Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Utvalda rättsfall inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt.

Ingårr i följande rättsområden:

Acceptera webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner rättsfallet.

Sammanfattning:

Bakgrund till avgörandet

X och Y har tidigare varit sammanboende och ägt en fastighet gemensamt. Efter en separation förordnades av Attunda tingsrätt att en god man skulle hantera försäljningen av fastigheten. Initialt försökte mäklare sälja fastigheten genom extern budgivning, vilket misslyckades då Y förvägrade visningar av fastigheten, varvid inga externa bud inkom. Vid intern budgivning förvärvade X fastigheten. Y har yrkat på förvärvets återgång.

Domstolens ställningstaganden och juridiska resonemang

Domstolen har granskat om den gode mannen överskred sina befogenheter i samband med försäljningen. Enligt samäganderättslagen får fastigheten säljas på offentlig auktion om inte annat avtalats. Det framkom under rättegången att det fanns en överenskommelse mellan Y och X, medierad av den gode mannen, att sälja fastigheten genom en mäklare istället för på offentlig auktion. Domstolen fann att Y accepterat försäljningsmetoden genom mäklare, vilket stöddes av skriftlig bevisning och vittnesmål från den gode mannen. Y hade aktivt deltagit i urvalsprocessen av mäklare och uttryckt missnöje endast mot att en god man utsetts, inte mot försäljningsmetoden. Trots vissa tvister om hur budgivningen hanterades, ansåg domstolen att den gode mannen inte överskred sina befogenheter. Det var styrkt att Y, genom sitt godkännande av försäljningsprocessen och genom att inte invända mot publicerade kungörelser, hade accepterat både det externa och det interna budgivningsförfarandet. Y hade bevisbördan för att den gode mannen hade agerat utom ramen för sin befogenhet, vilket Y inte lyckades bevisa. Domstolen betonade att avtalslagens ogiltighetsregler inte kan tillämpas på grund av tredje mans handlingar om inga direkta skador eller avtalsbrott kan bevisas mellan de ursprungliga parterna. (Sammanfattat av ChatGPT).

Dennis Ivarsson

Lagens möjligheter - Rättsfall 2024-04-19 - Attunda tingsrätt - <p><strong>Bakgrund till avgörandet</strong></p><p>X och Y har tidigare varit sammanboende och ägt en fastighet gemensamt. Efter en separation förordnades av Attunda tingsrätt att en god man skulle hantera försäljningen av fastigheten. Initialt försökte mäklare sälja fastigheten genom extern budgivning, vilket misslyckades då Y förvägrade visningar av fastigheten, varvid inga externa bud inkom. Vid intern budgivning förvärvade X fastigheten. Y har yrkat på förvärvets återgång.</p><p><strong>Domstolens ställningstaganden och juridiska resonemang</strong></p><p>Domstolen har granskat om den gode mannen överskred sina befogenheter i samband med försäljningen. Enligt samäganderättslagen får fastigheten säljas på offentlig auktion om inte annat avtalats. Det framkom under rättegången att det fanns en överenskommelse mellan Y och X, medierad av den gode mannen, att sälja fastigheten genom en mäklare istället för på offentlig auktion. Domstolen fann att Y accepterat försäljningsmetoden genom mäklare, vilket stöddes av skriftlig bevisning och vittnesmål från den gode mannen. Y hade aktivt deltagit i urvalsprocessen av mäklare och uttryckt missnöje endast mot att en god man utsetts, inte mot försäljningsmetoden. Trots vissa tvister om hur budgivningen hanterades, ansåg domstolen att den gode mannen inte överskred sina befogenheter. Det var styrkt att Y, genom sitt godkännande av försäljningsprocessen och genom att inte invända mot publicerade kungörelser, hade accepterat både det externa och det interna budgivningsförfarandet. Y hade bevisbördan för att den gode mannen hade agerat utom ramen för sin befogenhet, vilket Y inte lyckades bevisa. Domstolen betonade att avtalslagens ogiltighetsregler inte kan tillämpas på grund av tredje mans handlingar om inga direkta skador eller avtalsbrott kan bevisas mellan de ursprungliga parterna. (Sammanfattat av ChatGPT).</p>