Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Person ansågs ha visat att anlitat ombud uppfyllde rättsskyddsförsäkrings villkor om lämplighet; Bl.a. om skillnaden mellan krav på ombuds kvalifikationer enligt rättegångsbalken jämfört med villkor i försäkringsavtal om rättsskydd, samt värdering av ombuds tidigare domstolserfarenheter

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Kompanjon ansågs ej ha visat att samarbetsavtal om släpvagnsuthyrning var uppsagt pga. passivitet; Bl.a. om betydelsen av att vidta rättsliga dispositioner som berättigar den andra parten till vissa slutsatser rörande deras avtalsförhållande

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 107 (T 3313-14) (PDF)

Sammanfattning: Nyemission. Under förutsättning att ett avtal om s.k. emissionsgaranti är skriftligt och garanten vid avtalets ingående har tillgång till adekvat information om nyemissionens villkor och förutsättningar, är avtalet rättsligt bindande i den meningen att avtalsbrott kan grunda skadeståndsansvar

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Maka ansågs ej ha visat att konkludent avtal om enkelt bolag med make förelåg varför likvidator inte kunnat förordnas för jakt, hunddagis och hunduppfödning som bedrivits på samma gård; Bl.a. om gemensamt bolagsändamål, gemensam verksamhet och fördelning av vinst

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Ingen skadeståndsskyldighet för biträdande affärsjurists råd om låneupplägg

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Fd. sambo ansågs ej ha visat att parterna hade bott tillsammans och var att anse som sambor åtminstone ett år innan ansökan om bodelningsförrättare gjordes, ansökan avslogs därmed

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Konsult ansågs ej ha visat avtal om ersättning för ytterligare arbete som utförts och inte betalats; Bl.a. om bevisbördan för att arbete beställts av privatperson eller bolag, gäldenärsbyte från bolag till privatperson i egenskap av slutkund, samt bevisvärdering avseende skäligt arvode för arbete utan avtalat pris

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 73 (Ö 4325-14) (PDF)

Sammanfattning: Att tredjemanspant har ställts för en fordran medför inte att fordringen är undantagen från skuldsanering

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 39 (B 5336-14) (PDF)

Sammanfattning:

En person har lämnat falska bud vid försäljning av en bostadsrätt vilket påverkat det pris som köparna har betalat för bostadsrätten. Handlandet har utgjort ett vilseledande som medfört skada och vinning. Förutsättningarna för ansvar för bedrägeri har därmed varit uppfyllda. Även fråga om skadeståndsberäkningen. (Rättsfall: NJA 1982 s. 863)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 51 (T 390-15) (PDF)

Sammanfattning:

Verkan av överlåtelseförbud i avtal. Även fråga om skiljenämnd har överskridit sitt uppdrag (jfr. rättsfall: NJA 2009 s. 128 och NJA 2015 s. 1040)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Långivare ansågs ej ha visat att ny revers för att åstadkomma ett borgenärsbyte också hade omvandlat flera tidigare lån till en ny förpliktelse efter den kritiska tidpunkten för kapitalbrist och personligt ansvar enligt aktiebolagslagen; Bl.a. om tidpunkt för fordrans uppkomst och syftet med medansvarsreglerna i aktiebolagslagen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Kompanjon ansågs ej ha visat att konkludent avtal om enkelt bolag förelåg, dock ej solidariskt betalningsansvar för skönhetstävling; Bl.a. om gemensamt ändamål och syfte som är karaktäristiskt för bolag samt bevisning om avtalsinnehåll för solidariskt ansvar

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: För att ersättning ska utgå för rättslig rådgivning i ett förenklat tvistemål ska den rättsliga rådgivningen inhämtats externt. En part har därför inte rätt till ersättning när rådgivning lämnats av någon som är anställd av parten. Detsamma gäller för en kommun när rådgivning lämnats av kommunens gemensamma juristavdelning (Rättsfall: NJA 1981 s. 1006; NJA 2007 s. 579)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Avtal om köp av cyklar ansågs ej visat genom undertecknande av leasingavtal med kreditföretag; om bl.a. dolusmodellen som grund för avtalsbundenhet, trepartsförhållandet som uppstår genom leasingavtal, att klargörande uttryck såsom att häva ett köpeavtal inte visar att något ursprungligt avtal har ingåtts och en antydan om att köprättsligt ansvar möjligtvis skulle ha kunnat åläggas leasetagaren gentemot leverantören av cyklarna, även om något regelrätt köpeavtal inte har ingåtts

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Konkursbo ansågs ha visat att aktieägares utfästelse om kapitaltillskott enligt revers utgjorde aktieägartillskott och inte lån; Bl.a. om krav på betalningsduglighet hos aktieägare för att aktiebolag ska få bokföra fordran på kapitaltillskott, tidpunkt för fordrans uppkomst och ej tillåten kvittning i konkurs av aktieägares regressfordran mot fordran på aktieägartillskott

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Oberättigad uppsägning av avtal medförde rätt till ersättning

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Fastighetsbolag ansågs ej ha visat att hantverkares andelar av byggnader överlåtits genom delägarnas agerande; Bl.a. om befogad anledning att utgå från att avtal har ingåtts när köpeavtal inte har undertecknats

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Maka som efter skilsmässa återbetalat hela parets gemensamma banklån, ansågs ha visat att paret tidigare ingått muntligt avtal om att maken ensam skulle vara återbetalningsskyldig då han ensam hade tillgodogjort sig hela lånet för återbetalning av skulder; om betydelsen av borgensmans vittnesmål från tiden före- och från bankmötet när lån tecknades

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2015 s. 1072 (Ö 2708-15) (PDF)

Sammanfattning: En leverantör har enligt läran om condictio indebiti ansetts skyldig att till sin kund betala tillbaka s.k. tryckerimoms som fakturerats men som visat sig sakna stöd i bestämmelserna om mervärdesskatt

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Hovrätten fastställde tingsrättens dom – Köpare av silikon för tillverkning av duschväggar ansågs ej ha visat att bristande egenskaper i silikonet utgjorde fel som hade uppstått innan risken för varan övergick på köparen; Bl.a. om krav på tydlighet enligt 40 § köplagen för att garanti eller särskild utfästelse ska anses föreligga, samt om kontrollansvar och försumligt agerande enligt köplagen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2015 s. 1040 (T 916-13) (PDF)

Sammanfattning:

Vid totalentreprenad avseende småhus förelåg fel i entreprenaden (NJA 2015 s. 110). Ett avtalat överlåtelseförbud har inte hindrat en förvärvare av huset från att mot entreprenören göra gällande rättigheter som övertagits från beställaren. Också tolkning av en bestämmelse i ett standardavtal (ABS 95, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare) enligt vilken entreprenören efter garantitidens utgång endast ansvarar för väsentligt fel som har sin grund i entreprenörens vårdslöshet (Rättsfall: NJA 1949 s. 645, NJA 1966 s. 97 och NJA 2015 s. 110)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2015 s. 991 (Ö 2528-14) (PDF)

Sammanfattning:

Skiljeförfarande. Parterna kan i förväg avtala att det inte ska finnas någon möjlighet att med stöd av 36 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande föra talan mot en skiljedom som innebär att skiljenämnden vid en prövning enligt 2 § har ansett sig obehörig att pröva tvisten. Frågan om parterna har träffat ett sådant avtal ska bedömas enligt allmänna principer för avtals ingående.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Entledigande av bodelningsförrättare

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2015 s. 918 (T 6412-13) (PDF)

Sammanfattning: En mäklare har krävt provision för ett avtal som uppdragsgivaren ingått med en anvisad köpare. Avtalet har ingåtts under en senare mäklares uppdragstid. Kravet på provision har avslagits, eftersom den senare mäklarens arbete ansetts ha haft avgörande betydelse för avtalets tillkomst. (Rättsfall: NJA 1981 s. 259, NJA 1997 s. 347 och NJA 2010 s. 58)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Beställare av uppgradering av bil ansågs ha visat att reparatör varit i sådant dröjsmål och orsakat skador på bilen som berättigar till ersättning för värdeminskning jämte onödiga kostnader i form av ett antal års försäkringspremier och skatt

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare av strandfastighet ansågs ha visat att nyttjanderättsavtal belastade fastigheten, vilket utgjorde ett rättsligt fel som säljaren inte upplyst om och som därmed berättigade till avdrag på köpeskillingen med ett skönsmässigt uppskattat belopp

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ha visat att ränta hade avtalats för lån och att lånet hade förfallit till omedelbar betalning då räntebetalningar uteblivit; Bl.a. om bevisbördans placering utifrån bevissäkringsteorin m.m. med rikliga källhänvisningar, samt dröjsmålsränta på förfallen ränta.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Återgångsborgenär ansågs ha visat att betalning till konkursbo hade gjorts av misstag och därför skulle återgå enligt reglerna om condictio indebiti; Bl.a. om undantagen fö misstagsbetalning som utgör en disposition och mottagande av betalning i god tro

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Även om konkludent avtal ansågs visat genom att Brf. vidareförmedlat inbetalda hyror för en bostadsrätt till ägaren, har Brf ansetts kunna säga upp avtalet utan vidare

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Pantbank ansågs ha mottagit dyr klocka som pant i god tro, fråga om omständigheterna kring ursprungligt förvärv undersökts tillräckligt

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Långivares förlikning med en av flera solidariskt betalningsskyldiga ansågs inte ha utgjort en eftergift av skulden som kunde tillräknats övriga betalningsskyldiga; Bl.a. om likheter mellan sådan bibehållen rätt för borgenärer och hur gäldenärers inbördes regressrätt påverkas av borgenärs diskriminerande eftergifter (jfr. NJA 2016 s. 1176

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2015 s. 763 (Ö 701-15) (PDF)

Sammanfattning: Utmätning av medel på bankkonto som gäldenären har gemensamt med en annan person. Fråga om betydelsen av att hälften av behållningen på samma konto utmättes för gäldenärens skulder ett halvår tidigare (Rättsfall: NJA 1983 s. 436, NJA 1988 s. 112 och NJA 2008 s. 444)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2015 s. 741 (T 980-14) (PDF)

Sammanfattning:

Tolkning av ett avtal med ett stort antal parter.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Hästköpare ansågs inte ha visat sin rätt att få sin häst utlämnad från den tidigare ägarens uppstallning då uppstallaren inte hade fått betalt och därmed utnyttjat sin retentionsrätt

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Fråga om utformningen av vitesförbud vid intrång i gemenskapsvarumärken. Hovrätten har begränsat vitesförbudet till den användning som var visad i målet och till sådana förfoganden av varor som omfattas av artikel 9.2 varumärkesförordningen. Vid fastställandet av vitesbeloppet har hovrätten, förutom varumärkeshavarens intresse av att varumärket inte används olovligen, beaktat även risken för att allmänheten missleds att köpa varumärkesförfalskade produkter (Rättsfall: NJA 2007 s. 431; NJA 2008 s. 1082; NJA 2014 s. 559; EU-domstolens dom den 14 december 2006 i mål C-316/05 Nokia Corp. mot Wärdell; EU-domstolens dom den 12 april 2011 i mål C-235/09, DHL Express France SAS mot Chronopost SA)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ej ha visat fordran i enlighet med skuldebrev mot ex-make; Bl.a. om bedömning då borgenären själv stått för utlägg motsvarande angivet belopp i skuldebrev och någon överföring från borgenär till påstådd gäldenär aldrig ägt rum

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Tredjemanspantsättare tillika borgensman ansågs ha proportionell regressrätt gentemot ytterligare proprieborgensman; Bl.a. om likheterna mellan borgensmans- och tredjemanspanthavares inbördes rätt, jämfört med fall av enkel borgen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Bolag ansågs ej ha rätt att fakturera konsument för utfört arbete då avtal inte ingåtts

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Långivare som enligt avtal hade rätt till pantbrev med bästa rätt vid utebliven betalning, ansågs ha visat att även medlåntagaren som var lagfaren ägare till fastigheten för vilken pantbrev skulle utges, var strikt skadeståndsskyldig såsom för avtalsbrott

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Skadeståndsskyldighet för vårdslöshet vid överlåtelsebesiktning

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ha visat att överföring av visst belopp utgjort lån; Bl.a. om bevisbördan för innebörden av överföringar samt huruvida gäldenär mottagit visst belopp

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Om bevisbördan för undertecknande av skuldebrev

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Talan om ogiltighet av testamente där vittnen inte varit närvarande samtidigt ansågs befogad eftersom svaranden inte hade avstått skriftligt från sin rätt enligt testamentet, dock ansågs målet inte särskilt komplicerat och ersättning för rättegångskostnader beviljades därför endast för 15 timmars arbete á 2 250 kr.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Om bevisbördan för äkta underskrift på borgensåtagande

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Beställare av turboaggregat ansågs ej ha haft rätt att jämlikt köplagen åberopa fel som redan var kända genom tidigare reklamationer från kunder; Bl.a. om testkörning som underlag för att generellt utgå från att varor (i detta fall aggregat) som ännu inte testats får anses behäftade med fel

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Fråga om gäldenär kunde åberopa en skriftlig gåvoutfästelse av den ursprunglige borgenären till kvittning gentemot ny innehavare av ett löpande skuldebrev. Skuldebrevslagens bestämmelser om löpande skuldebrev har inte ansetts analogt tillämpliga när skuldebrevet förvärvats genom arv. 1 § och 3 § lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva; NJA 1972 s. 439

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

[Senare avgjort av HD genom NJA 2017 s. 289] En fastighet har överlåtits till tre bröder genom gåva. I gåvobrevet uppställdes ett villkor om att fastighetsägarnas samägande av fastigheten inte ska vara underkastat reglerna i samäganderättslagen (1904:48 s. 1). Fråga om villkoret även gäller för bröstarvingarna till den ene brodern efter att han avlidit och de förvärvat hans fastighetsandel genom arv.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Forsman och Söderblom var sambos och Söderblom ägde aktierna i Reditus Konsult AB. Efter en tids sjukdom avled Söderblom den 1 maj 2014. Hans dödsbo försattes senare i konkurs. Under deras samboförhållande överlät Söderblom som en gåva alla sina aktier i Reditus Konsult AB till Forsman. Denna överlåtelse bekräftades genom en anteckning på aktiebrevets baksida. Söderbloms dotter och enda bröstarvinge, och dotterns sambo Nässén, blev involverade efter Söderbloms död. Det framgår att Nässén, på uppdrag av sin sambo, tog med sig aktiebrevet från Söderbloms hem under en genomgång av handlingarna för upprättande av bouppteckning.

Sakrättsligt skydd för gåvan: Centrala frågan i målet var om gåvan av aktierna till sambon var sakrättsligt skyddad mot anspråk från dödsboets fordringsägare. Enligt svensk rätt krävs för att en gåva av aktiebrev ska vara sakrättsligt skyddad, att mottagaren (sambon) får handlingen (aktiebrevet) i sin besittning, enligt skuldebrevslagen och "gåvolagen".

Besittningsövergång och traditionsprincipen: Domstolen granskade om det skett en faktisk besittningsövergång (tradition) av aktiebrevet till sambon. Enligt traditionsprincipen krävs att förvärvaren faktiskt har fått handlingen i sin besittning och att givarens (Söderbloms) rådighet över handlingen upphört. Denna princip är central för att en överlåtelse ska vara giltig mot borgenärer.

Domstolens slutsats: Tingsrätten fann att trots att det fanns en anteckning på aktiebrevet och att sambon omnämndes som ägare i företagets dokumentation, hade det inte skett en faktisk besittningsövergång av aktiebrevet till sambon. Det ansågs att Söderbloms rådighet över aktiebrevet aldrig upphörde, vilket är ett krav för att en tradition ska anses ha ägt rum. (Sammanfattat av ChatGPT)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2015 s. 558 (T 3708-14) (PDF)

Sammanfattning: Arvskifte. Vid värderingen av aktier kan en skiftesman ta hänsyn till den realisationsvinstskatt som en försäljning av aktierna kan beräknas medföra för den som får aktierna på sin lott (Rättsfall: NJA 1975 s. 288)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ej ha vidtagit preskriptionsavbrytande åtgärd avseende fordran mot upplöst aktiebolag jämte medansvariga; Bl.a. om skillnaden mellan borgensansvar och medansvar enligt aktiebolagslagen avseende accessorisk preskription och huruvida allmänna preskriptionsregler eller aktiebolagsrättsliga regler ska tillämpas vid krav mot upplöst aktiebolag

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson