Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Utvalda rättsfall inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt.

Ingårr i följande rättsområden:

Acceptera webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner rättsfallet.

Sammanfattning:

Bakgrund

Torekull Interior Architecture & Design AB, genom Torekull, tecknade ett avtal med det Hongkong-baserade bolaget YCapital Management Inc., representerat av Youngs assistent, Gillerman, för inredningstjänster i en bostadsrätt på Engelbrektsgatan i Stockholm. Avtalet omfattade ritningar och renoveringshandlingar. Tvist uppstod när YCapital hävde avtalet och två utfärdade fakturor förblev obetalda. Torekull hävdade att Youngs, som privatpersoner, skulle hållas ansvariga för betalningen genom principer om ansvarsgenombrott, på grund av att de reellt hade nytta av tjänsterna och hade varit de faktiska avtalsparterna, trots att avtalet formellt sett ingicks med YCapital.

Domstolarnas ställningstaganden

Ansvarsgenombrottets tillämplighet - Domstolarna (både tingsrätten och hovrätten) undersökte om principer om ansvarsgenombrott kunde tillämpas. De konstaterade att för att ansvarsgenombrott ska kunna tillämpas krävs att ägare använt bolagsformen på ett stötande sätt för att minimera sin ersättningsskyldighet eller att bolaget varit underkapitaliserat. I detta fall fann domstolarna att inget stöd fanns för att Young och Amanda på ett illojalt sätt använt YCapital för att undvika betalningsansvar. Rätt avtalspart - Domstolarna bedömde att Torekull medvetet ingått avtalet med YCapital, och inte med Youngs personligen. Torekull hade haft direktkontakt med YCapitals representant, och avtalet hade formellt ingåtts med YCapital. Det ansågs inte föreligga något otillbörligt agerande från Youngs sida i detta avseende, vilket underbyggdes av att Torekull inte hade tagit nödvändiga åtgärder för att försäkra sig om YCapitals ägarskap i bostadsrätten innan avtalet ingicks. Torekulls status som frivillig borgenär - Domstolarna bedömde att Torekull var en frivillig borgenär eftersom de frivilligt ingått avtalet med YCapital och haft möjligheten att utvärdera riskerna. Torekull hade inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att kontrollera YCapitals bakgrund eller ägandeförhållanden trots att detta varit relevant för avtalets utförande. Bevisbördan och otillräcklig utredning - Domstolarna noterade att Torekull hade bevisbördan för sina påståenden om att det inte gick att få fram uppgifter om YCapital. Det ansågs inte bevisat att YCapital inte existerade eller att det var omöjligt att få fram information om bolaget. Domstolarna fann att Torekull inte hade utfört tillräcklig utredning i denna del. (Sammanfattad av ChatGPT)

Dennis Ivarsson

Lagens möjligheter - Rättsfall 2024-02-27 - Svea hovrätt - <p><strong>Bakgrund</strong></p><p>Torekull Interior Architecture & Design AB, genom Torekull, tecknade ett avtal med det Hongkong-baserade bolaget YCapital Management Inc., representerat av Youngs assistent, Gillerman, för inredningstjänster i en bostadsrätt på Engelbrektsgatan i Stockholm. Avtalet omfattade ritningar och renoveringshandlingar. Tvist uppstod när YCapital hävde avtalet och två utfärdade fakturor förblev obetalda. Torekull hävdade att Youngs, som privatpersoner, skulle hållas ansvariga för betalningen genom principer om ansvarsgenombrott, på grund av att de reellt hade nytta av tjänsterna och hade varit de faktiska avtalsparterna, trots att avtalet formellt sett ingicks med YCapital.</p><p><strong>Domstolarnas ställningstaganden</strong></p><p><strong>Ansvarsgenombrottets tillämplighet</strong> - Domstolarna (både tingsrätten och hovrätten) undersökte om principer om ansvarsgenombrott kunde tillämpas. De konstaterade att för att ansvarsgenombrott ska kunna tillämpas krävs att ägare använt bolagsformen på ett stötande sätt för att minimera sin ersättningsskyldighet eller att bolaget varit underkapitaliserat. I detta fall fann domstolarna att inget stöd fanns för att Young och Amanda på ett illojalt sätt använt YCapital för att undvika betalningsansvar. <strong>Rätt avtalspart </strong>- Domstolarna bedömde att Torekull medvetet ingått avtalet med YCapital, och inte med Youngs personligen. Torekull hade haft direktkontakt med YCapitals representant, och avtalet hade formellt ingåtts med YCapital. Det ansågs inte föreligga något otillbörligt agerande från Youngs sida i detta avseende, vilket underbyggdes av att Torekull inte hade tagit nödvändiga åtgärder för att försäkra sig om YCapitals ägarskap i bostadsrätten innan avtalet ingicks. <strong>Torekulls status som frivillig borgenär - </strong>Domstolarna bedömde att Torekull var en frivillig borgenär eftersom de frivilligt ingått avtalet med YCapital och haft möjligheten att utvärdera riskerna. Torekull hade inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att kontrollera YCapitals bakgrund eller ägandeförhållanden trots att detta varit relevant för avtalets utförande. <strong>Bevisbördan och otillräcklig utredning - </strong>Domstolarna noterade att Torekull hade bevisbördan för sina påståenden om att det inte gick att få fram uppgifter om YCapital. Det ansågs inte bevisat att YCapital inte existerade eller att det var omöjligt att få fram information om bolaget. Domstolarna fann att Torekull inte hade utfört tillräcklig utredning i denna del. (Sammanfattad av ChatGPT)</p>