Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1998 s. 23 (Ö 528-97) (PDF)

Sammanfattning: En betalning som skett till visst postgirokonto har ansetts fullgjord vid den tidpunkt på dagen då Postgirot avslutat sina bokföringsåtgärder

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Fråga om 36 § avtalslagen är tillämplig på gäldenärs skyldighet att återbetala ett banklån.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s. 854 (Ö 75-96) (PDF)

Sammanfattning: Fråga huruvida rättegångskostnad varit skäligen påkallad för tillvaratagande av partens rätt. 18 kap 8 § RB

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s. 813 (T 1327-95) (PDF)

Sammanfattning: Ett lån i utländsk valuta har förfallit till betalning och därvid enligt villkoren för lånet omräknats till svenska kronor. Borgensmannen, som tillika var ställföreträdare för gäldenären (ett aktiebolag), har inte ansetts bli befriad från borgensansvaret på grund av ändringar i förhållandet mellan borgenären och gäldenären

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s. 759 (Ö 4891-95) (PDF)

Sammanfattning: Efter det att ett bolag har försatts i konkurs har ett belopp utfallit på en av bolaget tecknad s k nyckelpersonsförsäkring. Beloppet har inte ansetts omfattat av företagshypotek)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s 674 (T 2985-93) (PDF)

Sammanfattning:

Med anledning av att ett samboförhållande upphört förrättades bodelning avseende en bostadsrättslägenhet. Den tillskiftades ena parten mot att andra parten skulle erhålla ett kontantbelopp. Värdet på bostadsrätten har bestämts med ledning av prisförhållandena vid bodelningsförrättningen. Ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) på bodelningslikviden har ansetts skola utgå för tiden till dess dom i klandermålet vinner laga kraft.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s. 866 (Ö 3174-95) (PDF)

Sammanfattning:

En part som av domstol medgivits anstånd enligt 32 kap 3 § RB med att avge svaromål har ansetts vara bevarad vid sin rätt att i svaromålet göra invändning som avses i 34 kap 2 § RB. En i ett leveransavtal intagen skiljeklausul har ansetts binda den som förvärvat rättigheter enligt avtalet.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s. 645 (T 2127-96) (PDF)

Sammanfattning:

En dom, varigenom en man förklarats ej vara far till ett barn som fötts i hans äktenskap, har inte ansetts böra medföra att ett tidigare arvskifte efter mannen, i vilket barnet deltagit som mannens bröstarvinge, skall förklaras ogiltigt.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: När frågan om beviljande av rättshjälp angår samma omständigheter som den bakomliggande tvist, vilken rättshjälpsansökan avser, bör begäran om rättshjälp avslås, endast om det föreligger särskilda skäl

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: En man har under flera år varit samboende med en kvinna i hennes bostadslägenhet. Då inte annat visats än att hennes utflyttning ur lägenheten föranletts av hennes sjukdom och behov av särskilt boende, har deras samboförhållande inte ansetts upplöst genom det ofrivilliga särboendet. Sedan kvinnan träffat en förlikning med hyresvärden om hyresavtalets upphörande har hyresavtalet därför övergått på mannen enligt 12 kap. 47 § jordabalken. Hinder mot verkställighet av avhysning har förelegat.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s. 454 (T 2291-95) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om gäldenär haft rätt till kvittning enligt 28 § skuldebrevslagen, eftersom han inte insett eller bort inse, att fordringen pantsatts och att panthavaren gjorde gällande, att fordringen grundades på löpande skuldebrev

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s. 418 (T 2-95) (PDF)

Sammanfattning: Bestämmelserna om återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar i 12 kap 5 § 1 och 2 st aktiebolagslagen (1975:1385) har ansetts vara i viss utsträckning analogiskt tillämpliga

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fråga om hyrestagare kan ha retentionsrätt i den förhyrda egendom som han har i sin besittning samt för vilken fordran retentionsrätt kan göras gällande

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: En konsument som köpt barnstövlar till kraftigt reducerat pris har, sedan stövlarna visat sig vara otäta, ansetts berättigad till omleverans av vattentäta stövlar ( 26 § konsumentköplagen ) alternativt berättigad att återfå köpesumman jämte skadestånd i form av ersättning för prisskillnaden vid s.k. täckningsköp ( 33 § konsumentköplagen ) (Avgörande 1997-06-24; 1996-6571)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s. 347 (T 474-96) (PDF)

Sammanfattning: En bostadsrätt har sålts till en person som anvisats av fastighetsmäklare. Denne har med hänsyn till att försäljningen kommit till stånd avsevärd tid efter det att förmedlingsavtalet uppsagts och till omständigheterna i övrigt inte ansetts berättigad att uppbära mäklarprovision

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s. 290 (T 142-95) (PDF)

Sammanfattning: Köpare av småhus i vilka fukt- och mögelskador uppkommit har ansetts berättigade till nedsättning av köpeskillingarna, trots att de åtgärder som vidtagits till skydd mot fukt ansågs tillfredsställande och fackmannamässiga vid den tid då husen byggdes och även överensstämde med då gällande byggnormer

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s. 285 (T 3466-94) (PDF)

Sammanfattning: Den i 16 kap 4 § ÄB föreskrivna preskriptionstiden för arv, räknad från dödsfallet, gäller även för den som ärver arvlåtaren enligt 8 § i samma kapitel.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s. 240 (T 3221-94) (PDF)

Sammanfattning: Borgensansvaret har ansetts kvarstå för en skuld som gäldenären betalat till kreditgivaren - en bank - när banken, på anfordran av förvaltaren i gäldenärens kort därefter inträffade konkurs, återbetalat beloppet till konkursboet

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s. 127 (T 1402-94) (PDF)

Sammanfattning:

Fastighetsmäklare har, i fall då en köpare är beroende av att beviljas lån eller få överta lån för att kunna betala köpeskillingen, i princip ansetts skyldig att verka för att köpets giltighet villkoras av att lån beviljas eller får övertas. (Avser även mål T 5272/94 avgjort samma dag.)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s. 86 (T 601-96) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om tolkning av villkoren i ett standardavtal om utlåning av pengar från en bank för konsuments enskilda bruk, s k falskt annuitetslån (Jmf 1995 s 362)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s. 81 (Ö 3008-96) (PDF)

Sammanfattning: Sedan ett bolag enligt avtal förvärvat annans anspråk på skadestånd på grund av påstått förtal genom tryckfrihetsbrott, väckte bolaget talan om utfående av skadestånd. Frågan huruvida anspråket kunnat överlåtas har ansetts avse själva saken och inte utgöra en fråga om rättegångshinder. (Avser även mål Ö 3009/96, avgjort samma dag) (jfr 1994 s 751)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s. 65 (T 2711-95) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om skadeståndsansvar för besiktningsman som vid besiktning i samband med fastighetsköp påtalade att ventilationsöppningar saknades i takfoten för ventilation av takkonstruktionen men som inte särskilt upplyste om att detta medförde risk för rötskador

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s. 58 (T 759-95) (PDF)

Sammanfattning: När borgenären i ett fortlöpande affärsförhållande ersatts med ny borgenär som övertagit den tidigare borgenärens kreditverksamhet, har borgensåtagandet mot den ursprunglige borgenären ansetts gälla även mot den nye borgenären

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s. 44 (T 1778-92) (PDF)

Sammanfattning: Sedan avtal träffats om generalentreprenad på löpande räkning har generalentreprenören avtalat med underentreprenör om visst utförande av takarbeten. Föreskrifterna i avtalet med underentreprenören har inte ansetts gälla i förhållandet mellan beställaren och generalentreprenören och en av beställaren anlitad besiktningsförrättare har därför inte ansetts vara skyldig att påpeka avvikelser från det senare avtalet

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s. 22 (Ö 2190-95) (PDF)

Sammanfattning:

I överklagande av TR:s beslut om arvsskatt har angetts att den till grund för beslutet liggande bouppteckningen felaktigt saknat uppgift om att behållningen utgjorts av andel i oskiftat dödsbo. Felet har ansetts vara sådant som enligt 20 kap 10 § ÄB skall föranleda förrättande av tilläggsbouppteckning. Överklagandet har därför avvisats.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1997 s. 5 (T 2080-95) (PDF)

Sammanfattning: Fråga huruvida avtal om upplåtelse av bostadsrätt är overksamt på grund av bristande förutsättningar

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1996 s. 809 (T 2584-95) (PDF)

Sammanfattning: För att ett kravbrev skall medföra preskriptionsavbrott åligger det borgenären att styrka att gäldenären har fått brevet

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1996 s. 751 (Ö 4519-94) (PDF)

Sammanfattning: Den som klandrat en skiljedom får inte åberopa en ny grund för sin talan efter utgången av klanderfristen.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Överlåtelse av bidrag som sökts men ännu ej beviljats har, när denuntiation skett, ansetts ha fått giltighet gentemot tredje man i och med att bidraget beviljats (Rättsfall; NJA 1953 s. 465; NJA 1973 s. 635)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1996 s. 663 (T 4476-95) (PDF)

Sammanfattning:

Överenskommet pris kan inte jämkas enligt köplagen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1996 s. 584 (T 1552-94) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om köpares undersökningsplikt vid fastighetsköp. 4 kap 19 § JB

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1996 s. 598 (T 5302-95) (PDF)

Sammanfattning: A har genom bytesavtal med B förvärvat en husbil som visat sig ha betydande fuktskador. Omständigheterna har inte ansetts vara sådana att A vid den undersökning han företagit i samband med förvärvet bort märka dessa skador. Han har därför varit oförhindrad att åberopa felet gentemot B som grund för hävning av bytesavtalet

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1996 s. 607 (T 754-96) (PDF)

Sammanfattning:

Delägare i dödsbo överlät obehörigen en dödsboet tillhörig bil, som av förvärvaren efter kort tid vidaresåldes till en bilförsäljare. Bilförsäljaren, som trots sin fångesmans korta innehavstid inte undersökt dödsbodelägarens behörighet att företräda övriga dödsbodelägare, har inte ansetts vara i god tro. 2 och 3 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1996 s. 560 (T 2110-93) (PDF)

Sammanfattning: Preskription av huvudfordran inskränker inte borgenärens rätt att få betalning ur tredjemanspant som ställts till säkerhet för fordringen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1996 s. 428 (T 3249-95) (PDF)

Sammanfattning: Bröstarvinge, vilken insatts som förmånstagare till en livförsäkring, har inte ansetts skyldig att avräkna rätten till utfallande försäkringsbelopp som förskott på sitt arv efter försäkringstagaren annat än om detta föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste anses ha varit försäkringstagarens avsikt. 6 kap 1 § och 7 kap 2 § ÄB, 104 § lagen (1927:77) om försäkringsavtal

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1996 s. 400 (T 1034-94) (PDF)

Sammanfattning:

I rättsskyddsärenden utbetalar försäkringsbolagen enligt fast praxis ersättning för ombudskostnader till försäkringstagaren, om det visas att denne ersatt ombudet, och i övrigt direkt till ombudet. Denna branschsedvänja har i tvist mellan försäkringstagares konkursbo och ombud om bättre rätt till sådan ersättning ansetts utgöra en del av avtalsinnehållet i avtalet om rättsskyddsförsäkring

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1996 s. 410 (T 5788-94) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om tillämpning av förutsättningsläran. Ett bolag har vid köp av en fastighet erhållit lån av en bank enligt tidigare ingånget låneavtal och med blivande pantbrev i fastigheten som säkerhet för lånet. På grund av att den köpta fastigheten visade sig inte utgöra en registerfastighet och säljarens ansökan om lagfart därför hade förklarats vilande, har ansökan om inteckning i fastigheten inte bifallits och banken inte erhållit den förutsatta säkerheten. Frågan om säkerhet har ansetts utgöra ett avtalsvillkor och underlåtenheten att uppfylla det ett kontraktsbrott

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1996 s. 368 (T 1453-94) (PDF)

Sammanfattning: När konkursbo ensidigt inträder i avtal mellan konkursgäldenären och en konkursborgenär, upphör inte den rätt till kvittning av en skuld på grund av avtalet mot en fordran på konkursgäldenären som konkursborgenären haft före konkursen. 5 kap 15 § KL och 63 § köplagen (1990:931) (jfr 1916 s 154)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1996 s. 252 (T 502-95) (PDF)

Sammanfattning: Vid byggnadsentreprenad har en s k spärrförbindelse upprättats varigenom kredittagare överlåtit en del av kreditbeloppet (spärrbeloppet) till entreprenadföretaget som säkerhet. Tjänsteman hos kreditgivaren har senare lämnat entreprenadföretaget vilseledande uppgifter om höjning av spärrbeloppet. Kreditgivaren har förpliktats ersätta skada som härigenom uppkommit för entreprenad företaget (jmf 1987 s 692)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1996 s. 52 (T 2390-94) (PDF)

Sammanfattning: Ett löpande skuldebrev pantförskrevs till säkerhet för ett förlagslån och lämnades i öppen depå i bank under sådana omständigheter att pantsättaren i praktiken behöll rådigheten över panten. Sakrättsligt giltig pantsättning har inte ansetts föreligga. Tillika fråga om nya omständigheter åberopats i HD till stöd för talan.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1996 s. 19 (T 288-95) (PDF)

Sammanfattning: Brister i banks kreditprövning har inte ansetts vara av det mera kvalificerade slag som kunnat medföra att borgensmans ansvar till någon del faller bort (jfr 1993 s 163)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1996 s. 3 (T 3029-93) (PDF)

Sammanfattning:

Ett bolag erbjöd bl a sina anställda att mot erhållande av konvertibla skuldebrev låna ut pengar till bolaget. En bank beviljade anställda hos bolaget kredit för att finansiera förvärvet av skuldebrev och betalade ut lånebeloppen direkt till bolaget. Detta utfärdade emellertid inte några konvertibla skuldebrev och försattes sedermera i konkurs. Fråga om låntagarna kan undgå betalningsskyldighet för lånen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1995 s. 693 (T 90-93) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om fondkommissionär brustit i aktsamhet gentemot kund genom att inte följa tillsynsmyndighetens allmänna råd eller i övrigt se till att kunden var tillräckligt informerad om de särskilda riskerna med handel med indexoptioner

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fråga om tolkning av villkor i spärrförbindelse. Innehavare av byggnadskreditivkontrakt har vägrat att attestera fakturor från leverantör när den senare krävde betalning av banken på grund av spärrförbindelse. Frågan om och i vilken mån kredittagaren stod i skuld till leverantören har inte ansetts kunna prövas i en process mellan leverantören och banken

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1995 s. 648 (T 2771-94) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om utgångspunkten för fristen för klandertalan beträffande boutredningsmans förvaltning. 19 kap 19 § ÄB och 18 kap 9 § HB.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1995 s. 613 (T 3749-94) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om överlåtelse av andel i bostadsförening mot särskild ersättning stred mot förbudet i 12 kap 65 § JB

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1995 s. 586 (T 270-91) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om den rättsliga betydelsen av avsiktsförklaring i s k letter of comfort (stödbrev). (Jmf 1992 s 375 och 1994 s 204))

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1995 s. 577 (T 4346-94) (PDF)

Sammanfattning:

Makar, som gemensamt köpt fastigheter, har betalat en del av köpesumman kontant och återstoden med lånade medel. Av kontantdelen har vardera maken erlagt hälften, varvid den ena maken betalat med sin enskilda egendom. Denna makes hälftendel av fastigheterna har ansetts utgöra enskild egendom.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Formföreskrifterna vid köp av fast egendom har inte ansetts utgöra hinder mot att ålägga en avtalskontrahent skadeståndsskyldighet p.g.a. vållande under förhandlingar som inte lett till giltigt avtal. Käromålet har dock ogillats eftersom det inte förelegat skadeståndsgrundande uppsåt eller oaktsamhet.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: I ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp intogs villkor om att köpet gällde under förutsättning att köparna erhöll erforderliga lån. Köparna ansågs inte ha visat att de till följd av villkoret saknade skyldighet att fullfölja överlåtelseavtalet. Vidare fråga om säljarens skyldighet att efter hävning av avtalet vidta åtgärder för att minska skadan på grund av avtalsbrottet. Även fråga om upphörande av allmän rättshjälp på grund av ändrade ekonomiska förhållanden

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson