Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2003 s. 460 (Ö 1503-02) (PDF)

Sammanfattning:

Då make väckt talan om klander av bodelning har den väsentliga grunden för talan ansetts vara invändningen mot bodelningen som sådan. (Jfr 1997 s. 62)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: En dödsbodelägares betalning enligt ett arvskiftesavtal av viss skifteslikvid till en annan dödsbodelägare har i visst fall ansetts innebära ett preskriptionsavbrytande erkännande av återstående skuld

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2003 s. 403 (Ö 4387-02) (PDF)

Sammanfattning: Fråga vid prövning av ansökan om resning i disciplinärende hos Sveriges advokatsamfund om nämndens regeltillämpning varit uppenbart rättsstridig

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2003 s. 379 (Ö 3390-01) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om beviskrav för att skiljeavtal förelegat mellan parterna i ärende om verkställighet av utländsk skiljedom

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: När en borgenär åberopar ett äkta skuldebrev till stöd för sin fordran, har hovrätten ansett att gäldenären har bevisbördan för sitt påstående om att det inte finns någon skuldförbindelse. Det beviskrav som åvilar gäldenären har, med hänsyn till att det varit fråga om näringsidkare, ansetts motsvara vad som normalt gäller i tvistemål

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2003 s. 302 (T 3406-02) (PDF)

Sammanfattning: Säljaren av en fastighet väcker skadeståndstalan mot köparen på grund av att köpeavtalet är ogiltigt. Preskriptionstid för säljarens fordran har ansetts löpa från den dag då fastigheten vidareförsåldes och säljarens möjlighet att hävda äganderätt upphörde

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Ogiltighet enligt förutsättningsläran

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2002 s. 644 (T 2803-02) (PDF)

Sammanfattning: En kursdeltagare har efter en tids närvaro hoppat av kursen. Fråga om hans betalningsskyldighet avseende kursavgiften

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2002 s. 630 (T 4406-01) (PDF)

Sammanfattning:

Enligt besiktningsprotokoll var en entreprenad behäftad med vissa fel. Fråga om entreprenören kunnat få felansvaret överprövat av domstol genom en talan om betalning av entreprenadsumman (ej fastställelsetalan), väckt först sedan nära två år förflutit från besiktningen. Dessutom fråga om entreprenörens ansvar för konstruktionens lämplighet

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Att permanent bygglov för restaurangverksamhet inte beviljades ansågs vara en sådan bristande förutsättning som grundar rätt till skadestånd enligt förutsättningsläran; om betydelsen av större investeringar, synbarheten av bakomliggande väsentliga förutsättningar och lämpligheten i att fastighetsägaren bär risken för förutsättning som slagit fel

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2002 s. 577 (T 3933-01) (PDF)

Sammanfattning: Gäldenär, som hade flera skulder till en borgenär, har ansetts ha rätt att destinera sin betalning till en skuld för vilken frigörelsetiden var inne, utan hinder av att förfallodagen ännu inte inträtt. 9 kap. 5 § HB

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fråga om prövning av behörighet vid konkursansökan då fordringen grundas på muntligt avtal samt fråga om fordran vid betalningsuppmaningen varit klar

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2002 s. 428 (Ö 1706-02) (PDF)

Sammanfattning:

Prövning av fråga om förordnande av boutredningsman.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: En konsument kan ha rätt till prisskillnadsersättning även om ett ersättningsköp inte gjorts. Ersättningen beräknas i sådant fall på grundval av mellanskillnaden mellan gängse pris för varan vid tiden för hävning och avtalat pris

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2002 s. 358 (Ö 2723-01) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om återuppväckande av en preskriberad fordran hos en konsument

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Klander av skiljedom. I ett leveransavtal har intagits en skiljeklausul. En garanti varigenom en borgensman på visst sätt borgade för gäldenärens betalningsskyldighet under leveransavtalet innehöll inte någon skiljeklausul eller hänvisning till skiljeklausulen i leveransavtalet. Borgensmannen har ansetts skyldig att delta i ett skiljeförfarande när detta begärts av borgenären.


Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2002 s. 142 (T 2877-00) (PDF)

Sammanfattning:

S.k. dold samäganderätt, som i rättspraxis har godtagits i vissa situationer av familjerättslig karaktär, har ansetts inte kunna uppkomma i en relation mellan två juridiska personer (bostadsrättsföreningar (Jfr t.ex. NJA 1980 s. 705, NJA 1981 s. 693 och NJA 1982 s. 589)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2002 s. 136 (Ö 2760-99) (PDF)

Sammanfattning:

Dödsbo har på begäran av borgenär avträtts till förvaltning av boutredningsman när arvingarna, under påstående att fordringen inkräktade på deras rätt till laglott, skiftat boet utan att först betala borgenären eller avsätta medel till betalning åt denne.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Fråga om en säljare kan göra anspråk på tilläggsbetalning efter det att tidigare betalningskrav visat sig vara för lågt

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2002 s. 17 (T 2328-98) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om skadeståndsskyldighet på grund av oredligt förfarande vid kreditköp (Jfr NJA 1947 s. 612, 1960 s. 529 och 1983 s. 441)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2002 s. 11 (T 4556-99) (PDF)

Sammanfattning: Ett pantbrev utgjorde säkerhet för en checkräkningskredit. Sedan den pantsatta fastigheten överlåtits förlängdes krediten i enlighet med avtalsvillkoren. Borgenärens fordran har inte ansetts bli utbytt mot en annan fordran då kredittiden förlängdes. Jfr 6 kap. 7 a § 2 st JB.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2002 s. 3 (T 2667-00) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om en bostadsrätt som förvärvats av sambor i bådas namn för att användas som deras gemensamma bostad kunde anses i sin helhet tillhöra ena sambon

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2001 s. 878 (T 3134-98) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om skadeståndsskyldighet mot annan än uppdragsgivaren för den som i värderingsintyg beträffande fast egendom av oaktsamhet åsatt fastigheten ett alltför högt marknadsvärde (jfr 1987 s. 692).

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2001 s. 865 (Ö 1084-00) (PDF)

Sammanfattning:

Ett före år 1988 mellan makar upprättat inbördes testamente med förbehåll för bröstarvinges laglott har vid bestämmande av arvsskatt tolkats så att bröstarvingarna inte erhållit rätt att vid den först avlidne makens frånfälle utfå laglott.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2001 s. 805 (Ö 3989-00) (PDF)

Sammanfattning: Fråga huruvida ett konkursbos krav på återbäring av en återvinningsbar betalning kan i ett utdelningsförslag kvittas mot återvinningssvarandens fordran på utdelning, sedan även återvinningssvaranden försatts i konkurs

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Fråga om tillämpning av 28 § skuldebrevslagen på kvittningsvis åberopad motfordran som uppkommit och förfallit till betalning först efter det att gäldenären underrättats om överlåtelsen av huvudfordran. Även fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på s.k. cut off-klausuler i avtal mellan näringsidkare.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2001 s. 750 (T 4254-00) (PDF)

Sammanfattning:

Tolkning av villkor i försäkringsavtal innefattande rättsskydd.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2001 s. 711 (T 181-00) (PDF)

Sammanfattning:

Vid inbrott i ett bankvalv uppkom skador dels genom åverkan på själva valvet, dels genom tillgrepp av egendom som tillhörde bankens kunder och som förvarades i bankfack i valvet. Inbrottet möjliggjordes genom att det bevakningsföretag, som enligt avtal med banken skulle ha svarat för bevakningen av banklokalerna, agerade grovt vårdslöst vid utförandet av uppdraget. En av banken tecknad försäkring omfattade såväl bankens egendom som den bankfackskunderna tillhörande egendom som förvarades i valvet. Fråga, sedan försäkringsbolaget utgivit ersättning för den ur bankfacken tillgripna egendomen, om bolaget har ett häremot svarande regressanspråk gentemot bevakningsföretaget

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2001 s. 559 (Ö 4419-00) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om entledigande av boutredningsman

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Sökande ansågs ha visat att underhållsskyldighet skulle avräknas mot inkomst, som därmed kom att understiga gränsen för att få rättshjälp beviljad

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2001 s. 486 (T 236-99) (PDF)

Sammanfattning:

Sedan det genom lagakraftägande dom fastställts att en försäkringsmäklare var skadeståndsskyldig mot sin uppdragsgivare har mäklarens försäkringsgivare utbetalat ersättning ur dennes ansvarsförsäkring till den skadelidande. Försäkringsgivaren har ansetts ha förlorat rätten att åberopa specialpreskription enligt 29 § lagen (1927:77) om försäkringsavtal

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2001 s. 381 ( 1036-00) (PDF)

Sammanfattning: Sedan en tvistig lönefordran hade förfallit till betalning träffade parterna en förlikning innebärande bl.a. att fordringsbeloppet skulle betalas vid en senare tidpunkt. Förbudet mot att överlåta en icke förfallen lönefordran har ansetts inte hindra att fordringen överläts före den betalningstidpunkt som var bestämd i förlikningsavtalet

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2001 s. 309 (T 28-99) (PDF)

Sammanfattning:

En näringsidkare har ålagts skadeståndsskyldighet för produktskada som vållats genom att levererad olja varit zinkhaltig trots att zinkfri olja beställts

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2001 s. 353 (T 5273-98) (PDF)

Sammanfattning:

Condictio indebiti. Vid slutreglering av ett företags skuld avseende pensionsförsäkringar för företagets anställda betalade ett försäkringsbolag ut ett belopp till företaget. Försäkringsbolaget krävde tillbaka en del av beloppet nio månader senare eftersom utbetalningen i den delen hade skett av misstag. Företaget, som i god tro hade inrättat sig efter betalningen, har ansetts inte skyldigt att betala tillbaka beloppet

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2001 s. 292 (T 339-99) (PDF)

Sammanfattning: Sedan fastighetsköpare deponerat en handpenning hos fastighetsmäklare, har mäklaren - trots att köparen hävt köpet - redovisat handpenningen till säljaren. Fråga huruvida mäklaren är skyldig att betala handpenningbeloppet till köparen, fastän tvist råder mellan köparen och säljaren om hävningsrätten och oavsett om redovisningen till säljaren orsakat köparen skada

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2001 s. 269 (Ö 3409-00) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om besiktningsmans ansvar vid tillämpning av Svenska Byggingenjörers Riksförbunds modellavtal för överlåtelsebesiktning

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fel i fastighet. Fråga om felet varit tillräckligt betydande för att kunna föranleda nedsättning av köpeskillingen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2001 s. 241 (T 3328-97) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om bostadsrättshavare utan bostadsrättsföreningens samtycke upplåtit hela lägenheten i andra hand och därmed förverkat sin nyttjanderätt

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2001 s. 177 (T 5001-98) (PDF)

Sammanfattning:

Vid köp och arbetsbeting som direkt eller analogivis omfattas av 1990 års köplag har huvudregeln ansetts vara att den part som hävdar att avtal har träffats om priset eller om beräkningsgrunden för detta har bevisbördan för sitt påstående

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2001 s. 155 (T 2703-97) (PDF)

Sammanfattning:

Frågor om försäljning av en segelbåt var att bedöma enligt köplagen (1990:931) eller konsumentköplagen (1990:932) samt om båten var att anse som felaktig

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2001 s. 138 (Ö 449-00) (PDF)

Sammanfattning: Fråga huruvida ett avtal om leverans och installation av en värmepanna hos en privatperson skall anses som ett konsumentköp eller en konsumenttjänst

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2001 s. 75 (T3832-98) (PDF)

Sammanfattning:

Avtal upprättat i skriftlig form avseende överlåtelse av ännu inte upplåten bostadsrätt har ansetts bindande mellan parterna)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2001 s. 59 (T 4973-98) (PDF)

Sammanfattning:

En efterlevande make har avstått från kvotdelar av sin rätt enligt ett inbördes testamente med förbehåll att delarna skulle tillfalla endast vissa av de i testamentet angivna sekundosuccessorerna. Dessa har trots förbehållet blivit dödsbodelägare genom avståendet.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2001 s. 46 (Ö 1551-99) (PDF)

Sammanfattning: Mjölkkvot har ansetts inte ingå i fastighetspant.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2000 s. 773 (T 5119-99) (PDF)

Sammanfattning:

Part i skiljeförfarande, som erlagt hela det förskott på skiljedomskostnaderna som skiljenämnden begärt, har inte ansetts berättigad att under pågående skiljeförfarande göra gällande regressrätt mot den andra parten, såvida inte parterna har träffat överenskommelse därom

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2000 s. 747 (T 1857-98) (PDF)

Sammanfattning:

När köp av fast egendom skett genom att parterna undertecknat köpehandlingen vid skilda tillfällen, har köpet inte ansetts fullbordat redan genom den andra underskriften. Köpet har dock blivit bindande genom att köpehandlingen utgivits till den anlitade mäklaren (I) men inte genom att den överlämnats till den sist undertecknande partens ombud (II)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2000 s. 667 (T 4689-98) (PDF)

Sammanfattning:

Sedan A och B var för sig ställt pantsäkerhet för C:s lån i en bank, har banken gjort sig fullt betald ur den av B ställda panten och återlämnat A:s pant till denne. Fråga om regressrätt för B. Tillika fråga om avtal mellan A och B, enligt vilket B skulle avstå från regressrätt, kan göras gällande mot B:s konkursbo

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2000 s. 65 (B 5030-99) (PDF)

Sammanfattning: Köparen av en stulen båt har, trots vissa kontrollåtgärder, med hänsyn till omständigheterna dömts för häleriförseelse

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2000 s. 639 (T 3514-99) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om advokatbyrås principalansvar för anställd advokats handlande som särskilt förordnad boutredningsman.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2000 s. 569 (T3602-99) (PDF)

Sammanfattning:

Borgensförbindelse för en konsumentfordran preskriberas tre år efter förbindelsens tillkomst. 2 § preskriptionslagen (1981:130)

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson