Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1986 s. 115 (Ö 150-85 ) (PDF)

Sammanfattning: Bestämmelsen om gemensam besittning i 4 kap 19 § 2 st UB tillämpas inte i förhållande till en tredje man som inte har del i besittningen. (jfr 1984 s 456

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: I ett samboendeförhållande har mannen av egna medel inköpt lös egendom för att användas av parterna gemensamt. Med hänsyn till omständigheterna vid tidpunkten för förvärvet har ansetts att kontrahenterna förvärvat egendomen med samäganderätt

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1986 s. 44 (T 67-84) (PDF)

Sammanfattning: Sedan ett avbetalningskontrakt i konsumentförhållande avseende en bil pantförskrivits, erlade köparen betalning inte till panthavaren utan till säljaren. 10 § 1 st konsumentkreditlagen (1977:981) har ansetts inte vara tillämpligt. Tillika fråga om köparen var i god tro angående säljarens behörighet att uppbära betalningen. 29 §, jämförd med 10 §, lagen (1936:81) om skuldebrev

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 879 (T 405-82) (PDF)

Sammanfattning: Ett danskt företag sålde textilvaror "u franco Odense" till ett svenskt företag, som anlitade ett annat svenskt företag som speditör. Sedan varorna kommit till Borås och efter köparens anvisning lagts in i speditörens tullager, gick köparen i konkurs, varefter säljaren gjorde gällande stoppningsrätt med åberopande av 39 § köplagen. Speditören utlämnade likväl varorna till konkursboet. I målet - där svensk lag har tillämpats - har det ansetts att varorna kommit i köparens besittning i och med att han begärde att speditören skulle lagra varorna. Till följd därav har säljarens stoppningsrätt enligt såväl 39 som 41 § köplagen gått förlorad

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 871 (T 226-84) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om tillämpning av 4 kap 19 § JB

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Sedan A erhållit ett lån av B, har B överlåtit lånefordringen till ett bolag som drivs av B. När bolaget yrkat betalning av A för lånet, har A kvittningsvis gjort gällande motfordran för ett borgensåtagande, som gjorts av A och B gemensamt men som A ensam infriat. Eftersom motfordringen inte infriats före huvudfordringens förfallodag, har enligt 28 § skuldebrevslagen - vilket lagrum ansetts analogt tillämpligt - kvittningsinvändningen ogillats. (jfr. rättsfall: NJA 1918 s 3; NJA 1972 s 439; RH 65:84) 28 § lagen (1936:81) om skuldebrev

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 641 (T 538-83) (PDF)

Sammanfattning: Skador uppkom på en bil till följd av att den bensin som bilisten tankat på en bensinstation var förorenad. Skadestånd har tillerkänts bilisten

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 615 (Ö 1201-84) (PDF)

Sammanfattning: En villafastighet utmättes för en frånskild makes gäld. Fastigheten hade efter skilsmässan inköpts av och lagfarits för den andre maken. Kronofogdemyndigheten utgick vid utmätningen från att utmätningsgäldenären var den verklige, "dolde", ägaren. Utmätningen har hävts, enär fastigheten ansetts inte kunna utmätas för den "dolde" ägarens gäld innan dennes äganderätt manifesterats genom en formenlig överlåtelse från den "öppne" ägaren eller den "dolde" ägaren fatt lagakraftvunnen dom på sin äganderätt. (Jfr 1984 s 772 och denna årgång s 97)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 477 (B 580-84) (PDF)

Sammanfattning: Föreståndaren för ett servicehus medverkade till att en i huset boende person upprättade testamente till hennes förmån och mottog den testamenterade egendomen, sedan testator avlidit. Mutbrott har ansetts föreligga.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 468 (T 514-84) (PDF)

Sammanfattning: En fordran på grund av löpande skuldebrev togs i anspråk genom betalningssäkring till förmån för en skattefordran, varvid kronofogdemyndigheten tog skuldebrevet i förvar. Därefter åberopade sekundogäldenären hos kronofogdemyndigheten kvittningsvis en motfordran på huvudgäldenären. Senare utmättes fordringen på grund av samma skuldebrev för betalning av en annan statens fordran på huvudgäldenären. Med stöd av 18 § skuldebrevslagen har HD funnit att motfordringen inte kunde göras gällande såvitt angick statens rätt på grund av betalningssäkringen. Kvittning har däremot ansetts ha kommit till stånd med verkan gentemot staten såsom utmätningsborgenär. (Jfr 1985 s 223)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 466 (Ö 329-84) (PDF)

Sammanfattning: Ansökan av en komplementär i kommanditbolag att få inträda som intervenient på bolagets sida i rättegång angående fordran mot bolaget har lämnats utan bifall

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 414 (T 357-83) (PDF)

Sammanfattning: En man avled 1979 och efterlämnade som dödsbodelägare sin hustru och en utom äktenskap född dotter. Under en kort period i slutet av 1969 hade makarna företagit en serie rättshandlingar - äktenskapsförord och bodelningar - vilka sammantagna fått till resultat att den alldeles övervägande delen av makarnas giftorättsgods blivit hustruns enskilda egendom. Fråga huruvida och i vad mån rättshandlingarna kan enligt 7 kap 4 § ÄB jämkas för tillgodoseende av dotterns laglottsanspråk

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 320 (Ö 240-84) (PDF)

Sammanfattning: Fråga vid utmätning om tillämpning av 4 kap 18 och 20 §§ UB. (Jfr 1983 s 410 och 553, 1984 s 375 och 456)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 352 (T 269-83) (PDF)

Sammanfattning: När köpeskilling för fastighet blivit nedsatt på grund av att fastigheten avvikit från vad köparen med hänsyn till omständigheterna haft anledning räkna med vid köpet har säljaren, oavsett att han varit i god tro, ansetts skyldig att utge s k avkastningsränta på belopp som han till följd av nedsättningen haft att återbära. 2 § 2 st räntelagen (1975:635)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 304 (Ö953-84) (PDF)

Sammanfattning: A sålde en husvagn på kredit under förbehåll om återtaganderätt. Husvagnen utmättes hos B och såldes på exekutiv auktion till C. Vid den exekutiva auktionen iakttogs ej bestämmelserna i 9 kap 10 § UB till skydd för A:s återtaganderätt. Av A anförda besvär med yrkande om upphävande av auktionen ogillades, enär C förvärvat husvagnen och fått den i sin besittning i god tro.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 274 (T 336-83) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om köpares undersökningsplikt vid fastighetsköp. 4 kap 19 § JB

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 223 (Ö 1532-84) (PDF)

Sammanfattning: Sedan en fordran på grund av enkelt skuldebrev tagits i anspråk genom betalningssäkring, åberopade sekundogäldenären mot kronofogdemyndigheten kvittningsvis en motfordran på huvudgäldenären som hon förvärvat först efter delgivning av förbud enligt 6 kap 3 § UB. Kvittning har inte ansetts tillåten

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 219 (T 39-83) (PDF)

Sammanfattning: Fråga, när två fastighetsmäklare successivt har varit verksamma för att få till stånd försäljning av en fastighet, om det har förelegat ett sådant orsakssammanhang mellan den förste mäklarens verksamhet och det ingångna köpeavtalet att han bör ha rätt till provision (jfr 1975 s 748 och 1981 s 259)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 205 (Ö 1526-83) (PDF)

Sammanfattning: Ett bolag (A) har mottagit råmaterial för bearbetning från ett annat bolag (B) och har därefter, utan att få betalt, lämnat från sig en del material som varit föremål för arbete, medan såväl bearbetat som obearbetat material funnits kvar hos A. Sedan B har gått i konkurs, har Å gjort gällande på retentionsrätt grundad förmånsrätt i all den kvarblivna egendomen till säkerhet för sin fordran mot B. Fråga har uppkommit vilket samband (konnexitet) som bör finnas mellan en fordran och egendom i fordringsägarens besittning för att egendomen skall få hållas inne och förmånsrätt enligt 4 § 2 förmånsrättslagen (1970:979) föreligga

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 178 (T 45-83) (PDF)

Sammanfattning: Sedan avtal om leverans av fartygsplåt ingåtts och leverans skett, har köparen försatts i konkurs. Säljaren har yrkat att avtalet förklaras ogiltigt på skilda grunder, bl a enligt 30 § avtalslagen (svek) eller i vart fall enligt förutsättningsläran, och att säljaren berättigas att återfå fartygsplåten. Konkursboet har invänt att säljaren - även om avtalet förklaras ogiltigt, vilket boet bestritt - inte äger separationsrätt i konkursen. HD har funnit avtalet ogiltigt enligt förutsättningsläran och bifallit säljarens talan

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 159 (T 163-83) (PDF)

Sammanfattning: Vid förvärv av lös sak på exekutiv auktion har köparen ansetts redan genom själva inköpet vinna skydd mot utmätning för förre ägarens skuld

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 121 (T 336-81) (PDF)

Sammanfattning: Som led i en uppgörelse mellan två bolag utställer det ena bolaget ett löpande skuldebrev till det andra. Borgenären pantförskriver skuldebrevet först till en kreditgivare, till vilken skuldebrevet överlämnas, och därefter, i andra hand, till en annan kreditgivare. Primärpanthavaren underrättas om sekundärpantsättningen. Skuldebrevsgäldenären gör härefter framställning hos primärpanthavaren om kvittning med motfordringar på pantsättaren. Motfordringarna har med stöd av 18 § 2 st skuldebrevslagen kunnat göras gällande mot primärpanthavaren, som var i ond tro beträffande motfordringarna. Detta har ansetts inte i och för sig medföra att kvittningen haft verkan också gentemot sekundärpanthavaren, vilken vid tidpunkten för underrättelsen till primärpanthavaren om sekundärpantsättningen eventuellt var i god tro i fråga om motfordringarna. Skuldebrevsgäldenären har emellertid gentemot krav från sekundärpanthavaren på grund av skuldebrevet ansetts kunna åberopa att gäldenären vid kvittningen hos den genom innehavet av skuldebrevet legitimerade primärpanthavaren var i god tro i fråga om förekomsten av sekundärpantsättningen. Fråga också om den närmare innebörden av detta krav på god tro. Dessutom spörsmål om förutsättningarna för att kvittning med s k konnex motfordran skall få äga rum enligt 18 § 2 st skuldebrevslagen (NJA 1931 s. 741).

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 97 (Ö 451-83) (PDF)

Sammanfattning: Under äktenskap mellan makar med äktenskapsförord, enligt vilket egendom som vardera maken förvärvade skulle vara hans enskilda, inköptes en villafastighet i hustruns namn och meddelades lagfart å fånget för henne ensam. Sedermera väckte mannen talan mot hustrun med yrkande bl a att han måtte förklaras vara framför henne ägare till hälften av fastigheten, och anteckning om talans väckande gjordes i fastighetsboken. Hustrun upplät därefter panträtt i fastigheten. Efter det att fastigheten försålts exekutivt, förklarades i lagakraftägande dom att mannen varit framför hustrun ägare till hälften av fastigheten från tiden för det i hustruns namn gjorda förvärvet fram till den exekutiva auktionen. Vid därefter företagen fördelning av köpeskillingen från den exekutiva auktionen har panträttsupplåtelsen ansetts gällande mot mannen utan hinder av den anteckning om tvisten som vid tiden för panträttsupplåtelsen fanns i fastighetsboken. (Jfr 1980 s 705, 1981 s 693, 1982 s 589 och 1984 s 772)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1985 s. 29 (T 86-83) (PDF)

Sammanfattning: En bokföringsbyrå med stående uppdrag att sköta bokföringen åt ett företag upprättade på begäran ett periodbokslut som underlag för bedömning av företagets aktuella ekonomiska situation. Bokslutet visade att företaget var på obestånd. För att lämna ut bokslutsmaterialet krävde byrån betalning dels för arbetet med bokslutet, dels för tidigare utförda bokföringstjänster. Den begärda betalningen erlades. Sedan företaget kort härefter försatts i konkurs, har konkursboet yrkat återvinning av betalningen med stöd av bl a 30 § KL ((Jfr 1978 s 194, 1983 s 737, 1981 s 1050 och A 1 samt 1982 s 404)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1984 s. 772 (T 436-82) (PDF)

Sammanfattning: Under äktenskap har mannen i eget namn köpt en villafastighet och erhållit lagfart på fånget. Mellan makarna har varit förutsatt att också hustrun skulle bli ägare. Av hustrun åberopat förvärv av andel i fastigheten har, när det inte manifesterats genom en formenlig överlåtelse från mannen - eller genom en lagakraftvunnen dom på äganderätt för hustrun - ansetts inte kunna göras gällande mot mannens borgenärer vid utmätning eller konkurs

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1984 s. 673 (Ö 1112-83) (PDF)

Sammanfattning: En fader överlät enligt köpekontrakt sin fastighet till två söner mot ett vederlag som något översteg taxeringsvärdet men inte oväsentligt understeg marknadsvärdet. Kontraktet innehöll vissa bestämmelser om förköpsrätt. Fråga om dessa bestämmelser var gällande och därmed utgjorde hinder mot försäljning av fastigheten enligt 6 § lagen (1904:48 s 1) om samäganderätt. (Jfr 1981 s 897)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1984 s. 656 (Ö 1926-83) (PDF)

Sammanfattning: Banktillgodohavande på motbokskonto har ansetts inte kunna vara föremål för besittning i den mening som avses i 4 kap 18 och 19 §§ UB

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Handräckning enligt lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m fl har ansetts ej kunna ske när egendomen vid tiden för ansökan om handräckning befunnit sig i sökandens besittning ehuru vid förrättningen ej visats att parterna överenskommit om egendomens återtagande

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1984 s. 482 (T 372-82) (PDF)

Sammanfattning: Fråga, i visst fall, huruvida en som köpeavtal betecknad handling kunde anses uppfylla föreskriften i 4 kap 1 § JB att köpehandling skall innehålla förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1984 s. 456 (Ö 1297-83) (PDF)

Sammanfattning: Efter avtal mellan travtränaren A samt B om att viss häst skulle skötas och tränas av A, har denne omhändertagit hästen. I mål om utmätning för B:s gäld gör C gällande att hästen tillhör honom och att B handlat på hans uppdrag. Fråga huruvida den av A innehavda hästen skall, med avseende på tillämpning av 4 kap 18 § 1 st UB, anses vara i B:s besittning. (Jfr denna årgång s 132)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1984 s. 404 (T 303-81) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om förutsättningarna för och beviskravet vid tillämpning av bestämmelserna om efterprovision i 68 § 2 st lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1984 s. 375 (SÖ 263) (PDF)

Sammanfattning: Fråga i mål om utmätning huruvida det kunde anses framgå att egendom tillhörde annan än gäldenären. 4 kap 18 § 1 st och 19 § 1 st UB (Se NJA 1985 s 320)( Se Prop 1988/89:78 s 23))

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1984 s. 271 (T 241-81) (PDF)

Sammanfattning: Fråga huruvida köpare av begagnad bil ägt häva köpet enligt konsumentköplagen på grund av att bilens motor varit försliten

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1984 s. 280 (T 257-82) (PDF)

Sammanfattning:

Vid ett informationsmöte angående pågående småhusbyggande, vilket anordnats av det bolag som byggde husen, lämnade en företrädare för bolaget uppgifter om det beräknade framtida utfallet av en indexklausul som ingick i det kontraktsformulär bolaget använde vid försäljning av husen. En spekulant fick genom en av bolaget anlitad mäklare upplysningar om vad som vid mötet sagts om indexklausulen. Sedan spekulanten köpt en fastighet av bolaget och det visat sig att indexutfallet blev oförmånligare för honom än vad han med ledning av bolagets uppgifter haft anledning räkna med, har bolagets rätt att utkräva kompensation för inträffad indexhöjning begränsats i enlighet med de vid mötet lämnade uppgifterna

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Den som på avbetalning köpt en bil har ansetts äga kvittningsvis åberopa fordran, som han haft hos säljaren, mot den som därefter övertagit avbetalningskontraktet. (Se RH 1986:40) (28 § skuldebrevslagen (1936:81); 10 § konsumentkreditlagen (1977:981)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1984 s. 215 (Ö 1183-82) (PDF)

Sammanfattning: Talan som väckts av part om förpliktande för motparten att fullgöra betalning till tredje man har, när speciella omständigheter ej förelegat, avvisats

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1984 s. 185 (T 390-80) (PDF)

Sammanfattning: Bolaget K, som hade en fordran på bolaget A enligt revers, försattes i konkurs. A hade en fordran hos K, som fick göras gällande i konkursen. Vid tidpunkten för konkursbeslutet var emellertid K:s reversfordran pantförskriven till en bank till säkerhet för K:s förpliktelser gentemot banken. Under konkursen förklarade banken, som hade även andra säkerheter, sig avstå från panträtten i reversfordringen. A har ansetts ha rätt till kvittning i konkursen. 121 § konkurslagen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1984 s. 132 (Ö 1407-83) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om utmätning av en häst som gäldenären ensam eller tillsammans med sin make har lämnat till en travtränare. Hästen har ansetts fortfarande befinna sig i gäldenärens egen eller makarnas gemensamma besittning, varför utmätning har kunnat ske med tillämpning av 4 kap 18 eller 19 § UB

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1984 s. 3 (T 261-82) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om omfattningen av köparens undersökningsplikt vid fastighetsköp. 4 kap 19 § JB. (Jfr 1979 s 790, 1980 s 555 och 1983 s 865)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1983 s. 865 (T 206-82) (PDF)

Sammanfattning: Kommun sålde på auktion fastighet med 50-årig villabyggnad. I annonsen om auktionen angavs att huset var "nyrenoverat och moderniserat" ett par år före försäljningen. Renoveringen och moderniseringen omfattade bl a läggande av nytt golv i undervåningen. Sedan köparna tillträtt, befanns att bjälklaget mellan undervåning och källare var svårt skadat genom röta och insektsangrepp. Fråga huruvida säljaren genom annonsen jämte vad som kunde iakttagas vid besiktning av huset kunde anses ha utfäst, att bjälklaget blivit försatt i godtagbart skick. 4 kap 19 § JB. - Även frågor om räckvidden av friskrivningsklausul och om tillämpning av 36 § avtalslagen (jfr 1978 s 307 och 1980 s 398)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1983 s. 858 (T 444-82) (PDF)

Sammanfattning: Från säljarsidan under köpeförhandlingarna lämnad uppgift om en försåld fastighets areal har ansetts innebära en utfästelse som befriar köparen från undersökningsplikt i detta hänseende, om inte andra omständigheter talar däremot

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1983 s. 802 (Ö 1521-81) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om erforderligt underlag för rättens prövning av ansökan om tillåtelse enligt 19 kap 13 § ÄB för boutredningsman att överlåta dödsbos fastighet.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1983 s. 671 (T 56-82) (PDF)

Sammanfattning: Ansökan om inteckning i en fastighet, undertecknad av fastighetsägaren och försedd med begäran om anteckning om innehav för viss sparbank, ingavs av sparbanken till inskrivningsmyndigheten. Pantförskrivning till sparbanken hade skett före ingivandet, men härom fanns inte uppgift i ansökningen. Efter inskrivningsdagen men innan pantbrev utgivits av inskrivningsmyndigheten förklarades pantbrevet utmätt för tredje mans fordran mot fastighetsägaren. Fullbordad panträtt till säkerhet för sparbankens fordran ansågs ej ha uppkommit innan utmätningen skedde, varför denna förklarades äga giltighet gentemot sparbanken och fastighetsägaren.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1983 s. 628 (Ö 253-81) (PDF)

Sammanfattning: Arvsskattemål. Äkta makar förordade i inbördes testamente att den av makarna som överlevde den andre skulle med äganderätt erhålla all boets egendom samt att, vid den efterlevandes död, vissa legat skulle utgå och återstoden fördelas mellan ett flertal universella testamentstagare. Bland legaten upptogs att välgörenhetsföreningen X skulle erhålla en viss fastighet. Denna ingick i mannens giftorättsgods. Sedan mannen avlidit, förordnade hustrun i nytt testamente att föreningen i stället för fastigheten skulle erhålla ett penningbelopp. Vid arvsskattens bestämmande efter hustruns död uppkommer fråga huruvida, på grund av förordnandet i det inbördes testamentet, fastigheten i sin helhet eller endast hälften därav skall anses ha tillfallit X som legat efter mannen.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1983 s. 635 (Ö 1277-80) (PDF)

Sammanfattning: Enligt bodelning i anledning av äktenskapsskillnad mellan A och B skulle A erhålla visst belopp av B. A klandrade bodelningen med yrkande om högre belopp. Innan klandertalan avgjorts väckte A talan mot B med yrkande att utfå det belopp som skulle utgå enligt den klandrade bodelningen. I detta läge ansågs A:s fordran på B enligt bodelningen inte vara förfallen till betalning. A ålades att ersätta B:s rättshjälpskostnader, då A ansågs ha inlett rättegång utan att B givit anledning därtill. 18 kap 3 § RB.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1983 s. 550 (T 190-82) (PDF)

Sammanfattning: I tvist mellan två tidigare samboende angående fastighet, som enligt köpehandling förvärvats av den ena av dem men till vilken den andre påstår sig vid köpet ha förvärvat samäganderätt, har den förstnämnda parten invänt att, även om förutsättningar i och för sig förelåg för samäganderätt, den andres anspråk dock vore ogiltigt enligt 4 kap 1 § JB, enär hans underskrift ej funnes på köpehandlingen. Stadgandet har ansetts ej vara tillämpligt i en tvist av förevarande art

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1983 s. 553 (Ö 1075-82) (PDF)

Sammanfattning: Fråga vid utmätning om tillämpning av 4 kap 18 och 20 §§ UB (NJA 1983 s. 410)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1983 s. 510 (Ö 375-85) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i avtal mellan näringsidkare och konsument.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1983 s. 436 (Ö 68-83) (PDF)

Sammanfattning: Fråga vid utmätning om tillämpning av 4 kap 17 § UB.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1983 s. 385 (T 471-82) (PDF)

Sammanfattning:

Arrendeavgift och indexklausul i ett år 1950 slutet arrendeavtal, avseende tomt för fritidsbostad och med en giltighetstid på 49 år, har jämkats med tillämpning av 36 § avtalslagen.

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson