Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1983 s. 332 (T 286-81) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på villkor i samband med borgensåtagande i rembursförbindelse att banken ägde utan borgensmannens hörande medge ändring i de för rembursen stipulerade villkoren.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1983 s. 150 (Ö 173-82) (PDF)

Sammanfattning: Part som i rättegång åtnjöt allmän rättshjälp tillfördes betydande förmögenhetstillgångar genom förlikning i rättegången. Den domstol där tvisten var anhängig har ansetts oförhindrad att, i samband med stadfästelse av förlikningen, förordna om rättshjälpens upphörande på grund av att partens ekonomiska förhållanden ändrats genom förlikningen. Med hänsyn till omständigheterna har särskilda skäl ansetts föreligga att begränsa de rättshjälpskostnader som parten själv skall bära. 34 § 1 st 5 och 4 st rättshjälpslagen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1983 s. 255 (T 493-81) (PDF)

Sammanfattning: I samband med att rätten i mål om äktenskapsskillnad beslutade att betänketid skulle löpa förordnade rätten i interimistiskt beslut, att hustrun skulle få sitta kvar i hemmet tills bodelning skedde. I enlighet härmed kvarbodde hustrun under betänketiden i den villafastighet parterna bebott och som utgjorde mannens giftorättsgods. Vid betänketidens slut dömdes till äktenskapsskillnad. Några veckor efter det domen vunnit laga kraft avflyttade hustrun från fastigheten. Fastigheten såldes knappt nio månader senare. Bodelning skedde ytterligare cirka tre månader därefter. Av mannen förd talan om skyldighet för hustrun att gottgöra mannen för kostnaderna för fastighetens förvaltning dels från det mannen med anledning av det interimistiska förordnandet avflyttade från fastigheten och till dess hustrun flyttade därifrån dels under tiden därefter och fram till försäljningen har lämnats utan bifall (Jfr 1968 s. 197).

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Enligt avtal mellan A och B ställdes B:s husvagn som säkerhet för A:s fordran på B. Husvagnen skulle få stå kvar på B:s tomt och tillfalla A om B inte betalade skulden senast den 31 maj 1981. B sålde husvagnen den 1 juni 1981 utan att dessförinnan ha betalat skulden till A. Åtal mot B för olovligt förfogande har ogillats.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1983 s. 103 (SÖ 13) (PDF)

Sammanfattning: Pantbrev som pantsatts till säkerhet för en banks fordran har av misstag kommit i gäldenärens besittning. Drygt en månad efter det att banken fått vetskap härom försätts gäldenären i konkurs. Fråga om panträtten då har gått förlorad (jfr NJA 1958 s. 422)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1982 s. 863 (B 477-81) (PDF)

Sammanfattning: Fråga i mål angående bedrägeribrott om skada uppkommit vid fullgörande av avtal

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1982 s. 853 (Ö 1028-81) (PDF)

Sammanfattning:

Tillämpning av 36 § avtalslagen på skiljeklausul i ett fackförbunds stadgar.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1982 s. 738 (Ö 1647-81) (PDF)

Sammanfattning:

I mål, vari A fordrade skadestånd av B på grund av att dennes tillverkning och försäljning av vissa produkter utgjort intrång i A tillkommande mönsterrätt, invände B att han enligt ett mellan parterna träffat licensavtal haft rätt till de omtvistade åtgärderna. B åberopade dessutom att licensavtalet upptog en skiljeklausul och yrkade att Å:s talan därför måtte avvisas. Spörsmål huruvida åberopandet av skiljeklausulen borde föranleda att A:s talan omedelbart avvisades eller huruvida part borde föreläggas att inom viss tid visa att skiljeförfarande inletts och, i så fall, mot vilken av parterna föreläggandet borde riktas.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1982 s. 613 (T 30-79) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen beträffande bestämmelse i avtal om köp av fast egendom om förverkande av överenskommen handpenning.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1982 s. 589 (T 204-81) (PDF)

Sammanfattning: Under äktenskap har i hustruns namn inköpts en villafastighet. Syftet med köpet har varit att bereda makarna och deras barn en bostad för gemensamt begagnande. Erforderliga ekonomiska tillskott i och för förvärvet har mannen stått för. Att hustrun "skrivits som ägare" har föranletts av att fastigheten avsetts bli skyddad i förhållande till mannens borgenärer. Frågan huruvida mannen bör anses ha blivit "dold" meddelägare genom för värvet har besvarats jakande. (Jfr 1980 s 705 och 1981 s 693; se även 1959 s 456)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1982 s. 404 (Ö 271-82) (PDF)

Sammanfattning: Sedan ett aktiebolag försatts i konkurs, ansöker konkursförvaltaren hos kronofogdemyndigheten om handräckning enligt 54 § konkurslagen för att utfå räkenskapsmaterial som bolaget överlämnat till ett redovisningsföretag med uppdrag att biträda vid fullgörandet av bolagets bokföringsskyldighet. Redovisningsföretaget invänder att företaget bearbetat materialet och därför har rätt att hålla materialet inne till säkerhet för sin fordran på ersättning. Det har emellertid ansetts att den verkställda bearbetningen uppenbarligen inte varit av sådan omfattning att den kunnat medföra dylik s k detentionsrätt, och ansökningen om handräckning har därför bifallits ((Jfr 1981 s 1050)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1982 s. 366 (Ö 286-82) (PDF)

Sammanfattning: Gäldenär, som inte efterkommit uppmaning enligt 4 § konkurslagen att betala klar och förfallen skuld och grund härav försatts i konkurs, har i samband med att han fört talan mot konkursbeslutet visat, att han genom betalning över postgiro, som bokförts hos postgirot samma dag som konkursbeslutet meddelades, betalt skulden. Fråga om verkan av denna betalning. Tillika fråga om rättegångskostnaderna i konkursmålet

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fastighetsmäklare, som förmedlat försäljning av tomträtter och i samband därmed ombesörjt uttagande av pantbrev i dessa, har ‐ sedan säljaren hävt köpet och rättegång inletts därom ‐ på talan av säljaren förpliktats utge pantbreven till denne.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1982 s. 336 (Ö 660-80) (PDF)

Sammanfattning:

Pantbrev, som innehades som pant av en kreditinrättning (A), pantförskrevs även till B och senare också till C. Pantförskrivningen till C angavs gälla i den mån pantbreven inte behövde tas i anspråk för pantsättarens lån hos bl a B. A underrättades om pantförskrivningen till C enligt lagen (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man, innan A erhöll underrättelse om pantförskrivningen till B. Detta förhållande har ansetts inte ge C bättre rätt till pantbreven än som innefattas i pantförskrivningen. Tillika fråga om viss åtgärd innefattat underrättelse enligt 1936 års lag. Vid köpeskillingsfördelningen efter exekutiv försäljning av fastighet har Lst:n tillerkänt C rätt till betalning på grund av pantbrev före B. C har i överinstanserna framställt yrkande om att B:s fordran skall upptas till lägre belopp än denne bevakat, till följd varav det på ett efterföljande pantbrev uppkommer ett överhypotek som skall tilldelas C. Trots att C inte själv anfört besvär över LSt:ns beslut och inte heller hos LSt:n framställt anmärkning mot bevakningen, har han ansetts berättigad att framställa detta yrkande.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Två jordbruks- och skogsfastigheter har varit i en släkts ägo sedan 1915. Genom arv - innefattande även arvsavståenden - uppgick sedermera antalet delägare till tolv. En av dessa, som även köpt del av fastigheterna av sin moder, var lagfaren ägare till hälften av fastigheterna och var den som skötte dessa. Han erlade arrende och lämnade redovisning och utbetalade överskott till övriga delägare för deras andelar av fastigheterna. Även viss livränta utbetalades till huvuddelägarens moder utav avkastningen från fastigheterna. - Två delägare, som vardera äger 3/48 av fastigheterna, begär förordnande om försäljning enligt samäganderättslagen. Invändning att samäganderätt ej föreligger utan att ett enkelt bolagsförhållande uppkommit mellan delägarna. 1 § 6 § och 8 § samt 19 § 2 st lagen (1904:48 s 1) om samäganderätt; 45 § och 52 § lagen (1895:64 s 1) om handelsbolag och enkla bolag; Lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (jfr. rättsfall: NJA 1905 s 63; NJA 1914 s 286; NJA 1939 s 497; NJA 1945 s 34l; NJA 1980 s 547; SvJT 1971 s 12)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1982 s. 301 (T 29-81) (PDF)

Sammanfattning: Handelsköp. Fråga huruvida reklamation om fel i godset (ett parti potatis) skett i rätt tid. 52 § köplagen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1982 s. 244 (Ö 36-80) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga i visst fall huruvida moderbolaget i en koncern, genom det sätt varpå bolaget förhållit sig, ådragit sig betalningsskyldighet för leveranser till dotterbolagen (jfr 1961 s. 658)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1982 s. 230 (T 45-81) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om ogiltigförklaring eller jämkning av preliminärt bodelningsavtal med tillämpning av 11 kap 16 § GB eller grunderna för 36 § avtalslagen.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Ett i suterrängvåning inrett bostadsrum i en år 1976 försåld fastighet (byggår 1939) uppvisade vid reparation två år efter tillträdet fuktskador i tak, väggar och golv. Fråga om huruvida fastigheten med hänsyn härtill och på grund av avsaknad av s.k. fuktspärr i ett altangolv avvek från "normalt 30-talsskick". Köparens talan om nedsättning av köpeskillingen ogillades (Rättsfall: NJA 1979, s. 790; NJA 1975, s. 545)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1981 s. 1255 (T 400-79) (PDF)

Sammanfattning: Vid köp av tre registerfastigheter, omfattande ett flertal skiften, utgick både köpare och säljare från den ekonomiska kartans visning beträffande fastigheternas areal och gränser. Sedan det efter köpet framkommit att ett av skiftena var väsentligt mindre än kartan utvisade, yrkar köparen nedsättning av köpeskillingen. Fråga huruvida köparen med hänsyn till omständigheterna, särskilt vad som förekommit vid ett samtal med säljaren, haft anledning att vid köpet räkna med att skiftet hade den omfattning som den ekonomiska kartan utvisade. 4 kap 19 § JB

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1981 s. 1104 (T 379-80) (PDF)

Sammanfattning: A tecknade med en bank kontrakt om checkkonto med kredit. Som säkerhet för fullgörande av A:s förpliktelser på grund av kontraktet ställde A och B, vilka var sammanboende, såsom pant ett pantbrev i en fastighet, vilken de ägde till hälften vardera. B gick även i borgen såsom för egen skuld för A:s förpliktelser mot banken på grund av kontraktet. Samma borgensåtagande gjorde C och D. Sedan B nödgats infria A:s skuld till banken på grund av kontraktet och skulden befunnits inte överstiga värdet av den av A och B gemensamt ställda panten, har B med hänsyn till föreliggande omständigheter ansetts sakna regressrätt mot C och D

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1981 s. 897 (Ö 34-79) (PDF)

Sammanfattning: Vid gåva av fast egendom har gåvotagarna genom förbehåll i gåvobrevet tillförsäkrats förköpsrätt till varandras andelar i egendomen. Förbehållet har ansetts giltigt, varför enligt 20 kap 14 § JB anteckning om detsamma skolat göras i fastighetsboken (jfr 1971 s 516 och 1974 s 314)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1981 s. 894 (T 86-79) (PDF)

Sammanfattning: Fastighetsköpare åberopar som grund för yrkande om avdrag på köpeskillingen, att fastigheten efter köpslutet utsatts för opåräknade trafikstörningar till följd av en gatuomläggning, som grundats på ett vid köpslutet föreliggande. men ännu inte fastställt stadsplanebeslut. Förhållandet har bedömts enligt bestämmelsen om faktiskt fel i fastigheten i 4 kap 19 § JB (Jfr 1980 s 398)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1981 s. 815 (T 39-80) (PDF)

Sammanfattning: En hundraårig träbyggnad var vid fastighetens försäljning utsatt för husbocksangrepp. Felet hade kunnat upptäckas av köparen, om han undersökt fastigheten tillräckligt noggrant, vilket emellertid ej skett. Att säljaren bort misstänka att insektsangrepp pågick men köparen ej fått upplysning om sådan misstanke har ansetts ej betaga säljaren rätten att i mål om felansvar åberopa, att köparen eftersatt sin undersökningsplikt. 4 kap 19 § JB (Jfr NJA 1961 s 137)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1981 s. 811 (T 269-79) (PDF)

Sammanfattning: I samband med att hyresgäst för första gången erlade hyra till ny hyresvärd - vilket skedde inom den i 7 kap 17 § JB angivna sexmånaderstiden - meddelade han i skrift till denne att betalningen skedde i avvaktan på reglering av tidigare för mycket inbetalat och var att anse som en betalning a conto. Hyresvärden återsände inte beloppet och satte sig inte heller på annat sätt i förbindelse med hyresgästen. Hyresvärden har ansetts skyldig att låta hyresgästens fordran hos tidigare ägare av fastigheten gå i avräkning å hyresbelopp som förföll till betalning först efter utgången av den nämnda sexmånaderstiden)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1981 s. 693 (T 78-79) (PDF)

Sammanfattning: I äktenskap mellan makarna A och B, där genom äktenskapsförord giftorätt uteslutits, köptes i A:s namn, med lagfart för denne, av B:s far en tomt för en köpeskilling avsevärt understigande markens värde. Med insatser från båda makarnas sida uppfördes på tomten ett prefabricerat hus, avsett som gemensam bostad för makarna och deras barn. Finansieringen skedde huvudsakligen med lån som A svarade för. Med utgångspunkt i en bedömning av vad parterna avsåg vid köpetillfället har A befunnits ha gjort ett för makarna gemensamt förvärv, därvid förvärvet för B:s räkning ansetts ha uppgått till hälften av fastigheten (jfr 1980 s 705)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1981 s. 750 (T 318-79) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om godtrosförvärv av panträtt i begagnad bil. Samma krav på aktsamhet har ansetts gälla som vid köp av sådan bil

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1981 s. 552 (T 69-79) (PDF)

Sammanfattning: Bestämmelse i stadgarna för en bostadsförening om hembuds- och skiljedomsförfarande vid överlåtelse av andel i föreningen har, på grund av bestämmelsens oklarhet, ej ansetts skapa bundenhet för hembjudaren att överlåta andelen för det genom skiljedomen fastställda priset

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1981 s. 562 (DT 17) (PDF)

Sammanfattning: Enligt ett avbetalningskontrakt mellan ett inredningsföretag, A, och ett restaurangföretag, B, åtog sig A att till B leverera samtliga inredningsdetaljer och inventarier till en restaurang och att svara för all projektering och ombesörja alla installationer och inredningsarbeten i restaurangen. Till säkerhet för B:s betalningsförpliktelser enligt kontraktet gällde enligt detta ett äganderättsförbehåll till förmån för A med avseende på all den genom kontraktet försålda egendomen. Innan betalningarna fullgjorts kom B på obestånd. Med A:s medgivande överlät B rörelsen till ett tredje företag, C, mot att C erlade ett visst kontantbelopp och övertog betalningsansvaret för B:s kvarstående skuld enligt avbetalningskontraktet. Övertagandet skedde genom en på kontraktet tecknad särskild överenskommelse mellan A, B och C. Sedan B försatts i konkurs har i mål mellan B:s konkursbo och A om återvinning med anledning av avtalen mellan A, B och C ansetts att A genom avtalen tillförts likvid för sin fordran på B och därvid, till den del likviden överstigit det s k återtagningsvärdet av den egendom som omfattades av äganderättsförbehållet, på ett otillbörligt sätt gynnats framför B:s övriga borgenärer. De rättshandlingar mellan A och B varigenom A således tillförts likvid för sin fordran på B har med stöd av 30 § konkurslagen förklarats skola gå åter till den del likviden avsett ett fordringsbelopp överstigande nyssnämnda värde (se NJA 1996 s 333)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1981 s. 459 (Ö 776-78) (PDF)

Sammanfattning: Sedan utmätning skett av gäldenärs andel i fast egendom och av hans andel i pantbrev i egendomen, har vid exekutiv försäljning av hela fastigheten utmätningen av andelen i pantbrevet ej ansetts omfatta tillägg enligt 6 kap 3 § JB. 91 a § UL)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1981 s. 448 (Ö 729-80) (PDF)

Sammanfattning: Till gäldande av A:s skuld har utmätts en fastighet, som A:s fästmö B före utmätningen förvärvat från annan. Fråga om vilken bevisning som fordras för att A skall anses ha varit fastighetens ägare. 82 § 1 mom UL. Behörighet att föra talan mot utmätningsbeslutet har ansetts tillkomma C, som efter utmätningen förvärvat fastigheten från B

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1981 s. 507 (UÖ 799) (PDF)

Sammanfattning: Ansökan om inteckning i en fastighet, undertecknad av fastighetsägaren och försedd med anteckning om att blivande pantbrev pantförskrivits till viss fastighetsägarens borgenär, ingavs av borgenären till inskrivningsmyndigheten, som tog upp den på inskrivningsdagen och meddelade beslut om inteckning. Panträtt i fastigheten enligt pantbrevet till säkerhet för borgenärens fordran har ansetts vara kl 12 på inskrivningsdagen upplåten till borgenären i enlighet med 6 kap 2 § 1 st JB. (Se NJA 1983 s 671) (Se RH 1988:90)(Se Prop 1983/84:128 s 108

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1981 s. 323 (T371-79) (PDF)

Sammanfattning:

Krav på avgift för uppställning av fordon i strid mot villkoren för användning av privat parkeringsplats har i visst fall ogillats eftersom det inte framgått att villkoren omfattat även uppställning under kortare tid för pålastning av gods.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1981 s. 269 ( Ö 1076-80) (PDF)

Sammanfattning: Resningsärende. TR fastställde genom dom en i arrendetvist träffad förlikning enligt vilken arrendatorn skulle frånträda arrendet. Arrendatorn har ansökt om resning av domen under åberopande bl.a. att till grund för förlikningen liggande antaganden om framtida markanvändning visat sig felaktiga och att förutsättningarna för avtalet därför brustit. Fråga huruvida sannolika skäl föreligger för att förlikningsavtalet ej skall anses bindande för arrendatorn. 58 kap. 1 § 3 RB

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1981 s. 259 (T 287-78) (PDF)

Sammanfattning: Mäklares anspråk på provision för förmedling av fastighetsförsäljning har ogillats till följd av bristande orsakssammanhang mellan mäklarens åtgöranden och försäljningen (jfr 1975 s 748)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Person, som enligt 11 kap 20 § giftermålsbalken i dess lydelse före den 1 januari 1974 förordnats att förrätta bouppteckning i anledning av hemskillnad, har ansetts behörig att hos rätten ansöka om vitesföreläggande för make att lämna uppgifter till bouppteckningen.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Sedan banks notariatavdelning förordnats till boutredningsman dödsbo, har firmatecknare i banken ansetts utesluten från att såsom god man förrätta bouppteckning efter den avlidne (Rättsfall: NJA 1925 s 389 och 1978 s 136)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1980 s. 547 (PDF)

Sammanfattning: Bolagsförhållande eller samäganderätt? Fastighet som förvärvades för bostadsändamål för två personer, vilka i enkelt bolag bedrev yrkesmässigt fiske, har med hänsyn till fastighetens anknytning även till fisket ansetts ingå i bolagsförhållandet

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1980 s. 311 (PDF)

Sammanfattning: S, som var innehavare av samtliga aktier i ett bolag, sålde år 1964 dessa för en köpeskilling, av vilken en mindre del skulle erläggas genast och återstoden genom årliga avbetalningar under 25 år. I samband härmed överlämnade bolaget till S såsom säkerhet för aktieköparnas skuld till S på grund av köpet av aktierna inteckningar i bolagets fasta egendom och förlagsinteckningar i bolagets rörelse. Sedan bolaget försatts i konkurs, har fråga uppkommit om och i så fall i vilken utsträckning bolaget kunnat med laga verkan ställa säkerhet för ifrågavarande ändamål. - Tillika spörsmål om rättegångskostnad

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1980 s. 471 (PDF)

Sammanfattning: Sedan betalningsföreläggande meddelats, har gäldenären utan att göra förbehåll om rätt till återvinning betalat en del av exekutionstitelns belopp. Den förbehållslösa betalningen har ansetts ej ha någon inverkan på rätten att föra återvinningstalan beträffande den icke betalade delen av beloppet

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1980 s. 197 (PDF)

Sammanfattning: Andrahandspantsättning av fordran på grund av entreprenadavtal, om vilken åtgärd gäldenären inte blivit underrättad, har ansetts inte gällande mot pantsättarens borgenärer. 31 § 1 st, jämfört med 10 §, skuldebrevslagen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: I ansökan om betalningsföreläggande har fordrats dröjsmålsränta för viss tid enligt särskild räntefaktura och därjämte dröjsmålsränta å räntefakturans belopp. Ansökan har såvitt gäller yrkandet om ränta på ränta avvisats såsom icke rättsligen grundad. 19 §, 21 § lagsökningslagen (1946:808)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1980 s. 46 (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om tillkomsten av entreprenadavtal samt om giltigheten av skiljedomsklausul i standardbestämmelser, till vilka hänvisning skett av part.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1979 s. 670 (PDF)

Sammanfattning: En båtmotor har omhänderhafts för vinterförvaring mot en överenskommen och erlagd avgift. Vid förvaringstidens utgång kräver den som förvarat motorn även ersättning för vissa arbeten med denna. Han har slutligen ansetts berättigad att av de fordrade beloppen utfå endast 22 kr 50 öre. Fråga om rätt att innehålla motorn till säkerhet för detta belopp

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1979 s. 451 (PDF)

Sammanfattning:

Av fastighetsägare gjord försäljning av s k rotpost för avverkning inom tre år har bedömts som upplåtelse av nyttjanderätt enligt 7 kap 3 § JB. Överlåtelse av nyttjanderätten har befunnits ej kräva fastighetsägarens samtycke och har ansetts bli gällande gentemot överlåtarens borgenärer redan genom avtalet om överlåtelse.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1979 s. 448 (PDF)

Sammanfattning: I testamente, vari A och B upptagits som testamentstagare under 3 a samt C, D och E upptagits som testamentstagare under 3 b, har föreskrivits bl a att viss egendom skall fördelas lika mellan de under 3 a och 3 b nämnda testamentstagarna. Genom ett av skiftesman förrättat arvskifte rörande ifrågavarande egendom, som utgjordes av enbart bankmedel, har envar av testamentstagarna tillskiftats en femtedel av egendomen. Genom ansökan om stämning å C, D och E har envar av A och B klandrat arvskiftet med yrkande att en fjärdedel av egendomen måtte tillskiftas henne. Deras yrkanden har upptagits till prövning utan hinder av att de inte väckt talan även mot varandra. 23 kap 8 § 2 st ÄB. (Jfr 1957 s 745)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1979 s. 483 (PDF)

Sammanfattning: I avtal mellan två näringsidkare, aktiebolagen A och B, åtog sig A att sälja elektroniska priskalkylatorer med tillbehör (apparater) till B. Apparaterna var avsedda att användas i B:s system för bensinpumpar på den svenska marknaden. A åtog sig i avtalet vidare att svara för den rätta funktionen av såväl de apparater A sålde till B som andra apparater av samma tillverkning, vilka B köpt från annat håll. Fråga om bevisbördan beträffande villkor som A påstått vara förknippat med utfästelse om apparaternas lämplighet för avsett ändamål. Tolkning av dels avtalets innehåll i fråga om tillämpligheten av garantivillkor av standardavtalstyp, till vilka viss hänvisning gjorts i avtalet, dels dessa garantivillkor i fråga om rättsföljderna när åtagande att avhjälpa fel ej uppfylls. Fråga huruvida en i samma garantivillkor till förmån för säljaren intagen klausul om friskrivning från skadeståndsansvar för s k indirekt skada kunde i det särskilda fallet lämnas utan avseende med stöd av grunderna för den numera upphävda 8 § skuldebrevslagen (jfr 36 § avtalslagen i 1976 års lydelse

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1979 s. 62 (PDF)

Sammanfattning: En person ropar in olika föremål på en auktion, däribland en kärra, vilka han omhändertar. Han lastar vissa av föremålen på kärran och lämnar denna kvar utomhus på platsen för auktionen för senare avhämtning. Efter auktionen tar auktionsförrättaren hand om kärran och de föremål som lastats på denna och vägrar under krav på kontant betalning att lämna ut det kvarlämnade till inroparen. Auktionsförrättaren har ansetts göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1979 s. 51 (PDF)

Sammanfattning: Speditör har som ombud för importör åtagit sig betalningsskyldighet enligt 18 § 3 st tullagen (1973:670) för tull, mervärdeskatt och andra införselavgifter för varor som infördes av importören. Fråga, sedan speditören i enlighet med åtagandet betalat fordringar avseende mervärdeskatt och annan införselavgift till tullverket och importören försatts i konkurs, om fordringarna genom betalningen övergått till speditören med den verkan att enligt 3 § förmånsrättslagen (1970: 979) speditören får i importörens konkurs göra gällande förmånsrätt för fordringarna enligt 11 § nämnda lag

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 1978 s. 679 (PDF)

Sammanfattning:

Genom avbetalningskontrakt köpte A en lastbil av B. Till säkerhet för A:s skuld enligt kontraktet pantförskrev C en inteckningsrevers. Sedan A framfört anmärkningar mot bilen, köpte A genom nytt avbetalningskontrakt en annan lastbil av B, varvid den tidigare köpta bilen återlämnades till B som bytesvaluta. Säkerhet för detta kontrakt ställdes ej. B, som ej erhållit betalning för någon av bilarna, kräver betalning av C med åberopande av det första kontraktet och pantförskrivningen. Talan har ogillats, enär för A:s och B:s mellanhavande ansetts skola gälla endast det senare kontraktet.

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson