oaktat att den andra sambon ensam bott kvar i lägenheten

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Avtalsbrott på grund av illojalitet ansågs visat och grund för hävning förelåg då bolag vidtagit alltför omfattande resultatpåverkande dispositioner i ljuset av vinstdelningsklausulen i parternas avtal; Bl.a. om lojalitetsprincipen som allmän rättsprincip, utrymmet för ägare i fåmansaktiebolag att kompensera för eget arbete genom utdelning istället för lön i förhållande till vinstdelningsklausul och retroaktiv verkan av hävning i förhållande till avtalsbrott.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Bank ansågs, mot påstående om jämkning då ny kreditprövning underlåtits i samband med tecknande av borgen, ha visat att betalningskrav enligt borgensåtagande inte var oskäligt enligt 36 § avtalslagen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare av restaurangrörelse ansågs ej ha visat att kassaapparat hade ingått i inkråmsförvärv; Bl.a. om överlåtelse av äganderätt till leasingobjekt genom inkråmsförvärv och betydelsen av kännedom om leasingförhållande

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2014 s. 1006 (T 2021-13) (PDF)

Sammanfattning: Ett företag har blivit återbetalningsskyldigt för ersättning som har betalats för en levererad tjänst. Fordran på återbetalning har ansetts vara en sådan penningfordran inom förmögenhetsrättens område som avses i 1 § räntelagen även i den del av fordran som avser mervärdesskatt

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Förfördelade arvtagare ansågs ej ha visat att muntligt testamente, s.k. nödtestamente, var ogiltigt; Bl.a. om bevisbörda och beviskrav för skriftligt testamente utifrån flera olika handlingar, möjligheten att i undantag upprätta muntligt testamente och bevisvärdering om tvång/inverkan av psykisk störning.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2014 s. 996 (T 3743-13, Ö 208-14) (PDF)

Sammanfattning: En arvinge får del av ett testamente på sådant sätt att klanderfristen börjar löpa endast om det klart framgår att testamentstagarens syfte är att delge testamentet. Så har inte ansetts vara fallet när (I) arvinge har fått del av ett testamente i ett ärende om förordnande av boutredningsman eller när (II) ett testamente har kvitterats med mottagningsbevis men försändelsen innehåller instruktioner som anger att arvingen ska vidta ytterligare åtgärd för att klanderfristen ska börja löpa (Rättsfall: NJA 1979 s. 481, NJA 1980 s. 630 och NJA 1981 s. 988)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2014 s. 960 (T 511-13) (PDF)

Sammanfattning:

Entreprenad. Fråga om rätt till ersättning för beräknad avhjälpandekostnad när varken entreprenören eller beställaren har avhjälpt felet. Tolkning av standardavtal (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 94).

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Underentreprenör ansågs vara ansvarigt byggbolag framför totalentreprenören (med samma ägare) som endast ansvarade för försäljning av färdiga hus; Bl.a. om befogad tillit för tredjeman som medför ställningsfullmakt och eller kombinationsfullmakt samt de krav på erforderlig insikt hos huvudmannen om de omständigheter som kan medföra sådan befogad tillit hos tredjeman

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2014 s. 948 (Ö 4853-13) (PDF)

Sammanfattning: En styrelseledamot som har underlåtit att vidta åtgärd som avses i 25 kap. 18 § aktiebolagslagen är inte solidariskt ansvarig med bolaget för förpliktelse som uppkommit för bolaget under den tid som underlåtenheten består, när borgenären har haft vetskap om underlåtenheten och inte har förbehållit sig rätten att göra det solidariska ansvaret gällande

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Allmänna arvsfonden ansågs ha visat rätt till en betydande del av arv framför ett anspråk på efterarv från närstående, därför att anspråket på efterarv ansågs ha sin grund i ett mellan makar upprättat testamente och inte enligt 3 kap. ärvdabalken.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Klient ansågs ej ha visat att advokatfirma brustit i sin rättsliga analys

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fråga om vad som bör krävas för att en vara som finns hos tredje man ska anses avlämnad enligt 6 § konsumentköplagen (Rättsfall: NJA 1949 s. 164

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2014 s. 935 (Ö 5861-13) (PDF)

Sammanfattning: Utmätning. Att konkursmedel, som inte har varit sammanblandade med förvaltarbyråns medel, har satts in på ett konto i förvaltarbyråns namn har inte hindrat att medlen har ansetts utgöra konkursboets egendom i den mening som avses i 4 kap. 17 § UB (Jfr. NJA 1971 s. 122 och NJA 2009 s. 500)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Då käranden ej ansågs ha visat att tavlor överlåtits genom annat än laga fång, fanns ingen anledning att pröva godtrosförvärv

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Byggföretag ansågs ej ha visat sin uppfattning om vilka mått som slutligen skulle ligga till grund för tillverkning av takstolar enligt skriftväxling med beställaren; betydelsen av osäkerhet kring när mail blivit lästa, vilket till viss del kan ha bidragit till skillnaden mellan hovrättens utelämnande av tingsrättens modell för konkludent bestämning av avtalsinnheåll

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2014 s. 844 (T 3933-13) (PDF)

Sammanfattning: En konkursgäldenär har rätt att avbryta preskription av en fordran som hör till konkursboet (jfr. NJA 1999 s. 777)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Under målets handläggning i tingsrätten förändrades en rättssökandes inkomster på ett sådant sätt att denne inte längre var berättigad till rättshjälp. Fråga om i vilken utsträckning den rättssökande skulle åläggas att återbetala kostnaderna för rättshjälpen till staten. (jfr. NJA 1983 s. 150; Besvärsnämndens för rättshjälpen beslut den 14 april 1986 i ärende nr 158/86; Hovrätten för Västra Sveriges beslut den 10 september 2001 i mål nr Ö 2074-01)

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson