Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Utvalda rättsfall inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt.

Ingårr i följande rättsområden:

Acceptera webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner rättsfallet.

Sammanfattning:

Bakgrund

Dahlstens köpte en tomt på Skogstorpsvägen 13 på Frösön och ingick ett entreprenadkontrakt med Byggmästaren i Jämtland AB för uppförande av ett bostadshus med garage. Kontraktet inkluderade en produktionskostnadskalkyl och använde standardmallen ABS 18. Tvisten gällde framför allt kostnaden och mängden fyllnadsmassor som tillförts. Byggmästaren hävdade att de hade rätt att debitera för fyllnadsmassor utöver de 215,5 ton som ingick i det fasta priset, baserat på faktiska mängder som uppmätts och fakturerats enligt vågsedlar. Dahlstens bestred detta och menade att ytterligare massor var tilläggsarbeten som borde ha offrerats separat.

Domstolens ställningstaganden

Hovrätten ändrade tingsrättens dom och ogillade käromålet mot Dahlstens. I sin bedömning anförde hovrätten flera avgörande juridiska aspekter. Avtalstolkning - Hovrätten konstaterade att avtalstolkningen borde baseras på objektiva grunder där ordalydelsen är avgörande. Då ordalydelsen i entreprenadkontraktet gav utrymme för olika tolkningar, och inga klara bevis på en gemensam partsavsikt fanns, lade hovrätten vikt vid en naturlig tolkning av kontraktsvillkoren samt omständigheterna runt kontraktets tillkomst. Konsumenttjänstlagen och oklarhetsregeln - Hovrätten applicerade oklarhetsregeln och principen om att avtalsvillkor i konsumentförhållanden ska tolkas till konsumentens förmån om villkoren är oklara och om de inte har förhandlats individuell. Bevisbörda och presumtioner - Byggmästaren hade enligt hovrätten inte lyckats motbevisa Dahlstens uppfattning om avtalets innehåll trots deras skriftliga avtal. Hovrätten fann att Dahlstens kommunikation med entreprenören hade varit tillräcklig för att anta att de varit under intryck av att inga ytterligare kostnader för fyllnadsmassor skulle tillkomma. (Sammanfattat av ChatGPT).

Dennis Ivarsson

Lagens möjligheter - Rättsfall 2024-02-22 - Hovrätten för nedre Norrland - <p><strong>Bakgrund</strong></p><p>Dahlstens köpte en tomt på Skogstorpsvägen 13 på Frösön och ingick ett entreprenadkontrakt med Byggmästaren i Jämtland AB för uppförande av ett bostadshus med garage. Kontraktet inkluderade en produktionskostnadskalkyl och använde standardmallen ABS 18. Tvisten gällde framför allt kostnaden och mängden fyllnadsmassor som tillförts. Byggmästaren hävdade att de hade rätt att debitera för fyllnadsmassor utöver de 215,5 ton som ingick i det fasta priset, baserat på faktiska mängder som uppmätts och fakturerats enligt vågsedlar. Dahlstens bestred detta och menade att ytterligare massor var tilläggsarbeten som borde ha offrerats separat.</p><p><strong>Domstolens ställningstaganden </strong></p><p>Hovrätten ändrade tingsrättens dom och ogillade käromålet mot Dahlstens. I sin bedömning anförde hovrätten flera avgörande juridiska aspekter. <strong>Avtalstolkning -</strong> Hovrätten konstaterade att avtalstolkningen borde baseras på objektiva grunder där ordalydelsen är avgörande. Då ordalydelsen i entreprenadkontraktet gav utrymme för olika tolkningar, och inga klara bevis på en gemensam partsavsikt fanns, lade hovrätten vikt vid en naturlig tolkning av kontraktsvillkoren samt omständigheterna runt kontraktets tillkomst. <strong>Konsumenttjänstlagen och oklarhetsregeln - </strong>Hovrätten applicerade oklarhetsregeln och principen om att avtalsvillkor i konsumentförhållanden ska tolkas till konsumentens förmån om villkoren är oklara och om de inte har förhandlats individuell. <strong>Bevisbörda och presumtioner - </strong>Byggmästaren hade enligt hovrätten inte lyckats motbevisa Dahlstens uppfattning om avtalets innehåll trots deras skriftliga avtal. Hovrätten fann att Dahlstens kommunikation med entreprenören hade varit tillräcklig för att anta att de varit under intryck av att inga ytterligare kostnader för fyllnadsmassor skulle tillkomma. (Sammanfattat av ChatGPT).</p>