Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2012 s. 391 (Ö 5134-10) (PDF)

Sammanfattning: Dröjsmål med avskiljande enligt lagen (1944:181) om redovisningsmedel föreligger normalt om avskiljandet sker senare än efter ett par dagar. Detta har ansetts gälla även när det varit fråga om en privatperson som vid ett enstaka tillfälle för familjemedlemmars räkning innehaft medel med redovisningsskyldighet. Även fråga om bevisbörda och beviskrav beträffandesolvens vid avskiljande av redovisningsmedel

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Vid säkerhet för skepp ansågs panthavare ej ha ingått i den partskonstellation som krävs för giltigt pantavtal utifrån vem som äger fordran vid pantavtalets tillkomst; Dock ansågs det aktuella pant- och borgensavtalets sekundära borgensåtagande giltigt då det i enlighet med avtalets ordalydelse ansågs föreligga ”hinder mot fullgod pantsättning”; Bl.a. om skillnaden mellan ett avtal i form av en garanti eller ett pantavtal och betydelsen av att inte ange vem som kan göra anspråk på ett borgensåtagande

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2012 s. 377 (T 3108-10) (PDF)

Sammanfattning: Sambor förvärvade gemensamt en segelbåt. Med tillämpning av 1 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har ägarandelarna bestämts utifrån vardera sambons ekonomiska insats vid köpet (Rättsfall: NJA 1974 s. 314, NJA 1980 s. 547, NJA 1981 s. 693, NJA 1982 s. 589, NJA 1988 s. 112, NJA 1992 s. 163 och NJA 2008 s. 826)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fortifikationsverket som av misstag betalat till sin ursprungliga borgenär istället för sin senast kända borgenär, ansågs ej ha visat att borgenärerna sinsemellan träffat uppgörelse varmed skulden skulle anses slutligen reglerad

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ej ha visat att viss handling utgjorde skuldförbindelse (enkelt skuldebrev) framför påstående om borgensåtagande (enkel borgen); Bl.a. om betydelsen av affärsförhållandet mellan parter som upprättar en viss handling till säkerhet för viss förpliktelse

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Reversavtal i samband med finansiering samt ett flertal transaktioner fram och åter till bilfirma ansågs ej förfalskat; Om bl.a. kravet på borgenär att styrka sin fordran, relativt lågt beviskrav för gäldenär som invänder att namnteckning är förfalskad samt innebörden av vid olika tidpunkter överförda belopp

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ha visat att privatperson ansvarade för lån i enlighet med skuldebrev, trots ändrad betalningsmottagare; Bl.a. om betydelsen av att återta undertecknat skuldebrev vid ändrad betalningsmottagare

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Bank ansågs mot borgensmans bestridande, ha fullgjort sina särskilda förpliktelser; Bl.a. om bankers informationsskyldighet, kreditprövning samt ansvar för att borgensmans regressmöjligheter inte går förlorade

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: "OK" i mail ansågs ej ha medfört att uppdragsavtal hade ingåtts

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Gåvobrev ansågs vara falskt vilket medförde upphävd lagfart; Om bl.a. att beviskravet för att namnteckning blivit förfalskad är sannolikt eller i vart fall ska göras antagligt, bevisvärdet av utlåtande från SKL samt dröjsmå med bevittnande av gåvobrevet efter påstått undertecknande

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Bostadsbolag ansågs ej ha visat att bostadsrättsköpare hävt köpet utan grund då fel och brister inte var åtgärdade på tillträdesdag

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2012 s. 183 (Ö 5553-09) (PDF)

Sammanfattning:

När en svarande invänder att kärandens talan omfattas av ett skiljeavtal ska i överensstämmelse med påståendedoktrinen domstolen vid prövningen av sin behörighet utgå från de rättsfakta som käranden åberopar till grund för sin talan.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2012 s. 172 (Ö 1570-11) (PDF)

Sammanfattning: Preskriptionsavbrott. En borgenär har skickat ett flertal kravbrev till en gäldenär under dennes folkbokförings-adresser. Trots gäldenärens invändning att han inte har bott på adresserna och inte tagit del av kravbreven har det ansetts att preskriptionen har avbrutits

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Är avsaknad av förråd som påståtts tillhöra en bostadsrättslägenhet ett sådant fel som berättigar köpare till prisavdrag från köpeskillingen? Hur ska värdet av avsaknaden av ett förråd beräknas? Överviktsprincipens tillämpning i fråga om rättegångskostnader. Rättsfall: NJA 1973 s. 623; NJA 1978 s. 307; NJA 1979 s. 567; NJA 1984 s. 280; NJA 1991 s. 725; NJA 2011 s. 576; RH 1994:124; RH 1994:136; RH 1995:79 och Svea hovrätts dom 2004-05-27 i mål T 9318-02

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Fråga om skyldighet för fastighetsmäklare att upplysa köparen om följderna av att köpeskillingen inte betalas och verka för att fastighetsköpet villkoras av att köparen beviljas lån.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Reglerna om avgångsvederlag i lagen om handelsagentur har inte ansetts vare sig direkt eller analogiskt tillämpliga på avtalsförhållande mellan en brödtillverkare och ett säljföretag, när brödtillverkarens försäljning huvudsakligen skett via oberoende grossister och säljföretaget endast i mindre omfattning förmedlat anbud från de slutliga köparna till dessa grossister.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Långivare ansågs ej ha visat att ursprunglig låntagare alltjämt var rätt gäldenär; Bl.a. om innebörden att långivaren själv ansvarat för bokföring av den aktuella skulden i ett annat bolag, samt att borgenären också bevakat sin fordran på lånebeloppet i det nya bolagets konkurs

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Villaköpare ansågs ha visat att fel förelåg som berättigade till avdrag på köpeskillingen, vilket inte ska reduceras med ROT-avdrag som kunnat nyttjas för avhjälpandekostnaderna; Bl.a. om synbarhet och undersökningsplikt avseende fuktsäkerhet i fasad, golvbrunn, bristande lufttäthet kring infälld belysning och tak, samt om beräkning av prisavdrag genom direktmetoden i förhållande till standardhöjning som kan anses oundviklig

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Aktiebolags fastighetsförsäljning ansågs ej ogiltig då det inte var den avgörande förutsättningen för transaktionen som brustit, trots eniga parter (jfr. NJA 1993 s. 319

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Organisationskonsult ansågs trots skadeståndsskyldighet inte ha gett så pass oaktsam rådgivning vid uppsägning av chef att det numera kursade konsultbolagets ansvarsförsäkring skulle täcka konsultbolagets skada

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Dödsbodelägare ansågs ej ha styrkt att viss andel i dödsboet hade överlåtits till tredjeman – dödsbodelägarna hade inte underrättats tillräckligt och bl.a. därför ansågs överlåtelsen inte sakrättsligt skyddad, andelen kunde därför utmätas av Kronofogden.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Enkelt bolag har ansetts bildat genom konkludenthandlande och har ansetts trätt i likvidation i samband med att verksamheten upphört

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hyresgästföreningarna i Sverige, som var ideella föreningar, har slagits samman till en förening genom ett fusionsliknande förfarande. Frågan om ett avtal om förhandlingsordning därigenom har överförts på den nya hyresgästföreningen utan motpartens godkännande har besvarats nekande

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2011 s. 907 (T 5213-10) (PDF)

Sammanfattning: Enligt 3 § godtrosförvärvslagen består ägarens rätt till egendom som har frånhänts honom genom bl.a. stöld även om den har förvärvats i god tro. Om ett godtrosförvärv har skett före ikraftträdandet av bestämmelsen, har dock ägarens rätt gått förlorad

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fd. sambo som ensam erlagt kontantinsats för villa, där dock andra sambon stått som medlåntagare för senare renoveringar, ansågs ej ha visat rätt till mer än 60% av vinsten vid försäljning av villan; Bl.a. om att avtala bort sambolagen för själva fastigheten, dock utan att reglera vad som ska gälla för övriga renoveringslån med solidariskt ansvar, vinstfördelning m.m.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Ett moderbolag har övertagit sitt dotterbolags betalningsförpliktelser genom att ingå ett avtal med dotterbolagets avtalspart. Avtalet mellan dotterbolaget och dotterbolagets avtalspart innehöll en skiljeklausul. Hovrätten har funnit att dotterbolagets avtalspart, varken på avtalsrättslig grund eller med stöd av obligationsrättsliga principer, kunnat åberopa skiljeklausulen mot moderbolaget.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Frågan om ett måleribolag har fullgjort sin skyldighet enligt konsumenttjänstlagen att avråda en privatperson från att låta utföra en tjänst där osäkerhet om resultatet förelegat. Även frågan om bevisbördans placering för att ett avrådande har skett. - I hovrätten biträddes privatpersonen av Konsumentombudsmannen.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Rättsligt fel ansågs väsentligt och kommun hade rätt att häva leasingavtal avseende maskiner då leasingföretaget inte hade förvärvat äganderätten till maskinerna i enlighet med tidigare hyresavtal och senare leasingavtal; om analog tillämpning av köplagen vid finansiell leasing, rättsligt fel (som gränsar till felaktig förutsättning) samt reklamation av rättsligt fel

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ha visat att borgensåtagande under undertecknat franchiseavtal var giltigt med vissa begränsningar

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2011 s. 792 (Ö 3256-09) (PDF)

Sammanfattning:

Klagan över domvilla. Ska frågan om klagan fyller en praktisk funktion i visst fall prövas som en processförutsättning eller i sak? – Dödsbodelägarna i ett dödsbo, vars rätt var i fråga, har ansetts ha rätt att föra talan i såväl boets som eget namn när dödsboet var skiftat.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Lägenhetsköpare ansågs endast ha visat att ett par av flera åberopade brister har utgjort köprättsliga fel – golvbrunn och isolering i badrum - dock har säljarna inte agerat försumligt på ett sådant sätt som skulle ha gett rätt till ersättning för indirekt förlust i form av hinder och men i nyttjandet av lägenheten under tiden vissa fel åtgärdades

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2011 s. 755 (T 631-10) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om preskription vid återvinning i konkurs.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2011 s. 739 (T 3855-10) (PDF)

Sammanfattning: Condictioindebiti. Skatteverket har ansetts återbetalningsskyldigt sedan en redovisningsbyrå på grund av misstag har betalat in skatt till fel skattekonto

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Advokat som inte uppmärksammat att ombildning av fastighet till bostadsrättslägenheter stred mot detaljplan ansågs vårdslös, dock ansågs klienterna inte ha lidit någon skada

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Arvsberättigade enligt ett förstört orginaltestamente, ansågs ha visat att testamentet fortfarande gällde, då det inte hade återkallats korrekt på uppdrag av testatorn; Bl.a. om vem som bär bevisbördan för att någon annan än testatorn har förstört testamentet på uppdrag av testatorn.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2011 s. 600 (T 4062-09) (PDF)

Sammanfattning: Sedan en näringsidkare utfört en tandvårdstjänst har konsumenten och näringsidkaren kommit överens om att tjänsten skulle göras om. Frågor bl.a. om tillämpligheten av näringsidkarens allmänna villkor och om betydelsen för betalningsskyldighetens inträde av överenskommelsen om att tjänsten skulle göras om (Rättsfall: NJA 1973 s. 674, NJA 1978 s. 432, NJA 1979 s. 401 och NJA 1981 s. 323)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2011 s. 576 (T 1212-10) (PDF)

Sammanfattning: Bestämmande av skadeståndets belopp när utredningsunderlaget varit ofullständigt

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: [Tingsrättens dom fastställdes] Uppdragsgivare ansågs ha visat att mäklare hade brutit mot god fastighetsmäklarsed genom att grovt oaktsamt ha försummat sin upplysningsplikt på sådant sätt att mäklaren ska ersätta mellanskillnaden mellan ett hävt köp och en senare försäljning; Bl.a. om att mäklare bör upplysa om ex. arrendeavtal som gör att fastigheter inte kan användas som säkerhet till lån för köpet, samt sambandet mellan mäklarens vårdslösa försumlighet och uppkommen skada.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Återkrav av arbetslöshetsersättning har ansetts inte röra sig om en konsumentfordran, varför tioårig preskriptionstid har ansetts gälla enligt preskriptionslagen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

En man avled och efterlämnade som dödsbodelägare sin hustru och ett barn från ett tidigare äktenskap. Mannen och hustrun hade träffat avtal om bodelning som innebar att giftorättsgodset delades lika och att hustrun från mannen tillskiftades en bostadsrätt och hälften av bohaget som hörde till bostadsrätten. Två dagar senare upprättade makarna ett äktenskapsförord som innebar att bostadsrätten med tillhörande bohag och ett tillgodohavande på ett bankkonto blev hustruns enskilda egendom medan giftorättsgemenskap skulle råda i övrigt mellan makarna. Några månader senare upprättade makarna ett inbördes testamente med sekundosuccession. Rättshandlingarna har inte ansetts utgöra ett förfarande som vid tillämpningen av 7 kap. 4 § ärvdabalken ska jämställas med gåva.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2011 s. 399 (T 3459-10) (PDF)

Sammanfattning: När en god man utsetts för att sälja egendom enligt lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt, är utgångspunkten att delägarna har ett solidariskt ansvar för ersättningen till den gode mannen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Bröstarvingar ansågs ej ha visat tillräcklig grund för sin misstro mot testamentsexekutor, som därmed utsågs till boutredningsman; Bl.a. om skäl för att utse flera skiftesmän i händelse av oenighet mellan dödsbodelägare (se tingsrättens dom).

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2011 s. 306 (Ö 1743-10) (PDF)

Sammanfattning: En talan mot en gäldenär som var i konkurs om en fordran som fick göras gällande i konkursen har tagits upp till prövning

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2011 s. 67 (T 13-10) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om jämkning enligt 36 § avtalslagen i samband med kollektivavtal.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Fråga huruvida vitesklausul är oskälig enligt 36 § avtalslagen.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Beställare av byte av bilmotor ansågs ha visat att reparatören, som i och för sig hade rätt att vägra lämna ut bilen innan reparationen hade slutbetalats (retentionsrätt), inte hade uppfyllt sin vårdplikt och därmed skulle ersätta den sedermera skrotade bilens värde; Bl.a. om analog tillämpning av konsumenttjänstlagen, köplagen och lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte avhämtats, samt pågående retentionsrätt i förhållande till kvarhållarens plikt att väl vårda den kvarhållna egendomen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2011 s. 15 (Ö 4945-09) (PDF)

Sammanfattning: Underåriga rättssökande som omfattas av rättsskyddet i moderns hemförsäkring har ansetts inte kunna beviljas rättshjälp, när modern, som är de underårigas ställföreträdare, har underlåtit att ta rättsskyddet i anspråk

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fastighetsköpare ansågs ha visat att rättsligt fel förelåg i form av belastande vägservitut, vilket fick åberopas som fel trots att vägen varit fullt synlig inför köpet; Bl.a. om motiven till 7:14 respektive 4:17 JB och skillnaden mellan den sakrättsliga- och å andra sidan obligationsrättsliga undersökningsplikten som inte alltid överensstämmer

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson