Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Utvalda rättsfall inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt.

Ingårr i följande rättsområden:

Acceptera webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner rättsfallet.

Sammanfattning:

Bakgrund

Safar anlitade Saee för att renovera sin fastighet. Ett avtal slöts mellan parterna, och arbetet omfattade bland annat el- och VVS-arbeten. Tvisten uppstod då Safar ansåg att arbetet utförts felaktigt och med förseningar, vilket ledde till att han hävde avtalet och krävde återbetalning samt skadestånd för ytterligare kostnader som uppstått på grund av de påstådda felen. Saee överklagade tingsrättens dom där han ålagts att återbetala mottagna pengar och ersätta Safar för rättegångskostnader.

Domstolens ställningstaganden

Tillämpning av Konsumenttjänstlagen - Hovrätten, liksom tingsrätten, bekräftade att Konsumenttjänstlagen var tillämplig på avtalet mellan Safar och Saee. Hovrätten ansåg att Saee agerade i näringsverksamhet och att tjänsterna han utförde var av sådan karaktär att konsumenttjänstlagen var relevant. Detta eftersom avtalet berörde arbete på fast egendom och Saee erbjöd sina tjänster till allmänheten som en del av sin yrkesmässiga verksamhet. Felaktiga tjänster och dröjsmål - Hovrätten fastställde att de tjänster Saee utförde var felaktiga och att det förekom dröjsmål i utförandet. Domstolen refererade till att Safar hade reklamerat felen inom skälig tid och hade rätt att häva avtalet enligt konsumenttjänstlagen. Det konstaterades att Safar hade följt avtalets villkor och betalat för tjänsterna men att de inte utförts enligt avtalad standard eller tidplan. Ny bevisning i hovrätten - Saee försökte introducera ny bevisning i hovrätten som inte presenterades i tingsrätten. Hovrätten avvisade denna bevisning med hänvisning till att Saee inte hade visat att han hade giltiga skäl för att inte presentera bevisningen tidigare, i enlighet med bestämmelserna i rättegångsbalken. Skadestånd och ersättning -

Hovrätten behandlade också frågan om skadestånd för de kostnader Safar hade för material som köpts in men inte kunnat användas på grund av det felaktiga utförandet. Hovrätten fastställde att Saee skulle ersätta Safar för dessa kostnader, då de direkt kunde kopplas till de felaktiga arbetena. (Sammanfattat av ChatGPT)

Dennis Ivarsson

Lagens möjligheter - Rättsfall 2024-02-28 - Svea hovrätt - <p><strong>Bakgrund</strong></p><p>Safar anlitade Saee för att renovera sin fastighet. Ett avtal slöts mellan parterna, och arbetet omfattade bland annat el- och VVS-arbeten. Tvisten uppstod då Safar ansåg att arbetet utförts felaktigt och med förseningar, vilket ledde till att han hävde avtalet och krävde återbetalning samt skadestånd för ytterligare kostnader som uppstått på grund av de påstådda felen. Saee överklagade tingsrättens dom där han ålagts att återbetala mottagna pengar och ersätta Safar för rättegångskostnader.</p><p><strong>Domstolens ställningstaganden </strong></p><p><strong>Tillämpning av Konsumenttjänstlagen</strong> - Hovrätten, liksom tingsrätten, bekräftade att Konsumenttjänstlagen var tillämplig på avtalet mellan Safar och Saee. Hovrätten ansåg att Saee agerade i näringsverksamhet och att tjänsterna han utförde var av sådan karaktär att konsumenttjänstlagen var relevant. Detta eftersom avtalet berörde arbete på fast egendom och Saee erbjöd sina tjänster till allmänheten som en del av sin yrkesmässiga verksamhet. <strong>Felaktiga tjänster och dröjsmål </strong>- Hovrätten fastställde att de tjänster Saee utförde var felaktiga och att det förekom dröjsmål i utförandet. Domstolen refererade till att Safar hade reklamerat felen inom skälig tid och hade rätt att häva avtalet enligt konsumenttjänstlagen. Det konstaterades att Safar hade följt avtalets villkor och betalat för tjänsterna men att de inte utförts enligt avtalad standard eller tidplan. <strong>Ny bevisning i hovrätten - </strong>Saee försökte introducera ny bevisning i hovrätten som inte presenterades i tingsrätten. Hovrätten avvisade denna bevisning med hänvisning till att Saee inte hade visat att han hade giltiga skäl för att inte presentera bevisningen tidigare, i enlighet med bestämmelserna i rättegångsbalken. <strong>Skadestånd och ersättning - </strong></p><p>Hovrätten behandlade också frågan om skadestånd för de kostnader Safar hade för material som köpts in men inte kunnat användas på grund av det felaktiga utförandet. Hovrätten fastställde att Saee skulle ersätta Safar för dessa kostnader, då de direkt kunde kopplas till de felaktiga arbetena. (Sammanfattat av ChatGPT)</p>