Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Dödsbo ansågs ha visat att bostadsrätt skulle tas upp i bouppteckningen pga. presumtion om dold samäganderätt; Bl.a. om bevislättnad i vissa fall avseende presumtion för dold samäganderätt och bedömning av agerande som kan bryta presumtion om dold samäganderätt

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 799 (T 3837-14) (PDF)

Sammanfattning: Ett tryckeri har enligt läran om condictio indebiti ansetts skyldigt att till sin kund betala tillbaka s.k. tryckerimoms. Fråga om avkastningsränta på beloppet

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Fd. sambo ansågs ej ha visat samäganderätt till bil som befann sig i utmätningsgäldenärs besittning, trots bidrag till förvärv; Bl.a. om köpehandling, avtal eller andra omständigheter som kan förklara att en bil som förvärvats gemensamt befinner sig i utmätningsgäldenärens besittning och därmed bryter presumtionen om att utmätningsgäldenär som har viss sak i sin besittning är ensam ägare

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Borgenär ansågs ej ha visat att överföring till mellanman var lån; Bl.a. om olika bedömningar vid placering av bevisbördan för påstående om bindande låneavtal, respektive för påstående om att viss överföring utgör gåva, samt om huvudregeln vid placering av bevisbördan för förfalskad namnteckning på skuldebrev

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

[Hovrätten fastställer tingsrättens dom] Fastighetsköpare ansågs inte ha fullgjort sin undersökningsplikt och kunde därför inte på någon grund få kompensation för ett antal konstaterade fel som i och för sig förelåg. Även om huruvida försumelsen av undersökningsplikten påverkade möjligheten till skadestånd enligt principen om culpa in contrahendo och vikten av att precisera uppkommen skada utifrån påstått vårdslöst agerande.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Bolag ansågs ej ha visat att bil som i och för sig hade bokförts som såld men stod i utmätningsgäldenärs tillika styrelseledamots garage tillhörde bolaget

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: De åtgärder som Advokaten utfört har varit påkallade för att tillvarata Konsumentens rätt. Nämnden anser även att det debiterade arvodet om 5 000 kronor med hänsyn till uppdragets omfattning, art och det arbete som lagts ned är skäligt. Avslag

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Advokat debiterade förhållandevis stort antal timmar i ärende utan att ärendet ens varit utsatt till huvudförhandling. Advokaten borde ha insett att kostnaderna, i vart fall inte slutligen, skulle komma att stå i rimlig proportion till tvisteföremålets värde. Det har varit påkallat för advokaten att klargöra detta för Konsumenterna, något som nämnden inte anser att Advokaten har gjort. Advokaten hade inte heller upplyst Konsumenterna på ett tillräckligt tydligt sätt att de skulle kunna komma att stå för kostnad för rättsutredning själva eftersom detta normalt inte täcks av rättsskyddsförsäkring. Nedsättning

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Talan om ogiltighet av testamente som inte var undertecknat ansågs befogad eftersom svarandena inte hade avstått skriftligt från sin rätt enligt testamentet, dock ansågs målet inte särskilt komplicerat och ersättning för rättegångskostnader beviljades därför endast för 15 timmars arbete.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Revisor som inte upptäckt avancerad manipulation ansågs inte oaktsam

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Kvittningsgill motfordran ansågs inte ha uppkommit då köp av datorkomponenter inte hade reklamerats med tillräcklig precisering av åberopade fel och därmed inte heller de åtgärder som kunde komma i fråga vid eventuellt avhjälpande

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Konkursbo ansågs ej ha visat att bolag till följd av speciella ägarförhållanden omfattats av konkurrensklausul i tidigare aktieägaravtal; Bl.a. om huruvida flera parter slutit sig samman på ett kvalificerat otillbörligt sätt för att kringå konkurrensklausul och om avtals subjektiva begränsningar

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare av ponny ansågs ej ha i egenskap av konsument ha visat att elakartad tumör funnits redan då ponnyn avlämnades; Bl.a. om köp gjorts privat eller genom bolag och om skäl för sänkning av beviskrav för att svårundersökta fel har förelegat redan vid avlämnandet när sexmånadersfristen för presumtionsregeln i konsumentköplagen har passerats

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 661 (Ö 4027-15) (PDF)

Sammanfattning: Pantsättning av fordran på visst jordbruksstöd. Sakrättsligt skydd för panten har uppkommit redan vid ansökningen om stödet och denuntiationen

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 625 (T 3593-14) (PDF)

Sammanfattning: En bolagsman som har betalat en bolagsskuld saknar enligt 2 kap. 12 § handelsbolagslagen rätt att på grund av betalningen göra en fordran gällande mot någon annan bolagsman annat än som en del i den slutreglering som ska ske genom skifte. Det gäller också när bolaget har upplösts efter underskottskonkurs

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 2008 s. 451.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 2008 s. 451.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Realisation av hyresavtal

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Advokat som inte gjort förbehåll att timkostnad kan komma att ändras har inte haft rätt att debitera en högre timkostnad än den ursprungliga. Nedsättning av faktura

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Advokat har inte haft rätt att debitera för fler timmar än vad som angetts i kostnadsräkningar till domstolarna. Advokat åläggs betala till konsument

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: En man som börjat nyttja gas vid inflyttning samt betalat gasfakturorna utan att invända mot leverantörens avtalsvillkor ansågs ha ingått avtal med gasleverantören; om likheter med partsbundenhet vid leverans av el som utformats så att kunden inte ska kunna undgå att göra rätt för sig

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 465 (T 5958-14) (PDF)

Sammanfattning: Internationellt köp. Bevisbörda och beviskrav beträffande den sålda varans avtalsenlighet vid riskövergången. Även fråga om ett förbehåll om rätt att väcka talan om skadestånd ska tas in i domslutet (Rättsfall: NJA 1977 s. 756 och NJA 2013 s. 524)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Konkursbo ansågs ej ha visat att överföring utgjorde betalning för en viss bland flera fordringar; Bl.a. om fastställande av faktiskt skuldförhållande då större kontantbelopp hanteras i bostad och tidpunkt för fordrans uppkomst

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 442 (T 515-15) (PDF)

Sammanfattning: Bestämmelsen om rätt till efterarv i 3 kap. 8 § äktenskapsbalken omfattar också fall då efterarvsrätt för den som är arvsberättigad har föreskrivits även i testamente. Det gäller i den mån testamentet inte utesluter en tillämpning av bestämmelsen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Tidsåtgången som redogjorts för var rimlig i förhållande till arbetsuppgifternas art, omfattning och svårighetsgrad. Avslag

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Skuldebrev ansågs ha visst bevisvärde för påstått fordringsförhållande; Om bl.a. betydelsen av utlåtande från SKL, bevisvärdet av banköverföringar samt parternas skriftväxling

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 204 (T 5195-14) (PDF)

Sammanfattning: Den som säljer en bostadsrätt blir inte fri från sin skyldighet att betala årsavgift till föreningen förrän bostadsrätten har övergått till köparen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Uttalanden om investering och likviditetshjälp till skidanläggning genom diskussion med anlitade entreprenörer tillika fordringsägare hos skidanläggningen, ansågs så pass generella att bindande avtal inte hade uppstått; om formalia kring investeringsavtal som medför högre precisering jämfört med ”många andra sammanhang” och skillnaden mellan att ”gå i god” för något och att uttala sig med bindande verkan som investerare

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 346 (T 6237-14) (PDF)

Sammanfattning: Fel i fastighet? En fasadkonstruktion visade sig vara bristfällig i fråga om fuktsäkerhet. Men när huset uppfördes var konstruktionen allmänt godtagen i branschen och förenlig med gängse tolkning av den gällande byggnormen. Fastigheten har därför inte avvikit från vad köparna med fog kunnat förutsätta vid köpet (Rättsfall: NJA 1997 s. 290, NJA 2010 s. 286, NJA 2015 s. 110 och NJA 2015 s. 1040)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

[Förlikt i Svea HovR] Hänvisades i tingsrätten bl.a. till RH 2012:80.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 332 (Ö 4436-15) (PDF)

Sammanfattning: Preskriptionsavbrott. Om borgenären har sänt två kravbrev till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post, är detta normalt tillräckligt som bevis om att preskription har avbrutits. (Rättsfall: NJA 1998 s. 750, NJA 2007 s. 157, NJA 2012 s. 172 och NJA 2012 s. 435)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Hästägare ansågs ha visat att hästpass inte får behållas som säkerhet för fordran (retentionsrätt); Bl.a. om motiven till lagstiftningen som medför det olämpliga i att utöva retentionsrätt i hästpass då hästägare måste kunna visa upp hästpass för att inte drabbas av rättsliga konsekvenser

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Make ansågs ej ha visat dold samäganderätt till hus som köpts och renoverats för gemensamt bruk; Bl.a. om små möjligheter att hävda successivt förvärvad dold äganderätt

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: En frånskild make ska kallas till bouppteckningsförrättning med anledning av den tidigare makens bortgång när bodelning med anledning av äktenskapsskillnaden inte har ägt rum.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 288 (T 4816-12) (PDF)

Sammanfattning:

Tillämpning av utländsk rätt (jfr. rättsfall: NJA 1987 s. 885)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Ursprunglig båtköpare ansågs ha visat bättre rätt till båt; Bl.a. om att fel i varan med rätt till omleverans inte utsläcker äganderätten till varan och att kännedom om faktiska förhållanden förhindrar godtrosförvärv oavsett besittningsförhållande

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 303 (T 5829-14) (PDF)

Sammanfattning:

 Att halten radon i en hyreslägenhet översteg ett av Socialstyrelsen angivet riktvärde har ansetts ägnat att medföra ett allvarligt och befogat obehag för de boende. Förhållandet har bedömts som ett men i nyttjanderätten. - Normalt har hyresgästen inte rätt till hyresnedsättning innan han eller hon påtalar bristen. - Även fråga om nedsättningens storlek.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Tillstånd från bostadsrättsförening till balkongbygge förutsatte ett avtal om ”ansvarsdelar vid och efter ombygget”, ett villkor som inte hade uppfyllts av den förre bostadsrättsägaren som hade påbörjat balkongbygget, eller de bostadsrättsköparna som avsåg att slutföra balkongbygget; Bl.a om formkrav för bindande tillstånd till balkongbygge i form av optionsrätt till tilläggsupplåtelse enligt bostadsrättslagen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Anspråk på betalning från borgenär på grund av fordringsförvärv ansågs ej visat genom faktureringsöverenskommelse gentemot ursprunglig borgenär; Bl.a. om skillnaden mellan tingsrättens mellandom som utgår från analog tillämpning av reglerna för överlåtelse av enkla fordringar samt motiv till skuldebrevslagen, vilken ändrades i hovrätten

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 264 (Ö 1429-15) (PDF)

Sammanfattning:

Skiljeförfarande. Såväl en skiljenämnds som en domstols prövning enligt 2 § lagen om skiljeförfarande kan omfatta samtliga frågor som avser skiljenämndens behörighet. Också fråga om tillämpning av 13 kap. 2 § rättegångsbalken.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ej ha visat att inbetalning till mellanmansgäldenär som försatts i en bedrägeriliknande situation skulle gå åter då mottagaren alltigenom får anses ha varit i god tro; Bl.a. om mottagande- och förbrukande av belopp i god tro, även om betydelsen av vem som har haft störst möjlighet att överblicka omständigheterna kring betalningen

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Bolag ansågs ej ha visat att förvärvare av inkråm var rätt kontraktspart avseende återkrav av mervärdesskatt för tidigare betalda tryckeritjänster; Bl.a. om befogad uppfattning om innebörden av agerande vid förhandlingar

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Advokatbyrå ansågs, mot uppdragsgivarens åberopande av preskription och reklamation, ha visat kvarstående skulder i form av preskriptionsavbrott genom årlig fakturering och sammanställning av upplupen skuld

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Borgenär ansågs ej ha visat att tidigare borgensåtagande kvarstod efter nya förhandlingar om ekonomisk säkerhet - fråga om nytt borgensåtagande diskuterades, dock inte det tidigare

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Kreditgivare ansågs ha visat att dyr båt inte hade godtrosförvärvats; Bl.a. om rimlig grad av aktsamhet vid undersökning av att överlåtare är verklig ägare och därmed får sälja viss egendom, samt att krav på särskilda försiktighetsåtgärder ställs vid köp av dyra varor som normalt förvärvas på kredit med återtaganderättsförbehåll

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2016 s. 237 (T 3573-14) (PDF)

Sammanfattning: Köplagen. Sedan bostadsrätten till en kontorslokal överlåtits mellan två näringsidkare, har köparen krävt prisavdrag med påståendet att lokalens area var mindre än vad parterna hade avtalat. Arean hade angetts i en annons och i en objektsbeskrivning. Areauppgiften har ansetts utgöra en avtalad egenskap, oavsett att uppgiften enligt beskrivningen har kommit från bostadsrättsföreningen. Eftersom uppgiften har varit preciserad, har köparen ansetts kunna åberopa att arean var för liten, trots en begränsad undersökning före köpet och trots en allmänt hållen friskrivning från säljarens sida. Det har emellertid ansetts att köparen borde ha märkt felet och reklamerat tidigare (Rättsfall: NJA 1937 s. 382, NJA 1955 s. 75, NJA 1964 s. 239, NJA 1982 s. 301, NJA 1983 s. 858, NJA 1993 s. 436 och NJA 1996 s. 598)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Konsument ansågs ej ha visat att Mercedes (personbil) köpts på kredit; Bl.a. om bevisbördans placering för påstående om konsumentköp på kredit när hyresavtal finns, betydelsen av vem som bekostat underhåll, att provision betalades då avtalet slöts, samt om s.k. dolt kreditköp

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Arvvinge ansågs ej ha visat att testamente till förmån för Canserfonden hade återkallats trots anteckningar jämte muntliga uttalanden från testatorn; Bl.a. om beviskravet för återkallelse av testamente i förhållande till formkraven för upprättande.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Vid påstående om innehållsförfalskning av gåvobrev har gåvogivaren ansetts ha bevisbördan för att handlingens text har ändrats efter undertecknandet och sålunda inte gett uttryck för någon gåvoavsikt. Beviskravet har utformats så att gåvogivaren ska göra detta övervägande sannolikt. Även fråga om ocker (Rättsfall: NJA 1992 s. 263; NJA 1976 s. 667; RH 2013:16; RH 2009:49; RH 2003:43; och SvJT 1924 s. 65)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Bilköpare som tecknat försäkring ansågs ha visat att han var ägare enligt försäkringsvillkoren, trots att förvärvet inte var sakrättsligt skyddat

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson