Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord











































































Stäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Bilköpare ansågs i egenskap av konsument ha visat sin rätt till ersättning för felavhjälpande samt skadestånd då fel förelåg redan då säljaren överlämnade bilen; Bl.a. om tillräcklig bevisning för resor och inkomstbortfall

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Bilreparatör ansågs bl.a. ha visat att fel i utförd reparation som åberopats hade undersökts först ca ett halvår efter utförd tjänst varför halvårspresumtionen i konsumenttjänstlagen inte kunde tillämpas

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Dödsbo ansågs ha visat att advokatfirma som förvaltat mångmiljonarv genom uppdrag som kan likställas med uppdrag för boutredningsman, dock endast utifrån en generalfullmakt som utställts av den avlidne, inte hade ingått ett giltigt uppdragsavtal med dödsboet och därmed inte hade rätt till betalning för utfört arbete. Även skadeståndsskyldighet för vårdslösa råd om avtal för olika tjänster; Bl.a. om avtalslagens fullmaktsreglering i förhållande till ärvdabalkens tvingande reglering, obehörig vinst och läran om tjänster utan uppdrag (s.k. negotiorum gestio).

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Bilköpare ansågs ej ha visat att bakomliggande fel som först efter 40 – 50 mil har visat sig orsaka kompressionslöshet I cylinder förelåg redan vid bilens avlämnande

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fråga om ersättning för rättegångskostnad enligt 18 kap. 8 a § rättegångsbalken. Även fråga om begärd ersättning varit en verklig kostnad för parten.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare av begagnad värdetappande kapitalförsäkring ansågs ej ha visat att försäkringsförmedlaren varit vårdslös i sin rådgivning eller på annat sätt oaktsam; Bl.a. om analog tillämpning av lagen om försäkringsförmedling, tillämpningen av allmänna skadeståndsrättsliga principer vid placering av bevisbördan, samt de krav på tydlighet och aktsamhet som i allmänhet kan ställas på en försäkringsförmedlare

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Vinleverantör ansågs ha visat att köpare hade reklamerat överleverans av vin för sent varför allt vin skulle betalas; Bl.a. om skälig reklamationstid vid handel mellan näringsidkare

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Säljare ansågs ha visat att fastighetsköp hävts på grund av avtalsbrott vilket berättigat till skadestånd trots passivitet; Bl.a. om förlängning av återgångsfrist och bibehållen hävningsrätt över längre tid för säljare vid köpares dröjsmål med betalning.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Husvagnsköpare ansågs ha visat att ett flertal för honom som konsument väsentliga fel förelåg vid köpetillfället, samt att säljarens bristande förmåga att avhjälpa felen sammantaget medfört rätt att häva köpet och till skadestånd; Bl.a. om tidsfrist för säljares möjlighet att få avhjälpa fel, samt betydelsen av att konsument vidareförsäljer vara i förhållande till möjlighet att häva köp och erhålla skadestånd

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fd. sambo ansågs ha visat att bodelningsavtal där hälften av en fastighet hade överlåtits mot löfte om att också ta över banklånen, dock utan någon tidsfrist, var oskäligt och skulle jämkas. Bl.a. om möjligheten att driva en talan i domstol där någon kan tvingas att överta banklån

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Konsumenten anmälde sig till en kurs som skulle starta tre månader senare. Han fick ingen bokningsbekräftelse eller liknande meddelande angående kursen förrän samma dag som kursen skulle börja. Företaget kan därför inte anses ha accepterat konsumentens anbud inom skälig tid. Bindande avtal har inte ingåtts; Bl.a. om att annonser till konsumenter endast utgör uppmaning att inkomma med anbud

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare av fordringsanspråk på grund av benefik nyttjanderätt ansågs ha visat att tioårig preskriptionsfrist och inte tvåårig ska tillämpas, dock ansågs köparen inte ha visat att nyttjanderätt till vissa fastigheter hade upplåtits som det skulle ha ålegat ägaren att göra förbehåll för vid överlåtelse av fastigheterna

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ej ha visat att förlikning inte omfattade del av borgensmans ansvar; Bl.a. om huruvida förlikning avsåg hela eller del av köpeskilling samt borgensåtagande och om borgenärs ansvar för oklarheter i uppgörelse med en av flera solidariskt ansvariga på grund av gäldskap eller borgensåtagande

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 601 (T 1050-16) (PDF)

Sammanfattning:

Ansvarsförsäkring och direktkrav med anledning av den försäkrades konkurs. Försäkringsbolaget har mot den skadelidande fått åberopa att den försäkrade inte iakttagit ett sådant i försäkringsavtalet föreskrivet fristvillkor som avses i 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen (Rättsfall: NJA 2009 s. 355)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Makar som fått bostadsrätt i gåva av sin son, då nyttjanderätten redan hade förverkats av föreningen, ansågs ej ha visat rätt till medlemskap i föreningen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 569 (Ö 1853-16) (PDF)

Sammanfattning: Regeln att preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på grund av borgen är tillämplig även när huvudgäldenären är ett aktiebolag som vid tiden för preskriptionen av huvudfordran var upplöst efter en underskottskonkurs. (Jfr NJA 2005 s. 44.)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Presumtionsansvar i lagerhållningsuppdrag ansågs visat pga. skadat gods; Bl.a. om betydelsen av att inte ha tecknat försäkring, försäkringsbolags regressrätt samt betydelsen för vållande till skada på inom- respektive utomobligatorisk grund

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 550 (Ö 781-16) (PDF)

Sammanfattning:

En samägares andel i en fastighet har tillkommit genom dels gåva, dels köp. Ett med gåvan förenat hembudsförbehåll har inte hindrat att andelsinnehavaren på grund av köpet hade rätt till en försäljning av hela fastigheten enligt 6 § samäganderättslagen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Bolagsman ansågs ha väckt talan för personlig- och inte för kommanditbolags räkning, varför preskriptionsavbrott ej ansågs visat; Bl.a. om preskriptionsavbrott genom stämning, bevisbördan för tillräckligt intresse i bolagsangelägenheter för att kunna vidta preskriptionsavbrytande åtgärder och bevisning om verkliga ägarförhållanden i bolag

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Yrkat arvode i den s.k. takrastvisten var oskäligt bl.a. då bevisbördans placering inte kunde sägas medföra att tvisten var av särskilt komplicerad juridisk beskaffenhet

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 482 (T 5582-15) (PDF)

Sammanfattning: Vid fördelningen av regressansvar ska beloppsbegränsad proprieborgen och tredjemanspant i regel behandlas lika

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Eftersom säljaren inte förmått avhjälpa ett köprättsligt fel på ett varaktigt sätt hade köparen rätt att häva köpet av en bil. Även fråga om beräkning av nyttoavdrag och köparens rätt till ränta

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Utförare av linjetrafik till och från Gotland ansågs ha visat att bindande avtal genom protokoll om särskild ersättning som en del av ett långtidsavtal hade ingåtts. Trafikverkets förhandlare var dock inte behöriga att ingå avtalet och då bolaget inte ansågs ha preciserat någon uppkommen skada, bortsett från oförmånliga avtalsvillkor i allmänhet, var skadestånd enligt principen om culpa in contrahendo inte aktuellt.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ha visat att gäldenär genom sitt agerande ingått avtal om betalningsansvar för visst utfört arbete; Bl.a. om bevisbörda och beviskrav för att visst arbete jämte ansvar för felavhjälpande har varit uppdelat

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Vårdbolag ansås ej ha visat att landsting kunde åläggas betalningsansvar för läkarvårdsersättning pga. ett samverkansavtal med privatpraktiserande läkare; om läkares ensidiga rätt att anvisa betalningsmottagare enligt samverkansavtal enligt LoL

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Advokatfirma ansågs ej ha visat sitt uppdragsavtal med fastighetsbolag avseende planer på ombildning av hyresrätter till bostadsrätter; om betydelsen av att advokatfirman själv tog kontakt och senare skickade ombildningskalkyl på eget initiativ, befogad anledning anta att uppdragsförhållande förelåg utifrån kontakternas omfattning och antal upparbetade timmar

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Påstådd ägare till båt ansågs ej ha visat tillräckliga skäl för att bryta presumtionen om att båten tillhörde den utmätningsgäldenär som vid tiden för utmätningen hade båten i sin besittning

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Utmätningsgäldenärs syster ansågs ej ha visat att hon var ägare till en bil som utmättes för broderns skulder och som vid tiden för utmätningen var i broderns besittning; Bl.a. om när omfattande indicier avseende vem som varit faktisk brukare kan motbevisa tecknad försäkring, ägarregistrering i vägtrafikregistret och lånehandlingar m.m.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Person som behöll misstags-Swish ansågs ha gjort sig skyldig till olovligt förfogande varmed påföljden bestämdes till dagsböter

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Vänner som genom muntligt avtal förvärvat fastigheter och upptagit solidariskt lån ansågs ej ha visat att de har dold samäganderätt till sina andelar i fastigheterna de ansågs inte heller ha lidit ersättningsgill skada trots klart brott mot överenskommelsen; Bl.a. om gränsen mellan familjerättsliga och affärsmässiga relationer där dold samäganderätt kan göras gällande

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Beställare av bergvärmepump ansågs ej ha visat att viss kalkyl garanterade viss energiförbrukning enligt kontraktsrättsliga principer; Bl.a. om att Köplagen inte är tillämplig då installationskostnaderna överstiger materialkostnaderna

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Mot en ansökan om förordnande av bodelningsförrättare har motparten invänt att det finns ett samboavtal som utesluter bodelning. Sökanden har bestritt att han har undertecknat det påstådda samboavtalet. Hovrätten, som inte ansett att någon mer ingående prövning av samboavtalets giltighet skulle göras inom ramen för förordnandeärendet, har förordnat bodelningsförrättare

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Förälder ansågs i fråga om underhållsstöd ha visat att hon inte var sambo med barnens fader; Bl.a. om bevisvärdering av intyg för att visa att föräldrar inte har ett samboförhållande och om omkastad bevisbörda för försäkringskassan.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Aktiebolag ansågs ej ha visat att överföringar utgjort kapitaltillskott och inte lån; Bl.a. om betydelsen av vilka lånevillkor som hade kunnat förväntas från oberoende långivare

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Markägare ansågs ej ha visat konkludent avtal med båtägare om campinghyra för uppställning; Bl.a. om konkludent avtalsbundenhet genom tydlig skyltning samt otillräcklig muntlig information om att flytta båten

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Konkursbo ansågs ej ha styrkt en senare tidpunkt för överlåtelse av kundfordringar för kreditkort som tillhandahållits; Bl.a. huruvida äganderätten till fordringar är beroende av rätten att rikta anspråk på betalning mot gäldenärer

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Dödsbodelägare ansågs ej ha visat rätt till återbäring av laglott då särskilda skäl förelåg; dödsbodelägaren hade tidigare åsamkat dödsboet processkostnader i fråga om ogiltighet av gåva och hade redan erhållit gåvor som kompensation för laglottskränkningen.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 362 (Ö 2985-16) (PDF)

Sammanfattning:

Återkallelse av testamente. Testamentstagaren har bevisbördan för sådana omständigheter som har betydelse för att en sönderriven testamentshandling inte ska anses utgöra en återkallelse. Det är dock tillräckligt att testamentstagaren kan göra detta övervägande sannolikt (Rättsfall: NJA 1959 s. 658, NJA 1960 s. 227, NJA 1974 s. 646, NJA 1977 s. 168 och NJA 2009 s. 249)

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 357 (Ö 1710-16) (PDF)

Sammanfattning: Skuldsanering. Att en borgenär inte har anmält sin fordran inom kungjord tidsfrist medför inte att den prekluderas. Gäldenären är fullt ut betalningsskyldig för sina skulder till dess skuldsaneringsbeslutet har fått laga kraft

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 343 (T 462-16) (PDF)

Sammanfattning: En fordran på kränkningsersättning kan inte överlåtas innan den har fastställts

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Bröstarvinge ansågs ha visat att gåvor skulle likställas med testamente, syftet att reducera laglottens storlek var så pass tydligt och gåvorna kunde inte anses innebära någon stor uppoffring för testatorn.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Konsortium som angetts på betalningsavin vid köp av flygbiljetter ansågs vara återbetalningsskyldigt för namnändringsavgift i samband med tidigare köp av flygbiljetter; Bl.a. om partsbehörighet för konsortium av ”varaktig natur” som avtalspart

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 289 (Ö 583-16) (PDF)

Sammanfattning:

[RH 2015:54 överklagades] Den som köper en andel i en fastighet blir inte utan vidare bunden av ett villkor, som föreskrivits i samband med gåva av andelen till säljaren, om att fastigheten inte får bjudas ut till försäljning på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Det gäller även om köparen skulle ha känt till villkoret vid förvärvet (Rättsfall: NJA 1949 s. 645, NJA 1981 s. 897, NJA 1990 s. 18, NJA 1993 s. 468, NJA 2000 s. 262, NJA 2007 s. 455 och NJA 2015 s. 1040)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Part ansågs inte ha visat att entreprenadavtal upprättats för skens skull med hänvisning till att en viss partskonstellation var nödvändig för att få banklån och byggfelsförsäkring beviljade; Om bl.a. betydelsen av låneupplägg, vilket bolag som sedan fakturerats och parternas agerande som kan tyda på vilket bolag som var reell avtalspart

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till RH 2010:43.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Mäklare ansågs ej skadeståndsskyldig

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2017 s. 226 (Ö 1096-16) (PDF)

Sammanfattning:

En talan om skadestånd på grund av brott har haft anknytning till ett avtal som innefattar en skiljeklausul. Varken talans anknytning till avtalet eller det förhållandet att syftet med talan får antas ha varit att åstadkomma ett fullgörande av avtalet har ansetts innebära att allmän domstol på grund av skiljeklausulen har varit förhindrad att pröva talan.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Beställare av vindkraftverk ansågs ej ha visat att fel har reklamerats tillräckligt tydligt avseende beskrivning och felavhjälpande, inte heller i rätt tid enligt parternas avtal ABA 99

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson