Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2008 s. 49 (Ö 5203-06) (PDF)

Sammanfattning: Tillämpning av regeln i 8 § andra stycket sambolagen (2003:376) att begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2008 s. 24 (T 930-06) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om rätt till avgångsvederlag för handelsagent vars uppdrag omfattat dels marknadsföring av tidsbegränsad nyttjanderätt till dataprogram, dels tillhandahållande av andra tjänster till kund. Analogisk tillämpning av 28 § lagen (1991:351) om handelsagentur.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 962 (T 2403-06) (PDF)

Sammanfattning:

Ett avtalsvillkor om att krav med anledning av en utförd s.k. överlåtelsebesiktning av fastighet preskriberades två år efter uppdragets avslutande har inte ansetts oskäligt mot beställaren, som var konsument. Tillika fråga om bestämmelsen, som kommit till uttryck först i själva besiktningsutlåtandet, utgjort avtalsinnehåll

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 909 (T 128-06) (PDF)

Sammanfattning:

När en förtida uppsägning av ett s.k. ensamåterförsäljaravtal ansetts innebära ett kontraktsbrott, har den skadelidande ansetts vara bevarad vid sin rätt till skadestånd redan genom att inom skälig tid från mottagandet av uppsägningen ha tillställt den kontraktsbrytande parten en neutral reklamation (Rättsfall: NJA 1992 s. 728 och NJA 2002 s. 630)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 879 (T 5180-04) (PDF)

Sammanfattning: Preskriptionsbestämmelserna i 41 § lagen (1974:610) om inrikes vägtransport har ansetts vara tillämpliga i ett fall där avsändarens försäkringsbolag har riktat krav mot fraktföraren med anledning av att avsändaren ersatt mottagaren för skada som fraktföraren av oaktsamhet orsakat på annan egendom än det befordrade godset

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 752 (Ö 4919-04) (PDF)

Sammanfattning: Rätten till rättshjälp upphör normalt efter 100 timmars arbete, även om rätten inte beslutat att rättshjälpen skall upphöra. Dessutom fråga om den rättssökandes talerätt

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 758 (Ö 918-06) (PDF)

Sammanfattning: Beställare vid en generalentreprenad, på vilken AB 92 varit tillämpliga, har ansetts inte kunna få ersättning från en underentreprenör på utomobligatorisk grund, när beställarens egendom skadats genom underentreprenörens vårdslöshet

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 742 (Ö 2521-06) (PDF)

Sammanfattning: I en exekutionstitel utfärdad före den 1 juli 2002 har angetts att ränta på utdömt kapitalbelopp skall utgå enligt gällande diskonto med ett tillägg av åtta procentenheter. Det har inte ansetts möjligt att i exekutiv ordning ersätta diskontot med referensränta som grund för beräkning av dröjsmålsränta avseende tid efter denna tidpunkt. I stället har det senast gällande diskontot ansetts böra ligga till grund för beräkningen.(Samma dag avgjordes på motsvarande sätt mål Ö 2520-06 mellan Västerviks kommun och Å.R.S.)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: [Tingsrättens dom fastställdes] Brorsbarn till avliden ansågs ej ha visat att testamente skulle tolkas så att de släktingar som hade utsetts till universella testamentstagare, hade utsetts endast i förhållande till den blygsamma förmögenhet som fanns i Sverige. När miljonerna utomlands hittades ansågs släktingarna även vara universella testamentstagare till denna förmögenhet.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fråga om förutsättningar för förordnande av boutredningsman enligt 8 § första stycket sambolagen (2003:376)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 652 (T 3088-05) (PDF)

Sammanfattning: En hyresgäst har överlåtit lösören till fastighetsägaren men behållit besittningen till egendomen. Fastighetsägaren har ansetts skyddad mot hyresgästens konkursborgenärer redan genom avtalet, eftersom lösörena genom avtalet blivit tillbehör till hans fasta egendom

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Dödsbodelägare ansågs ha visat att fastighet skulle tillskiftas dem innan försäljning - trots att dödsboet enligt testamentets ordalydelse först skulle sälja fastigheten, får testamentets andemening ändå anses vara att ta tillvara på de skattemässiga fördelar som kan vinnas genom att dödsbodelägarna säljer fastigheten själva.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 599 (T 127-05) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga i konkurs om resebyrå varit redovisningsskyldig mot flygbolag för mottagna biljettintäkter och om flygbolagen haft separationsrätt till utestående fordringar mot flygbolagens kunder. Jfr NJA 1999 s. 812 (Rättsfall: NJA 1999 s. 812, NJA 1969 s. 27, NJA 1978 s. 194 och NJA 1987 s. 407)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 579 (T 3099-06) (PDF)

Sammanfattning: Rättegångskostnader. I ett dispositivt tvistemål om mindre värden (småmål) har kostnad för rättslig rådgivning inte ansetts skäligen påkallad för tillvaratagande av partens rätt, eftersom tvistefrågorna varit okomplicerade och legat inom kärnområdet för partens näringsverksamhet. 18 kap. 8 a § rättegångsbalken

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 519 (T 4171-05) (PDF)

Sammanfattning:

Ett konkursbo som använt en hyreslokal efter det att konkursgäldenärens hyresavtal upphört att gälla, har ådragit sig massaansvar för hyresvärdens fordran på ersättning motsvarande skälig hyra för nyttjandet av lokalen (jfr. rättsfall: NJA 1989 s. 206, NJA 1993 s. 13 och NJA 1999 s. 617)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Det krävs inte att dödsbodelägare har tagit del av kallelse till bouppteckningsförrättning för att registrering av bouppteckning skall få ske.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Försäkringsbolag ansågs ej ha regressrätt gentemot försäkringstagares andra försäkringsbolag enligt principen om Solidariskt ansvar vid dubbelförsäkring; Bl.a. om ansvaret jämte regressrätten är beroende av att försäkringstagaren framställt krav mot båda sina försäkringsbolag och huruvida försäkringsbolagen kunde anses ha ingått en förpliktande överenskommelse om delat ansvar innan ersättning utbetalades

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 501 (T 1839-04) (PDF)

Sammanfattning:

Ansökan mot gäldenär om verkställighet av exekutionstitel som grundats på avtal om kreditköp av vara med återtagandeförbehåll har inte utgjort hinder mot att kreditgivaren, när denne inte fått full betalning för sin fordran, riktar anspråk mot person som förvärvat varan från gäldenären

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 475 (Ö 2416-04) (PDF)

Sammanfattning:

Käranden har som en tredje grund påstått att hans skadeståndstalan inte stöds på det rättsförhållande som regleras i ett nyttjanderättsavtal med en skiljeklausul utan avser ett anspråk som grundas på vållande genom brott. De faktiska omständigheter som åberopats har bedömts ha direkt anknytning till nyttjanderättsavtalet. Med hänsyn härtill och då de två övriga grunderna enligt lagakraftvunnet beslut skall prövas av skiljemän har allmän domstol ansetts vara obehörig att pröva den tredje grunden.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 455 (Ö 4263-06) (PDF)

Sammanfattning: Vid utmätning av andel i samägd egendom hindrar inte ett avtal mellan samägarna om att försäljning av hela egendomen på offentlig auktion inte skall kunna påfordras att hela egendomen säljs på yrkande av utmätningssökanden, såvida avtalet inte tillkommit i samband med ett benefikt förvärv av den utmätta andelen. (Jfr NJA 1991 s. 597). (Målet avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok) (Rättsfall: NJA 1991 s. 597)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 413 (Ö 5167-06) (PDF)

Sammanfattning:

Inkråmet och firman har överlåtits från ett aktiebolag till ett annat, vilka haft en gemensam representant. Det överlåtande bolagets rådighet över tillgångarna har ändå ansetts avskuren, och detta har ansetts vara tillräckligt för att ge det förvärvande bolaget skydd mot överlåtarens borgenärer (Rättsfall: NJA 1926 s. 281, NJA 1937 s. 579, NJA 1949 s. 164, NJA 1958 s. 422, NJA 1972 s. 246, NJA 1975 s. 638, NJA 1979 s. 769, NJA 1980 s. 197, NJA 1986 s. 217, NJA 1986 s. 409, NJA 1988 s. 86, NJA 1989 s. 671, NJA 1995 s. 367, NJA 1996 s. 52, NJA 1998 s. 545, NJA 2000 s. 88 och NJA 2007 s. 9)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 410 (Ö 2736-06) (PDF)

Sammanfattning:

Enbart den omständigheten att en testamentsexekutor biträtt även arvlåtarens sambo med upprättande av testamente har inte ansetts utgöra skäl mot att testamentsexekutorn förordnas som boutredningsman (Rättsfall: NJA 1988 s. 594)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 303 (T 871-05) (PDF)

Sammanfattning: När en hyresgäst hyrt en lokal och tecknat nytt hyresavtal avseende en del av lokalen, har preskriptionsfristen enligt 12 kap. 61 § JB för fordringsanspråk avseende det ursprungliga hyresförhållandet beräknats från tidpunkten när det nya avtalet började gälla

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 157 (Ö 643-06) (PDF)

Sammanfattning:

Preskriptionsavbrott. En borgenär har sänt ett flertal kravbrev till en gäldenär under dennes vanliga adress. Fråga om beviskravet när gäldenären gör gällande att han inte har fått något av breven

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 163 (Ö 34-07) (PDF)

Sammanfattning:

Tredje man har i utmätningsmål påstått att utmätt lösöre ursprungligen förvärvats av henne för egen räkning och att lösöret därefter inte överlåtits till utmätningsgäldenären utan bara lånats ut till denne. Prövningstillstånd har beviljats i hovrätten för bedömning dels av huruvida tredje man enligt 4 kap. 18 § utsökningsbalken har bevisbördan även för det andra påståendet, dels av vilken verkan det skall ha i förhållande till utmätningsgäldenärens borgenärer att tredje man gett sken av att lösöret överlåtits till utmätningsgäldenären, dels av huruvida tredje man bort föreläggas att väcka talan enligt 4 kap. 20 § samma balk. (Rättsfall: NJA 1930 s. 306, NJA 1984 s. 375, NJA 1984 s. 456, NJA 1985 s. 178, NJA 1986 s. 115, NJA 1995 s. 162 och NJA 1999 s. 594

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 145 (Ö 1094-06) (PDF)

Sammanfattning: Klagan över domvilla. Partrederier har i lagakraftvunnen dom förpliktats att utge viss ersättning för juridiskt biträde. När biträdet lämnades var rederierna upplösta till följd av att verksamheten upphört. Rederierna har då inte ansetts behöriga att uppträda som parter i målet. Domen har därför undanröjts på klagan av enskilda redare

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 115 (T 2083-05) (PDF)

Sammanfattning: Statens jordbruksverk har inte ansetts berättigat att erhålla dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på fordran avseende återbetalning av omställningsstöd enligt den numera upphävda förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 105 (T 165-06) (PDF)

Sammanfattning: Ett försäkringsbolag väckte regresstalan om ersättning för utgiven försäkringsersättning. Svarandebolaget väckte i sin tur, för det fall bolaget skulle förlora målet, talan mot sitt försäkringsbolag och yrkade ersättning för vad svarandebolaget kunde förpliktas utge till följd av huvudkäromålet. Det först nämnda försäkringsbolaget förlorade huvudkäromålet i hovrätten och hovrätten upphävde tingsrättens domslut avseende den reservationsvis förda talan. Sedan det förlorande försäkringsbolaget överklagat, yrkade svarandebolaget i sin svarsskrift till HD bifall till sin reservationsvis förda talan, för den händelse huvudkäromålet skulle bifallas. Den sålunda förda talan har tillåtits. Prövningstillstånd för denna har inte erfordrats (jfr. rättsfall: NJA 1934 s. 103)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 86 (T 2932-05) (PDF)

Sammanfattning: Köpare av fastighet har ansetts berättigad att åberopa ett fel (betydande buller från motocrossbana) som säljaren känt till men inte upplyst köparen om, trots att köparen bort upptäcka felet. Betalning till fastighetsmäklaren, som inte var behörig att ta emot denna för säljarens räkning, har blivit giltig mot säljaren sedan denne, efter vunnen kännedom om att beloppet betalats till mäklaren och att mäklaren tillgodogjort sig beloppet som provision, inte gjort invändning mot mäklaren och inte heller begärt att denne skulle vidarebefordra beloppet

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 69 (Ö 2980-05) (PDF)

Sammanfattning: Två av tre delägare i ett dödsbo, som var avträtt till förvaltning av boutredningsman, har väckt talan i eget namn men för dödsboets räkning mot den tredje delägaren och en utomstående. Talan mot dödsbodelägaren har stött sig på en annan rättslig grund än talan mot den utomstående. De båda dödsbodelägarna har ansetts sakna behörighet att föra den sist nämnda talan.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 35 (T 3084-05) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om tolkningen av uttrycket "skadan upptäckts" i § 6.8 i Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 1996 (ABK 96) (Rättsfall: NJA 1987 s. 553, NJA 1990 s. 24, NJA 1991 s. 319, NJA 1992 s. 403 och NJA 1992 s. 728)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2007 s. 9 (Ö 1286-03) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om en ansökan om verkställighet i eget namn av annan än borgenären har avbrutit preskription av fordringen. Dessutom frågor om rättskraft hos ett tidigare avgörande enligt lagen om domstolsärenden och om fördelning av rättegångskostnader vid avskrivning av desert ärende. (Rättsfall: NJA 1926 s. 617, NJA 1949 s. 352, NJA 1966 s. 489, NJA 1979 s. 769, NJA 1988 s. 86 och NJA 2002 s. 166 samt RH 1984:34)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Arvingar ansågs ej ha visat att mångmiljongåvor till stiftelse var att likställa med testamente, därmed hade deras laglott inte kränkts; Bl.a. om att 2 av 4 bröstarvingars barn inte kunde föra talan i mål om laglottsskydd, talan avvisades delvis.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2006 s. 678 (Ö 2131-05) (PDF)

Sammanfattning:

Bestämmelserna i 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har ansetts analogt tillämpliga i ett fall gällande en samägd arrenderätt där lagstiftningen inte tillhandahåller någon annan metod för att lösa konflikter mellan samägarna (Rättsfall: NJA 1945 s. 341, NJA 1960, s. 454, NJA 1980 s. 547, NJA 1986 s. 68, NJA 1995 s. 478 och NJA 1998 s. 552)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Bilförsäljare som kände till att köpare hade för avsikt att sälja bilen vidare för att kunna betala sin egen skuld, ansågs ej ha visat att giltigt återtagandeförbehåll förelåg

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2006 s. 638 (T 3004-04) (PDF)

Sammanfattning:

Ett landsting har efter förda förhandlingar av motparten mottagit ett dokument, benämnt slutlig överenskommelse, för underskrift men inte hört av sig utan oskäligt uppehåll. Under sådana förhållanden har ett avtal i enlighet med dokumentet ansetts ha kommit till stånd, när landstinget inte förmått styrka att detta inte korrekt sammanfattade ett träffat avtal.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2006 s. 592 (Ö 3522-04) (PDF)

Sammanfattning: Frågan om en fordran som det allmänna har mot en återbetalningsberättigad konkursgäldenär uppkommit före eller efter konkursutbrottet saknar betydelse för om fordran skall läggas till grund för avräkning enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2006 s. 569 (Ö 3733-05) (PDF)

Sammanfattning:

Prövning av rimlighetskriteriet i 8 § rättshjälpslagen (1996:1619) (I och II). Tillika fråga om en tillämpning av 8 § rättshjälpslagen i en gränsöverskridande tvist är förenlig med det s.k. rättshjälpsdirektivet (2003/8/EG) (II). (Rättsfall: NJA 1982 s. 175 I, NJA 1999 s. 465 och NJA 2004 s. 276)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2006 N 59 (Ö 1565-06) (PDF)

Sammanfattning: Dödande av förkommen handling

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: En negativ fastställelsetalan om huruvida ett samboförhållande förelegat mellan två personer har ansetts kunna föras trots att frågan prövats i ärendet om förordande av bodelningsförrättare och trots att det även ankommer på bodelningsförrättaren att, vid behov, pröva samma fråga

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på ett ensidigt ändrat avtalsvillkor i ett tillsvidareavtal om telefonabonnemang.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: I ett avbetalningskontrakt rörande köp av en personbil har säljaren uppställt ett förbehåll om återtagande. Samma dag som säljaren undertecknar kontraktet överlåter säljaren samtliga rättigheter enligt kontraktet på ett finansbolag. Fråga om finansbolaget ägt rätt att återta bilen enligt konsumentkreditlagens regler

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2006 s. 439 (T 1397-04) (PDF)

Sammanfattning:

Den till vilken en fordran enligt en remburs har överlåtits har ansetts ha bättre rätt till fordringsbeloppet än den ursprunglige borgenärens, dvs. rembursens beneficients, konkursbo. Även fråga om tillämpning av 55 kap. 13 § st. 1 rättegångsbalken. (Rättsfall: NJA 1973 s. 635, NJA 1978 s. 728, NJA 1982 s. 900 och NJA 2002 s. 244)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2006 s. 427 (T 1099-05) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om hyresvärd haft rätt att återta hyresobjektet på grund av att hyresgästen övergett detta. 12 kap. 27 § JB

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2006 s. 394 (Ö 3903-03) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om skyldighet för kronofogdemyndighet att lämna ny underrättelse enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken (Rättsfall: NJA 1971 s. 375)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2006 s. 367 (T 1559-04) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om bevisbörda m.m. i ett mål avseende ersättning ur rättsskyddsförsäkring för skäliga och nödvändiga rättegångskostnader

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2006 s. 271 (T 2416-05) (PDF)

Sammanfattning:

Sedan en svarande vid tingsrätten åberopat en motfordran till kvittning och tingsrätten på invändning av käranden funnit fordringen vara preskriberad, har svaranden i hovrätten hänvisat till 10 § preskriptionslagen och gjort gällande rätt att kvitta oavsett preskription. Vad svaranden sålunda anfört i hovrätten har inte ansetts vara ett åberopande av en ny omständighet enligt 50 kap. 25 § 3 st. RB

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2006 s. 206 (T 279-04) (PDF)

Sammanfattning:

Sambo, som efter separation bott kvar i en med andra parten samägd bostadsrättslägenhet i enlighet med domstols förordnande, har ålagts att betala andra parten ersättning för nyttjandet (Rättsfall: NJA 1968 s. 197)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Sedan mål om betalningsförläggande vid kronofogdemyndighet överlämnats till tingsrätt och käranden därefter återkallat sin talan, yrkade svarande part där ersättning för kostnader. - Hovrätten fann, med hänvisning till bestämmelserna i 18 kap. 8 a § rättegångsbalken jämte lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, att det saknades laglig rätt för svarande part att erhålla ersättning för ombudskostnader avseende förfarandet hos kronofogdemyndigheten. - Kostnad för rådgivning vid tingsrätten fann hovrätten vara ersättningsgill endast om kostnaden motsvarade ett verkligt utlägg för parten.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2006 s. 136 (T 4088-03) (PDF)

Sammanfattning: En revisor i ett aktiebolag vållade bolaget skada när han fullgjorde sitt uppdrag. Fråga om skadeståndet kan jämkas på grund av medvållande på bolagets sida. (jfr. rättsfall: NJA 1998 s. 734, NJA 1960 s. 243 och NJA 1926 s. 185)

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson