Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2021 s. 203 (Ö 2604-20) (PDF)

Sammanfattning:

Efter en fastighetsöverlåtelse, men innan förvärvaren tillträtt fastigheten, har den tidigare ägaren sagt upp ett på fastigheten beläget anläggningsarrende för villkorsändring. Fråga huruvida uppsägningen har gjorts av rätt part och därmed är giltig. Även fråga om en arrendenämnd kan pröva en uppsägnings giltighet inom ramen för ett ärende om uppskov med avträde från arrendet.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2021 s. 193 (Ö 2326-20) (PDF)

Sammanfattning:

I ett mål om återbäring till följd av en laglottskränkning enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken framställdes ett yrkande om återbäring av gåva med tillämpning av 3 kap. 3 § ärvdabalken. Yrkandet har ansetts stödja sig på väsentligen samma grund. Det har därmed utgjort en tillåten taleändring enligt 13 kap. 3 § rättegångsbalken.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2021 s. 173 (Ö 1733-20) (PDF)

Sammanfattning:

Utmätning. En tredje mans betalning på grund av eget ersättningsansvar har inte ansetts påverka en gäldenärs betalningsskyldighet på ett sätt som har betydelse för verkställigheten.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2021 s. 159 (PDF)

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Ej publ - rättskraft.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2021 s. 118 (T 1268-20) (PDF)

Sammanfattning:

En dom om bättre rätt till fastighet har inte prejudiciell betydelse i en senare tvist med en innehavare av panträtt i fastigheten.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Kompanjoner ansågs ha visat att tredje kompanjon inte hade förvärvat en tredjedel av aktier i entreprenadföretag genom muntligt avtal, trots att den påstådde förvärvaren gjort vissa betalningar, samt mottagit vissa utbetalningar från bolaget; Bl.a. om aktiebokens betydelse som bevisning, bevisbördans placering, samt att förvärvaren tillika styrelseledamot enkelt hade kunnat säkra bevisning om sitt förvärv.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Investerare ansågs ej ha visat att bindande avtal om aktieöverlåtelser hade ingåtts, inte heller att säljare/löftesgivare hade ansvar för att ha agerat försumligt, vårdslöst eller på något i övrigt svikligt skadeståndsgrundande sätt i samband med förhandlingarna; Bl.a. om betydelsen av tredje mans onda tro, falsus procurator och culpa in contrahendo.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Uppdragsgivare ansågs ej ha visat att revisionsbyrå var skadeståndsskyldig för påstått skattebrott, inte heller att byråns biträde med upprättande av deklarationer kunde anses innebära att ett uppdragsavtal om skatterådgivning hade ingåtts. Däremot ansågs uppdragsavtal om skatterådgivning med delägare vid byrån ha ingåtts konkludent, ett avtal som av olika skäl även ansågs omfatta byrån. Slutligen ansågs uppdragsgivarna inte ha visat att byrån var skadeståndsskyldig pga. bristande skatterådgivning; Bl.a. om betydelsen av klienters eget medvetna risktagande.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2021 s. 46 (T 1848-20) (PDF)

Sammanfattning:

En man som haft ett parförhållande med en kvinna, men inte varit sammanboende med henne, har inte ansetts som särskilt närstående enligt 5 kap. 2 § skadeståndslagen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Boende ansågs ha visat att hon inte hade ingått avtal om betalningsskyldighet för måltidsabonnemang, endast genom hyresavtalet för sitt boende; Bl.a. om vad som tydligt måste framgå av ett hyresavtal för att få ingå i hyran för bostad och om hyresgästföreningars möjlighet att förhandla samt ingå bindande avtal om betalningsskyldighet för boende.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Kreditgivare ansågs ej ha visat rätt att framställa krav med anledning av fördröjd leverans av lastmaskin, eftersom säljaren kunde bevisa att lastmaskinen i fråga hade levererats. Trots oklarheter rörande lastmaskinens serienummer, modellbeteckning osv, kunde kreditgivaren inte heller bevisa att maskinen var behäftad med rättsligt fel; att säljaren inte var legal ägare. Bl.a. om bevisbördan för att ett köpeavtal finns och att köplagen ska tillämpas mellan parterna, mot en invändning om att köparen endast ska ses som förmedlande mellanhand/kreditgivare, samt om äganderättsövergång när en långivare endast vill säkra viss egendom till dess lånet är återbetalat (jfr. säkerhetsöverlåtelse).

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Borgenär ansågs ha visat att pengar hade lånats ut och därför skulle återbetalas, mot gäldenärens påstående om att pengarna endast hade mottagits för att därefter förmedlas; Bl.a. om bevisbördans placering utifrån vem som enklast kan säkra bevisning om motivet till varför pengar överförs och överväganden när påstående om lån står mot en invändning om förmedling.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 2017 s. 9.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Privatperson ansågs ha visat rätt till dröjsmålsränta då Kronofogdemyndigheten hade dröjt med utbetalningar avseende influtna medel efter en skilsmässa; Bl.a. om när räntelagen ska tillämpas analogt i samband med fordringar av förmögenhetsrättslig karaktär, trots inslag av myndighetsutövning.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 1995 s. 148

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Köpare ansågs ej ha visat att stressbeteendet hos en köpt häst som gjorde henne svårhanterlig en tid efter köpet, hade funnits när hästen köptes. Bl.a. om säljarens beviskrav för att bryta presumtionsregeln i konsumentköplagen för fel som visar sig inom 6 månader och hur stark bevisning köparen därefter måste presentera.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Bröstarvingar ansågs ej ha visat att köpeskilling för aktier i faderns bolag hade givits bort på sådant sätt att deras laglotter hade minskats orättmätigt; Bl.a. om bevisvärdering när gåva påstås ha bortgivits med syfte att ordna successionen och då givaren kan ha egna intressen av att gåvan blir fullbordad under dennes livstid.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 1991 s. 217.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2020 s. 1092 (T 6323-19) (PDF)

Sammanfattning:

Om konkursförvaltaren har underrättats om en fordran mot konkursgäldenären medför det att preskriptionsavbrott har skett också mot gäldenären.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 2008 s. 451.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2020 s. 997 (T 5830-19) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om preklusion av fordran avseende avhjälpandeansvar enligt 10 kap. miljöbalken

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Fastighetsköpare ansågs ha visat att avsaknad av dränering utgjorde fel i fastighet med rätt till prisavdrag, knappt 1/4 vilket vitsordades som skäligt i och för sig, dock inte rätt till skadestånd på grund av säljarnas agerande i samband med förhandlingarna s.k. culpa in contrahendo.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2020 s. 951 (T 2829-19) (PDF)

Sammanfattning:

En bostadsrätt som sålts i befintligt skick har ansetts vara i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta (19 § första stycket 3 köplagen). Även fråga om verkan av köparens undersökning före köpet och om prisavdragets beräkning vid fel.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 2008 s. 353.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2020 s. 938 (Ö 653-20) (PDF)

Sammanfattning:

Ett föreläggande för en svarande att inkomma med svaromål vid påföljd av att tredskodom annars kan komma att meddelas måste vara skriftligt. Det gäller också när handläggningen återupptas efter att en tidigare tredskodom har återvunnits. Även fråga om svaranden kan föreläggas att inkomma med svaromål vid påföljd av tredskodom i ett mål om klander av bodelning när inställningen till kraven har angetts under bodelningsförrättningen.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Bank ansågs ej ha visat rätt att återfå kredit enligt läran om condictio in debiti, krediten hade tecknats genom obehörig användning av privatpersonens bankID. 36 § avtalslagen hade åberopats men behövde aldrig användas eftersom tingsrätten ch hovrätten ansåg att banken inte kune kräva återbetalning, i vart fall inte från den aktuella kunden vars bankID hade utnyttjats.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2020 s. 908 (Ö 5734-19) (PDF)

Sammanfattning:

En bil har utmätts för bl.a. statens fordringar men utmätningen har efter överklagande hävts. Skatteverket har ansetts skyldigt att ensamt svara för klagandens rättegångskostnad vid tingsrätten, trots att verket i domstolsförfarandets inledningsskede medgett överklagandet och trots att utmätningen skett även för andra borgenärers fordringar.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Bröstarvinge ansågs ej ha visat att gåvor överstigande en miljon skulle likställas med testamente - penningöverföringarna hade inte gjorts därför att testatorn förväntade sig att avlida kort därefter och överföringarna hade inneburit en stor uppoffring för testatorn.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Förskoleförvaltning ansågs ha visat att betalning för barnomsorgsplats skulle betalas - att platsen inte hade kunnat utnyttjas under en sommarmånad och att stadsledningskontoret i skrivelse under våren föreslagit att månaden skulle vara avgiftsfri, saknade här betydelse; Bl.a. om beviskravet i mål mellan kommun och privatpersoner som utgör dispositiva tvistemål, men med offentligrättsliga inslag (jfr. tingsrättens hänvisningar).

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 1991 s. 217.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2020 s. 822 (T 2948-19) (PDF)

Sammanfattning:

Fråga om en bostadsrättshavares ansvar för underhåll av ett golvvärmesystem.
Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

[Senare avgjort av Högsta domstolen i T 5999-20] Dödsbos konkursbo ansågs ha visat att även legatarie hade ansvar för skatteskuld till följd av fastighetsförsäljning i dödsboet; Bl.a. bedömningen av om skatteskuld utgör en sådan skuld som dödsbodelägare och även legatarie kan påverka och som därför kan krävas åter av dödsboet.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Dödsbodelägare som känt till vissa ägarförhållanden rörande bostadsrätt i 17 år, ansågs ej ha visat tillräckliga skäl för att så långt i efterhand få åberopa dessa skäl gentemot den sedan länge registrerade ägaren till bostadsrätten i syfte att åstadkomma ett arvskifte som uppfyller formkraven.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Assistent som arbetat för testator i många år ansågs ej ha visat att originaltestamente till hennes fördel hade funnits kvar vid testators bortgång, inte heller att testamentet inte hade återkallats på annat sätt; Bl.a. om bevisbörda och beviskrav när fråga är om testamente har återkallats eller inte.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2020 s. 723 (T 2126-19) (PDF)

Sammanfattning:

Prövning av om kraven enligt jordabalken vid fastighetsköp är uppfyllda gällande ett avtal betecknat som köpekontrakt/hyreskontrakt.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson