Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Staten ansågs ha visat att konkursförvaltare som inte undersökt betalningsförmåga innan förlikning ingåtts var oaktsam och därmed skadeståndsskyldig

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fora i egenskap av borgenär ansågs ha visat sin rätt till betalning för fastställda årliga försäkringspremier då preliminära premier för respektive år kunde krediteras utan avräkning mot årets slutliga premie; Bl.a. om betydelsen av frivillig slutlig lönerapportering, tolkning av försäkringsvillkor avseende rätten att förfoga över kreditering och rätten till kvittning enligt den så kallade frigörelsetiden för fordringar som dock inte förfallit

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Efterarvingar till den först avlidne maken ansågs ej ha rätt att klandra den därefter avlidna hustruns testamente, då den sist avlidna hustrun hade egna arvingar; Bl.a. om specialfall då efterarvingar till först avliden i och för sig kan klandra den sist avlidnes testamente.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare av aktier ansågs ej ha visat att dröjsmål med införing i aktieboken utgjorde grund för hävning; Bl.a. om aktiebokens betydelse vid ägarbyte och styrelseledamots skadeståndsansvar för dröjsmål med införing i aktieboken

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Leasetagare ansågs ej ha visat att bristande förutsättningar för leasingavtal pga. fel i fettreduceringsmaskin kunde läggas leasingbolag som enbart tillhandahållit den finansiella lösningen till last; Bl.a. om ansvarsbegränsningar i och med trepartskonstellation i form av finansiell indirekt leasing, köprättsligt felansvar vid leasing och för sen reklamation samt oskälighetsbedömning av leasingavtal enligt 36 § avtalslagen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2014 s. 114 (T 2247-12) (PDF)

Sammanfattning: En skattefordran kan prekluderasenligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer. Frågan huruvida kännedom föreligger om fordringen ska bedömas på samma sätt som när det gäller andra fordringar

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fd. sambo ansågs ha visat samäganderätt i hund genom del i inköp och delad skötsel varför hunden ska utbjudas på offentlig auktion enligt samäganderättslagen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2014 s. 107 (Ö 4317-12) (PDF)

Sammanfattning:

Preskription av en huvudfordran omfattar också fordran på grund av borgen, även när gäldenären har avlidit innan huvudfordringen preskriberades

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Stiftelse ansågs ej ha visat avtal om enkelt bolag för en samarbetsgrupp med egna samt representanter från fack och Karolinska; om kravet på ett tydligt och gemensamt bolagsändamål , samt krav på stiftelses mandat för ingående av uppdragsavtal

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Telia ansågs ej ha visat att kunds motfordringar inte var kvittningsgilla vid förfallotidpunkten för huvudfordran

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Ett skriftligt avtal, varigenom en bostadsrättsförening förband sig att vid en senare tidpunkt låta en person få ett antal lägenheter som vid avtalstillfället var upplåtna med hyresrätt upplåtna på sig med bostadsrätt, har bedömts som ett giltigt optionsavtal. Även frågor om styrelsen varit behörig, om optionsavtalet utgjort en otillåten köpeskilling och om preskription

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Förmånsrättens Överföring: Hovrätten granskade om Matsson hade rätt att överta Nordeas förmånsrätt i konkursen. Enligt allmän princip övertar en borgensman som infriar sin borgensförbindelse både fordringen mot huvudgäldenären och eventuella pantsäkerheter. Hovrätten konstaterade dock att de allmänna villkoren för Matssons borgens- och pantförbindelser med Nordea inte gav honom rätt att överta någon annan säkerhet som Nordea hade för sina fordringar. Det fanns inte heller något särskilt avtal som ändrade detta förhållande. Därför kunde Matsson inte göra gällande någon förmånsrätt. Rättegångsfel: Hovrätten fastställde att inga rättegångsfel hade begåtts vid tingsrättens behandling av ärendet. Det konstaterades att Matsson inte begärt någon förhandling vid tingsrätten, och att tingsrättens beslut att avgöra ärendet utan förhandling inte utgjorde ett rättegångsfel. Hovrätten avvisade därför Matssons argument om återförvisning på denna grund. (Sammanfattad av ChatGPT)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ha visat att klausul om tillräcklig kreditsäkerhet för borgensåtagandets upphörande inte uppfyllts samt att borgensåtagandet inte var oskäligt enligt 36 § avtalslagen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Bostadsrättsköpare ansågs ej ha visat rätt till ersättning för låsbyte pga. säljares borttappade extranyckel - antalet nycklar ansågs inte vara upplyst i köpet; Bl.a. ond tro om köpares förväntningar i relation till säljarens upplysningsplikt

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2014 s. 35 (T 2889-12) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om föremål som har tillförts av endast en av två ägare till en fastighet har blivit byggnadstillbehör

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Uppdragsavtal ansågs visat mellan dödsbo och förmedlare av fastighet inrymmande köpcentrum; osannolikt att dödsboet inte förstått att uppdragsavtal hade träffats bl.a. med anledning av undertecknande av letter of intent. Även om betydelsen av passivitet och realhandlande i form av underlåtenhet att upplysa uppdragstagaren om den egna uppfattningen.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Avtalsförhållande mellan klient och advokat, rådgivaransvar, samt nödvändig processgemenskap / samfordringsrätt för återgång av arvode

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 1190 (T 5189-12) (PDF)

Sammanfattning: Avräkningsordningen. Om en gäldenär har flera skulder och en viss skuld tydligt skiljer ut sig från de övriga genom att en underlåten betalning är förenad med särskilt betungande rättsföljder för gäldenären, så ska enodestineradbetalning räknas av mot den skulden, om de förhållanden som föranleder den betungande rättsföljden har varit uppfattbara för borgenären

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 1174 (T 1074-12) (PDF)

Sammanfattning: Säljaren av en tjänst har normalt ingen skyldighet att närmare granska eller bedöma uppgifter om sakförhållanden som köparen har lämnat. En sådan skyldighet föreligger bara när säljaren har insett att uppgiften är felaktig eller om det finns en tydlig indikation på detta. När så inte är fallet ska ett fel i tjänsten som har föranletts av den felaktiga uppgiften anses ha berott på förhållanden på köparens sida, varför denne inte har rätt att göra felpåföljder gällande (Rättsfall: NJA 2009 s. 388 och NJA 2012 s. 725)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Hovrätten fastställde tingsrättens dom – Köpare av betong ansågs ej ha visat att missfärgningar av betonggolv berott på annat än urkalkning av levererad betong, vilket inte ansågs vara ett materialfel

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 1121 (T 1831-12) (PDF)

Sammanfattning: En försäkringsförmedlares skyldighet att iaktta god försäkringsförmedlingssed gäller också i förhållande till försäkringsgivaren. En förmedlare som åsidosätter skyldigheten kan bli skadeståndsskyldig gentemot försäkringsgivaren

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Aktieköpare ansågs ej ha visat att säljare lämnat så pass felaktiga garantier om kundfordringar och leverantörsskulder att agerandet har varit grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, varför reklamation först efter 18 månader har gjorts för sent

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 1084 (Ö 822-12) (PDF)

Sammanfattning: En betalning till Kronofogdemyndigheten enligt 4 kap. 28 § utsökningsbalken medför inte att dröjsmålsränta slutar löpa

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fd. sambo ansågs ha visat att samboförhållande hade tagit slut först nyligen och att det därmed inte var för sent att ansöka om förordnande av bodelningsförrättare; Bl.a. om kriteriet att leva jämförbart med ett parförhållande och olika omständigheter som kan medföra att ett samboförhållande anses upplöst

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Släktingar ansågs ej ha visat att testatorns namnteckning på testamentet var äkta; Bl.a. om ogiltighetsbedömning avseende vittnesintyg och bevisbördan för att testamente har upprättats i enlighet med formkraven.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fd. sambo ansågs ej ha visat dold samäganderätt till fastighet pga. bidrag till fastighetsköpet; Bl.a. om gränsen för samboskaps upphörande, finansiering genom bulvanskap samt skadeståndskrav pga. olovlig ockupation.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Mäklare ansågs ej ha visat tillräckligt orsakssamband mellan sitt arbete jämfört med efterföljande mäklare för att ha rätt till provision; Bl.a. om reglering om rätten till provision vid överlåtelse av lös egendom såsom aktier, samt orsakssamband mellan anvisning av spekulanter och fullbordat köp.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 980 (T 1470-12) (PDF)

Sammanfattning: Treårspreskription enligt 2 § andra stycket preskriptionslagen har inte ansetts tillämpligt på en lantmäterimyndighets fordran avseende förrättningskostnader

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Husköpare ansågs ha visat att fel förelåg i fastigheten vilket gav rätt till prisavdrag motsvarande avhjälpandekostnaderna; Bl.a. om vad som får anses typiskt och ordinärt för nyproducerade fastigheter, huruvida följdskador jämte andra kostnader ska ersättas i form av skadestånd och utökad eller reducerad undersökningsplikt

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 894 (Ö 3016-12, Ö 3017-12, Ö 3020-12) (PDF)

Sammanfattning: Vid återgång enligt 3 kap. 22 § utsökningsbalken av verkställighet ska bestämmelserna i 3 kap. 21 § tillämpas. Den ursprungliga borgenären kan därmed göra invändning om att återgångskravet är preskriberat. Preskriptionstiden löper från den tidpunkt då utmätningen av medlen från den ursprungliga gäldenären medförde att pengarna fördes över till borgenären

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fortum ansågs ha visat konkludent avtal om elleverans gentemot bolag och bolagsman; betydelsen av betalning av nätavgifter och att ha tillgodogjort sig levererad el

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Beställare av abonnemang ansågs ha visat att täckning utgjorde väsentlig förutsättning för abonnemangsavtal; Bl.a. om väsentlig förutsättning, kärnegenskap samt bedömningen av det lämpliga och rimliga i att risken för förutsättning ska läggas på motparten

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fastighetsägare ansågs ej ha visat att mur på den egna fastigheten ägdes av grannen, trots att grannen i och för sig kunde ha ansetts äga muren på grund av fastighetsköp för många år sedan; Bl.a. om utslocknad sakrätt till lös egendom

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Konsult ansågs ha varit försumlig vid upprättande av avtal på grund av otydlig formulering

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 783 (Ö 99-12) (PDF)

Sammanfattning: Ägarna till en byggnad har påstått nyttjanderätt till den mark där byggnaden står. Eftersom påståendet inte har varit uppenbart ogrundat har ansetts att de vid fastighetsreglering rörande marken ska behandlas som sakägare. Även fråga om en anvisning bör lämnas i samband med återförvisning till Lantmäteriet om att byggnadens ägare ska beredas tillfälle att väcka talan om nyttjanderätten

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Påstådd borgenär ansågs ej ha visat sin rätt till lösöre eller att sakrättsligt giltigt äganderättsförbehåll förelåg till lösöre som vid tiden för KFM:s utmätning befann sig i utmätningsgäldenärs besittning

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Beställare av maskinhall ansågs ha visat att leverantören tillika den smed som ombesörjt leverans av stålbalkar, skulle bära ansvaret för att maskinhallen rasade till följd av feldimensionerad stålkonstruktion; Bl.a. om att Köplagen inte är tillämplig vid beställning som förutom köp- omfattar uppförande montering, vilket i detta fall även innebar en förlängd reklamationsfrist

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 736 (T 5702-11) (PDF)

Sammanfattning: För att en efterarvinge ska ha rätt till ersättning enligt 3 kap. 3 § ärvdabalken måste egendomens värde normalt ha minskat med i vart fall en fjärdedel

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 725 (Ö 2880-11) (PDF)

Sammanfattning: Tidpunkt för uppkomsten av hyresfordran och fordran avseende beställt arbete på hyresobjekt vid en tillämpning av medansvarsbestämmelsen i 25 kap. 18 § aktiebolagslagen (Rättsfall: NJA 1993 s. 13 och NJA 2009 s. 291

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fråga om bevisbörda och beviskrav avseende samboförhållande vid krav på återbetalning av bostadsbidrag.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Att ha skickat jur.kand. istället för advokat ansågs inte vara bristande rådgivning som motiverade nersättning av arvode

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 632 (T 281-11) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om anspråk på dold samäganderätt till fast egendom är föremål för preskription (Rättsfall: NJA 1980 s. 705, NJA 1981 s. 693, NJA 1982 s. 589, NJA 1984 s. 772, NJA 1985 s. 615, NJA 1993 s. 324, NJA 2002 s. 142, NJA 2003 s. 302, NJA 2004 s. 397, NJA 2008 s. 826 och NJA 2013 s. 242)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 602 (Ö 1956-12) (PDF)

Sammanfattning:

Ansökan om vitesföreläggande i samband med bodelning mellan sambor. Fråga om omfattningen av sambos skyldighet att lämna uppgifter om tillgångar och skulder. Även fråga om omfattningen av domstolens prövning av bodelningsförrättarens ansökan.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Bostadsrättsköpare som påstått sig ha lidit ren förmögenhetsskada i och med hävning av köp på grund av att nödvändigt samtycke till försäljning saknades, ansågs inte ha visat att mäklaren hade brustit i sin yrkesutövning; Om ”verkligt” förmedlingsuppdrag för mäklare där mäklaren inte kan vara en juridisk person, om mäklares skyldighet att kontrollera olika rådighetsinskränkningar som kan utgöra hinder mot försäljning

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 560 (T 295-12) (PDF)

Sammanfattning: Ränteberäkning vid utbetalning av ersättning ur trafikförsäkring

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Mot gäldenärs invändning om formkrav, har konstaterats att orderskuldebrev kan överlåtas muntligen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 524 (T 1030-12) (PDF)

Sammanfattning: Konsumentköp. En vecka efter att en köpt dörr hade avlämnats hos köparen uppdagade denne, i samband med att dörren bars till huset och monterades, att dörren var skadad. Bevisbörda och beviskrav för att felet fanns vid avlämnandet

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 491 (Ö 5705-11) (PDF)

Sammanfattning:

En fastighetsägare arrenderar ut jord till en lägenhetsarrendator som i sin tur arrenderar ut tomter för bostadsändamål. Bostadsarrendatorernas svagare besittningsskydd i ett sådan fall inverkar i sänkande riktning vid bestämmande av arrendeavgifternas storlek. Även fråga om ett tredjemansavtal föreligger.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 477 (Ö 2926-12) (PDF)

Sammanfattning: Rättegångshinder. Om en domstol är behörig att pröva en kvittningsinvändning trots att motfordringen omfattas av ett tvistlösningsavtal, så hindrar inte avtalet svaranden från att i samma rättegång föra en fullgörelsetalan avseende motfordringen

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson