Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1961 s. 552 (PDF)

Sammanfattning: Efter det kontrakt med äganderättsförbehåll upprättats rörande försäljning av viss vara samt köparen accepterat växel å del av köpeskillingen, har säljaren överlåtit kontraktet och växeln å en sin leverantör såsom likvid för skuld till denne. Fråga huruvida mot nye innehavarens krav på grund av växeln köparen ägde framställa invändning om att varan icke levererats

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1961 s. 321 (PDF)

Sammanfattning:

Medel, som under pågående konkurs tillfallit konkursgäldenären genom återköp av utmätningsfria livförsäkringar, funnos hava blivit konkursboets egendom, och panträtt, som förmenades hava under konkursen uppkommit i försäkringarna, ansågs ej kunna göras gällande mot konkursboet.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1961 s. 26 (PDF)

Sammanfattning:

Fråga huruvida panthavare ägt rätt till återpantsättning 10 kap. 6 § HB). Verkan av passivitet från den ursprunglige pantsättarens sida.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1961 s. 18 (PDF)

Sammanfattning: Condictio indebiti. Fråga i visst fall huruvida sparbank, vilken -- efter det från ett bolags konto i banken obehörigen uttagits visst belopp -- till bolaget erlagt beloppet utan att hava varit därtill pliktig, sedermera ägde återkräva beloppet (Jfr 1933 s. 25 och där. angivna rättsfall.)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1960 s. 454 (PDF)

Sammanfattning: Fråga huruvida bolagsförhållande förelåge

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1960 s. 446 (PDF)

Sammanfattning: Fråga vid köp efter prov -- av tyg för klädsel av biografstolar -- huruvida köparen på grund av 47 § köplagen gått förlustig rätten att åberopa, att godset saknade de egenskaper som erfordrades, för att det skulle lämpa sig för det med köpet avsedda ändamålet

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1960 s. 221 (PDF)

Sammanfattning: Ett bolag, som åtagit sig att på entreprenad uppföra en byggnad, köpte för att användas till byggnaden ett antal brand- och skjutdörrar, varvid säljaren förbehöll sig äganderätten till dörrarna, intill dess de blivit till fullo betalda. Efter det dörrarna levererats vid byggnadsplatsen men innan de ännu infogats i byggnaden, försattes bolaget i konkurs. Fråga huruvida äganderättsförbehållet kunde anses gälla mot konkursboet (jfr 1918 s. 441, 1923 s. 602, 1932 s. 103 och 292, 1955 s. 1 samt 1959 s. 590)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1959 s. 658 (PDF)

Sammanfattning: X, som upprättat testamente till förmån för sin systerson Y, rev sedermera sönder handlingen; denna blev emellertid lagad och försedd med en av X undertecknad påskrift, att handlingen skadats av våda och att testamentet fortfarande skulle äga full tillämpning. Talan av X:s övriga arvingar mot Y med påstående bl. a., att testamentet genom handlingens sönderrivande blivit återkallat. Betydelsen därav, att Y i rättegången ej aktade nödigt att förebringa den vittnesbevisning som stod honom till buds rörande omständigheterna vid handlingens sönderrivande och undertecknandet av påskriften? Testamente klandrades av Z under påstående, att X vid testamentets upprättande ej var vid sunt och fullt förstånd. Sedan underrätten ogillat Z:s talan, gjorde denne, efter fullföljd till HovR:n, i andra hand gällande, att testamentet blivit av X genom handlingens sönderrivande återkallat. HovR:n, där motparten bestred att sistnämnda omständighet finge åberopas, fann hinder häremot icke möta. Mot HovR:ns dom, varigenom underrättens domslut fastställdes, fullföljde Z talan under åberopande jämväl av den först i HovR:n anförda omständigheten. KM har -- ehuru motparten ej längre hade något att erinra mot åberopandet av denna omständighet -- prövat, huruvida hinder häremot förelegat. Åberopandet av sagda omständighet har ansetts ej innebära ändring av talan i strid mot 13 kap. 3 § RB.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1958 s. 624 (PDF)

Sammanfattning: Fråga, i fall då gäldenär häftade i skuld till borgenären på grund av två skilda avtal, å vilketdera skuldförhållandet en av gäldenären erlagd betalning vore att avräkna. 9 kap. 5 § HB. (Jfr särskilt 1881 s. 314, 1882 s. 6, 1895 s. 177, 1944 s. 536 och 1958 s. 117)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1958 s. 475 (PDF)

Sammanfattning: Condictio indebiti. Yrkande om åläggande för A, vilken varit anställd vid statens järnvägar såsom stationskarlsaspirant, att återbära till honom under anställningstiden för mycket utbetalad lön (Jfr 1942 s. 101 och 1955 s. 310)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1958 s. 422 (PDF)

Sammanfattning: Fråga huruvida panträtt i förlagsinteckningar upphört genom att de av misstag kommit i pantgäldenärens besittning.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1957 s. 685 (PDF)

Sammanfattning:

Mellan D och M upprättades lösöreköpskontrakt ang. D tillhöriga lösören i syfte att M skulle mot säkerhet i dessa lämna D försträckning eller ikläda sig vissa förbindelser för hans räkning. Kontraktet, varmed förfors enligt lösöreköpsförordningen, kom emellertid icke att utnyttjas för sådant ändamål utan återställdes på D:s begäran till denne. Kontraktet transporterades härvid in blanco av M och pantförskrevs sedermera av D till A. Å kontraktet har icke ansetts kunna grundas säkerhetsrätt för A i lösörena.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1956 s. 209 (PDF)

Sammanfattning: Enligt bestämmelse i hyreskontrakt åtog sig hyresgästen att betala eventuell förhöjning av brandförsäkringspremier, vilken på grund av den i lägenheten drivna verksamheten kunde komma att påföras övriga hyresgäster i fastigheten. Hyresgäst, som påförts höjd premie, har ansetts äga självständig rätt att åberopa betalningsåtagandet. (Jfr 1935 s. 258 samt 1941 s. 144 och 317 ävensom Svensk juristtidning 1918 rf. s. 82, 1920 rf. s. 6, 1929 rf. s. 3 och 1956 rf. s. 9.) NJA 2005 s 142

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1956 s. 62 (PDF)

Sammanfattning: Fråga i visst fall huruvida enkelt bolag vore att anse som slutet på (relativt) bestämd tid eller på obestämd tid med bundenhet under viss begränsad tid eller på obestämd tid utan dylik bundenhet. 52 §, jämförd med 25 §, lagen om handelsbolag och enkla bolag

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1955 s. 310 (PDF)

Sammanfattning: Condictio indebiti. Yrkande om åläggande för kanslibiträde vid postverket att återbetala lönebelopp, som hon för mycket uppburit på grund av att hon blivit av generalpoststyrelsen för tidigt uppflyttad till högre löneklass. (Jfr 1942 s. 101.)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1953 s. 116 (PDF)

Sammanfattning: Genom dom hava C och S förpliktats att utgiva, C visst belopp och S vad C ej vore i stånd att gälda härav. Sedan utmätningar skett hos C, har fordringsägaren efter ytterligare undersökning av C:s ekonomiska förhållanden godtagit visst lägre belopp såsom full likvid av C, och denne har i samband härmed avlagt utmätningsed. Fråga nu -- i mål, som fordringsägaren anhängiggör genom bevakning i S:s konkurs och vari blir ostridigt, att C icke förmått gälda mer än sistnämnda belopp, dock med en av vissa skäl beräknad förhöjning -- huruvida S skall anses vara fri från betalningsskyldighet för återstoden av skulden. Tillika fråga om ändring av talan vid bevakning i konkurs

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1952 s. 407 (PDF)

Sammanfattning: Säkerhetsöverlåtelse av byggnad å annans grund har ansetts gällande mot senare köpare, oaktat denne var i god tro och tillträtt byggnaden. (Jfr 1895 A 358, 1896 s. 66, 1907 s. 552, 1909 s. 466, 1910 s. 257, 1912 s. 311, 1913 s. 456 och 1925 s. 426 samt Svensk juristtidning 1936 rf. s. 49, 1939 rf. s. 31 och 1941 rf. s. 24)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1951 s. 187 (PDF)

Sammanfattning: Enligt vissa kungörelser om reglering av handeln med bl. a. strömming har en s. k. auktoriserad producentförening varit pliktig att enligt samma grunder, som gällde beträffande föreningsmedlems fångst, för försäljning mottaga färsk strömming, som inom föreningens område ilandfördes av annan fiskare. Fråga huruvida, på sätt med livsmedelskommissionens begivande skett, föreningen ägt att vid erläggande av likvid för levererad strömming påföra sådana fiskare som icke vore medlemmar högre avdrag för av föreningen tillhandahållna lådor än det avdrag som i enahanda hänseende beräknades för föreningsmedlemmarna. Spörsmål tillika -- därest nämnda fråga besvaras nekande -- om viss motsvarande tillämpning i förevarande fall av de för s. k. condictio indebiti gällande rättsgrundsatserna

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1949 s. 625 (PDF)

Sammanfattning: Fråga om återbäring av gåvor jämlikt 2 kap. 3 § lagen om arv. Gåva för dödsfalls skull?

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1949 s. 164 (PDF)

Sammanfattning: A sålde en motorbåt till B. Medan båten ännu var kvar hos A, sålde B den till C. Denne underrättade A om överlåtelsen och meddelade honom samtidigt, att B tillsvidare ägde använda båten, varefter A utlämnade den till B. Sedan båten hos B utmätts för en B:s skuld, uppkom fråga huruvida C ägde göra sitt förvärv gällande mot utmätningsborgenären

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1949 s. 134 (PDF)

Sammanfattning: Enligt skriftligt avtal överenskommo kooperativ förening och L, föreståndare för en föreningen tillhörig affär, att L skulle lämna sin anställning hos föreningen samt att föreningen skulle till L betala viss månatlig ersättning m. m., varjämte i avtalets fjärde stycke föreskrevs, att föreningens åtagande upphörde, om L öppnade mot föreningen konkurrerande »öppen affär» inom föreningens verksamhetsområde, Fråga huruvida med hänsyn bl. a. till omständigheterna vid avtalets tillkomst L -- genom att från ort utanför nämnda område, efter beställning, till kunder inom detta leverera sådana varor som föreningen saluhölle -- förverkat sin rätt enligt avtalet, ändå att förfarandet ej strede mot ordalagen i fjärde stycket. (jfr. NJA 2004 s 363

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1947 s. 150 (PDF)

Sammanfattning: Enligt köpeavtal, varigenom O till Y sålde samtliga andelar i en fastighetsförening, skulle V viss dag övertaga föreningen enligt en uppställning, som upptog å ena sidan föreningens fastighet till angivet värde och å andra sidan föreningens skulder samt den därutöver betingade köpeskillingen för andelarna till sammanlagt enahanda värde. O har före tillträdesdagen å skulderna verkställt smärre amorteringar, som icke i uppställningen tagits med i räkningen. Fråga nu om skyldighet för Y att därför gott göra O

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1947 s. 66 (PDF)

Sammanfattning: Preskription i bolagsförhållande. (jfr: 1937 B 354)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1945 s. 341 (PDF)

Sammanfattning: Skiftesmål. Fråga om rätt för delägare i fast egendom, som han jämte tre andra personer förvärvat, att påkalla laga skifte. Enkelt bolag? (jfr 1880 s. 105, 1914 s. 286, 1916 s. 104 och 1939 s. 497 ävensom Juridisk tidskrift för skiftesärender, Stockholm 1865, häft. 1 s. 33)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1944 s. 548 (PDF)

Sammanfattning: Yrkande att testamente måtte förklaras ej vara gällande på grund av att det tillkommit genom missbruk av testators viljesvaghet.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1944 s. 78 (PDF)

Sammanfattning: Sedan en person genom testamente bortgivit viss egendom, har han genom ett senare testamente -- utan att däri omnämna det förra eller på annat sätt angiva någon begränsning -- meddelat föreskrifter om fördelningen av sin kvarlåtenskap. Fråga huruvida härigenom det först upprättade testamentet blivit återkallat (Jfr 1909 s. 261.)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1942 s. 395 (PDF)

Sammanfattning: Mellan ägare av kreatursbosättning och yrkesmässig auktionsförrättare -- ett handelsbolag -- har träffats avtal enligt vilket bolaget hade att 10 dagar efter förrättad auktion å besättningen redovisa auktionssumman, med avdrag för 8 % provision, men å andra sidan, enär försäljningen skedde på dess risk, vara ensamt behörigt att uppbära ock disponera över auktionsfordringarna, vilka det ankomme på bolaget att indriva. Sedan en inropare vägrat fullgöra sitt köp, har ägaren i samförstånd med bolaget hävt köpet och fått sig tilldömt skadestånd av inroparen, därvid skadan -- i enlighet med ägarens yrkande -- beräknats med hänsyn till det nettobelopp inropet skolat tillföra ägaren. I slutredovisning till ägaren har emellertid bolaget tillgodoräknat sig provision jämväl på detta inrop. Är bolaget berättigat härtill? 27 § kommissionslagen tillämplig?

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1942 s. 265 (PDF)

Sammanfattning: Tolkning av testamente. A förordnade 1933 genom testamente, att A:s kvarlåtenskap skulle tillfalla B. Fråga, sedan A 1939 avlidit, huruvida åt testamentet borde givas den tolkningen att, i stället för B som dött 1935, B:s syster -- uti annan handling av A betecknad såsom A:s »fosterdottersdotter» -- ägde erhålla A:s kvarlåtenskap eller om denna tillkomme A:s arvinge enligt lag (en brorsdotter) (Jfr 1942 s. 135.#)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1941 s. 708 (PDF)

Sammanfattning: Enligt avtal mellan delägarna i ett dödsbo -- änka och hennes bröstarvingar -- avstod änkan till bröstarvingarna viss del av sin rätt i boet. Fråga, sedan jämväl änkan avlidit, huruvida vad hon sålunda avstått skulle vid arvskifte efter henne avräknas såsom förskott å arv.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1941 s. 150 (PDF)

Sammanfattning: X har undertecknat följande å baksidan av ett skuldebrev tryckta påskrift: »Att löftesmännen å omstående förbindelse äro varför sig fullt vederhäftiga för sin därå tecknade och ingångna borgen; samt att vittnena å förbindelsen äro ojäviga och trovärdiga personer och att omstående förbindelse blir till fullo inbetalt; därför ansvarar undertecknad.» Tolkning av påskriftens senare del. Är tillämpning av denna, uttydd så att den innebär efterborgen, otillbörlig? 8 § lagen om skuldebrev. (Jfr 1893 s. 26 och 1906 s. 498 ävensom 1908 s. 420 jämte där gjorda hänvisningar)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1940 s. 463 (PDF)

Sammanfattning: Sedan testamentsexekutorer, tillika utsedda att vara boutredningsmän, vid huvudredovisning i samband med arvskiftet -- vid vilket medel avsattes för betalning av vissa boets skulder -- tillgodofört sig ett jämförelsevis betydande och i avrundat belopp bestämt arvode, hava de ansetts icke vara berättigade att uppbära särskilt arvode för sådana av uppdraget föranledda bestyr som lågo i tiden efter arvskiftet.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1940 s. 54 (PDF)

Sammanfattning: Vid beräkning av laglott enligt bestämmelsen i 7 kap. 4 § lagen om arv bör ansetts att -- om ej särskilda skäl däremot äro -- hänsyn skall tagas till avkastning av bortgiven egendom från dagen för dödsfallet (Jfr 1938 s. 388.)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1939 s. 592 (PDF)

Sammanfattning: Varje exemplar av en tryckt bok var -- å andra titelbladets baksida -- försett med de likaledes tryckta orden »Utlåning i förvärvsyfte förbjuden». Förbehållet i och för sig ansågs icke vara bindande för köpare av boken.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1939 s 497 (PDF)

Sammanfattning: Fråga huruvida enkelt bolag kommit till stånd genom avtal, enligt vilket en i A:s namn köpt fastighet förklarats hava på närmare angivna villkor förvärvats för A:s och medkontrahenters gemensamma räkning (jfr 1905 s. 63 och 1924 s. 323)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1939 s. 449 (PDF)

Sammanfattning: A och B hava slutit enkelt bolag i ändamål att genomföra en fastighetsaffär. Efter förloppet av jämförelsevis lång tid uppkommer fråga huruvida B, vilken icke guldit sin insats (1/4) och även i övrigt förhållit sig passiv med avseende å bolaget, kan göra gällande, att detta fortfarande äger bestånd och att A följaktligen är pliktig att avgiva redovisning för sin förvaltning

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1939 s. 434 (PDF)

Sammanfattning: Å en Aktiebolaget Tipstjänsts tippningskupong ifyllde A en rad, B två rader och C en rad; och satsade därvid A 25 öre, B -- som underskrev kupongen -- 50 öre samt C 25 öre. Vinst utföll å en av de utav B ifyllda raderna. A yrkar nu att utfå 1/4 av den utav B uppburna vinsten

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1936 s. 28 (PDF)

Sammanfattning: Tvist mellan dödsbodelägare om personvalet vid förordnande av boutredningsman.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1936 s. 47 (PDF)

Sammanfattning: Fråga huruvida en såsom äktenskapsförord betecknad handling jämväl innefattade lagligt testamente samt, i jakande fall, huruvida i handlingen meddelad bestämmelse att upprättarens bo skulle, om han (på sätt skedde) avlede före andra maken, skiftas enligt lag vore att tolka såsom avseende den vid handlingens tillkomst (1922) gällande men före upprättarens frånfälle ändrade lagstiftningen om arvsdelning (fråga om makes arvsrätt) (Jfr bl. a. 1935 s. 1.)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1932 s. 40 (PDF)

Sammanfattning: Jäv mot testamentsvittnen -- två bröder -- på den grund att den ene genom testamentet förordnats till testamentsexekutor. Äldre rätt; jfr 2 kap, 4 § st. lagen om testamente (Jfr 1907 A 256, 1911 s. 538, 1919 s. 206 och 549, 1920 s. 438 samt 1925 s. 668 och A 546.)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1930 s. 78 (PDF)

Sammanfattning: Tvist mellan svenska medborgare rörande kvarlåtenskap i Sverige -- fast och lös egendom -- efter en i Finland avliden finländsk medborgare har förklarats höra under svensk jurisdiktion och böra upptagas av den domstol, inom vars område den fasta egendomen är belägen. Konventionen d. 9 april 1889 mellan Sverige och Norge samt Ryssland ävensom ministeriell notväxling d. 11 nov. 1919 mellan Sverige och Finland. Tolkning av testamente. Sedan X. till förmån särskilt för söner till en av sina systrar upprättat testamente rörande sin egendom i Sverige, har X. utflyttat till Finland, gift sig och i nytt testamente förordnat, att hans kvarlåtenskap i Finland skulle tillfalla hans hustru, varemot hans tillgångar i Sverige skulle övertagas av hans »övriga arvingar». Fråga nu, efter det X. avlidit (barnlös), huruvida det tidigare testamentet upphävts genom det senare, så att X:s kvarlåtenskap i Sverige skall fördelas efter lag mellan hans sidoarvingar.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1916 s. 36 (PDF)

Sammanfattning: Exekutor av testamente, enligt vilket testators kvarlåtenskap skulle vid angivna tidpunkter utbetalas till hans enda arvinges barns nu varande omyndiga eller möjligen blivande barn eller dessas arvingar samt tillsvidare förvaltas av exekutorn, har »för samtliga vederbörandes räkning» bevakat testamentet. Fråga nu huruvida åt denna bevakning kunde mot testators arvinges bestridande tillerkännas laga verkan vid det förhållande att arvingens barn, vilka underlåtit att bevaka testamentet, förklarat sig ej vilja för egen eller för sina descendenters räkning begagna sig av exekutorns bevakning.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1912 s. 382 (PDF)

Sammanfattning: I testamente har förordnats, att legat skulle utgå till vissa personer -- däribland testators närmaste arfvinge -- äfvensom angifna stiftelser, samt att kvarlåtenskapen i öfrigt skulle tillfalla X. Sedan upplyst blifvit, att stiftelserna vore obefintliga, uppkommer tvist huruvida arfvingen vore framför X. berättigad till de för stiftelserna afsedda medlen.

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson