Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1978 s. 147 (PDF)

Sammanfattning:

Fastighetsägare har med livsmedelsföretag träffat ett s k projekteringsavtal, som syftat till en framtida upplåtelse till företaget av butikslokal i fastigheten. Sedan fastighetsägaren vidtagit åtgärder för planering och inredning av lokalen i enlighet med företagets önskemål, har företaget förklarat sig avstå från den tilltänkta etableringen. Fråga om skadeståndsskyldighet för företaget.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1978 s. 132 (PDF)

Sammanfattning: Den omständigheten att den i 23 kap 8 § ÄB stadgade klanderfristen försuttits har ansetts utgöra sådant hinder mot klandertalans upptagande som rätten enligt 34 kap 1 § RB haft att självmant beakta. Tillika fråga huruvida delgivning av bodelningshandling skett i överensstämmelse med föreskrifterna i 23 kap 8 § ÄB.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1978 s. 99 (PDF)

Sammanfattning:

Sedan A enligt avbetalningskontrakt med ägarförbehåll sålt en bil till B, har A överlåtit sina rättigheter enligt kontraktet till C. Fråga, efter det att bilen utmätts för A:s skulder, huruvida C lämnat B sådan underrättelse om överlåtelsen att denna blivit gällande mot A:s borgenärer (jfr 1962 s 49)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1977 s. 805 (PDF)

Sammanfattning: Fråga huruvida underrättelse enligt lagen (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man skulle anses ha skett (Jfr NJA 1962 s. 49)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1977 s. 530 (PDF)

Sammanfattning: A levererade ett parti spannmål till C i B:s namn. Omständigheterna ansågs utgöra stöd för antagande att A i samband med leveransen överlät sin fordran på betalning för spannmålen till B. Genom beskedet till C att B var leverantör har C ansetts ha blivit underrättad om överlåtelsen på sådant sätt att den blev gällande mot A:s borgenärer (jfr. 1943 s. 399, 1962 s. 49, 1965 s. 224 och denna årgång s. 20)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1977 s. 509 (PDF)

Sammanfattning: Avtal, varigenom A till B uthyr fastighet under 40 år, innehåller tillika bestämmelse att A skall utfärda kvitterat köpebrev sedan B fullgjort samtliga hyresbetalningar. Eftersom denna bestämmelse ansetts innefatta även villkor om hyresförhållandets bestånd, har avtalet på grund av 4 kap 4 § JB befunnits ogiltigt såsom köp.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1977 s. 168 (PDF)

Sammanfattning: Testamente har efter testators död inte kunnat företes i huvudskrift, men en fotokopia har anträffats i ett av testator och hans hustru disponerat bankfack. Med hänsyn till föreliggande omständigheter har det antagits för visst, att förordnandet enligt kopian innefattade den avlidnes yttersta vilja ännu vid tiden för hans bortgång (Jfr 1933 s 52, 1945 s 544, 1959 s 658 och 1960 s 227)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1977 s. 20 (PDF)

Sammanfattning: Sedan bolag, som träffat s k factoringavtal med en bank, försatts i konkurs, väcker konkursboet återvinningstalan mot banken enligt 30 § konkurslagen i dess lydelse före d 1 juli 1975 med påstående att avtalet inneburit att banken löpande belånat bolagets fakturor å leveranser till kunder och som säkerhet fått panträtt i bolagets fordringar hos kunderna på betalning för leveranserna. Invändning av banken att avtalet inneburit att banken förvärvat fordringarna genom verkligt köp. Tillika frågor om förutsättningarna för återvinning av panträtt i kundfordringar (jfr denna årgång s 46)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1976 s. 667 (PDF)

Sammanfattning: I mål om försträckning åberopas till stöd för krav på betalning skriftlig handling och invändes mot kravet att handlingens underskrift ej är äkta. Frågor angående bevisbördan (jfr. RH 2003:43)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1976 s. 235 (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om en på avbetalningskontrakt tecknad oriktig förklaring att de köpta varorna mottagits kan, på sätt 34 § avtalslagen avser, anses ha avgivits för skens skull och köparen på grund därav icke ägt att mot godtroende innehavare av säljarens rätt enligt kontraktet åberopa att leverans inte skett.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1975 s. 638 (PDF)

Sammanfattning: Sedan köpeavtal träffats beträffande en husvagn, har köparen kopplat vagnen till sin bil och företagit en "provtur". Husvagnen har därefter, enligt överenskommelse vid köpet, lämnats hos säljaren för förvaring och utförande av vissa reparationer. Köparen har registrerats såsom ägare i bilregistret och har vid några tillfällen låtit andra personer övernatta i husvagnen. Fråga huruvida husvagnen kunde utmätas för säljarens gäld. (Jfr 1925 s. 535 och 1934 s. 193.)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1975 s 577 (PDF)

Sammanfattning: Spörsmål om res judicata och bevisskyldighet i tvistemål (se RH 2003:43)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1975 s. 484 (PDF)

Sammanfattning: Fråga huruvida en i revers å amorteringslån intagen klausul om pantrealisation medfört, att hela lånet förfallit till betalning när ett amorteringsbelopp jämte upplupen ränta ej erlagts i rätt tid.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1975 s. 222 (PDF)

Sammanfattning: A har vid försäljning av en bil till B förbehållit sig rätt att återtaga bilen, om köpeskillingen inte erlades före viss dag. B, till vilken bilen överlämnats, säljer utan att ha erlagt köpeskillingen bilen vidare till C. Fråga, sedan A väckt talan mot C om utfående av ersättning motsvarande bilens värde, om förbehållets rättsverkan

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1975 s. 45 (PDF)

Sammanfattning:

Vid s. k. kommissionärsbolagsförhållande har huvudbolaget ansetts under vissa förhållanden skyldigt att svara för förpliktelser, som uppkommit i kommissionärsbolagets verksamhet.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1974 s. 646 (PDF)

Sammanfattning: Fråga huruvida testator muntligen återkallat visst förordnande i testamente eller endast uttryckt sin avsikt att framdeles i samband med upprättande av nytt förordnande återkalla det tidigare. Tillika spörsmål om tillämpning av tilltrosregeln i 55 kap. 14 § RB

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1974 s. 526 (PDF)

Sammanfattning:

Handpenningsavtal i samband med planerat fastighetsköp upptog ej uttrycklig bestämmelse, att handpenningen skulle vara förverkad, om köpet icke fullföljdes. Avtalet har likväl, då annat ej visats, ansetts innebära, att förverkande skulle ske. Handpenningens mottagare har ansetts äga rätt att ur handpenningen tillgodoräkna sig ersättning för särskild kostnad, som föranletts av handpenningsavtalet, men i övrigt vara skyldig att återbära handpenningen.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1974 s. 463 (PDF)

Sammanfattning: Sedan verkstadsbolag träffat avtal med pappersbruk om uthyrning av truckar till pappersbruket, har verkstadsbolaget såsom säkerhet för banklån dels till banken pantförskrivit sin rätt enligt hyresavtalet dels på hyresavtalet tecknat överlåtelse till banken av hyresbeloppen. Genom påskrift på avtalet med den därå tecknade överlåtelsen har pappersbruket förbundit sig att fortsättningsvis inbetala alla hyresbelopp enligt avtalet direkt till banken. Mellan verkstadsbolaget och pappersbruket har därefter såvitt visats utan samtycke av banken, under hyrestiden avtalats att bruket i stället skulle köpa truckarna, och köpeskillingen har erlagts till verkstadsbolaget. Köpeskillingen har befunnits åtminstone till viss del utgöra ersättning för den överenskomna hyran och har ansetts till denna del omfattad av pappersbrukets förbindelse gentemot banken (jfr 1973 s. 635)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1974 s. 203 (PDF)

Sammanfattning:

Till säkerhet för fullgörande av åtaganden enligt entreprenadkontrakt har entreprenören lämnat byggherren en inteckning. Sedan kontraktet hävts och byggherren framställt anspråk på ersättning för kostnadsökning, har anspråket förklarats förfallet, enär det icke framställts inom tid som enligt kontraktet var föreskriven. Byggherren har ansetts icke äga rätt att för det förfallna anspråket tillgodogöra sig den ställda säkerheten. – Tillika fråga om rättsverkan av i målet meddelad mellandom.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1974 s. 161 (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om skyldighet för borgenär med förmånsberättigad lönefordran i konkurs att återbetala sådant förskott som avses i 143-145 §§ konkurslagen i den mån detta överstiger vad han slutligen har rätt att utfå som utdelning

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1974 s. 52 (PDF)

Sammanfattning: Fordran till säkerhet för vilken ingåtts borgen av två personer betalades av huvudgäldenären till borgenären och i samband därmed återställdes den handling som innehöll borgensförbindelsen till borgensmännen. Några dagar efter betalningen försattes gäldenären i konkurs och borgenären återbetalade på anmodan av konkursboet, som hänvisade till 30 § konkurslagen, beloppet till boet. Borgenären har ansetts kunna utkräva beloppet av borgensmännen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1973 s. 635 (PDF)

Sammanfattning: Åkeriägare, som med skogsägareförening träffat avtal om vissa transporter för föreningens räkning, har till borgenär upplåtit säkerhetsrätt i bl. a. vad som framdeles kunde tillkomma honom enligt transportavtalet. Föreningen har underrättats om upplåtelsen. Sedan åkeriägaren därefter intjänat vissa tillgodohavanden hos föreningen, har han försatts i konkurs. I tvist mellan borgenären och konkursboet uppkommer frågor om giltighet och verkan av upplåtelsen. Tillika spörsmål om återvinning (Jfr 1937 s. 63 och 1953 s. 465)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1973 s. 687 (PDF)

Sammanfattning: För tillämpning av de i 7 kap. 4 § ÄB givna bestämmelserna om nedsättning av gåva, som till syftet är att likställa med testamente, har avsikt hos givaren att kringgå laglottsreglerna ansetts icke krävas. Fråga tillika i målet om och i vad mån särskilda skäl mot nedsättning av gåvan förelåg

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1973 s. 472 (PDF)

Sammanfattning: Fråga i mål angående ränta på legat om tillämpning av 10 kap. 9 § RB om arvsforum.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1973 s 175 (PDF)

Sammanfattning:

I samband med förhandlingar om köp av tomt med hus (enfamiljsvilla), som var under uppförande, vidtog säljaren enligt köparens önskemål vissa ej obetydliga ändringar i husets inredning, bl. a. för läkarpraktik. Båda parterna förutsatte därvid, att köp skulle komma till stånd. Så blev emellertid ej fallet. Köparen har ej ansetts skyldig ersätta säljaren dennes kostnader i anledning av ändringsarbetena på den grund att han slutligen icke velat genomföra köpet.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1972 s. 512 (PDF)

Sammanfattning:

Överlåtelse av andel i dödsbo har ej ansetts hindra utmätning av andelen för överlåtarens gäld innan underrättelse om överlåtelsen lämnats dödsboet. – I fall då åtgärd enligt 60 a § UL föregått utmätningen har sådan underrättelse ansetts skola ske före åtgärden för att hindra utmätningen.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1972 s. 439 (PDF)

Sammanfattning:

Vid försäljning på offentlig auktion av pantsatta inteckningar har panthavaren åsidosatt pantägarens intressen bland annat genom att icke i förväg underrätta denne om auktionen. Panthavaren, som vid auktionen själv inropat inteckningarna, har ansetts ej berättigad att på grund av inropet göra gällande någon rätt till inteckningarna gentemot pantägaren. Stadgandet i 28 § skuldebrevslagen har ansetts analogiskt tillämpligt på makes förvärv genom bodelning av en andra maken tillhörig fordran. Förvärvaren har då också ansetts bunden av dom angående motfordran, som meddelats i mål mot fångesmannen och vunnit laga kraft innan gäldenären underrättats om eller fått skälig anledning förmoda att denne ej längre var innehavare av huvudfordringen. Fråga tillika om tillämpning av 13 kap. 7 § RB, när part övertagit kärandens talan och käranden dessförinnan medgivit ett av motparten framställt kvittningsyrkande. (Jfr, beträffande den första frågan, NJA 1920 s. 53.)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1972 s. 246 (PDF)

Sammanfattning: Sedan gäldenär utfäst sig att till borgenären överlämna inteckningar såsom pant för sin skuld, har inteckningarna omhänderhafts av person, som ägde företräda såväl gäldenären som borgenären. Laga pantsättning har ansetts ej ha kommit till stånd.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1972 s. 214 (PDF)

Sammanfattning: Tillämpning av 23 kap. 3 § ÄB då skiftesman förrättar arvskifte i dödsbo, vari ingår en majoritetspost av aktier i s. k. fåmansbolag.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1971 s. 122 (PDF)

Sammanfattning:

Mäklare, som förmedlat fastighetsförsäljning, har vid denna mottagit ett av köparen såsom handpenning erlagt belopp och insatt detta på sitt klientmedelskonto. Fråga om rätt för mäklaren att begagna sin fordran å mäklarprovision till kvittning mot säljarens konkursbos krav på utbekommande av handpenningsbeloppet.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1971 s. 66 (PDF)

Sammanfattning: Då underrättelse om överlåtelse av bostadsrätt icke lämnats bostadsrättsföreningen, hindrar överlåtelsen ej utmätning av bostadsrätten för överlåtarens gäld.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1970 s. 539 (PDF)

Sammanfattning: Condictio indebiti. Yrkande av kronan om åläggande för ett stort antal jordbrukare i Blekinge att återbetala på grund av fel vid beräkning av skördeskadeersättning till dem utbetalade belopp. -- Tillika fråga om gemensam talan (54 kap. 17 § 1 st. RB)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1969 s. 409 (PDF)

Sammanfattning: Arbetsbeting. Journalist, som var medlem i arbetarekommun, erhöll uppdrag att göra en valbroschyr. Fråga huruvida för arbetarekommunen -- som bestred krav på ersättning under åberopande av att det var praxis att arbete i samband med valrörelse i viss utsträckning utfördes av medlemmarna utan ersättning -- förelåg ersättningsskyldighet

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1969 s. 27 (PDF)

Sammanfattning: Fråga om återvinning till byggnadsentreprenörs konkursbo av belopp som enligt bemyndigande av entreprenören erlagts av byggherren till underentreprenör

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1968 s. 197 (PDF)

Sammanfattning: I dom å hemskillnad mellan makar har meddelats förordnande att hustrun skulle äga rätt att sitta kvar i hemmet till dess bodelning skedde. Fråga om skyldighet för henne att utgiva ersättning för nyttjanderätten till en männen tillhörig villafastighet, som hon på grund av nämnda förordnande disponerade. 15 kap. 11 § 2 st. GB. Bodelningsfråga?

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1967 s. 337 (PDF)

Sammanfattning:

Enligt skriftligt avtal har A till B överlåtit vissa på avbetalning med äganderättsförbehåll inköpta, ej slutbetalade inventarier i en av A bedriven rörelse, varjämte B till A uthyrt inventarierna för användning i rörelsen. Vid utmätning hos A var inventarierna kvar i dennes besittning. Oavsett att B före utmätningen erlagt resterande likvid till leverantörerna har avtalet icke ansetts medföra någon mot A:s borgenärer gällande rätt för B.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1966 s. 193 (PDF)

Sammanfattning: Fråga i mål om klander av boutredningsmans förvaltning, huruvida käranden under förberedelsen i underrätt ändrat sin talan i strid mot bestämmelserna i 13 kap. 3 § RB (Jfr 1964 s. 38)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1966 s. 97 (PDF)

Sammanfattning: A, som genom kontrakt åtagit sig viss entreprenad för vägförvaltning, utfärdade en såsom fullmakt betecknad handling, enligt vilken B ägde rätt att hos vägförvaltningen "uppbära och kvittera den fordran" på angivet belopp som A hade hos B. Handlingen delgavs förvaltningen. A försattes sedermera i konkurs. I rättegång mot konkursboet hävdar B, att ifrågavarande handling icke utgjorde en återkallelig fullmakt utan innefattar en säkerhetsöverlåtelse, och att förty B har bättre rätt än konkursboet att utfå tillgodohavandet. B:s talan har bifallits. (Jfr 1958 s. 478 och där anmärkta rättsfall ävensom 1960 not C 172)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1966 s. 3 (PDF)

Sammanfattning: Sedan stiftelse bildats och styrelse för densamma utsetts i enlighet med föreskrifter i testamente, har testamentsexekutor jämlikt grunderna för 22 kap. 7 § ÄB jämförd med 7 § lagen om tillsyn över stiftelser ansetts behörig att föra talan om utseende av andra ledamöter i styrelsen. Frågan härom har ansetts som en fråga om rättegångshinder, vilken omedelbart skulle prövas. (I)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1965 s. 224 (PDF)

Sammanfattning:

Sedan släpvagn till bil sålts på avbetalning med vanligt äganderättsförbehåll, tecknade köparen motorfordonsförsäkring släpvagnen under villkor bl. a. att försäkringen endast avsåge försäkringstagarens intresse. Fråga, sedan släpvagnen skadats, huruvida försäkringsersättningen finge, oaktat släpvagnen ej blivit till fullo betald, utmätas för köparens gäld.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1965 s. 248 (PDF)

Sammanfattning: E, en av fem delägare i dödsbo, klandrade ett av testamentsexekutor förrättat arvskifte bl. a. på den grund att i skiftet ingick en fordran å honom, ehuru den vore tvistig och boet således ej vore berett till skifte. C och Å erhöllo jämte andra delägare i dödsboet vid skiftet andelar i fordringen. I ansökan om stämning yrkade C och A att av E få ut vad som tillskiftats dem av fordringen. Invändning att, enär skiftet ej vunnit laga kraft, fordringen alltjämt vore dödsboets egendom samt att följaktligen endast testamentsexekutorn och i allt fall icke C och Å ensamma ägde föra talan om betalning för fordringen.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1965 s. 62 (PDF)

Sammanfattning: Arvsskattemål . Makar som sakna bröstarvingar hava genom inbördes testamente förordnat om rätt för efterlevande maken till den först avlidnes kvarlåtenskap. Fråga huruvida den efterlevandes rätt till kvarlåtenskapen är att anse såsom nyttjanderätt eller fri förfoganderätt dels i ett fall när testamentet upprättats år 1918 (I) dels i ett annat fall när testamentet upprättats år 1952 (II).

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1964 s. 375 (PDF)

Sammanfattning: Sedan lokaler, för vilka icke fanns grundhyra, uthyrts och hyresvärden uppburit avtalad hyra, fastställdes med verkan jämväl för förfluten tid grundhyran för lokalerna till lägre belopp än den avtalade hyran. Fråga om skyldighet för hyresvärden att till hyresgästen utgiva, förutom vad hyresvärden uppburit utöver grundhyran, ränta därå från dagen för uppbörden

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1964 s. 54 (PDF)

Sammanfattning: En av fem delägare i dödsbo klandrar av testamentsexekutor förrättat arvskifte bl. a. på grund av att i skiftet ingått en fordran delägaren, ehuru den vore tvistig och boet således icke vore berett till skifte. Två andra delägare yrka i stämning å denne delägare fastställelse av att fordringen består. Fråga huruvida sistnämnda talan må upptagas till prövning.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1963 s. 512 (PDF)

Sammanfattning: Å det ena exemplaret av ett i två exemplar upprättat testamente har skett överstrykning. Fråga huruvida testator kunde anses hava därigenom otvetydigt givit tillkänna, att förordnande i testamentet till förmån för viss person icke längre var uttryck för testators yttersta vilja (Jfr 1948 s. 768 och 1960 s. 227.)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1963 s. 345 (PDF)

Sammanfattning: Kvinnan N., moder till en år 1901 utom äktenskap född son S., gifte sig år 1915 med C. Sedan missämja uppstått mellan S. och makarna, sökte dessa år 1926 boskillnad. Efter dom å sådan skedde s. å. skifte, varvid all boets egendom tillades C. I samband härmed upprättades mellan N. och C. inbördes testamente, enligt vilket N. vid C:s död skulle med nyttjanderätt erhålla hela hans kvarlåtenskap och denna, när jämväl N. avlidit, med äganderätt tillfalla en angiven förening. C. dog år 1931, varefter N. satt i orubbat bo till sin död år 1960. Under anförande att det år 1926 verkställda skiftet innefattat gåva från N. till C. påkallade så S., genom stämning å N:s dödsbo och föreningen i deras egenskap av dödsbodelägare efter C., tillämpning av 7 kap. 4 § ÄB. Fråga bl. a., huruvida särskilda skål förelåge mot jämkning (Jfr 1937 s. 74. Se även Avd. II 1928 s. 443 ff.)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1963 s. 105 (PDF)

Sammanfattning:

Mellan A, som drev affärsverksamhet i Venezuela, och B, som var en av huvudintressenterna i ett bolag i Colombia, fördes förhandlingar om anställande av A såsom verkställande direktör i bolaget. Ett kontrakt härom mellan A och bolaget upprättades även, och A flyttade för ändamålet till Colombia. Någon bekräftelse av detta anställningsavtal genom beslut å bolagsstämma -- vilket enligt colombiansk rätt utgjorde förutsättning för att bolaget skulle bliva bundet av avtalet -- kom emellertid icke till stånd. Fråga nu huruvida och i vilken omfattning B kunde på grund av det sätt, varpå han uppträtt under förhandlingarna med A, göras ansvarig för skada, som åsamkades A genom att anställningsavtalet sålunda förföll.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1963 s. 57 (PDF)

Sammanfattning: Då dödsbodelägare avstått från arv intill ett angivet belopp men ej från hela arvet eller från viss kvotdel därav, har avståendet ansetts ej hava till följd att den, till vilken detsamma skett, blivit delägare i dödsboet

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1962 s. 359 (PDF)

Sammanfattning: Fråga huruvida visst rättsförhållande vore att hänföra till enkelt bolag samt, vid jakande svar härå, huruvida bolagsman kunde läggas till last förfaranden av beskaffenhet att medbolagsman på grund därav ägde påfordra, att bolaget genast trädde i likvidation. 27 §, jämförd med 52 §, lagen om handelsbolag och enkla bolag (jfr NJA 1952 s. 188, RH 2004:20)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1962 s. 188 (PDF)

Sammanfattning:

Till säkerhet för en A:s skuld pantsattes en B tillhörig penninginteckning. Sedan genom dom betalningsskyldighet ålagts A, utmättes inteckningen till gäldande av skulden. Utmätningen har upphävts.

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson