Lagens möjligheter

Rättsfall för Er och företaget - de viktigaste frågorna inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Panträtt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt

RättsområdenDatumJuridiska nyckelord

Utvalda rättsfall inom Arvsrätt, Avtalsrätt, Fordringsrätt, Köprätt, Rådgivaransvar, Sakrätt och Samborätt.

Ingårr i följande rättsområden:

Acceptera webbplatsens användarvillkor för att kunna ladda ner rättsfallet.

Sammanfattning:

Bakgrund till avgörandet

Målet handlar om en tvist gällande påstådda fel i dräneringen av en fastighet som Gudmundssons köpt av ett annat par. Köparna hävdade att dräneringen inte var utförd korrekt, vilket påstås ha lett till skador på fastighetens sockel. De hävdade också att felaktigheterna var dolda och att de därför inte upptäcktes vid köpet trots en överlåtelsebesiktning utförd av Anticimex. Köparna gjorde gällande att dräneringen saknade Isodränskivor runt hela huset, vilket strider mot de utfästelser som gjorts i samband med köpet, och yrkade på prisavdrag. Säljarna, å sin sida, bestridde köparnas påståenden och hävdade att fastigheten inte avvek från avtalat skick och att köparna hade fullgjort sin undersökningsplikt.

Domstolens ställningstaganden och juridiska resonemang

Undersökningsplikt och reklamationstid - Domstolen tog ställning till flera viktiga juridiska frågor, däribland köparnas undersökningsplikt och tiden för reklamation. Hovrätten bedömde att även om köparna är lekmän, så borde de ha agerat snabbare när misstankar om fel först uppstod. Det fanns inga indikationer på att de lugnande besked som köparna mottog från hantverkare skulle ha grundats på en grundligare undersökning. Köparna ansågs därför inte ha reklamerat inom skälig tid vilket ledde till att de förlorade rätten att göra fel gällande. Prisavdragets storlek - Hovrätten ifrågasatte också storleken på det yrkade prisavdraget. Domstolen fann att bevisningen inte stödde köparnas yrkande om att dräneringen var felaktig runt hela huset och ifrågasatte de kostnader som åberopats för att rätta till detta. Vidare ansåg domstolen att eftersom endast en begränsad del av dräneringen var felaktigt utförd, var det inte visat att det påverkat fastighetens värde i den utsträckning som krävdes för ett prisavdrag. (Sammanfattat av ChatGPT).

Dennis Ivarsson

Lagens möjligheter - Rättsfall 2024-02-20 - Svea hovrätt - <p><strong>Bakgrund till avgörandet</strong></p><p>Målet handlar om en tvist gällande påstådda fel i dräneringen av en fastighet som Gudmundssons köpt av ett annat par. Köparna hävdade att dräneringen inte var utförd korrekt, vilket påstås ha lett till skador på fastighetens sockel. De hävdade också att felaktigheterna var dolda och att de därför inte upptäcktes vid köpet trots en överlåtelsebesiktning utförd av Anticimex. Köparna gjorde gällande att dräneringen saknade Isodränskivor runt hela huset, vilket strider mot de utfästelser som gjorts i samband med köpet, och yrkade på prisavdrag. Säljarna, å sin sida, bestridde köparnas påståenden och hävdade att fastigheten inte avvek från avtalat skick och att köparna hade fullgjort sin undersökningsplikt.</p><p><strong>Domstolens ställningstaganden och juridiska resonemang</strong></p><p><strong>Undersökningsplikt och reklamationstid</strong> - Domstolen tog ställning till flera viktiga juridiska frågor, däribland köparnas undersökningsplikt och tiden för reklamation. Hovrätten bedömde att även om köparna är lekmän, så borde de ha agerat snabbare när misstankar om fel först uppstod. Det fanns inga indikationer på att de lugnande besked som köparna mottog från hantverkare skulle ha grundats på en grundligare undersökning. Köparna ansågs därför inte ha reklamerat inom skälig tid vilket ledde till att de förlorade rätten att göra fel gällande. <strong>Prisavdragets storlek - </strong>Hovrätten ifrågasatte också storleken på det yrkade prisavdraget. Domstolen fann att bevisningen inte stödde köparnas yrkande om att dräneringen var felaktig runt hela huset och ifrågasatte de kostnader som åberopats för att rätta till detta. Vidare ansåg domstolen att eftersom endast en begränsad del av dräneringen var felaktigt utförd, var det inte visat att det påverkat fastighetens värde i den utsträckning som krävdes för ett prisavdrag. (Sammanfattat av ChatGPT).</p>