Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

[Tingsrättens dom fastställdes] Dödsbodelägare ansågs ej ha visat att testamente om större villa som upprättats två veckor före testatorns bortgång var ogiltigt pga. otillbörlig påverkan eller på någon annan grund.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2014 s. 760 (T 176-12) (PDF)

Sammanfattning:

Har vid en kontraktskedja parten i det främre ledet råkat ut för en sakskada, kan han på utomobligatorisk skadeståndsrättslig grund vända sig direkt mot ett bakre led som vårdslöst har orsakat skadan, om inte något annat följer av en särskild rättsregel eller föranleds av avtal. En speditör med förmedlaransvar har ingått ett fraktavtal med tredje man för ppdragsgivarens räkning men i eget namn. Uppdragsgivaren har ansetts inte kunna på utomobligatorisk skadeståndsrättslig grund få bättre rätt mot den tredje mannen än vad han skulle ha haft om den tredje mannen hade kunnat göra gällande fraktavtalet mot honom. En bestämmelse i fraktavtalet om preskription efter ett år har tillämpats även i fråga om ett krav på ersättning på grund av stöld av anställda. (jfr. NJA 1949 s. 289, NJA 1986 s. 712, NJA 2001 s. 711, NJA 2007 s. 758 och NJA 2009 s. 16)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Särkulbarn ansågs ha visat att formkraven för testamente – namnteckning och i närvaro av två vittnen – inte var uppfyllda; Bl.a. om värdering av omständigheter när testamente hittades och dess påstådda upprättande.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

När lokalhyresavtal sagts upp till hyresperiodens utgång ansågs hyresvärden ej ha visat att hyresgästen skulle ersätta mer än restvärde för de av hyresvärdens investeringar som specifikt avsåg hyresgästens lokalanpassningar; Trots att svarandebolaget lämnat lokalen 5 år innan hyresperiodens utgång till förmån för annan, ansågs hyresinbetalningar som gjorts därefter ha medfört att tiden för tvåårspreskription inte hade börjat löpa före den ursprungliga hyresperiodens utgång 2010. Då partsavsikten inte kunde klarläggas avseende definition av det restvärde som skulle ersättas, tolkade hovrätten parternas avtal språkligt utifrån systematik och en rimlig kommersiell riskfördelning.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Hovrätten fastställde tingsrättens dom – Försäkringsbolag som trätt i köparens ställe ansågs ej ha visat att brand i lastmaskin hade reklamerats inom skälig tid; Bl.a. om lokal försäljares ansvar för såld vara enligt köplagen trots att lastmaskinen levererats direkt från fabrik med fabriksgaranti, sänkt beviskrav för orsakssamband mellan fel i lastmaskinen och brand, samt att försäkringsbolag eventuellt tillåts kortare reklamationsfrist då detta anses ligga inom dess kärnverksamhet (se särskilt skiljaktig mening i hovrätten rörande reklamationsfristen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fd. sambo ansågs ej ha visat att genomgripande renovering av skepp har bekostats på sådant sätt som medför äganderättsövergång, trots att skeppet enligt rätten får anses ha fått ny identitet; Bl.a. om bevisbörda och beviskrav för förvärv genom specifikation, accession eller annars sammanfogande

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Juristbyrå rekommenderas att återbetala 5000 kr av totalt 12 000 kr för upprättande av enklare testamente; Bl.a. om skälig timkostnad då ärende är av relativt enkel art

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Dödsbo ansågs ha visat att överföring av visst belopp i utbyte mot 2 statyetter utgjorde lån med säkerhet och inte köp; Bl.a. om bevisbördan för att viss överföring avser köp och inte lån

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ha visat att vissa överföringar utgjort lån; Bl.a. om att tidigare gåvor inte utesluter lån och ränteberäkning då ränta inte är avtalad eller inte har begärts före stämningsansökan

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Beställare ansågs ej ha visat att uppdragstagare hade samtyckt till fullständigt gäldenärsbyte genom konkludent handlande; Bl.a. om närmare krav på arten av samtycke i form av ändrad fakturering m.m. som kan anses ge uttryck för samtycke till att ursprunglig gäldenär ska fritas från allt ansvar

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

I tingsrätten förde V.F.R. och C.M.R. dels en talan om klander av testamente, dels en talan om förverkande avL.R:srätt att ta testamente. Tingsrätten avvisade käromålet i dess helhet med hänvisning till att V.F.R. och C.M.R. godkänt det aktuella testamentet. I sitt avgörande berörde tingsrätten emellertid inteV.F.R:sochC.M.R:stalan om förverkande. Hovrätten ansåg att en talan om förverkande av testamente kan föras oberoende av en klandertalan, att tingsrätten brustit i att motivera sitt avgörande i denna del och att rättegångsfel därför förekommit vid tingsrätten. Även fråga om testamentstagarnas godkännanden kunde betraktas som ogiltiga med hänvisning till avtalslagens allmänna ogiltighetsregler och förutsättningsläran

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Dödsbo m.fl. ansågs ej ha visat att försvunnet testamente innebar att testamentet hade återkallats, troligare att testamentet hade förkommit genom våda; Bl.a. om bevisbördan under vissa omständigheter för att handling om återkallat testamente är äkta och presumtion för att den som ensam har förvarat ett testamente också får antas vara ansvarig för dess försvinnande.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Med utmätningsgäldenär sammanboende son ansågs ha visat att kontanter inte kunde presumeras tillhöra fadern; Bl.a. om överväganden rörande sambesittning

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Låntagare som av misstag avregistrerats hos banken ansågs ej ha visat att låneskulden efterskänkts eller att låneskulden skulle jämkas pga. Bankens vårdslöshet; Bl.a. om betydelsen av försämrade möjligheter till regress

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Trots tradition hade bolag inte panträtt i fastighet.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Skadeståndstalan mot fastighetsägare ansågs ej prekluderad med anledning av fastighetsöverlåtelse; Bl.a. om de rättigheter- och skyldigheter avseende arrende som tillkommer ny fastighetsägare gentemot arrendator, samt vilken typ av fordringar som enbart kan hävdas gentemot tidigare fastighetsägare

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Kärandena var ägare till en timmerstuga belägen på Kronans överloppsmark. Andra personer har förvärvat en fastighet till vilken den aktuella stugan i köpehandlingen upptagits som tillbehör. Dessa personer har därefter rivit stugan, som inte var i användbart skick, och återuppbyggt den. Svarandena har senare förvärvat fastigheten. Då bearbetningen av stugan har ansetts vara så genomgripande att svarandena förvärvat äganderätten till den genom s.k. specifikation, har kärandenas talan om bättre rätt till stugan och om handräckning lämnats utan bifall (Rättsfall: NJA 1934 s. 29; NJA 1952 s. 407)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ha visat att gäldenär mottagit visst överfört belopp i form av lån; Bl.a. om bevisbördans placering och betydelsen av äkta skuldebrev som bevismedel

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2014 s. 643 (Ö 3417-13) (PDF)

Sammanfattning: När den ena parten begär bodelning efter ett samboförhållande behöver den andra parten inte göra det. Om den ena parten återkallar begäran, får det verkan för den andra parten först när denne förklarar sig avstå från bodelning eller avståendet framgår på något annat sätt

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2014 s. 604 (T 2640-12) (PDF)

Sammanfattning: Ett kommanditbolag, med ett aktiebolag som komplementär, har pantsatt en fastighet till säkerhet för åtaganden som aktiebolagets moderbolag gjort mot en bank. Kommanditbolaget har fört talan mot banken om ogiltigförklaring av pantsättningen under påstående att denna har inneburit olovlig vinstutdelning från aktiebolaget enligt kapitalskyddsreglerna i aktiebolagslagen (1975:1385). Talan har ogillats, eftersom kommanditbolaget har ansetts inte kunna grunda någon rätt mot banken på dessa regler

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Ersättning till advokatbyrå trots "vag rådgivning"

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Förlikningsavtal ansågs i mellandom kort och gott ej ogiltigt enligt avtalslagen eller pga. bristande förutsättningar

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Ett bostadshus har uppförts av en byggfirma. De makar som anlitat byggfirman har påstått att den elinstallatör som utfört elinstallationer har gjort det som underentreprenör till byggfirman. Då det förekommit omständigheter som gett elinstallatören anledning att närmare undersöka makarnas vilja att träffa avtal med elinstallatören har det, i frånvaro av skriftligt avtal eller annat som tydligt visat en gemensam partsavsikt, inte ansetts styrkt att elinstallatören träffat något avtal med makarna om tilläggsarbeten i den aktuella entreprenaden. Det förhållandet att utredningen talat för att det heller inte träffats något avtal om underentreprenad mellan byggföretaget och elinstallatören medför ingen annan bedömning

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Kreditföretag ansågs ha visat sin rätt till ersättning då en bil som inte slutligt avbetalats ändå såldes vidare i strid mot återtagandeförbehåll i kreditavtalet; Bl.a. om exstinktionsprincipen i godtrosförvärvslagen och betydelsen av besittningsövergång till ondtroende förvärvare

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Aktieöverlåtare ansågs ha visat muntligt avtal om ersättning för managementtjänster till tidigare dotterbolag; om betydelsen av tidpunkten då avtalets centrala innehåll (pris, tid för betalning och påföljd vid utebliven betalning) bestämdes, att en betalning redan hade utförts, att ersättningen inte skulle beräknas på upparbetad vinst, samt sent reklamerade fakturor

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Kompanjon ansågs ej ha visat att avtal om enkelt bolag förelåg varför likvidator inte kunnat förordnas för fastighet där jordbruks- skogs och sågverksverksamhet bedrivits; Bl.a. om betydelsen av gåva av fastighets- och verksamhetsandel, bokföring av olika verksamhetsdelar och nyttjanderätt inom viss del av verksamhet

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Uppdragstagare och uppdragsgivare ansågs ha vunnit i lika delar – uppdragstagaren har rätt till skälig ersättning för utförda renoveringsarbeten på tillbyggnader, samtidigt som han olovligen avverkat skog på uppdragsgivarens mark och ska ersätta skadan.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare ansågs ha visat att lokalyta avvek från avtalad storlek och erhöll prisavdrag; Bl.a. om vilket avtalsinnehåll som utgör tolkningsdata vid köprättslig felbedömning av lokalyta, undersökningsplikt i samband med lokalyta och tidpunkten för reklamationsfristen (när köpare borde ha märkt avvikelsen i lokalytans storlek

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hälftenägare av bostadsrätt ansågs ha visat att erforderligt samtycke från övriga delägare enligt samäganderättslagen förelåg till vissa förvaltningsåtgärder; Bl.a. om skillnaden mellan förvaltningsåtgärd, förfogande och nyttjande enligt samäganderättslagen, samt huruvida handpenning, månadsavgift, kostnader för el och vattenskada belöper solidariskt på delägarna

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Vid en invändning i ett fordringsmål om att gäldenärens underskrift är förfalskad har den som påstår att namnteckningen är äkta i regel bevisbördan för detta. Denna huvudregel har ansetts gälla i ett mål avseende ersättning för ett telefonabonnemang (Rättsfall: NJA 1976 s. 667; 1992 s. 263; 2008 s. 890; 2009 s. 244; Svea hovrätts dom den 16 november 2011 i mål nr T 6836-10; Svea hovrätts dom den 2 januari 2012 i mål nr T 6564-11)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

I målet tvistar syskonen Wennerström mot konkursboet efter deras mor Söderbergs dödsbo. Tvisten gäller ett arvskifte av fastighetsandelen Börstils-Bol 1:8 som tillskiftades systrarna efter deras mors död. Söderberg hade förvärvat fastigheten genom en gåva under 1980, som inkluderade vissa villkor och en revers.

Återgång av Arvskifte enligt 21 kap. 4 § första stycket Ärvdabalken: Domstolen fastställer att arvskiftet ska gå åter, enligt principen i 21 kap. 4 § första stycket Ärvdabalken. Detta stadgar att om arvskifte sker innan den dödes och boets andra skulder har betalats, ska skiftet gå åter. I detta fall, skedde arvskiftet av fastighetsandelen Börstils-Bol 1:8 till syskonen Wennerström innan Söderbergs och dödsboets skulder hade reglerats, vilket bryter mot denna bestämmelse och motiverar återgång av skiftet.

Utmätningsbarhet av Fastighetsandelen: Domstolen bedömer att fastighetsandelen är utmätningsbar trots vissa villkor i gåvobrevet. Denna bedömning grundar sig på tolkningen av gåvobrevet som ett blandat förvärv snarare än en ren gåva. Eftersom vederlaget i form av en revers utgjorde en signifikant del av fastighetens värde vid tiden för gåvan, kan förvärvet inte anses vara en klar gåvotransaktion. Detta leder till slutsatsen att fastighetsandelen inte är fredad från utmätning, vilket är relevant för konkursboets möjligheter att realisera tillgångar för att betala dödsboets skulder.

Betydelsen av Överlåtelseförbudet i Gåvobrevet: Hovrätten noterar att det fanns ett villkor i gåvobrevet som begränsade överlåtelsen av fastigheten så länge givarna var i livet. Efter givarnas död anses detta villkor inte längre vara relevant, vilket innebär att det inte finns några kvarstående överlåtelseförbud som skulle förhindra utmätning eller återgång av skiftet.

Hembudsklausulens Roll och dess Påverkan på Utmätningsbarheten: Angående hembudsklausulen i gåvobrevet, bedömer hovrätten att även om sådana klausuler kan registreras i fastighetsregistret och påverka förfoganderätten, utgör de inte i sig ett hinder mot utmätning. Enligt rättsfall NJA 1981 s. 897 och NJA 1989 s. 696, innebär en hembudsklausul inte automatiskt ett utmätningshinder. Därför anser hovrätten att hembudsklausulen i det här fallet inte utgör ett hinder mot att delskiftet går åter. (Sammanfattat av ChatGPT).

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: På fast egendom avsedd för bostadsändamål har utförts åtgärder för om- och tillbyggnad som varit bygglovspliktiga. Efter att fastigheten sålts har det förhållandet att bygglov saknats ansetts utgöra fel i fastigheten. Köparna har ansetts kunna utgå ifrån att bygglov funnits och har alltså inte haft någon undersökningsplikt i det avseendet. Även fråga om beräkning av prisavdragets storlek (Rättsfall: NJA 2011 s. 576)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: [Tingsrättens dom fastställdes] Efterarvinge till först avliden make, ansågs ha visat att gåvor till syster från systrarnas gemensamma mor i form av bostadsrätt och pengar hade inkräktat på hennes efterarv, dock var yrkandet om återgång så märkligt utformat att det inte kunde bifallas, det fanns ex. ingen utredning i målet som visade att det skulle ha saknats pengar i dödsboet efter deras avlidna mor.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Rätt att avbeställa arbetsrättslig utredning som inte var slutförd medföde också rekommendation till juristbyrån att sätta ner arvodet

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare av jord för sådd av grödor ansågs ha visat att jorden varit behäftad med fel vilket orsakat smitta bland grödorna, dock inte rätt till ersättning för indirekt skada; Bl.a. om bevisbördan för att fel uppkommit före eller efter att risken för köpt vara har övergått på köparen, förutsättningarna för ersättning av indirekt skada i form av inkomstbortfall och om kravet på köpare att begränsa skada när smittad jord har använts vid odling av ekologiska grödor för att inte anses som medvållande

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fastighetssäljare ansågs ha visat att köpare åberopat villkor om återgång av köp på grund av att lån ej beviljats, för sent; Bl.a. om jämkning av dröjsmålsränta enligt räntelagen och 36 § avtalslagen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Då samägare ansågs ha visat att enkelt bolag förelåg, gäller bolagslagen framför samäganderättslagen avseende fastighet som används till vandrarhem; om bolagsändamål, samt fördelning av vinst

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: I samband med beställning av telefonabonnemang jämte tillhörande mobiltelefoner och GPS-navigatorer, ansågs avtalsbrott visat och grund för hävning förelåg då den väsentliga förutsättningen om kostnadsfri överflyttning av abonnemang inte hade uppfyllts av motparten.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Ägare till kontanter ca 40 000 kr ansågs ha visat att hans vän enbart hade haft pengarna i sin besittning för att vakta dem

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare ansågs ej ha visat att ”helrenoverad” hade åsyftat andra åtgärder utöver de som redovisats i objektsbeskrivningen - fastigheten ansågs därmed inte ha några fel som köparna inte kunde ha upptäckt om de hade fullgjort sin undersökningsplikt, vilket även omfattande vissa åberopade dolda fel; Bl.a. om försiktighet vid jämförelse av driftskostnader och energiförbrukning som kan variera mellan olika husinnehavare

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2014 s. 364 (T 487-13) (PDF)

Sammanfattning: Bevisbördan för att ett mottaget belopp har utgjort en gåva vilar på mottagaren. De beviskrav som normalt gäller i tvistemål är tillämpliga

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2014 s. 272 (T 3420-12) (PDF)

Sammanfattning:

Revisors skadeståndsansvar enligt 29 kap. 1 och 2§§aktiebolagslagen (2005:551) mot annan än bolaget på grund av brister i revisionen av en årsredovisning

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ha visat att lån inte utgjorde betalning motsvarande lön för vissa i och för sig utförda arbeten

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Borgensmän ansågs ej ha visat svikligt agerande från bank eller annars bristande förutsättningar för borgensåtagandes ogiltighet för att återfå inbetalning; Bl.a. om betydelsen av informationsskyldighet gentemot borgensmän avseende underliggande kreditbedömningar före- och efter upprättat borgensåtagande, samt förutsättningar utöver undertecknande för bindande borgensåtagande för bolags räkning

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Abonnemangskund ansågs ej ha visat att fel/dröjsmål i tjänst utgjort grov vårdslöshet, varför kunden inte tillerkändes ersättning för indirekt skada i form av utebliven vinst

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Son till avliden fader ansågs ej ha visat att överstrykning i testamente innebar att förordnande till syskonbarn var återkallat; Bl.a. beviskravet för att den som antagligen har förstört ett testamente helt ska förlora sin rätt till arv även som bröstarvinge.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Borgenär ansågs ej ha visat att ränta skulle löpa på huvudfordran även efter att gäldenär framställt kvittningsinvändning

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Bevisbördan för samäganderätt till hund på grund av samboskap

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 1999 s. 220

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Gäldenär ansågs ha visat att avtal om 60% ränta var oskälig enligt 36 § avtalslagen; Bl.a. om betydelsen av gäldenärs bristande kreditvärdighet när ränta förhandlas och betydelsen av hur ingående räntan förhandlats

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson