Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelordStäng alla

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Konsumenten har vänt sig till Konsumenttvistnämnden mer än ett år efter det att denne skriftligen framställt klagomål över faktureringen till Advokaten. Kravet har avvisats då det inte ansågs föreligga synnerliga skäl, trots de uppgifter som kommit fram om den trafikolycka Konsumenten varit med om.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2020 s. 675 (Ö 4444-19) (PDF)

Sammanfattning:

I ett ärende om förordnande av bodelningsförrättare efter att ett samboförhållande har upphört ska det inte göras någon prövning av om egendomsförhållandena är sådana att en bodelning behövs

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Dödsbodelägare ansågs ej ha visat tillräckliga skäl för att testamentsexekutor inte också skulle förordnas till boutredningsman; Bl.a. om skäl som kan medföra att testamentsexekutor inte bör utses till boutredningsman.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Senare avgjort av Högsta domstolen 3 december 2021

Legatarie ansågs ej ha visat att formuleringen av visst legat i testamente skulle tolkas så att fler fastigheter pga. villkor om viss sorts förfogandeinskränkning också skulle omfattas.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2020 s. 624 (T 1413-19) (PDF)

Sammanfattning:

cNär grunderna för avtalslagens bestämmelser om ogiltighet och jämkning tillämpas på familjerättsliga avtal finns det anledning att ta hänsyn till de särdrag som utmärker olika slags avtal på detta område (Rättsfall: NJA 1961 s. 124, NJA 1982 s. 230, NJA 1994 s. 265 och NJA 2017 s. 113)

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Dödsbo ansågs ej ha visat att gåva hade använts i strid mot uppställda villkor om överlåtelse, gåvan var därför inte ogiltig, dock anses den likställd med gåva enligt 7:4 ÄB och därmed skulle viss del av dess värde återbördas till dödsboet såsom förstärkt laglottsskydd.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Fråga om en arrangörs skyldighet att återbetala biljettkostnaden när en konsert ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om betydelsen av ett erbjudande om ersättningsarrangemang och innebörden av principen om force majeure.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Fråga om rätt till återbetalning av anmälningsavgiften alternativt leverans av tjänsten ett år senare när ett cykellopp ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger arrangören rätt att behålla halva anmälningsavgiften vid extraordinära omständigheter (force majeure), är att ansesom oskäligt.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Legala arvingar ansågs ej ha visat att testamente till förmån för utomstående hade återkallats eller att det annars var ogiltigt; Bl.a. om bevisvärdering av kortfattad handling i förhållande till kraven på att otvetydigt återkalla ett testamente, om bevisbördan för att en handling i syfte att återkalla testamente är förfalskad, samt om övriga möjligheter i stort att försöka få ett testamente ogiltigförklarat pga. otillbörligt utnyttjande av sinnestillstånd eller omständigheterna i övrigt.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Köpare av fakturor ansågs ha visat rätt att avräkna belopp på faktura viss, även att viss faktura inte hade förvärvats och att säljaren därmed saknade kvittningsrätt å denna faktura; Bl.a. om bevisning i form av fakturaköparens transaktionshistorik

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. NJA 1994 s. 34

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Juristbyrå ansågs ej ha visat att avtal med klient hade ingåtts trots inspelning med diskussion om pris, antal timmar m.m., detaljnivån i det inspelade samtalet kunde ha utgjort förstadiet till- och även senare diskussioner i ett uppdragsförhållande, dock återspeglade det inte själva avtalsögonblicket

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2020 s. 485 (T 6032-16) (PDF)

Sammanfattning: Fråga om tillämplig lag beträffande rätten till kvittning vid internationellt köp.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Klagande ansågs ej ha visat att testamente var ogiltigt, eller att det hade tillkommit genom otillbörlig påverkan; Bl.a. om beviskravet för att testamente är ogiltigt, jävsgrunder för testamentsvittnen och värdering av vittnesmål om otillbörlig påverkan, svikligt förledande m.m.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Broder som tillsammans med syster fått fastigheter i gåva av sin fader ansågs ha visat att ett villkor i faderns gåvobrev om att bådas samtycke krävdes vid försäljning av fastigheterna, hade upphört genom senare avtal mellan syskonen, trots att denna hembudsklausul i faderns gåvobrev inte hade diskuterats i samband med syskonens avtal; Bl.a. om tolkning av den gemensamma partsavsikten sett utifrån att alla delar i ett avtal får anses ha tillkommit för att fylla en förnuftig och rimlig funktion, samt utifrån avtalets övergripande syfte.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Att klandra testamente ansågs ha varit befogat, trots att svaranden sagt sig villig att avstå från sin rätt till arv, vilket dock inte är samma sak som att medge att ett testamente är ogiltigt. Då omständigheterna var ganska oklara, ansåg tingsrätten att käranden borde ha hört av sig till svaranden innan hon klandrade testamentet, vardera part fick därför stå för sina respektive rättegångskostnader.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Dödsbodelägare ansågs ej ha visat att skiftesman hade bedömt del i fastighetsrenovering felaktigt, inte heller att gåvor i form av penningöverföringar hade utgjort förskott på arv.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2020 s. 470 (T 1305-19) (PDF)

Sammanfattning:

Om det i ett köpeavtal avseende fast egendom finns ett villkor om att köpebrev ska upprättas när köpeskillingen är betald, krävs en hävningsförklaring om säljaren inte vill stå fast vid köpet vid köparens betalningsdröjsmål. Säljarens hävningsförklaring skickas på köparens risk om den avsänds på ett ändamålsenligt sätt.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Advokatbyrå ansågs ha visat att uppdrag i bodelningstvist hade utförts så pass korrekt för klients räkning att det inte fanns skäl för nedsättning av arvodet, dock hade advokaten inte upplyst om kostnaden för att inhämta ett sakkunnigutlåtande, varför klienten inte behövde betala för utlåtandet.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Advokatfirma ansågs ha visat att klient skulle betala viss del av faktura efter omfattande processer om kommuns olagliga omhändertagande av barn, även att klienten hade rätt till skadestånd pga. onödigt omfattande eller felaktig processföring; Bl.a. om praxis kring advokaters skadeståndsansvar pga. vårdslös rådgivning.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Cancerfonden ansågs ha visat att ordalydelsen ”Riksföreningen mot Cancer” i testamente skulle tolkas som Cancerfonden och inte till förmån för Sveriges Cancersjukas Riksförbund; Bl.a. om principerna för tolkning av testamente och betydelsen av vad som har antecknats vid bouppteckning m.m.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Dödsbodelägare ansågs ha visat att försäljning av fastighet på offentlig auktion till tiodubbla värdet jämfört med boutredningsmannens värdering, utgjorde en så kraftig förändring av förutsättningarna för lottläggning och skifte, att bodelningen skulle rivas upp och göras om; Även om att avvika från huvudregeln att tappande part står för rättegångskostnaderna.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Bilfirma ansågs ha visat att förmedlare varken hade köpt en viss bil, eller haft rätt att sälja den vidare. Förmedlaren hade frånhänt säljaren bilen genom brott, den slutlige köparen borde dock ha undersökt ursprunget ytterligare och ansågs därför inte ha gjort ett godtrosförvärv; Bl.a. om tolkningen av överlåtelseavtal som anses utgöra förmedlingsavtal och inte köpeavtal, samt om återtagandeförbehåll är allvarligt menat.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2020 s. 384 (Ö 5633-19) (PDF)

Sammanfattning:

En kvinna köpte i eget namn men för en mans räkning en bostadsrätt och registrerades i bostadsrättsföreningens lägenhetsregister som ensam ägare. Bostadsrätten har ansetts kunna beläggas med kvarstad för fordran mot mannen.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

[Hovrätten fastställde tingsrättens dom] Bolag som påstått rätt till nya uppdrag genom avtal, ansågs ej ha visat att sådant avtal hade träffats, varken muntligt eller genom konkludent handlande (partsbruk); Bl.a. om bevisvärdering för att avgöra om muntligt eller konkludent avtal föreligger, om ramavtal såsom berättigande tredjemansavtal och tolkning av partsavsikten i samband med förlikningsavtal.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Stockholmshem ansågs ej ha visat att det skulle strida mot autogiroavtal för hyresgäst att destinera en betalning till en särskild redan förfallen hyresskuld, framför en skuld som ännu inte hade förfallit. Hyresvärden måste dessutom ha uppfattat att att konsekvenserna av en annan avräkning skulle bli betydande för hyresgästen - hyresrätten kunde därför inte förverkas.

Ingår i följande rättsområden:

Ladda ner NJA 2020 s. 334 (Ö 2391-19) (PDF)

Sammanfattning:

En borgenär som av misstag har instruerat sin gäldenär att betala till tredje man kan rikta krav mot den tredje mannen, när gäldenären genom betalningen med befriande verkan har betalat sin skuld till borgenären.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Aktieköpare ansågs ej ha visat att ytterligare överföring av pengar till bolaget hade utgjort ett lån eller villkorat aktieägartillskott; Bl.a. om bevisvärdering för att avgöra om olika betalningar för aktieöverlåtelse respektive aktieägartillskott, i själva verket är olika delar av en och samma affär.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 2006 s. 367.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:


Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Bostadsrättsägare ansågs ha visat rätt till ersättning pga. hinder och men i nyttjanderätten till bostadsrätten med 100% pga. vattenskada; Bl.a. om bevisning rörande ansvar för vårdslöst genomförd rördragning vid stambyte och utdragen tid för återställande av lägenheten till ursprungligt skick.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Bank ansågs ha visat att säkerhetsöverlåtna krediter hade återtagits genom sk. frisläppandebrev, samt att kapitalisering av tidigare förfallna avgifter och räntor på utnyttjad kredit var korrekt.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Leverantör ansågs ha visat att visst pris hade avtalats för s.k. mankar till släp för timmertransport, att betalning av fakturor inte hade utgjort konkludent handlande som hade förändrat parternas avtal och att sprickbildning inte utgjorde något köprättsligt fel; Bl.a. om betydelsen av att betala och inte bestrida fakturor, samt betydelsen av funktionalitet och ändamålsenlighet vid bedömning av köprättsliga fel.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

NCC ansågs ej ha styrkt att tilläggsavtal om leverans av nyckelfärdiga hus till beställaren skulle betraktas som en del av samma (ursprungliga) skuldförhållande, därmed ingick inte heller tilläggsavtalet i borgensmannens ansvar; Bl.a. om hur mycket ett avtalsförhållande kan förändras innan det anses vara en ny förbindelse (novation) som kanske inte längre täcks av tidigare borgensåtagande, samt skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ förändring av skuldförhållande.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas till bl.a. NJA 1994 s. 34

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Legatarie ansågs ha visat att 93åring hade påverkats till att underteckna ett nytt testamente, genom missbruk av oförstånd och viljesvaghet; Bl.a. om bevisbördan för ogiltighet av testamente på materiell grund, bevisvärdering i fråga om inverkan av psykisk störning och OMSTÄNDIGHETERNA NÄR DET NYA TESTAMENTET PRESENTERADES FÖR TESTATORN.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Advokatbyrå ansågs ha visat att reklamation om fel i tjänst hade framställts för sent, samt att klientens betalningsdröjsmål hade medfört rätt att lämna ett uppdrag månaden före huvudförhandling.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Hänvisas bl.a. till NJA 2006 s. 367.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Advokat som har förordnats till bodelningsförrättare av domstol har inte vid antagandet av uppdraget eller vid den inledande kontakten med konsumenterna informerat om tillämpat timarvode. Debiterat timarvode har beräknats utifrån tillämplig timkostnadsnorm. Nedsättning av faktura.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Åklagaren ansågs ha visat att personal inom äldrevården hade tagit emot muta i form av pengar och fastighet till ett värde om ca 460 000 kr; Bl.a. om ”tjänstesamband”, och de alldeles särskilda skäl i form av vänskapsrelation som måste föreligga för att undantag från den straffrättsliga huvudregeln om förbud för testamente till förmån för vårdpersonal ska vara aktuellt.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Privatperson ansågs ha visat att han inte hade överlåtit sin fordran på en bilfirma för en stulen bil; Bl.a. om bevisvärdering när endast muntlig bevisning finns (se tingsrättens dom).

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning: Arrendator ansågs ej ha visat sin ovillkorliga rätt till parkering på viss mark hos stugförening genom nyttjanderätt av servitutkaraktär på grund av hävd; Bl.a. om hur länge mark måste ha nyttjats för att hävd ska kunna åberopas.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Bank ansågs ha visat att bank-ID som hade använts inte var kapat och att låntagare därmed var återbetalningsskyldig; Bl.a. om bevisbördan för att digital signatur/bank-ID har använts obehörigen och betydelsen av tidigare avbetalningar.

Ingår i följande rättsområden:

Godkänn webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner avgörandet.

Sammanfattning:

Fd sambo ansågs ha visat att han fortfarande ägde parets hund, eftersom han betalat för den; Bl.a. om att registrering av annan ägare i hundregister inte har någon betydelse för äganderätten till hundar och om bevisbördan för bättre rätt till lös egendom.

Lagens Möjligheter är inte någon officiell webbplats från myndighet. Databasen innehåller domstolsavgöranden, som alltid bör kontrolleras mot förstahandskällor före användning.

Då databasen är fritt tillgänglig och materialet förutsätter ingående förkunskaper, kan vi på redaktionen inte ta något ansvar för användning av webbplatsen eller tillämpning av materialet i databasen.

© 2018-2023 Lagens Möjligheter, De juris est AB

Dennis Ivarsson