Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1993 s. 222 (T 175-92) (PDF)

Sammanfattning: Cession av rätt till ersättning enligt ansvarsförsäkring

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1993 s. 188 (Ö 934-93) (PDF)

Sammanfattning:

Vitesförbud enligt 15 kap 3 § rättegångsbalken. Konkurrensbegränsningsklausul i ett avtal, enligt vilken ett aktiebolag förbundit sig att ej utöva viss verksamhet, har i visst fall ansetts kunna göras gällande även mot annat bolag inom samma koncern

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1993 s. 163 (T 48-91) (PDF)

Sammanfattning:

Tre personer har ingått en generell borgen för en annan persons skulder till en bank. Banken har sedan beviljat gäldenären kredit vid tre olika tillfällen. Till säkerhet för två av krediterna erhöll banken företagshypotek i gäldenärens rörelse. Fråga huruvida borgensansvaret helt eller delvis har fallit bort genom att banken har gjort en otillfredsställande kreditprövning vid beviljandet av krediterna eller eftersatt sin informationsskyldighet gentemot borgensmännen eller genom att banken har gjort sig skyldig till vanvård eller annan försumlighet beträffande företagshypoteken. (jfr 1991 s och 1992 s 351)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1993 s. 145 (T 339-91) (PDF)

Sammanfattning: Enligt ett inbördes testamente skulle efterlevande make erhålla den andre makens kvarlåtenskap med full äganderätt. Den först avlidne makens arvingar ansågs inte ha någon rätt till den sist avlidne makens kvarlåtenskap enligt 3 kap 8 § AB. (Prejudikatfrågedispens.)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1993 s. 34 (Ö 1118-91) (PDF)

Sammanfattning:

Ett arvsavstående har inte ansetts hindra utmätning för den avstående arvingens skuld av hans andel i dödsboet, då boet inte underrättats om avståendet. Dessutom fråga om denuntiationskravets innebörd

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1992 s. 820 (T 444-90) (PDF)

Sammanfattning: Efter det att en testamentstagare avstått från sin rätt enligt testamentsförordnandet, väckte likväl två arvingar talan enligt 14 kap 5 § ÄB mot testamentstagaren med yrkande att testamentet skulle för klaras ogiltigt. Talan har avvisats (13 kap 2 § RB).

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1992 s. 782 (T 611-92) (PDF)

Sammanfattning:

Enligt ett villkor för företagsförsäkring hade försäkringsgivarens ansvar upphört till följd av att premien inte betalats. Ansvar skulle emellertid enligt villkoret återinträda dagen efter den då betalning av premien ägt rum. Dagen efter det att betalningsorder till postgirot avsänts utbröt brand. En skadereglerare förklarade att försäkringsgivaren skulle svara för skadorna. Fråga om 1) när betalning i villkorets mening ägt rum, 2) skaderegleraren hade ställningsfullmakt, 3) villkoret skulle jämkas enligt 36 § avtalslagen, 4) en av försäkringstagaren anlitad försäkrings mäklare var skadeståndsskyldig gentemot försäkringstagaren.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1992 s. 758 (Ö 814-91) (PDF)

Sammanfattning: Arvsskattemål. I ett testamente förordnades att huvuddelen av testators kvarlåtenskap skulle tillfalla ett kusinbarn eller, om kusinbarnet avlidit, dess arvingar. Fråga om uttrycket "arvingar" innefattat kusinbarnets make. 11 kap 1 § ÄB

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1992 s. 728 (T 251-89) (PDF)

Sammanfattning:

Ett avtal om leasing av en lastbil innehöll bl a en bestämmelse att, om uthyraren sade upp avtalet på någon av vissa angivna grunder, uthyraren hade rätt till skadestånd. Sedan lastbilen sålts av hyresmannen hade fråga uppkommit om uthyraren hade rätt till skadestånd enligt avtalet, trots att det aldrig sagts upp.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fråga om överlåtelse av byggnad på annans mark jämte nyttjanderätt till markområde i visst fall kunde göras gällande mot överlåtarens borgenärer vid utmätning

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1992 s. 607 (Ö 622-92) (PDF)

Sammanfattning: Sambor hade flera år före tillkomsten av lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem ingått skriftligt avtal om delning av sin egendom vid en separation. Avtalet har ansetts förbli gällande även efter sambolagens tillkomst

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1992 s. 574 (Ö 765-90) (PDF)

Sammanfattning: En utmätningsborgenär hade retentionsrätt i den utmätta egendomen på grund av annan fordran än exekutionsfordringen. Borgenären ansågs ha rätt att välja på vilken av de båda fordringarna köpeskilling från den exekutiva försäljningen skulle avräknas

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1992 s. 502 (T 179-90) (PDF)

Sammanfattning: En revisionsbyrå har under flera år anlitats av ett tidningsföretag för bl a ekonomisk rådgivning. I samband med försäljning av tidningsföretaget har dess ägare haft vissa kontakter med revisorerna. Fråga om revisionsbyrån kan göras ansvarig för att tidningsägarna inte uppmärksammat vissa skatterättsliga frågor med anknytning till överlåtelsen. (Jfr denna årgång s 58 och s 243)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Ett pantbrev har lämnats till säkerhet för två skuldebrev, utfärdade av kreditinstitutet A. Fordran enligt det ena skuldebrevet har därefter överlåtits till kreditinstitutet B, varvid även pantbrevet överlämnats, medan fordran enligt det andra skuldebrevet har överlåtits till kreditinstitutet C. Sedermera har ytterligare pantförskrivning skett av pantbrevet, denna gång till säkerhet för ett skuldebrev som utfärdats av kreditinstitutet D. Underrättelse enligt lagen (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man har gjorts först av D och därefter av C. Trots detta har C - på grund av det sakrättsliga skydd som uppkommit till följd av den ursprungliga pantförskrivningen hos A - ansetts ha företräde till utdelning efter exekutiv auktion före D. Lagen (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man; 6 § förmånsrättslagen; 12 kap. 26 § utsökningsbalken

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1992 s. 351 (T 407-90) (PDF)

Sammanfattning: Borgenär har ansetts ha en principiell skyldighet att beakta att borgensmans regressrätt inte helt eller delvis går förlorad. Bank, som åsidosatt denna skyldighet och inte kunnat visa att borgensmannen ej lidit skada på grund av försummelsen, har ansetts förlora sin rätt enligt borgensåtagandet (jfr 1991 s 277)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1992 s. 290 (Ö 998-90) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i franchiseavtal.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1992 s. 263 (T 365-90) (PDF)

Sammanfattning: I mål om fordran på grund av inköp med användande av kontokort har kontokortsinnehavaren invänt att de av kontokortsföretaget åberopade inköpsnotorna var falska. Det har ansetts åvila kontokortsinnehavaren att göra åtminstone antagligt att det förelåg en förfalskning, underskrifts- eller innehållsförfalskning. Om detta krav uppfyllts fordras för bifall till kontokortsföretagets talan att det visar att inköpsnotan är äkta (jfr 1976 s 667)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1992 s. 243 (T 234-90) (PDF)

Sammanfattning: A - ensam ägare till samtliga aktier i ett aktiebolag - har inför en överlåtelse av aktierna haft flera kontakter med auktoriserade revisorn B, som sedan cirka 20 år bl a varit bolagets revisor. A har uppfattat B som sin ekonomiske rådgivare och har ansetts ha haft goda skäl för sin uppfattning. Då B måste ha insett A:s inställning men ej tillkännagett någon annan mening, har ett uppdragsförhållande ansetts ha uppkommit mellan dem. B har ansetts ha brustit i sina skyldigheter som rådgivare i vad avser affärens skattekonsekvenser och därför ålagts skadeståndsskyldighet

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1992 s. 213 (T 143-90) (PDF)

Sammanfattning: Skadestånd enligt skadeståndslagen för skada på bil och husvagn har ansetts omfatta ersättning, utom för utgifter, för tre semesterdagar som på grund av skadan inte kunnat användas för rekreation (jfr. 1945 s 440)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1992 s. 163 (T 415-90) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga huruvida viss egendom - en fritidsbåt - som anskaffats under ett samboförhållande tillhörde samborna gemensamt med samäganderätt eller den ena sambon ensam

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1992 s. 130 (Ö 1043-88) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om byggnadsentreprenör gjort sig skyldig till sådan grov vårdslöshet som avses i 5 kap 8 § i Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 72) (jfr 1986 s 61)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1992 s. 66 (T 320-89) (PDF)

Sammanfattning:

Optionsavtal beträffande överlåtelse av bostadsrätt är bindande om det är upprättat i skriftlig form.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1992 s. 58 (PDF)

Sammanfattning: Revisionsbyrå har ansetts skadeståndsskyldig på grund av oaktsam rådgivning som orsakat två klienter en skatteutgift de annars inte skulle ha haft. - Fråga även om uppskattning av skadans storlek (Jfr 1991 s. 625)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Retentionsrätt. Näringsidkare har inte ansetts ha haft rätt att hålla kvar annans maskin till säkerhet för fordran på grund av reparation av maskinen, eftersom näringsidkarens besittning till maskinen efter reparationen brutits, oaktat maskinen sedermera återgått i näringsidkarens besittning

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1992 s. 6 (Ö 1346-91) (PDF)

Sammanfattning: Vid exekutiv försäljning av bostadsrätt för en oprioriterad fordran beaktades inte en fordran som var förenad med panträtt i bostadsrätten. Eftersom bostadsrätt inte kan vara föremål för exstinktivt godtrosförvärv, har panträtten ansetts bestå efter försäljningen. På talan av panthavaren har emellertid försäljningen upphävts. 8 kap 11 §, 9 kap 4 § 2 och 3 st samt 14 kap 1 § UB.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1991 s. 808 (T 543-89) (PDF)

Sammanfattning: En rörelse avseende försäljning av glass och konfektyrer såldes till nya innehavare. Köparna har tillerkänts prisavdrag med hänsyn till att säljarna inte tillräckligt tydligt klargjort för köparna att tillstånd enligt livsmedelslagstiftningen att driva rörelsen i affärslokalen saknades

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Universell testamentstagare är ett aktiebolag. Skyldskap föreligger mellan testamentsvittnena och aktieägare som genom bolaget kan gynnas av testamentet. Fråga om ogiltighet av testamente på grund av vittnesjäv.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1991 s. 604 (T 476-87) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om överlåtelse av bostadsrätt utgjorde förfogande över kvarlåtenskap. 17 kap 3 § första meningen ÄB

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1991 s. 597 (Ö 1658-90) (PDF)

Sammanfattning: Avtal mellan delägare av fastigheter har innehållit villkor som utgjort hinder mot försäljning enligt 6 § samäganderättslagen. Fråga om detta förhållande även utgjort hinder för utmätningssökande att jämlikt 8 kap 8 § UB utverka förordnande om att fastigheterna i deras helhet skall säljas

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1991 s. 564 (Ö 856-91) (PDF)

Sammanfattning: En båt, som låg upplagd på en av båtägaren hyrd båtuppställningsplats, har sålts. Sedan hyresrätten övergått till köparen har båten ansetts inte kunna beläggas med kvarstad eller utmätas för säljarens gäld. (Jfr NJA 1927 s. 513 och NJA 1929 s. 64)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1991 s. 481 (T 335-90) (PDF)

Sammanfattning:

En båtmotor reparerades två gånger av samme reparatör. Beställaren, som bestred betalningsskyldighet för den andra reparationen under påstående att den föranletts av ett fel vid utförandet av den första reparationen, har ansetts ha bevisbördan härför. Beviskravet har dock ansetts uppfyllt genom att den av beställaren uppgivna skadeorsaken framstod som klart mera sannolik än den som åberopats av reparatören.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1991 s. 376 (Ö 1500-90) (PDF)

Sammanfattning:

Ett utmätningshinder enligt 5 kap 5 § 1 st UB som gäller för en fastighet har ansetts innefatta också hinder mot utmätning av obelånat pantbrev i fastigheten. - För att en gåva enligt nämnda lagrum skall anses föreligga måste krävas att egendomens verkliga värde så påtagligt överstiger vederlaget att överlåtelsen totalt sett framstår som en klar gåvotransaktion.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1991 s. 404 (Ö 753-89) (PDF)

Sammanfattning: A hade en köpeskillingsfordran på B. Enligt en överenskommelse skulle fordringen betalas genom att B satte in beloppet på A:s konto hos en bank som avbetalning på A:s skulder till banken. Fråga huruvida banken hade panträtt i köpeskillingsfordringen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Gäldenär har mot banks krav invänt att skulden inte var förfallen till betalning, eftersom han hade träffat muntligt avtal med företrädare för banken att betala först då han fått ekonomisk förmåga därtill. Invändningen har underkänts med hänvisning till att det muntliga avtalet inte kunde ges en mer vittgående innebörd än att banken givit anstånd med betalning under skälig tid, vilken ansågs ha gått till ända)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1991 s. 266 (Ö 1613-90) (PDF)

Sammanfattning: Fråga i visst fall om verkställighet av kvarstad för fordran på egendom beträffande vilken tredje man gör invändning om äganderätt. 4 kap 17 § UB

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: En bilförsäljare har vid försäljningen av en personbil ansetts såsom ägare förfoga över bilen, oaktat köparen redan var registrerad som ägare av bilen och under en tid haft den i sin besittning. Ett vid försäljningen avtalat återtagandeförbehåll har därför ansetts vara giltigt mot köparens borgenärer

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1991 s. 217 (T 254-90) (PDF)

Sammanfattning:

Utbetalning från bankkonto skedde först mellan en och en halv och två timmar efter det att begäran därom framställts. Dröjsmål med betalningen har ansetts föreligga och banken har oberoende av vållande funnits skyldig att ersätta av dröjsmålet förorsakad förutsebar skada (jfr. 1951 s 444 och 1967 s 195)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1991 s. 152 (T 491-89) (PDF)

Sammanfattning: I testamente har förordats att en fastighet skall tillfalla viss person som inte var släkt med testator. Testamentstagaren har avlidit före testator. Testamentet har tolkats så att fastigheten skall tillfalla testamentstagarens släktingar.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1991 s. 51 (Ö 1378-89) (PDF)

Sammanfattning: En TR har i mål om hävning av fastighetsköp förpliktat säljarna att till köparna betala tillbaka köpeskillingen mot återbekommande av fastigheten. Domen har innan den vunnit laga kraft ansetts kunna läggas till grund för utmätning enligt 3 kap 6 § UB utan skyldighet för köparna att säkerställa sin motprestation

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1991 s. 3 (T 350-89, T 336-89) (PDF)

Sammanfattning: Leverantör av elektrisk ström debiterade under flera år avgifter för väsentligt mindre kvantiteter ström än dem som i verkligheten förbrukats. Felet var att tillskriva omständigheter för vilka leverantören bar ansvaret. Förbrukaren ansågs ha haft fog för att uppfatta sina betalningar på grundval av erhållna räkningar som slutgiltiga och var därför inte skyldig att i efterhand göra tilläggsbetalning (I och II). (Jfr 1973 s 315 och 1989 224)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1990 s. 745 (T 81-89) (PDF)

Sammanfattning:

Sedan ett bolag genom ett optionsavtal för viss tid förvärvat licensrättigheter till en vacuumpump med rätt för bolaget att före avtalstidens slut träffa ett slutligt licensavtal inledde bolaget förhandlingar med en företagare L om återförsäljarrätt till pumpen. Efter ca ett år träffade bolaget ett slutligt licensavtal och beslöt i samband därmed att inte ingå något återförsäljaravtal med L, varom L underrättades några veckor senare. Fråga huruvida bolaget genom sitt uppträdande under förhandlingarna med L ådragit sig skadeståndsansvar.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: En person Z var ende styrelseledamot och firmatecknare i ett aktiebolag. Det har inte ansetts vara möjligt att – efter försäljning av en båt från bolaget till Z – med sakrättsligt bindande verkan överföra besittning av båten från bolaget till Z

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1990 s. 419 (T 80-89) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga huruvida skiljenämnd genom beslut att avskriva skiljetvist från vidare handläggning begått ett sådant fel som enligt 21 § 1 st 4 lagen (1929:145) om skiljemän skulle föranleda att beslutet hävdes.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fråga om skäl förelegat att enligt 4 kap 20 § utsökningsbalken förelägga tredje man att väcka talan mot gäldenären och sökandena

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Svenskt dotterbolag har erhållit ett lån från sitt utländska moderbolag. Dotterbolagets egna kapital har varit ovanligt litet i förhållande till dess skulder. Yrkande om att räntebetalning till moderbolaget med stöd av 43 § 1 mom kommunalskattelagen i stället skall bedömas som en inte avdragsgill utdelning har ogillats. 43 § 1 mom kommunalskattelagen (1928:370) (Rättsfall: RÅ 1970 not fi 923; RÅ 79 1:40; RÅ79 Aa 228; RÅ 80 1:59; RÅ 84 1:83)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1990 s. 18 (Ö 2721-89) (PDF)

Sammanfattning:

Vid bodelning och arvskifte tilldelades en dödsbodelägare boets fasta egendom. Genom förbehåll i bodelnings- och arvskifteshandlingen tillförsäkrades andra delägare förköpsrätt till egendomen. Förbehållet har ansetts giltigt, varför förutsättning förelegat för anteckning av det i fastighetsboken. 20 kap 14 § JB (jfr 1981 s 897, 1984 s 673, 1987 s 726 och 1989 s 696)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fråga om en kommun tillsammans med annan bedrivit ett mässarrangemang så att ett handelsbolagsförhållande kan anses ha förelegat och kommunen därmed blivit solidariskt ansvarig för uppkomna skulder

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1989 s. 784 (T 171-89) (PDF)

Sammanfattning: Bilhandlare, som vid köp av stulen och falskskyltad bil inte kontrollerat det direkt i bilen instansade chassinumret, har ansetts inte ha varit i god tro vid förvärvet av bilen. 3 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (jfr 1967 s 321, 1973 s 170, 1975 s 708 och 1982 s 312)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1989 s. 705 (Ö 1078-87) (PDF)

Sammanfattning:

I samband med att ett aktiebolag inställde sina betalningar träffades avtal om att medel som inflöt vid försäljning av egendom och betalning för fordringar som omfattades av företagsinteckning skulle ske till ett i Ackordscentralens namn öppnat bankkonto med viss befogenhet för Ackordscentralen att ta ut medel för bolagets räkning. Fråga, sedan bolaget försatts i konkurs, (I) om innehavare av företagsinteckningar hade förmånsrätt i bolagets redovisningsfordran gentemot Ackordscentralen och (II) om en pantförskrivning av redovisningsfordringen hos sådan inteckningshavare ägde giltighet mot övriga borgenärer.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1989 s. 682 (T 358-88) (PDF)

Sammanfattning: Fråga vid utmätning om gäldenären varaktigt sammanbodde med annan under äktenskapsliknande förhållanden. 4 kap 19 § UB

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson