Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Bank ansågs ej ha visat att begränsning av borgensansvar var ogiltigt på grund av svikligt eller illojalt agerande; Bl.a. om huruvida felaktiga eller missvisande uppgifter av betydelse för kreditgivning

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Uppdragsavtal förelåg ej mellan konsult och flygbolag som gått i konkurs; utförd rådgivning ansågs ha avsett en f.d. styrelseledamot i konkursbolaget personligen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2010 s. 734 (Ö 2782-10) (PDF)

Sammanfattning:

Ett konkursbo, som för en återvinningstalan avseende gäldenärens avtal, har ansetts inte kunna grunda någon rätt på det prorogationsavtal som gällde för det avtalsförhållandet.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2010 s. 709 (T 2618-09) (PDF)

Sammanfattning: Vid återvinning av en överlåtelse av aktier har det ansetts att återvinningssvaranden får återlämna likvärdiga aktier samt att, om varken den mottagna egendomen eller annan likvärdig egendom kan återlämnas, ersättning för egendomens värde ska bestämmas till värdet vid återvinningsmålets avgörande, när detta är möjligt. När svaranden förfogat över de mottagna aktierna och återvinning sker enligt 4 kap. 5 § konkurslagen har konkursboet dock rätt att i stället kräva det belopp som tredje man betalat. 4 kap. 14 och 15§§konkurslagen (1987:672)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2010 s. 629 (T 4728-08) (PDF)

Sammanfattning: Mellan en beställare och en underentreprenör har avtalats att visst vite ska utgå ifall omhändertagen egendom förkommer. Fråga om vitet utesluter skyldighet att ersätta överstigande skada och om vitesklausulen kan åberopas av underentreprenören mot entreprenören som ersatt beställaren för hela skadan

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2010 s. 617 (T 5811-09) (PDF)

Sammanfattning: En giltig hävning av en överlåtelse av patent leder till en sakrättsligt skyddad återgång av patentet utan något tillkommande sakrättsligt moment. Om hävningen sker före köparens konkurs påverkas det sakrättsliga skyddet inte av att köparen medgetts rätt att förfoga över patentet före betalning avköpeskillingen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Nordea ansågs inte ha visat att en man ingått låneavtal för en Chevrolet, även om mannen gått med på att stå som ägare till två bilar för annans räkning; om att varken haft kännedom eller bort känna till bakomliggande avtalsförhållande, samt betydelsen av att avbetalningar till en början erlagts enligt utskickade avier

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Säljare av tandläkarpraktik ansågs ej ha visat att den förste köparen som sedermera hävde köpet hade orsakat skada i form av merkostnader för omförsäljning, inte heller till vilket belopp; Bl.a. om beviskravet för att tillerkännas ersättning pga. merkostnader samt kravet på ansträngningar i form av utredning innan bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 § RB kan komma i fråga

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2010 s. 583 (Ö 1125-09) (PDF)

Sammanfattning: Kyrkan i Näs på södra Gotland sägs ha uppförts år 1182. Vid samma tid skänktes en fastighet till prästens försörjning av socknens självägande bönder. Frågan har nu uppkommit vem som äger fastigheten

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Skadeståndstalan efter brand som vållats av 15-åring, fråga om försäkringsbolags regressrätt och om 15-åringen varit grovt vårdslös. (jfr. rättsfall: NJA 1992 s. 130; NJA 1942 s. 11; Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 21 januari 1999 i mål T 524-97)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2010 s. 559 (T 352-09) (PDF)

Sammanfattning:

Om inte annat klargjorts av upphovsrättsinnehavaren får det, vid ett avtal om upplåtelse av rätt att använda ett verk på förpackningen till en vara avsedd för vidareförsäljning till konsumenter, i regel anses vara underförstått att upplåtelsen även omfattar en rätt för producenten av varan och för försäljare i senare led att utnyttja förpackningen för marknadsföring på vedertaget sätt.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Gäldenärs motfordran mot ursprunglig borgenär pga. misstagsbetalning, ansågs kvittningsgill även mot senare borgenär som förvärvade huvudfordran; Bl.a. om undantagen till kvittningsrätt då motfordran som förvärvats- eller förfallit efter tidpunkten för överlåtelse av huvudfordran

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fakturor ansågs kända för aktiebolag då de kommit bolaget till handa innan tidpunkten för kallelse på okända borgenärer, trots att de inte bokförts och trots att bolaget trätt i likvidation; Bl.a. om bevisbördan för gäldenärens vetskap om fakturor som inte bokförts och när fordringar anses kända för aktiebolag genom styrelsen före ett likvidationsbeslut

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Köpare ansågs ej ha visat sin rätt att frånträda köpeavtal med åberopande av villkor om beviljat lån; Bl.a. om att köparen själv meddelat sin bank om allt för positiv ekonomi och att köparen använt överskott för andra amorteringar i strid med sin avtalsrättsliga lojalitetsplikt mot säljaren (jfr. RH 1995:147).

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Av Harry Schein förordnad legatarie ansågs ha visat att senare testamente, inte hade undertecknats av Harry Schein; Bl.a. om beviskravet för ogiltigt vittnesintyg och för att formkraven för testamente är uppfyllda, samt bevisvärdering av vittnesutsagor om långvariga relationer.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2010 s. 467 (T 4904-08) (PDF)

Sammanfattning: Låntagare, som fått kredit från ett finansbolag för förvärv av en bostadsrätt, skrev under ett sedvanligt lånedokument ställt till finansbolaget eller order. Sedan hela lånesumman återbetalats i förtid till en bank som hade förvärvat fordringen, har fordringen överlåtits vidare i flera led inom kreditväsendet med garanti att det ursprungliga kapitalbeloppet var obetalt. Eftersom låntagarna inte inför överlåtelserna tillfrågats och bekräftat att det av överlåtaren angivna beloppet var obetalt, har det ansetts att förvärvarna vid tillämpning av 15 § skuldebrevslagen (1936:81) inte var i god tro om betalningen utan stod risken för denna

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2010 s. 448 (Ö 1333-09) (PDF)

Sammanfattning: Sedan tingsrätten förpliktat en part att utge ett visst belopp har parten såväl överklagat domen som betalat det utdömda beloppet. För att en sådan betalning ska anses innebära en utfästelse att inte överklaga måste krävas att någon särskild omständighet utöver själva betalningen ger stöd för en sådan utfästelseavsikt. Vidare har hovrätten vid bedömningen av frågan om klagointresse föreligger att utgå från att betalningen inte är slutgiltig, om det inte framstår som uppenbart att betalningen inte kan återkrävas (Rättsfall: NJA 1912 s. 399, NJA 1916 s. 148, NJA 1961 s. 743, NJA 1963 s. 715, NJA 1980 s. 471, NJA 1982 s. 738, NJA 1999 C 53, NJA 2006 s. 101 och NJA 2008 s. 406)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fråga om preskriptionstidens längd för en fordran grundad på övertrassering av ett inlåningskonto hos bank

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Tingsrätten har i ett ordinärt tvistemål försummat att döma ut ränta på rättegångskostnad. Borgenärens yrkande i mål om verkställighet av domen att denna likväl skulle avse även räntan har avslagits

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Gåvotagare som inte avskiljt byggnader som utgjorde lös egendom ansågs ej ha visat bättre rätt till byggnaderna gentemot fastighetsägarens borgenärer; Bl.a. om sakrättsliga konsekvenser av fastighetsklyvning samt villkor för sakrättsligt skydd av gåva.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2010 s. 390 (Ö 3108-08) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om ett överlåtelseförbud vid förvärv av en fastighet utgjorde hinder mot utmätning enligt 5 kap. 5 § UB. Vid bedömningen av om förvärvet skulle betraktas som en gåva eller ett köp, har en sidoöverenskommelse om att ett i fångeshandlingen avtalat vederlag inte skulle utges, lämnats utan beaktande. (jfr. rättsfall: NJA 1991 s. 376, NJA 1993 s. 468, NJA 1994 s. 69, NJA 1997 s. 336, NJA 1998 s. 135 och NJA 2008 s. 457)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Uppsägning av avtal på obestämd tid (s.k. tillsvidareavtal) om vattenleveranser: Med hänsyn till avtalets beskaffenhet har ansetts att det måste antas ha varit underförstått mellan avtalsparterna att avtalet inte skulle kunna sägas upp annat än om förutsättningarna för avtalet ändrades på ett mera avgörande sätt. Leverantörsbolaget har emellertid ansetts - oberoende av avtalsparternas avsikter - i princip haft rätt att säga upp avtalet även på den grunden att prissättningen inte längre framstår som rimlig utifrån vad som bort kunna förutses vid avtalets ingående

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Bevisbördan för vem av medlemmarna i en poppgrupp eller gruppens finansiär som har ingått eller övertagit avtal om betalningsansvar gentemot en musikstudio för påbörjad skivinspelning; om bl.a. betydelsen av mailkorrespondens, vem som fakturerats. Alternativt om borgensåtagande

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2010 s. 286 (T 2616-08) (PDF)

Sammanfattning: En fritidsfastighet har inte ansetts avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid förvärvet i ett fall där golvkonstruktionen i huset kunde ge upphov till fuktskador. Det har beaktats bl.a. att huset inte var nybyggt samt att golvkonstruktionen stämde överens med den byggnorm som gällde när huset uppfördes och att byggnadssättet var vedertaget vid den tiden (Rättsfall: NJA 1986 s. 670 I och NJA 1997 s. 290)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: I mål om krav på betalning enligt skuldebrev ansågs borgenär ej ha visat att gäldenärs erlagda betalningar avsåg tvistiga fordringar som uppkommit i tiden efter det i målet åberopade skuldebrevet

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Juristfirma ansågs inte ha visat att avtal om uppdrag hade ingåtts och hade därmed inte rätt till arvode

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fråga om avkastning enligt 4 kap. 10 § jordabalken

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Trots att en borgenär sänt ett flertal kravbrev till en gäldenär under dennes vid var tid gällande folkbokföringsadress har hovrätten ansett att borgenären med hänsyn till omständigheterna inte styrkt preskriptionsavbrott

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Ett bolag, som förvärvat en fordran och denuntierat gäldenären därom, bevakade först fordran i gäldenärens konkurs. Sedan återkallade bolaget sin bevakning, varpå utdelningen avseende fordran i stället tillkom överlåtaren av densamma. Bolaget gjorde därefter gällande att fordran, och således överlåtarens rätt till utdelning, var sakrättsligt skyddad gentemot dennes borgenärer. Hovrätten har emellertid funnit att såväl konkursrättsliga som sakrättsliga överväganden medför att verkan av denuntiationen har upphört och att utdelningen inte är skyddad gentemot överlåtarens borgenärer (Rättsfall: NJA 2007 s. 736)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2010 s. 227 (T 2925-08) (PDF)

Sammanfattning: En person som köpt en bil på avbetalning med återtagande- och äganderättsförbehåll sålde bilen vidare innan skulden på bilen var betald. Den nye köparen tecknade vagnskadeförsäkring för bilen. Eftersom avbetalningsköparens skuld inte betalades sade avbetalningssäljaren upp krediten och krävde tillbaka bilen från den nye köparen, som förutsatts vid förvärvet inte ha varit i god tro. Bilen förstördes genom brand när den nye köparen fortfarande hade bilen i sin besittning. Han har inte ansetts som verklig ägare av bilen i försäkringsvillkorens mening (Rättsfall: NJA 1975 s. 222, NJA 2001 s. 750, NJA 2006 s. 53, NJA 2008 s. 668 och NJA 2009 s. 244)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Dödsbodelägare ansågs ej ha visat att boutredningsman varit vårdslös genom att sälja samtliga värdepapper i dödsboet, trots tydliga instruktioner från dödsbodelägare att inte sälja och trots att den tidiga försäljningen medförde en väsentlig förlust jämfört med om värdepappren hade sålts några månader senare.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Syskonbarn till avliden ansågs ej ha visat att testamente till förmån för den avlidnes systers barnbarn var upprättat under inverkan av psykisk störning, trots konstaterad begynnande demens, eller i övrigt missbruk av oförstånd eller genom påtryckningar; Bl.a. om bevisvärdering av läkarintyg om psykos och påverkan av tidigare bilolycka som medfört konstaterade kognitiva nedsättningar.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2010 s. 154 (T 3252-08) (PDF)

Sammanfattning:

Ett avtal mellan A och B om köp av motorcyklar på kredit, utan återtagandeförbehåll, hävdes därför att köparen A (en återförsäljare) inte betalade skulden i vederbörlig ordning. Motorcyklarna, som enligt avtal mellan parterna lämnades kvar i A:sbesittningför att säljas i kommission, hämtades av B dagarna innan A försattes i konkurs. Transaktionen har ansetts innebära att A betalade sin skuld med motorcyklarna, dvs. med osedvanliga betalningsmedel. Trots att B registrerats som ägare i fordonsregistret och registreringsskyltar och registreringshandlingar överlämnats till B tidigare än tre månader före fristdagen, har betalningen kunnat återvinnas eftersom varken tradition till B eller registrering enligt lösöreköpslagen skett före denna tidpunkt (Rättsfall: NJA 1932 s. 292, NJA 1932 s. 755, NJA 2007 s. 413 och NJA 2008 s. 684)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2010 s. 58 (T 2528-08) (PDF)

Sammanfattning:

Mäklarprovision. När uppdraget lämnats av en näringsidkare har, till skillnad från när uppdraget lämnats av en privatperson, en mäklare ansetts berättigad till provision, oavsett att överlåtelseavtalet hävts därför att den av mäklaren anvisade köparen inte fullgjort sin betalningsskyldighet. Målet är avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok (Jfr 1986 s. 146)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Ränta på inkassokostnad?

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2010 N 10 (T 4128-07) (PDF)

Sammanfattning: L.B. mot R.S. och R.T., fastställelsetalan angående nyttjanderätt till fast egendom

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Missad registrering medförde förhöjd arvsskatt och rätt till skadestånd för dödsbo

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

En nybildad bostadsrättsförenings styrelse beslutade att insatserna för bostadsrätterna skulle bestämmas med utgångspunkt i de hyror som gällde för lägenheterna i fastigheten vid tidpunkten för överlåtelsen av fastigheten till föreningen. Den beslutade fördelningsgrunden innebar att insatsen för ett par av de mindre lägenheter i fastigheten som uppläts med bostadsrätt - vid en jämförelse med ett tänkt pris per kvadratmeter - blev väsentligt högre än den som bestämts för större lägenheter i samma fastighet. Två föreningsmedlemmar krävde tillbaka delar av sina insatser från föreningen med hänvisning till att den s.k. likhetsprincipen hade åsidosatts. Något avsteg från likhetsprincipen ansågs emellertid inte ha förekommit.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fråga om beräkning av dröjsmålsränta vid kronofogdemyndighets verkställighet avdomsom inte har vunnit laga kraft. Närmare om tolkningen av begreppet fördelningsdag i 13 kap. 6 § tredje stycket utsökningsbalken när endast en borgenär finns

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2009 s. 889 (T 3390-07) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om innebörden av kravet på överlåtarens besittning vid godtrosförvärv av lösöre. (Rättsfall: NJA 1931 s. 741 och NJA 1985 s. 121) (Lagrum: 2 och 3 §§ lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2009 s. 846 (T 2804-07) (PDF)

Sammanfattning: Ett försäkringsbestånd har överlåtits från ett försäkringsbolag, som inte var bundet av en begränsning av regressrätten enligt vissa försäkringsbolags regressöverenskommelse RÖ 97, till ett försäkringsbolag som var bundet av denna överenskommelse. Det överlåtande bolaget har efter en tillbakaöverlåtelse eller vid talan för det förvärvande bolagets räkning ansetts inte ha bättre rätt mot skadevållaren än vad det förvärvande bolaget skulle ha haft

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Varken grunder för upphävande- eller ogiltighet av stadfäst förlikning ansågs visade; Bl.a. om supplerande moment, processens ram i tvistemål och ordningsfrågor vid förlikningsförhandling

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2009 s. 747 (Ö 1089-08) (PDF)

Sammanfattning: I fastighet som tidigare utgjort makars gemensamma bostad har inskrivningsmyndigheten ansetts kunna bevilja inteckning utan frånskild makes samtycke endast om det är uppenbart att samtycke inte erfordras

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: I samband med bodelning ansågs bodelningsborgenär ej ha visat tillräckliga skäl för utmätning, trots fastställd fordran genom tidigare tredskodom; Bl.a. om bedömningen när bodelningsborgenär hittar ett skuldebrev som tillhör bodelningsgäldenär och som synbarligen fortfarande kan användas för att driva in skulden och huruvida ett skuldebrev kan verka bevisbördeomkastande för bodelningsborgenär då både skuldebrevets borgenär och gäldenär är överens om att skuldebrevet inte längre återspeglar någon verklig skuldförbindelse

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2009 s. 717 (T 367-08) (PDF)

Sammanfattning: Enligt 7 kap. 4 § andra stycket ärvdabalken ska en bröstarvinges talan om återbäring av gåva väckas inom ett år från det bouppteckning efter arvlåtaren avslutades. Fråga om tillämpning av bestämmelsen i ett fall där allmän förvaltningsdomstol har upphävt beslutet att registrera bouppteckningen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Bank ansågs ha visat att checkkredit aldrig hade upphört och därmed inte heller tillhörande borgensåtagande; Bl.a. om betydelsen av avbetalningar på checkkreditskuld och omläggning av kredit

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2009 s. 695 (T 170-08) (PDF)

Sammanfattning: Överföring av mönsterregistrering på grund av bättre rätt till formgivarrätt

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2009 s. 672 (T 3-08) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om återförsäljningsavtal slutet på obestämd tid och utan villkor om uppsägning kunnat sägas upp med omedelbar verkan eller endast med skälig uppsägningstid

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

En konsument har ingått ett abonnemangsavtal på bestämd tid med en näringsidkare. I avtalet har föreskrivits att det förlängs med ett år om det inte sägs upp skriftligen av konsumenten senast två månader före avtalstidens utgång. Avtalsvillkoret har ansetts oskäligt och har lämnats utan avseende (Rättsfall: NJA 1987 s 982; MD 2002:23; MD 2005:34; Göta hovrätts dom 2008-07-22 i mål FT 294-08; Hovrättens för Västra Sverige dom 2008-06-04 i mål FT 4835-07)

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson