Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Utvalda rättsfall inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt.

Ingårr i följande rättsområden:

Acceptera webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner rättsfallet.

Sammanfattning:

Bakgrund

Mahmmod och AEM Express AB (AEM) ingick ett entreprenadavtal den 9 maj 2020 för att bygga ett småhus på Mahmmods fastighet i Södertälje. Avtalet stipulerade att Mahmmod skulle erlägga en bankgaranti som säkerhet för den totala kontraktssumman på 1,6 miljoner kronor innan arbetet påbörjades. Trots att bankgarantin inte ställdes ut, påbörjades arbetet under sommaren 2020. Mahmmod delbetalade 250 000 kronor enligt avtalad betalningsplan. Den 12 oktober 2020 hävde AEM avtalet på grund av utebliven bankgaranti. Yrkanden i tingsrätten och hovrätten - I tingsrätten yrkade Mahmmod att AEM skulle återbetala 231 350 kronor, vilket motsvarar det överskjutande beloppet efter en bedömd skälig ersättning för utfört arbete och kostnader för att åtgärda fel på den uppförda grundplattan. AEM yrkade i en genkäromål att Mahmmod skulle betala 228 733 kronor för utfört arbete och andra relaterade kostnader. Tingsrätten ogillade Mahmmods talan och biföll AEM:s genkäromål, men hovrätten ändrade detta beslut och biföll Mahmmods talan medan AEM:s genkäromål ogillades.

Domstolens Ställningstaganden och Juridiska Resonemang

Hävningsrätten - Hovrätten fastställde att AEM inte hade rätt att häva avtalet baserat på Mahmmods underlåtenhet att ställa ut bankgarantin. Hovrätten hänvisade till konsumenttjänstlagen, där det anges att dröjsmål i betalning måste vara av väsentlig betydelse för att en näringsidkare ska få häva ett avtal. Eftersom Mahmmod hade följt den avtalade betalningsplanen, ansågs inga starka skäl föreligga för att anta att framtida betalningar inte skulle ske i tid. Bedömning av utfört arbete och skäligt pris - Enligt konsumenttjänstlagen ska ersättning för utfört arbete motsvara det skäliga priset med hänsyn till arbetets art, omfattning och utförande. Hovrätten bedömde att AEM hade rätt till ersättning för den uppförda grundplattan, men endast till det belopp som överensstämmer med skäligt pris. Mahmmod hade betalat 250 000 kronor, medan det skäliga priset för det faktiskt utförda arbetet (exklusive kostnader för att åtgärda de konstaterade felen) uppgick till endast 18 650 kronor. (Sammanfattat av ChatGPT)

Dennis Ivarsson

Lagens möjligheter - Rättsfall 2024-02-26 - Svea hovrätt - <p><strong>Bakgrund </strong></p><p>Mahmmod och AEM Express AB (AEM) ingick ett entreprenadavtal den 9 maj 2020 för att bygga ett småhus på Mahmmods fastighet i Södertälje. Avtalet stipulerade att Mahmmod skulle erlägga en bankgaranti som säkerhet för den totala kontraktssumman på 1,6 miljoner kronor innan arbetet påbörjades. Trots att bankgarantin inte ställdes ut, påbörjades arbetet under sommaren 2020. Mahmmod delbetalade 250 000 kronor enligt avtalad betalningsplan. Den 12 oktober 2020 hävde AEM avtalet på grund av utebliven bankgaranti. <strong>Yrkanden i tingsrätten och hovrätten</strong> - I tingsrätten yrkade Mahmmod att AEM skulle återbetala 231 350 kronor, vilket motsvarar det överskjutande beloppet efter en bedömd skälig ersättning för utfört arbete och kostnader för att åtgärda fel på den uppförda grundplattan. AEM yrkade i en genkäromål att Mahmmod skulle betala 228 733 kronor för utfört arbete och andra relaterade kostnader. Tingsrätten ogillade Mahmmods talan och biföll AEM:s genkäromål, men hovrätten ändrade detta beslut och biföll Mahmmods talan medan AEM:s genkäromål ogillades.</p><p><strong>Domstolens Ställningstaganden och Juridiska Resonemang</strong></p><p><strong>Hävningsrätten -</strong> Hovrätten fastställde att AEM inte hade rätt att häva avtalet baserat på Mahmmods underlåtenhet att ställa ut bankgarantin. Hovrätten hänvisade till konsumenttjänstlagen, där det anges att dröjsmål i betalning måste vara av väsentlig betydelse för att en näringsidkare ska få häva ett avtal. Eftersom Mahmmod hade följt den avtalade betalningsplanen, ansågs inga starka skäl föreligga för att anta att framtida betalningar inte skulle ske i tid. <strong>Bedömning av utfört arbete och skäligt pris - </strong>Enligt konsumenttjänstlagen ska ersättning för utfört arbete motsvara det skäliga priset med hänsyn till arbetets art, omfattning och utförande. Hovrätten bedömde att AEM hade rätt till ersättning för den uppförda grundplattan, men endast till det belopp som överensstämmer med skäligt pris. Mahmmod hade betalat 250 000 kronor, medan det skäliga priset för det faktiskt utförda arbetet (exklusive kostnader för att åtgärda de konstaterade felen) uppgick till endast 18 650 kronor. (Sammanfattat av ChatGPT)</p>