Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2020 s. 115 (T 481-19) (PDF)

Sammanfattning:

Ett försäkringsbolag som utan rätt till det sagt upp en företagsförsäkring i förtid har ansetts skadeståndsskyldigt, eftersom bolaget handlat oaktsamt vid uppsägningen.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Förvaltningsrätten i Göteborg - Efterlevande sambo ansågs i fråga om premiepension för efterlevande ha visat att samboförhållande inte hade upphört trots att hennes sambo en tid innan sin död hade flyttat till äldreboende på grund av sjukdom.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2020 s. 3 (T 853-18) (PDF)

Sammanfattning: En sameby har yrkat fastställelse av en i förhållande till staten exklusiv rätt att upplåta jakt och fiske på samebyns byområde ovanför odlingsgränsen. En sådan rätt har ansetts inte kunna grundas på rennäringslagen. Samebyn har däremot ansetts ha motsvarande rätt på grund av urminnes hävd som upparbetats av samerna på området (Rättsfall: NJA 1878 s. 113, NJA 1885 s. 357, NJA 1911 s. 257, NJA 1932 s. 314, NJA 1942 s. 336, NJA 1944 s.117, NJA 1946 s. 94, NJA 1952 s. 199, NJA 1981 s. 1, NJA 1984 s. 148 och NJA 2011 s. 109)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Påstådd arvinge genom uppvisat testamente ansågs ha möjlighet att yttra sig om lämplig boutredningsman även om giltigheten av det uppvisade testamentet inte hade prövats; Bl.a. om att påstående om giltigt testamente kan räcka för att räknas som dödsbodelägare.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Städföretag ansågs ha visat att betalning på 139 281 kr till tidigare anställd hade gjorts av misstag och därför skulle återgå; Bl.a. om kravet på god tro, inrättande efter betalning och övriga skäl för att betalning inte ska återgå.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 1055 (Ö 720-19) (PDF)

Sammanfattning:

Om delägare till samägd egendom avtalar bort 3 § samäganderättslagen men inte sätter någon annan ordning för tvistlösning i bestämmelsens ställe, hindrar avtalet inte att en god man förordnas.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 1013 (T 175-19) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om ansvaret för att återställa en bostadsrättslägenhet efter en skada som har uppkommit såväl i lägenheten som i en annan del av huset

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 991 (Ö 1272-19) (PDF)

Sammanfattning: Svårigheter att få betalt kan utgöra skälig orsak för en boutredningsman att bli entledigad. Även fråga om rätt till förskott för utlägg

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

En konsument köpte en fabriksny husvagn av en näringsidkare. Att husvagnen inte utrustats med avtalad markis har ansetts vara ett fel av väsentlig betydelse som gett konsumenten rätt att häva köpet. Konsumenten har även ansetts ha rätt till skadestånd, trots att han sålt husvagnen på offentlig auktion efter att köpet hävts.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Byggbolag ansågs ha visat att fastighetsbolag inte hade rätt att häva entreprenadavtal och hade därmed rätt till ersättning för utfört arbete; Bl.a. den proportionella metoden för beräkning av ersättning och om avvisad omständighet om oskälighet och jämkning som åberopats för sent i hovrätten.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

[Tingsrättens dom fastställdes] Bröder i andra arvsklassen till först avliden maka, ansågs ej ha visat konkret rätt till arv trots att rätt till efterarv aktualiseras vid makens frånfälle; Bl.a. om parentelprincipen att egendom som tillfaller efterlevande make med fri förfoganderätt ska tillfalla den först avlidnes arvvingar och begreppet konkret arvsrätt.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Förmedlare ansågs ej ha visat att förmedling av nyttjanderätt till datorprogram utgjorde förmedling av en vara enligt lagen om Handelsagentur; Bl.a. om rätt till provision och avgångsvederlag m.m.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Part ansågs ha visat att tvist om avstängt vatten och olovlig omkoppling inte kunde ha lösts på annat sätt än genom stämning och hade därför rätt till ersättning för rättegångskostnader, som dock ansågs oskäligt höga med hänsyn till att tvisten inte var särskilt komplicerad.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 959 (T 293-19) (PDF)

Sammanfattning:

Skriftligt fordringsbevis – inverkan på bevisbördans placering

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hyresvärd ansågs ha visat att betalning med månadsavi för fel månad inte var ett ursäktligt misstag, eftersom hyresgästen därmed tydligt angett att betalningen avsåg nästa hyra, och inte den hyra som förfallit, fanns grund att förverka hyresrätten.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Kreditföretag ansågs ej ha visat att låntagaren själv hade använt sitt Bank-ID för att signera ett låneavtal; Bl.a. om beviskravet för att annan person olovligen har använt personlig elektronisk signatur.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Badrumsföretag ansågs ej ha visat att erbjudande om uppgörelse per SMS inte var seriöst; Företagets SMS om att avskriva allt i utbyte mot att inte utfärda våtrumsintyg, vilket accepterades av beställaren, ansågs utgöra ett bindande avtal.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 941 (T 1274-19) (PDF)

Sammanfattning:

Medansvar enligt aktiebolagslagen. Tidpunkt för uppkomsten av en förpliktelse ska bestämmas på samma sätt enligt 25 kap. 20 a § om ansvarets upphörande som enligt 18 § om ansvarstiden. En ny förpliktelse har ansetts inte uppkomma genom en förlikning, när denna enbart bekräftar eller i mindre omfattning materiellt ändrar den ursprungliga förpliktelsen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Bilköpare ansågs ha visat att den köpta bilen inte motsvarade befogade förväntningar rörande varans kvalitet och egenskaper enligt konsumentköplagen, då bilen tidigare varit skrotad i USA; Bl.a. om avdrag för nytta trots att köpet hävts och prestationerna ska återgå.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Fastighetsköpare ansågs ej ha visat att fukt och mögel utgjorde fel i jordabalkens mening; Bl.a. om avvikelser från vad som objektivt sett kan anses typiskt och ordinärt för en fastighet av det aktuella slaget och byggnadsskicket, om bedömning av grov vårdslöshet eller annars handlande i strid mot tro och heder (försummad upplysningsskyldighet).

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Part ansågs ha visat att motpartsombudet som i och för sig var kunnig i entreprenadrätt men inte var jurist, hade tyngt processen så pass mycket att arvodet per timme skäligen skulle sänkas med 1000 kr.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 877 (T 2841-18) (PDF)

Sammanfattning:

En advokats skadeståndsansvar gentemot sin klient. Särskilt fråga om aktsamhetsbedömningen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 845 (T 5736-18) (PDF)

Sammanfattning:

Prövningen av ett enskilt anspråk i anledning av brott när åtalet har ogillats. Även frågor om bevisbörda och beviskrav när det har invänts att underskriften på ett avtal är förfalskad

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 807 (T 5778-18) (PDF)

Sammanfattning:

En bostadsrätt som sålts i befintligt skick har ansetts inte vara i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta (19 § första stycket 3 köplagen). När utgiften för att åtgärda vissa brister i bostadsrättslägenheten utgjort några procent av priset kan bostadsrätten anses felaktig bara om övriga omständigheter med stor tyngd talar för att fel föreligger

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Uppdragsgivare ansågs ha visat att mäklare hade agerat grovt vårdslöst, dock hade kravet framställts orimligt sent och rätten till ersättning bortfallit; Bl.a. om fastighetsmäklarlagens tillämpning på icke registrerade mäklare (s.k. svartmäklare).

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till RH 2011:38.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 788 (T 5515-18) (PDF)

Sammanfattning: Fördelning av ansvarigheten mellan försäkringsbolag vid dubbelförsäkring. Det försäkringsbolag som har betalat ut ersättning till den försäkrade kan rikta krav mot ett annat försäkringsbolag trots att den försäkrade inte framställt anspråk på ersättning i tid enligt försäkringsavtalet med det andra bolaget

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 765 (T 2973-18(I), T 3325-18(II), T 5168-18(II)) (PDF)

Sammanfattning:

Beviskrav och bevisvärdering i tvistemål om bättre rätt till utmätt lös egendom (I–III) (Rättsfall: NJA 1983 s. 436, NJA 1983 s. 553, NJA 1986 s. 115, NJA 1987 s. 500, NJA 1992 s. 363 I–III, NJA 1999 s. 594, NJA 2008 s. 444 & NJA 2014 s. 578)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Förälder ansågs i fråga om bostadstillägg ej ha visat att han inte var sambo med barnens moder; Bl.a. om betydelsen av att skaffa ytterligare barn efter påstådd separation och om uppgifter från hyresvärd m.fl. i omgivningen.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Arvingar ansågs ej ha visat att testamente var ogiltigt pga. otillbörlig påverkan, utnyttjande av viljesvaghet eller annars att det hade upprättats under psykisk störning, även om demens kunde påvisas; Bl.a. om bevisvärdering av flertalet förhör angående den avlidnes dåvarande mottaglighet för otillbörlig påverkan, grad av demens och skildring av vänskapsrelationer.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 2010 s. 467.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 693 (T 5803-18) (PDF)

Sammanfattning:

Ersättning för rörelseskada vid uppsägning av lokalhyresgäst som bedrivit enskild näringsverksamhet. Vid beräkning enligt avkastningsvärdemetoden ska värdet av ägarens arbetsinsats beaktas

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Påstådd borgenär ansågs ej ha visat att gäldenären hade haft ytterligare skulder sedan tidigare som måste avbetalas före den huvudsakliga skulden.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Borgenär ansågs ha visat sin rätt att avräkna gäldenärs betalning mot en tidigare skuld, borgenären ansågs dock inte ha visat att en sådan skuld fanns.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Särkullbarn ansågs ej ha visat att miljongåva till faderns och kvarlevande hustrus gemensamma barn var att likställas med testamente - gåvorna ansågs bl.a. ha inneburit en betydande ekonomisk uppoffring för testatorn redan under dennes livstid.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 638 (T 25-16 (II) T 2761-15 (I)) (PDF)

Sammanfattning:

Försäkringsförmedling. Ekonomisk rådgivning beträffande placering av kapital, som lämnats i samband med försäkringsförmedling avseende ingåendet av ett försäkringsavtal, har ansetts utgöra försäkringsförmedling (I). Utförande av förberedande arbete inför ingåendet av ett försäkringsavtal har ansetts omfattas av begreppet försäkringsförmedling, även om försäkringsförmedlaren inte haft någon avsikt att ingå ett verkligt försäkringsavtal (II).

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Syskon ansågs ha visat att faderns gåvor, en bostadsrätt och en större transaktion, hade gjorts i syfte att ordna successionen och de ska därför återbäras; Bl.a. om regler för laglottsskydd, beviskravet vid bedömning av arvlåtarens avsikt att ordna sin succession genom gåva och skäl för att endast återföra hälften av gåvornas värde vid slutlig lottläggning.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Syskon ansågs ha visat att fastighetsgåva skulle likställas med testamente då syftet var att ordna successionen, samt att testatorn nyttjat fastigheten även även efter gåvotillfället.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Barn till avliden ansågs ha visat att gåvor till dennes hustru i form av bl.a. fritidshus på ofri grund var att likställa med testamente då syftet varit att ordna successionen, samt då nyttjanderätten utnyttjats även efter gåvotillfället.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Dödsbodelägare ansågs ej ha visat att tillägg till testamente hade tillkommit genom urkundsförfalskning, eller att testamentet hade tillkommit på annat sätt än vad som framgick av dess vittnesintyg; Bl.a. om presumtion för äkta testamente när vittnesintyg finns, samt utförlig bevisvärdering av flera utlåtanden rörande äkthet av underskrift.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 2006 s. 367.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Advokaten har ingått ett avtal om fast arvode med konsumenten. Arvodet har bedömts uppenbart oskäligt med hänsyn till det avtalade uppdragets omfattning, art och svårighetsgrad. Nedsättning av faktura.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Dödsbodelägare ansågs ha visat att testamente inte var giltigt då det inte hade upprättats i enlighet med formkraven; Bl.a. om betydelsen av vittnens samtidiga närvaro och att vittnena känt till innebörden av vittnesintyget.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Dödsbodelägare ansågs ha visat att gåva av fastighet var att likställa med testamente och att penninggåvor skulle räknas av som förskott på arv enligt presumtionsregeln; Bl.a. om kriterierna för förstärkt laglottsskydd och bedömning av testatorns vilja avseende förskott på arv då inget testamente har upprättats som anger hur kvarlåtenskap eller tidigare gåvor ska avräknas.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 480 (Ö 4708-18) (PDF)

Sammanfattning: Parkeringsanmärkning. Tillämpning av 4 § lagen om felparkeringsavgift. 1. Den som sålt ett fordon till en köpare med falsk identitet, och som fått full betalning, har ansetts inte frånhänts fordonet genom brott. 2. Det förhållandet att säljaren – när den felaktiga registreringen av köparen tagits bort – har återregistrerats i vägtrafikregistret, har inte ansetts medföra att säljaren är att anse som ägare när någon ny överlåtelse inte har skett

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2019 s. 468 (T 5342-18) (PDF)

Sammanfattning:

Återvinning av betalning av skuld (hyresbetalningar) enligt 4 kap. 10 § första stycket konkurslagen har ansetts inte kunna ske från en betalningsmottagare som inte stod i ett direkt skuldförhållande till konkursgäldenären

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Broder ansågs ha visat att gåva av fastighet á tiotals miljoner till syster var att jämställa med testamente, dock fanns särskilda skäl att frångå huvudregeln om det förstärkta laglottsskyddet och återbäring av gåva då detta skulle ha medfört en alltför oskälig fördelning av arvet med hänsyn till tidigare överföringar från modern till brodern.

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson