Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Advokat ansågs ha avstått yrkande om skatteavdrag i bodelningsmål på klients instruktioner

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Accept av erbjudande från Brf. förening om upplåtelse av bostadsrätt ansågs pga. utebliven uppföljning inte ha varit giltig efter ett år

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Dödsbo ansågs ha visat att lön till fd. bageriägare inte utgjorde amortering av belånad köpeskilling

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 421 (Ö 3182-12) (PDF)

Sammanfattning: Förutsättningarna för att pant eller annan säkerhet ska anses vara betryggande och därmed utgöra hinder mot att gäldenären försätts i konkurs (2 kap. 10 § första stycket 1 konkurslagen). (Rättsfall: NJA 1907 s. 146, NJA 1995 s. 554, NJA 1997 s. 591, NJA 1997 s. 701 och NJA 2011 s. 951)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Kreditgivare ansågs ha visat att köpare av entreprenadmaskin inte hade iakttagit det särskilda krav på aktsamhet i form av egen äganderättskontroll som i regel åvilar aktörer som yrkesmässigt handlar med egendom av aktuellt slag

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Officiell RH-ingress

Bedömningen av frågan om ett förslag på avhjälpande enligt konsumenttjänstlagen är fullgott eller inte kan normalt göras först sedan ett eventuellt avhjälpande skett.


Annan sammanfattning

Beställare av takbeläggning ansågs ej ha visat fog för att avvisa entreprenörs erbjudande om avhjälpande av felaktigt utförd tjänst; Bl.a. konsuments (beställares)- och näringsidkares (entreprenörs) möjligheter att ordna med slutbesiktning för småhusentreprenader på eget initiativ enlig konsumenttjänstlagen, samt motiven till konsuments möjlighet att avböja erbjudande om avhjälpande av felaktigt utförd tjänst

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Utomäktenskapligt barn ansågs ej ha visat att Bonniers gåvor var att likställa med testamente; Bl.a. om lägre beviskrav för den som måste bevisa att en gåva ska jämställas med testamente samt om att ordna succession genom att behålla det verkliga ägarinflytandet i bolagsandelar som ges bort, eller att uppfylla ett på förhållandena under livstiden inriktat intresse.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fd. maka ansågs inte ha visat vilseledande eller utnyttjande av trångmål i samband med att bodelningsavtal undertecknades. Avtalet var inte heller så pass oskäligt att det skulle förklaras ogiltigt, även om enstaka poster skulle kunna anses utgöra skevdelning

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Regressfordran ansågs visad på grund av betalning av annat bolags skuld till advokatbyrå; Bl.a. om behörighet att företräda bolag utifrån graden av ekonomiskt engagemang/aktieägande, vilket bolag eller konsortium som faktiskt har varit klient hos advokatbyrån, kravet på samtycke från huvudgäldenär för betalning av dennes fordran och rättsverkan av att visst styrelsebeslut har likställts med stämmobeslut av tidigare domstolar

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Hovrätten fastställde tingsrättens dom - Leasingbolag som utsatts för kreditbedrägeri när en leasetagare i sin tur hade sålt bolagets grävmaskin vidare, ansågs ej ha visat vilken skada bolaget skulle anses ha lidit till följd av att den slutliga köpare av grävmaskin inte tillräckligt hade undersökt grävmaskinens ursprung och därmed agerat vårdslöst; Bl.a. om kravet på ansträngning avseende utredning innan skada kan uppskattas till skäligt belopp enligt 35 kap. 5 § RB

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Efter röriga affärsförhållanden med ett antal korsvisa transaktioner, ansågs gäldenär ej ha visat att ett upptaget antiklån omfattades av ett redan reglerat fastighetslån

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Fråga om förordnande av boutredningsman på ansökan av borgenär. En person som hade lån hos borgenären mot säkerhet i fast egendom avled. Borgenären hade ingen praktisk möjlighet att ta säkerheten i anspråk eftersom det inte förrättats bouppteckning för dödsboet. Hovrätten fann att borgenärens rätt måste anses äventyras på ett sådant sätt att ansökan om boutredningsman skulle bifallas.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 253 (T 881-12) (PDF)

Sammanfattning: Enligt en rättsskyddsförsäkring förlorade försäkringstagaren sin rätt, om han inte framställde sitt anspråk till försäkringsbolaget inom viss tid från det att han hade "fått kännedom om sin fordran". Tidsfristen har ansetts börja löpa när försäkringstagaren anlitade ombud i tvisten

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 242 (T 1238-11) (PDF)

Sammanfattning: En sambo som sedan lång tid ensam innehaft en bostad med hyresrätt har när denna omvandlats till bostadsrätt förvärvat bostadsrätten med ekonomiskt bidrag från den andra sambon. S.k. dold samäganderätt har inte ansetts föreligga

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 111 (Ö 203-12) (PDF)

Sammanfattning: Rättshjälpen i ett skadeståndsmål har tillåtits fortsätta trots att det redan hade beslutats att den skulle omfatta ytterligare 40 timmars arbete utöver de 100 timmar som omfattas enligt lag. Vid bedömningen har beaktats bl.a. tvistens karaktär och betydelse för parten, motpartens ekonomiskt överlägsna ställning, att det var motparten som överklagade till hovrätten samt att det har varit svårt att planera och begränsa arbetet. Förlängningen har medgetts omfatta redan utfört arbete

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2013 s. 100 (Ö 3334-11) (PDF)

Sammanfattning: Vid ansökan om bodelningsförrättare i samband med äktenskapsskillnad invänds att bodelning redan har skett. Bodelningsförrättare ska förordnas om det inte framgår av ordalydelsen och utformningen av bodelningsavtalet att detta omfattar all den egendom i boet som kan vara föremål för fördelning

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Beställare av plattsättning ansågs ha visat att tjänsten inte utförts på ett fackmässigt sätt varför grund för hävning förelåg, beställaren var därtill inte skyldig att begränsa entreprenörens ersättningsskyldighet genom att använda ROT-avdrag; Bl.a. om skillnaden mellan fullständig hävning av avtal då syftet med entreprenaden huvudsakligen blivit förfelat och partiell hävning av det arbete som återstår

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: (Förlikt i Svea Hovrätt) Klient ansågs ej ha visat adekvat kausalitet avseende mäklares oaktsamma agerande och köpares skada; Bl.a. om normen för hur en normalt aktsam mäklare ska agera och att rätten till skadestånd förutsätter att konstaterade oklarheter rörande det förmedlade köpet kan anses utgöra relevanta omständigheter som skulle ha gjort att köpet inte fullföljts

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Beställare av kretskort ansågs ej ha visat rätt att innehålla betalning då fel och brister reklamerats för sent (köplagen var inte tillämplig); Bl.a. om avvägningen mellan beställares och leverantörs intressen för bestämmande av reklamationsfristens (utan skäligt uppehåll) längd

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Aktieköpare (rörelseöverlåtelse) ansågs ha visat att avsaknad av vissa förlustsiffror i sammanfattande lista utgjorde garantibrist och grov vårdslöshet från säljarens sida, trots att siffrorna kunde hittas i det övriga materialet för rörelseöverlåtelsen; Bl.a. om gränsen mellan att vänta- respektive att avstå från sin rätt att åberopa för att reklamation gjorts för sent, förlängd (men inte obegränsad) reklamationsfrist i samband med säljarens grovt vårdslösa agerande

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Son ansågs ha visat att moderns testamenten var upprättade under påverkan av psykisk störning och att klanderfristen inte hade börjat löpa endast därför att han hade mottagit kopior av dessa; Bl.a. om bevisvärdering avseende inverkan av psykisk störning och principer för korrekt delgivning av handlingar.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2012 s. 1095 (T 3679-11) (PDF)

Sammanfattning:

Formkravet vid fastighetsköp. När ska en av såväl köpare som säljare undertecknad köpehandling anses ha getts ut så att avtalsbundenhet har uppstått? Jfr NJA 2000 s. 747 I och II

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2012 s. 1021 (T 1305-11) (PDF)

Sammanfattning: Rättsligt fel vid köp av fastighet. Det har vid tillämpning av 4 kap. 17 § jordabalken ställts högre krav på utredningen för att anse att köparen borde äga kännedom om en rättighets existens än vad som är fallet vid tillämpning av det motsvarande rekvisitet i 7 kap. 14 § jordabalken. Reklamationsfristen för rättsligt fel börjar löpa när ett krav från tredje man med anledning av ett rättsligt fel kan anses vara grundat på sannolika skäl (Rättsfall: NJA 1990 s. 331 och NJA 2007 s. 35)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Får tillbaka tavla

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2012 s. 953 (T 1467-11) (PDF)

Sammanfattning: Den som enligt godtrosförvärvslagen kunnat göra gällande äganderätt till stulen egendom men försummat detta anses inte ha drabbats av någon skada av att egendomen har utmätts och sålts. Även fråga om undersökningsskyldighet för Kronofogdemyndigheten vid utmätning av egendom som kan vara stulen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Legal arvinge ansågs ej ha visat att testamente eller avtal till förmån för sambo hade upprättats under inflytande av psykisk störning som kunde leda till att handlingarna skulle förklaras ogiltiga, trots långt framskriden demenssjukdom; Bl.a. om bevisvärdering av omständigheterna kring upprättande av testamente och avtal.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Döttrar ansågs ha visat att samboförhållande inte längre förelåg vid tiden för deras moders bortgång och hade därmed rätt till étt försäkringsbelopp i dödsboet

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2012 s. 896 (Ö 3509-10) (PDF)

Sammanfattning: [Särskilt Stefan Lindskogs tillägg avs. utsökningsborgenärs ställning som panthavare och kvittningsmöjligheter] Statens ansvar för motparts kostnad i ärende om utsökning. En privaträttslig fordran som fastställts genom dom har utmätts för bl.a. skatteskulder. Fråga om staten i det ärende varigenom fordringen utsöks ska anses som enskild vid tillämpningen av 32 § ärendelagen (Rättsfall: NJA 1998 s. 443 och NJA 2000 s. 109)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2012 s. 876 (T 1882-11) (PDF)

Sammanfattning: Statens fordran mot konkursgäldenären enligt 28 § lönegarantilagen (1992:497) för utbetalat lönegarantibelopp kan användas till kvittning enligt 5 kap. 15 § första stycket konkurslagen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ha visat att borgensåtagande som upprättats för att upphäva konkursbeslut i hovrätten, omfattade inte endast konkurssökande borgenärer utan också övriga borgenärers förfallna fordringar

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ej ha visat att skuldebrev upprättats under sådana omständigheter som fordras för skuldförbindelse; Bl.a. om gäldenärs bevisbörda för att inte ha mottagit något lån trots att skuldebrev undertecknats

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2012 s. 804 (T 153-11) (PDF)

Sammanfattning: Gåva? Bevisbörda och beviskrav för påstående om efterskänkande av regressanspråk vid solidarisk betalningsskyldighet när medgäldenärerna är närstående (Rättsfall: NJA 1987 s. 40)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2012 s. 776 (T 2085-11) (PDF)

Sammanfattning:

Ett avtalsvillkor om automatisk förlängning vid avtal om gymkort har ansetts oskäligt när avtalstiden och förlängningen löpte under ett år och konsumenten inte hade fått någon påminnelse om att uppsägning skulle ske (Rättsfall: NJA 1987 s. 982, MD 2005:34)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2012 s. 725 (T 1144-11) (PDF)

Sammanfattning:

Två personer har undertecknat ett kontrakt avseende ett kreditköp av en båt som skulle levereras av annan än säljaren. Enligt en på framsidan förtryckt bestämmelse godkände köparen leveransen av båten, och enligt de förtryckta bestämmelserna på baksidan förbehöll sig säljaren äganderätten till båten. Frågor om köparnas ansvar mot säljaren för leveransuppgiften, sedan det visat sig att båten inte hade levererats

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2012 s. 697 (Ö 2697-10) (PDF)

Sammanfattning:

I ett utmätningsmål gör ett ombud gällande att han har rätt före utmätningsborgenärerna till influtna medel avseende rättegångskostnad som hade betalats in i utmätningsärende av hans klients motparter. Rättegångsfullmakt för motpartsombudet har inte ansetts ge behörighet att ta emot underrättelse om förvärv av fordran på rättegångskostnaden. Ombudet har inte heller ansetts ha rätt till medlen på grund av direktkravsrätt

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Ett testamente har försetts med ett vittnesintyg enligt 10 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken. Bevisbördan för påståendet att testamentsvittnenas underskrifter varit falska åvilar därmed den som klandrat testamentet (Rättsfall: NJA 1994 s. 34; Svea hovrätts dom 2010-03-05 i mål T 8903-08; Svea hovrätts dom 2010-10-06 i mål T 9983-09)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Omsättning trots pantförskrivet konto

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Konsument ansågs ej ha visat att han haft befogad anledning anta, att säljaren skulle ha upplyst om att bilen var direktimporterad från Italien, istället för att säljas som ny i Sverige; Bl.a. om betydelsen av hur det objektiva värdets skulle påverkas om säljaren hade upplyst köparen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Vid köp av fast egendom bör särskilda krav som är specifika för just en viss köpare tas in i köpekontraktet för att vara synliga för säljaren. Har ingen utfästelse gjorts i avtalet måste, för att säljaren ska bli ansvarig, felet vara sådant att det utgör ett fel för varje köpare av fastigheten. Ett första krav i detta hänseende är att det rör sig om en avvikelse som har väsentlig betydelse för fastighetens marknadsvärde (Rättsfall: RH 2001:36 RH 1982:79)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fd. maka ansågs ej ha visat att undertecknat bodelningsavtal inte utgjorde en slutlig reglering av bodelningen, inte heller att hon hade vilseletts eller tvingats att underteckna bodelningshandlingen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Bevisbörda och beviskrav i mål där svaranden gjort invändning om att namnteckningen på ett skuldebrev har förfalskats (Rättsfall: NJA 1992 s. 263; NJA 1976 s. 667; NJA 2008 s. 890; NJA 2009 s. 244)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2012 s. 584 (T 4323-11) (PDF)

Sammanfattning: En trafikförsäkringsgivare får inte åberopa skadevållarens grova vårdslöshet gentemot en annan skadeståndsskyldig som framställer krav mot försäkringsgivaren efter att ha utgett skadestånd

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Arvsberättigad ansågs ha visat att visst testamente, vars original försvunnit, var återkallat och därmed saknade verkan; Bl.a. om beviskravet för att testamente inte har återkallats.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Gäldenärsbyte ansågs ej visat; Betalningsfördelning hade diskuterats dock inte gäldenärsbyte. Även betydelsen av vem som tidigare hade fakturerats samt sen reklamation av faktura

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Sedan ett samboförhållande upphört begärde en av samborna att bodelning skulle förrättas mellan dem enligt 8 § sambolagen (2003:376). Efter att fristen för att begära bodelning löpt ut frånföll sambon sin begäran. Fråga har uppkommit om det är möjligt för en sambo att återkalla en begäran om bodelning och, i så fall, hur en återkallelse efter fristens utgång påverkar den andra sambons rätt att fullfölja bodelningen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare av transporttank ansågs ha visat att tillverkaren genom att inte rengöra tanken av oaktsamhet hade orsakat skada på mjöl; Bl.a. om tillräckligt underlag för överlåtelse inom distributionskedjan av rätten att framställa skadeståndskrav

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Försäkringsbolag ansågs ha visat att begäran om rättsskydd inkommit för sent och därmed var preskriberat; Bl.a. om avtalstolkningsmetod för försäkringsavtal och när försäkringstagare senast får anses ha fått kännedom om fordran och därmed anledning att utnyttja rättsskyddsförsäkring

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ej ha visat att pantsättning av företagshypoteksbrev var giltig, eftersom pantsättaren var den som förvarat hypoteksbreven; Bl.a. om betydelsen att överlämna pantbrev, praktiska möjligheter till detta, ett tillräckligt eget intresse av att hålla fast vid transaktionen och frånvaron av ett skriftligt pantavtal

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2012 s. 441 (T 5537-10) (PDF)

Sammanfattning: Kvittning i konkurs. Den omständigheten att konkursförvaltaren hade avtalat med en borgenär om hur dennes skuld till konkursgäldenären skulle betalas har inte hindrat att borgenären kunnat betala skulden genom kvittning mot en konkursfordran

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2012 N 18 (Ö 2389-11) (PDF)

Sammanfattning: Hinder för verkställighet ansågs föreligga pga motfordran mot förre innehavaren av huvudfordran, trots att motfordran inte fastställts som verkställbar exekutionstitel mot sökanden i verkställighetsmålet; Bl.a. om tillämpligheten av 28 § skuldebrevslagen på s.k. enkla fordringar utan skuldebrev och rättskraft avseende motfordringar som inte åberopats i tidigare mål

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson