Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1989 s. 671 (T 344-88) (PDF)

Sammanfattning: I samband med att ett hyreskontrakt upprättades mellan ett bilbolag (uthyrare) och en konsument (hyresman) angående en personbil överlät bilbolaget genom påteckning på kontraktet sina rättigheter enligt kontraktet på ett finansbolag. Hyresmannen bekräftade genom påteckning att han fått del av överlåtelsen. En tid därefter återlämnade hyresmannen bilen till bilbolaget som delbetalning för en annan bil. När finansbolaget sedermera krävde hyresmannen på hyresbetalningar för den återlämnade bilen, uppkom fråga, om hyresmannen varit i god tro angående bilbolagets behörighet att mottaga bilen. Analogisk tillämpning av 29 § lagen (1936:81) om skuldebrev (jfr 1986 s. 44 och s. 696)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Vid regresstalan av borgensman mot medlöftesman med anledning av infriad borgen har invändning om att regressrätten bortfallit på grund av att borgensförbindelsen infriats av ett av borgensmannen ägt bolag ogillats. (jfr. 10 kap 8 §, 9 § och 11 § handelsbalken)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1989 s. 614 (T 109-89) (PDF)

Sammanfattning: Enligt ett avtal om underhåll m m, som träffats mellan makar i anledning av förestående äktenskapsskillnad, skulle hustrun erhålla hälften av mannens efterlevandepension från försäkringsbolaget SPP. Båda parter utgick utan någon undersökning från att mannen kunde disponera över SPP-försäkringen på angivet sätt. När det senare framkom att avtalet i den angivna delen aldrig hade kunnat förverkligas fullt ut, eftersom det stred mot de av SPP tillämpade försäkringsvillkoren, väckte hustrun talan mot mannen med yrkande att mannen skulle åläggas att teckna en pensionsförsäkring med hustrun som förmånstagare på ett belopp, som beräknats så att hustrun skulle få samma efterlevandeskydd som om det ursprungliga avtalet hade kunnat genomföras. Den förda talan har ansetts inte kunna bifallas vare sig med tillämpning av förutsättningsläran, 36 § avtalslagen eller allmänna kontraktsrättsliga grundsatser

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1989 s. 546 (T 454-88) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om tillämpning av 4 § 2 st räntelagen på fordran på grund av proprieborgen för avbetalningsköp)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1989 s. 519 (T 93-88) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om handelsbolagsmans betalningsskyldighet för bolaget påförd mervärdeskatt. 2 kap 18 och 20 §§ lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. (Jfr 1976 s 230 och 1985 s 466)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1989 s. 269 (T 4-88) (PDF)

Sammanfattning: Fem personer verksamma i ett aktiebolag tecknade generell proprieborgen för bolagets förpliktelser gentemot en bank. Vidare tecknades särskild proprieborgen av två andra personer för den kredit som lämnades. Banken friskrev sedermera två av dem som tecknat generell borgen. Banken har ansetts inte ha haft rätt härtill och det solidariska ansvaret för återstående borgensmän har funnits vara upplöst till följd av den oberättigade friskrivningen. Fråga också om borgen av de två som tecknat särskild borgen skall anses vara s k efterborgen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1989 s. 224 (T 67-87) (PDF)

Sammanfattning: Condictio indebiti. Ett kommunalt bostadsföretag sålde nybyggda småhus. Företaget, som ansetts inte vara berättigat att utöver preliminärt beräknad köpeskilling erhålla ersättning för indexhöjningar, har av köpare som erlagt sådan ersättning krävts på återbetalning av denna. Köparens återkravstalan har med hänsyn till omständigheterna bifallits, trots att kravet inte framställts förrän omkring två och ett halvt år efter betalningen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1989 s. 215 (T 94-87) (PDF)

Sammanfattning:

Vid bokföringsuppdrag har beställaren ansetts ha bevisbördan för att fast pris avtalats.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fråga om gäldenär utnyttjat sin valrätt att ange på vilken av flera skulder betalning skulle avräknas. 9 kap 5 § HB. Tillika fråga om vid utövande av borgenärens subsidiära valrätt hänsyn skall tas till det betalningsansvar som kan drabba ställföreträdare för gäldenären. (Jfr 1958 s 117 och 624, 1973 s 635 samt 1986 s 454)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1989 s. 156 (T 553-87) (PDF)

Sammanfattning: En från en kennel köpt hundvalp befanns sju månader efter köpet ha utvecklat en defekt av så allvarligt slag att valpen måste avlivas. Fråga om valpen på grund härav skall anses ha redan vid köpetillfället varit behäftad med fel samt om och på vilken grund köparen i så fall är berättigad till skadestånd. 44 § och 42 § 2 st köplagen samt 6 § konsumentköplagen (Jfr 1938 s 273 och 1940 s 359)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1989 s. 185 (Ö 1156-86) (PDF)

Sammanfattning: Enligt två leasingavtal skulle vid hyresmannens konkurs uthyraren ha rätt att säga upp avtalen, återta hyresobjekten och erhålla skadestånd motsvarande kvarstående leasingavgifter med avdrag för hyresobjektens värde. Skadeståndsanspråk i anledning av sedermera inträffad konkurs har - vid tillämpning av 37 § i st konkurslagen (1921:225) - ansetts grundat uteslutande på leasingavtalen och säkerheten, som ställts före konkursutbrottet men mer än två år efter avtalens ingående, har befunnits inte vara överlämnad "utan dröjsmål efter skuldens tillkomst" (jfr 1927 s 505, 1943 s 370, 1966 s 241, 1977 s 20, 1981 s 801 och 1987 s 320)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1989 s. 9 (Ö 933-87) (PDF)

Sammanfattning:

En person har genom testamente förvärvat andel i en fastighet, varvid uppställts ett för förvärvaren bindande förbud att överlåta andelen. Förbudet har ansetts inte inverka på annan delägares rätt enligt 6 § lagen (1904:48 s 1) om samäganderätt att få samäganderättsförhållandet upplöst genom försäljning av hela fastigheten.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1988 s. 594 (Ö 1241-87) (PDF)

Sammanfattning: Av arvlåtare i testamente utsedd testamentsexekutor har förordnats till boutredningsman trots att efterarvingar till arvlåtarens tidigare avlidna make motsatt sig detta. 19 kap 3 § ÄB

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1988 s. 363 (T 614-86) (PDF)

Sammanfattning: Prisavdrag på grund av dolt fel i fastighet har på parternas begäran bestämts med hänsyn till kostnaderna för att avhjälpa felet. På yrkande av säljaren har reparationskostnaderna omräknats till tiden för köparens tillträde av fastigheten. Ett av köparen först i HD framställt andrahandsyrkande om avkastningsränta från tillträdesdagen har upptagits till prövning och bifallits. (4 kap 19 § JB, 2 § 2 st och 5 § räntelagen samt 13 kap 3 § RB.)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Sedan en inskrivningsmyndighet har utfärdat ett pantbrev samt stämpelskatt och expeditionsavgift har erlagts, gör både fastighetsägaren och ingivaren av inteckningsansökan, en bank, anspråk på att få ut pantbrevet, banken med påstående att pantförskrivning av pantbrevet har skett till denna. Inskrivningsmyndigheten har ansetts inte kunna med hänvisning till tvisten underlåta att lämna ut pantbrevet. - Banken har ansetts berättigad att överklaga inskrivningsmyndighetens beslut att vägra att lämna ut pantbrevet. 33 § och 38 § 1 st lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1988 s. 257 (Ö 1091-87) (PDF)

Sammanfattning:

Förvärvare av hyresrätt vinner skydd mot överlåtarens borgenärer genom underrättelse till hyresvärden om överlåtelsen.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1988 s. 230 (T 266-85) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga huruvida friskrivningsklausuler i leasingavtal mellan näringsidkare var oskäliga för leasetagaren. 36 § avtalslagen.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: I samband med ett penninglån till visst belopp pantförskrevs en bostadsrätt till säkerhet för låneskulden. Bostadsrättsföreningens ordförande underrättades om pantförskrivningen, men ej om skuldens storlek. Sedermera utökades låneskulden utan att någon underrättelse till bostadsrättsföreningen ägde rum. Det har ansetts att, vid utmätning hos gäldenären, bostadsrätten belastades av en panträtt för ett belopp motsvarande den utökade skulden. - Tillika fråga om utmätning med förbehåll för borgenären tillkommande panträtt i bostadsrätten. 10 § och 31 § skuldebrevslagen; lagen (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1988 s. 149 (T 188-85) (PDF)

Sammanfattning: Ömsesidiga varuleveranser inom ramen för ett kontokurantförhållande har vid tillämpning av reglerna om återvinning i konkurs ansetts utgöra betalning i den mån de motsvarats av ett saldo till mottagarens förmån. Fråga därjämte om betalningarna var att betrakta som ordinära. 35 § i 1921 års KL (jfr 4 kap 10 § 1987 års KL)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1988 s. 112 (T 132-87) (PDF)

Sammanfattning: Makar innehade gemensamt ett motbokslöst bankkonto, s k joint account. Dödsboet efter den ena maken gör i rättegång gällande att medel som innestått på kontot tillhört den maken. Fråga vad som gäller i bevishänseende vid prövning av anspråket

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1988 s. 3 (T 561-85) (PDF)

Sammanfattning: Fastighet har vid köp varit behäftad med byggfel som orsakat mögelskador. Säljaren har enligt överenskommelse med köparen avhjälpt byggfelet. Fråga, om köparen kan erhålla gottgörelse i form av avdrag på köpeskillingen därför att fastighetens marknadsvärde trots felets avhjälpande är lägre än det skulle ha varit om något byggfel inte hade förekommit

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1987 s. 982 (T 302-86) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga huruvida reseförsäkring förnyats enligt 14 § konsumentförsäkringslagen.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1987 s. 943 (T 277-87) (PDF)

Sammanfattning: Tillämpning av 23 kap 3 § 1 st ÄB vid s k tvångsskifte enligt 8 § 2 st samma kapitel

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1987 s. 845 (T 503-85) (PDF)

Sammanfattning:

Fastighetsköp har återgått på den grund att köpeskillingen i köpekontraktet angetts lägre än det verkliga beloppet och köpet därför enligt 4 kap 1 § JB är ogiltigt. Fråga om skyldighet dels för köparen att ersätta skada på fastigheten som vållats genom hans vanvård (I), dels för säljaren att ersätta köparen för nedlagda kostnader på fastigheten (II), dels för köparen att utge ersättning för avkastning under tid då han innehaft fastigheten (II).

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1987 s. 726 (Ö 1691-86) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om en efter deldom på äktenskapsskillnad träffad överenskommelse angående den ena partens förvärv av den andres andel i fastighet kunde utgöra hinder mot försäljning av fastigheten enligt 6 § lagen (1904:48 s 1) om samäganderätt

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1987 s. 692 (T 573-85) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om skadeståndsskyldighet mot annan än uppdragsgivaren för den som av oaktsamhet lämnat felaktig uppgift i värderingsintyg beträffande fast egendom

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1987 s. 639 (Ö 1810-86) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i avtal mellan näringsidkare.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1987 s. 604 (B 866-86) (PDF)

Sammanfattning: En äldre man testamenterade sin fädernegård och övrig egendom till ett vårdbiträde, som utfört hemtjänst åt honom. Sedan han avlidit, tog vårdbiträdet emot den testamenterade egendomen. I mål mot henne om ansvar för mutbrott har det, med hänsyn till den utredning som förekommit om den särskilda bakgrunden till testamentet, inte ansetts visat att hon tagit emot egendomen såsom belöning i den mening som förutsätts för straffansvar. 20 kap 2 § BrB (Jfr NJA 1969 s. 490 och NJA 1985 s. 477)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1987 s. 553 (T 307-85) (PDF)

Sammanfattning:

I ett standardavtal, tillämpligt enligt ett avtal om köp av småhus mellan två sambor och ett husföretag, fanns en klausul om rätt för köparen att i vissa angivna undantagsfall häva köpeavtalet utan annan kostnad än erlagd handpenning. En av undantagssituationerna avsåg äktenskaps upplösning. Sedan samboförhållandet upplösts hävde samborna avtalet. Fråga om möjlighet för dem att - enligt avtalet eller med tillämpning av 36 § avtalslagen - undgå skadestånd utöver handpenningen.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1987 s. 500 (T 75-85) (PDF)

Sammanfattning: Sedan tredje man i utsökningsmål påstått sig vara ägare till viss lös egendom, meddelades honom föreläggande enligt 4 kap 20 § UB. I rättegång med anledning av föreläggandet yrkade tredje mannen att rätten måtte förklara honom ha bättre rätt än sökanden och gäldenären till egendomen i fråga. Yrkandet bestreds av sökanden men medgavs av gäldenären. Endast en dom har ansetts kunna ges för sökanden och gäldenären, varvid gäldenärens medgivande lämnats utan avseende. Tillika fråga om beviskravet i rättegång om bättre rätt till lös egendom efter föreläggande enligt 4 kap 20 § UB, när den ena av två sammanboende makar påstår sig vara ensam ägare till viss i makarnas gemensamma besittning befintlig lös egendom, som utmätts för den andra makens gäld

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1987 s. 407 (T 280-85) (PDF)

Sammanfattning: Ett aktiebolag häftade, när det försattes i konkurs, i skuld till postverket på grund av att bolaget hade övertrasserat sitt postgirokonto. Sådana inbetalningar från bolagets gäldenärer som bokförts på kontot, sedan bolaget försatts i konkurs men före utgången av den i 21 § 1 st första meningen KL angivna fristen, har, vid bedömning av tillämpligheten av nämnda lagrum, till den del de motsvarade postverkets fordran mot bolaget per konkursdagen ansetts såsom betalning som bör jämställas med betalning av konkursgäldenären direkt till postverket (jfr 1937 s 351, 1944 s 571, 1969 s 27 och 1978 s 194)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1987 s. 320 (T 298-85) (PDF)

Sammanfattning: Enligt avtal om s k factoring mellan ett factoringbolag och ett transportbolag har factoringbolaget lämnat en löpande kredit efter hand som transportbolaget överlåtit kundfordringar som säkerhet. Fråga, i mål om återvinning av säkerställande som skett vid visst tillfälle, dels huruvida säkerställandet inneburit nackdel för transportbolagets övriga borgenärer dels huruvida säkerheten överlämnats utan dröjsmål efter skuldens tillkomst. 37 § 1 st KL

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1987 s. 167 (T 98-85) (PDF)

Sammanfattning:

A sålde till B en fastighet för en avtalad köpeskilling av 280 000 kr. I köpehandlingarna angavs emellertid köpeskillingen till endast 180 000 kr. Återstående 100 000 kr skulle B betala enligt utfärdad revers. A väckte talan mot B och yrkade betalning enligt reversen. B bestred betalningsskyldighet under åberopande av att den riktiga köpeskillingen ej angetts i köpehandlingarna och att köpet därför var ogiltigt. A:s fordringsanspråk har, oaktat att B inte yrkat ogiltigförklaring av själva köpet, ansetts inte kunna göras gällande. 4 kap 1 § JB

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1987 s. 185 (Ö 959-85) (PDF)

Sammanfattning: Stämpelskattemål. Arvinge avstod till förmån för bl a A arv till ett angivet belopp. Genom en såsom "verkställande av arvsavstående" betecknad handling överenskom dödsbodelägarna att A skulle påföras dödsboets fastighet mot avräkning av ett belopp motsvarande fastighetens marknadsvärde. Arvsavståendet har ansetts jämförligt med ett legat som skall fullgöras av den avstående arvingen. A:s fastighetsförvärv har befunnits utgöra köp för vilket stämpelskatt skall erläggas (Jfr 1982 s. 125)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1987 s. 80 (Ö 233-84) (PDF)

Sammanfattning: Ett aktiebolag har lämnat en företagsinteckning som säkerhet för några närstående företags förbindelser mot en bank. Fråga i aktiebolagets konkurs om bolagets ansvar var primärt eller subsidiärt?

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1987 s. 56 (Ö 1378-85) (PDF)

Sammanfattning: Vid utmätning av en fordran på räntebidrag enligt bostadsfinansieringsförordningen (1974:946), vilken tillkom två personer som var betalningsansvariga för det bostadslån som var förenat med bidraget, har endast hälften av fordringen ansetts tillhöra gäldenären i utsökningsmålet. 4 kap 17 § UB)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1987 s. 40 (T 562-85) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om förutsättningarna för att gåva, som sker i form av att fordran enligt enkelt skuldebrev efterskänks, skall anses fullbordad. 3 § 2 st sista p lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1987 s. 3 (T 238-85) (PDF)

Sammanfattning: En travtränare överlät en andel i en av honom ägd häst. Förvärvaren har ansetts inte vinna skydd mot överlåtarens borgenärer redan genom avtalet om överlåtelsen (jfr 1916 s 656)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1986 s. 696 (T 407-85) (PDF)

Sammanfattning: En bilförsäljare sålde genom kreditköp en bil till en konsument och överlät kreditfordringen till ett finansbolag. Bilförsäljaren sålde därefter genom ett nytt kreditköp en annan bil till konsumenten och köpte samtidigt tillbaka den första bilen. Han överlät även den nya kreditfordringen till finansbolaget men underlät att underrätta detta om återköpet. Finansbolagets talan mot konsumenten om betalning för den första kreditfordringen har, ehuru 10 § 1 st konsumentkreditlagen ej ansetts tillämplig, likväl med hänsyn till omständigheterna blivit ogillad. (Jfr 1950 s 86 och 1974 s 706)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1986 s. 590 (T 377-85) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om giltigt muntligt testamente förelåg när avsikten var att ett skriftligt testamente med vittnen skulle upprättas vid ett senare tillfälle. 10 kap 3 § ÄB (Jfr 1939 s 364 II)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Ett leasingavtal beträffande en personbil upphörde att gälla kort tid efter det att avtalet ingåtts. Tvist uppkom sedan leasingbolaget under åberopande av en bestämmelse i avtalet krävt hyresmannen på ett belopp motsvarande 35 procent av månadshyrorna för den återstående avtalstiden. Hyresmannen bestred kravet bl a under åberopande av 36 § avtalslagen och påstående att beloppet var oskäligt med hänsyn till den korta tid avtalet ägt bestånd. Hovrätten fann emellertid att leasingbolaget på grund av avtalets karaktär av kreditavtal skulle försättas i det läge som skulle ha rått om avtalet fullgjorts och att kravet därför inte kunde anses oskäligt (se RH 1988:22)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1986 s. 443 (Ö 1098-85, Ö 1097-85) (PDF)

Sammanfattning: Fråga huruvida utmätt egendom tillhört annan än gäldenären, bl a såvitt gäller kontanter som befunnit sig i ett av gäldenären och hans hustru hyrt bankfack (I). Dessutom fråga huruvida gäldenärens hustru gjort sannolikt att hon varit samägare till viss egendom (II)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1986 s. 409 (T 191-84) (PDF)

Sammanfattning: Sonen i en familj pantförskrev sina jaktvapen till modern. Fråga huruvida sådan ändring skett i den tidigare besittningen till vapnen att en giltig handpanträtt uppkommit.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1986 s. 402 (Ö 27-86) (PDF)

Sammanfattning:

En delägare i sk tipsbolag underlät att enligt åtagande lämna in tipskupong som, om den hade deltagit i tipsomgången, skulle ha gett vinst. Han har ansetts härigenom ha av oaktsamhet förorsakat övriga delägare skada men har, med hänsyn till arten av hans uppdrag och de förutsättningar som gällde för uppdragets fullgörande, befunnits ej vara skyldig att utge någon ersättning till dem. 4 kap 2 § jämförd med 2 kap 14 § 1 st lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1986 s. 350 (B 1215-84) (PDF)

Sammanfattning: En person som köpt en bil på avbetalning med äganderättsförbehåll och sålt den vidare innan den betalts helt har, i visst fall, dömts för bedrägeri mot köparen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1986 s. 217 (Ö 1591-83) (PDF)

Sammanfattning: Andrahandspantsättning av överhypotek enligt factoringavtal, om vilken åtgärd factoringföretaget men ej fakturagäldenärerna underrättats, har ansetts gällande mot pantsättarens borgenärer. 31 § 1 st, jämfört med 10 §, skuldebrevslagen (Rättsfall: NJA 1980 s. 197).

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1986 s. 205 (T 213-83) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om betydelsen av att fastighetsköpare efter att ha erhållit lagfart på egendomen medgett säljarens talan om återgång eller hävning av fastighetsköpet

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1986 s. 198 (T 307-84) (PDF)

Sammanfattning: Sedan två personer solidariskt gått i borgen såsom för egen skuld för fullgörande av viss ersättningsskyldighet som kunde åläggas hyresvärd mot hyresgäst, har hyresgästen inom den tvååriga preskriptionstid som är föreskriven i 12 kap 61 § JB väckt talan mot borgensmännen och yrkat ersättning. Hyresgästen har underlåtit att inom samma tid väcka talan i saken mot hyresvärden. Preskriptionen av hyresgästens fordran mot hyresvärden har inte ansetts omfatta fordran på grund av borgensåtagandet (jfr 1935 s 199)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1986 s. 136 (T 143-84) (PDF)

Sammanfattning:

Avtal, varigenom fastighetsägare förklarat sig sälja rätt att på fastigheten avverka skog av viss omfattning under en tid av ungefär 20 månader, har bedömts som upplåtelse av nyttjanderätt enligt 7 kap 3 § JB. De grundsatser rörande stoppningsrätt som i fråga om köp av lös egendom kommit till uttryck i 39-41 §§ köplagen har ansetts tillämpliga på upplåtelsen (Betr den förstnämnda frågan jfr 1979 s 451)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1986 s. 146 (T 160-83) (PDF)

Sammanfattning: Spörsmål om fastighetsmäklares rätt till provision när i köpekontrakt, som tillkommit genom hans förmedling, avtalats bl a att köpebrev skulle upprättas mot att säljaren erhöll köpeskillingen men köpeavtalet hävts på grund av att köparen inte full gjort sin betalningsskyldighet (jfr 1916 s 378)

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson