Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Leverantör ansågs ej ha visat konkludent agentavtal med återvinningscentral; Bl.a. om inledande förhandlingar, uteblivet skriftligt avtal trots att avtalsform diskuterats, enskilda leveranser enligt lagen om handelsagentur och betydelsen av handlande som medför en befogad uppfattning om motpartens uppfattning avseende parternas mellanhavanden

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 237 (T 1011-16) (PDF)

Sammanfattning:

Ansvarsförsäkring. Fråga om när ren förmögenhetsskada ska anses ha inträffat enligt den s.k. inträffandeprincipen.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 203 (T 4191-15) (PDF)

Sammanfattning:

Ett mejeri har fått regelbundna leveranser av mjölk från ett lantbruk. Enligt en särskild prisöverenskommelse skulle mejeriet betala tilläggsersättning för KRAV-godkänd mjölk. Mejeriet har utan grund hävt överenskommelsen om tilläggsersättning. För att lantbrukarna skulle behålla sin rätt till tilläggsersättningen, har det krävts att de meddelade mejeriet att de inte accepterade hävningen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 164 (T 484-16) (PDF)

Sammanfattning: Ett rättshjälpsbiträde som är ombud kan inom ramen för det uppdraget begära ersättning av huvudmannen för åtgärder i en del av ett mål som inte omfattas av rättshjälpen. För en sådan kostnad kan motpart som förlorar målet bli ersättningsskyldig enligt 18 kap. rättegångsbalken

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär och samarbetspartner ansågs ha visat att överföringar utgjorde lån och inte endast investeringar; Bl.a. om bevisbördan för gäldenär som påstår att skuldförbindelse inte föreligger trots undertecknat skuldebrev och betydelsen av andra iakttagelser rörande samarbets- och ägandeförhållanden

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Överlåtare ansågs ej ha visat bättre rätt till aktier på grund av att parterna särskilt avtalat om att överlåtaren även fortsättningsvis skulle vara ”dold aktieägare” och därmed aldrig obligationsrättsligt frånhänt sig aktierna - överlåtaren ansågs inte ha förmått framlägga bevisning som ”rubbar värdet” av säljarens bevisning om aktieöverlåtelsen; Bl.a. om obligationsrättslig avgränsning i samband med aktieöverlåtelse, betydelsen av anteckningar om aktieägande i aktieboken och parternas agerande utåt

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs i samband med återkrav som framställts långt i efterhand ej ha visat att tidigare överföringar utgjort lån; Bl.a. om bevisbördans placering när återkraven framställts flera år efter gjorda överföringar och bevisvärdet av tidigare domar vari samma transaktioner beskrivits som utvecklingskostnader för ett gemensamt projekt

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Efterarvinge ansågs ha visat att hennes del väsentligt hade minskats och att hon därför skulle kompenseras - i målet hade först avlidna makan tecknat kapitalförsäkring för sitt barn, efterlevande make tecknade därefter kapitalförsäkringar för att återupprätta balansen mellan de totalt 3 arvingarna, vilket till slut inte visade sig hjälpa.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Hyresvärd ansågs ha visat att däckbolag inte hade destinerat viss inbetalning till rätt lokalhyresskuld och hade därmed rätt att avhysa däckbolaget; Bl.a. om när flera hyresskulder i och för sig kunde ha använtsför att förverka hyreslokalen och bedömningen av oskäligt betungande rättsföljd förgäldenären till följd av odestinerad betalning.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: KFM ansågs ha visat att förvarade pengar tillhörde utmätningsgäldenär och inte det bolag som gjorde anspråk på pengarna i form av handkassa efter försäljning av snus (avskiljande aktualicerades inte [min anmärkning]

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ej ha visat överenskommelse om betalningsordning, trots uppmaning till gäldenär; Bl.a. om betydelsen av fordringar på olika juridiska personer för vilka samma personer åtagit sig solidariskt ansvar

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 2008 s. 451.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: I fråga om tolkning av bodelningsavtal ansågs gäldenär ej ha visat att fordran enligt skuldebrev hade reglerats genom bodelning; Bl.a. huruvida bodelningsavtal kan jämställas med slutlig reglering av parters mellanhavanden om inget annat framgår

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 113 (PDF)

Sammanfattning:

Frågan om en ansvarsbegränsning i ett avtal om en s.k. överlåtelsebesiktning av en bostadsfastighet är verksam har bedömts med tillämpning av 36 § avtalslagen. Med hänsyn till omständigheterna har tillräckliga skäl för jämkning inte ansetts föreligga (Rättsfall: NJA 1981 s. 400, NJA 1992 s. 130, NJA 1997 s. 65, NJA 2001 s. 269 och NJA 2007 s. 962).

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 89 (Ö 6106-15) (PDF)

Sammanfattning: Verkställighet av dom med solidariskt betalningsansvar. Fråga om rätten till nedsatta medel hos Kronofogdemyndigheten, när det solidariska ansvaret efter överklaganden har sänkts för några av gäldenärerna

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Bank ansågs ej ha visat konkludent låneavtal eller återbetalningsskyldighet för en man vars fru tagit lånen i hans namn elektroniskt; Bl.a. om kännedom av bakomliggande avtal, oaktsam förvaring av bankdosa, obehörig vinst och skadeståndsskyldighet till följd av kontraktsbrott

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Beställare ansågs ha visat att leverantör av luftvärmepump var ansvarig för väsentliga funktionsfel då leverantören upplyst köparen i egenskap av konsument att underlag för energibesparing och kompatibilitet var otillräckligt; Bl.a. om att pumpen inte var kompatibel med husets förutsättningar samt att utlovad energibesparing inte hade uppnåtts, vilket medförde rätt till hävning av köpet jämte skadestånd, samt att konsumentköplagen saknar bestämmelser om köparens medvållande till uppkomna fel, vilket dock kompenseras genom en allmän obligationsrättslig regel

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hästköpare ansågs ej ha visat att häst varit behäftad med ett s.k. lynnesfel vid avlämnandet och hade därför inte rätt att häva köpet; Bl.a. om när säljare själv köpt viss vara i egenskap av privatperson och sedan kan sälja varan vidare i egenskap av privatperson så att Köplagen och inte konsumentköplagen blir tillämplig, trots att säljaren såvitt köparen kunnat se har varit näringsidkare

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 9 (T 230-15) (PDF)

Sammanfattning:

Utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Beräkning av ersättning för utebliven vinst (Rättsfall: NJA 1911 s. 472, NJA 1917 s. 514, NJA 1938 s. 147, NJA 1978 s. 207, NJA 1981 s. 933, NJA 1984 s. 404, NJA 1988 s. 183, NJA 1991 s. 217, NJA 1998 s. 343, NJA 1998 s. 633, NJA 1998 s. 873, NJA 2000 s. 325, NJA 2005 s. 180, NJA 2006 s. 367, NJA 2009 s. 104 och NJA 2014 s. 272 samt Hoffman-La Roche mot Centrafarm, C-102/77, EU:C:1978:108, Google France och Google, C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159 och Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, EU:C:1998:442

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 1995 s. 577

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Konsult ansågs ej ha visat muntligt avtal om ersättning för löpande arbeten ej styrkt avseende värdering av IT-projekt samt intyg för att projektet skulle kunna användas som apportegendom för bildande av aktiebolag; om betydelsen av ersättning för utfört arbete samt hur det kom sig att löpande samarbete inte diskuterats i form av enkelt bolag

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Allmänna arvsfonden ansågs ej ha visat att testamente var ogiltigt pga. missbruk av utsatt situation, vilfarelse eller annan brist i formkraven för giltigt testamente; Bl.a. om bedömning av tillräcklig medvetenhet för att kunna upprätta testamente trots medelsvår demens.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

[Förlikt i HovR], TR; Bl.a. om vem som är verklig ägare under tiden för köp i kommission (här av bostadsrätt) och bevisbördan för bulvanavtal

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Talan om att testamente inte uppfyllde formkraven medgavs, eftersom svaranden inte självmant hade gått med på att inte åberopa testamentet innan processen inleddes, ansågs det nödvändigt att klandra testamentet och svaranden fick därför betala även kärandens rättegångskostnader.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 1195 (T 4080-15) (PDF)

Sammanfattning:

Vid en internetauktion har inga särskilda försäljningsvillkor utöver lägsta pris angetts. Avtal har ansetts uppkomma med den som lämnat högsta budet genom att den av säljaren angivna sluttiden för auktionen passerats (Rättsfall: NJA 1999 s. 793

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 1176 (T 5911-15) (PDF)

Sammanfattning:

Solidariskt ansvar för penningskuld. En borgenär, som efterger sin fordran mot en gäldenär utan övriga gäldenärers samtycke, kan som utgångspunkt inte längre göra gällande medgäldenärernas ansvar för gäldenärens andel, i den utsträckning som gäldenären befrias genom eftergiften (jfr. NJA 1989 s. 269, NJA 1992 s. 351 och NJA 2014 s. 107)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Konkursbo ansågs ej ha visat att betalning av lån till en person som fått skuldebrev i gåva skulle gå åter då god tro förelåg; Bl.a. om bevisbördan vid krav på återbetalning för belopp som mottagits utan rättslig grund, exstingibla invändningar enligt skuldebrevslagen och avtalslagen, behörighetsöverskridande vid utställande av skuldebrev, samt när abstraktionsverkningar hos löpande skuldebrev i form av överlåtelsehandling inskränker allmänna fordringsrättsliga principer om att gäldenär kan göra gällande samma invändningar mot förvärvare av skuldebrev som mot ursprunglig innehavare av skuldebrev

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 1074 (T 309-16) (PDF)

Sammanfattning:

En person lämnade vid betalning för skatt av misstag uppgifter som medförde att beloppet krediterades annans skattekonto, som därmed kom att visa överskott. Detta togs i anspråk genom utmätning för kontohavarens skulder till enskilda borgenärer. Av läran omcondictioindebitihar ansetts följa att Skatteverket inte behövde återbetala det mottagna beloppet till betalaren

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 1057 (T 6169-15) (PDF)

Sammanfattning:

Samäganderätt. Ägarna till samägd egendom presumeras svara, var och en i förhållande till sin andel, för kostnader för åtgärder som någon av dem med övrigas samtycke vidtar för förvaltning eller förbättring av egendomen. I målet hade en av två makar ådragit sig en skuld för förbättringsarbeten på en samägd fastighet. Vid bodelning med anledning av den andra makens död ansågs ansvaret för skulden delat

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 1047 (T 2841-15) (PDF)

Sammanfattning:

Sedan en bolagsman har utträtt ur ett handelsbolag hindrar bestämmelsen i 2 kap. 12 § handelsbolagslagen inte att han eller hon mot en annan bolagsman gör gällande fordringar som har sin grund i bolagsförhållandet. (Rättsfall: NJA 2016 s. 625)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Legatarie ansågs ej ha visat att dödsbo var förhindrat att göra invändning om testamentes giltighet, inte heller att senare testamente genom tolkning utgjorde tillägg till de föregående.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Bankman ansågs ej ha visat att avtal hade ingåtts med förmedlare av sommarstugor, inte heller att förmedlaren hade agerat på ett vårdslöst sätt i förhandlingarna som hade kunnat ge rätt till skadestånd pga. culpa in contrahendo.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Sökande i assistansärende ansågs ha tillräcklig förmåga att föra sin talan på egen hand med bistånd av sin gode man och beviljades därför inte rättshjälp; Bl.a. om sakens betydelse för den enskilde och om funktionsnedsättningars inverkan på möjligheten att beviljas rättshjälp

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Konkludent avtal om anställning hos förening ansågs visat; Bl.a. om behörighet att anställa för förening och betydelsen av att anställningsstöd från Arbetsförmedlingen beviljats

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 1011 (T 3445-15) (PDF)

Sammanfattning:

Konsumenttjänst. Näringsidkaren har bevisbördan för att omständigheterna sammantagna är sådana att det begärda priset är skäligt (Rättsfall: NJA 2001 s. 177, NJA 2005 s. 205, NJA 2006 s. 367, NJA 2013 s. 524 och NJA 2015 s. 233.)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Finansbolag ansågs ha visat rätt att överlåta fordringar trots avtalat överlåtelseförbud och att transportföretag inte hade betalat med befriande verkan till den ursprungliga borgenären.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 981 (B 5650-14) (PDF)

Sammanfattning: Preklusion enligt lagen om kallelse på okända borgenärer. Omständigheterna var inte sådana att det var visat att gäldenären känt till att det fanns en fordran. Preklusion hade därför inträtt av en fordran på skatt enligt skatteflyktslagen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Privatperson ansågs ej ha visat att penningöverföring hade gjorts så att denne var att anse som borgenär i förhållande till återbetalningsskyldig gäldenär

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Aktieägare som köpte ut kompanjoner ansågs ej ha visat att de tidigare kompanjonernas nystart av verksamhet utgjorde en sådan väsentlig förutsättning som medför ogiltighet av aktieöverlåtelseavtal; om väsentlig förutsättning i relation till föreliggande aktieägaravtal

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Mäklarbolag som biträtt fastighetsköpare ansågs ha visat sin rätt att återfå misstagsinbetalning till fastighetsköparnas bank enligt reglerna om condictio indebiti, fastighetsköparna kan inte anses ha inrättat sig efter inbetalningen i god tro då de varit skyldiga att kontrollera varför deras banklån plötsligt löstes

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ha visat att nedsättning av borgensmans ansvar inte innebar någon eftergift mot huvudgäldenären

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Skuldebrev i samband med aktieköp vid import av silke ansågs inte ha tillkommit genom svikligt förfarande, inte varande i strid mot tro och heder och ansågs därför giltigt; Bl.a. om bakomliggande presumtion för fordringsförhållande som blir följden av äkta skuldebrev, samt betydelsen av att visst avtal ingåtts under motpartens försäkran att det var ett skenavtal

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Investerare ansågs ej ha visat att samarbetspartner uppsåtligen hade lämnat vilseledande information, varför ersättningsskyldighet för ren förmögenhetsskada pga. brottslig gärning inte förelåg

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Byggföretag ansågs ha visat att en engagerad hyresgäst som vid sidan av fastighetsägaren hade visat vilka byggnadsarbeten som skulle utföras hade ingått konkludent avtal om betalningsansvar

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Redovisningsbyrå ansågs ha visat att revisionsuppdrag hade överförts avtalsenligt till motparten, dock hade redovisningsbyrån utfört åtgärder i uppdragen innan överföring som orsakat merkostnader för kunderna och villkoret om provision för överförda uppdrag jämkades därför såsom oskäligt; Bl.a. om skillnaden mellan kontraktuellt skadestånd och prisavdrag som grund för att innehålla betalning för provision (se tingsrättens dom).

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Konkursbo ansågs ha visat att pantavtal med bank var ogiltigt samt att vid tidigare aktieförsäljning, viss betalning till bank gjordes i syfte att lösa pant och för att i efterhand snygga till bokföring; Bl.a. om när pantavtal till säkerhet för kreditavtal inte har tecknats mellan samma personer och om rättsföljden när bank har känt till att aktiebolag har ställt pant som säkerhet i form av tredjemanspant till person inom aktiebolags förbjudna lånekrets

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Hästköpare ansågs ha visat att säljare agerat grovt vårdslöst genom att inte upplysa om upptäckt skada, varför felet i form av skada får åberopas senare än två år efter köpet

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Konsument hävdade att advokat utlovat att hon endast skulle betala för två timmars rådgivning. Konsumenttvistnämnden ansåg att det inte var visat att något avtal om fast pris förelegat. Av utredningen framgick vidare att det debiterade arvodet om 6 615 kronor med hänsyn till uppdragets omfattning, art och det arbete som lagts ned var skäligt. Avslag

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare av bostadsrätt ansågs ha visat att förvärvet var sakrättsligt giltigt och skyddat mot utmätning trots att föreningen inte hade beslutat om medlemskap vid tiden för utmätningen

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson