Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

SAMBORÄTT


Sambo- & bodelningsavtal (PDF)


Bedömningar av avtalens giltighet och omfattning är avgörande bland annat för att avgöra vilken egendom som omfattas och om bodelningsförrättare kan förordnas eller inte.


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2020, NJA 2020 s. 624
  När grunderna för avtalslagens bestämmelser om ogiltighet och jämkning tillämpas på familjerättsliga avtal finns det anledning att ta hänsyn till de särdrag som utmärker olika slags avtal på detta område.

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Fd. sambo ansågs ej ha visat att bodelningsavtal har utgjort hinder mot utmätning av fordran på köpeskilling för fastighet; Bl.a. om att dold samäganderätt till fast egendom inte har sakrättsligt skydd och skillnaden mellan att överlåta en fastighet, jämfört med att överlåta en fordran.

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Fd. sambo ansågs ha visat att skyldigheter i bodelningsavtal inte var villkorade av varandra, därmed behövde inte hela ansvaret för banklån tas över innan betalning för andra skulder parterna emellan skulle fullgöras; Bl.a. om avtalstolkning i ljuset av avtalets natur och systematik, samt tidpunkt för fordrans uppkomst.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Fd. ssambo ansågs ha visat att bodelningsavtal där hälften av en fastighet hade överlåtits mot löfte om att också ta över banklånen, dock utan någon tidsfrist, var oskäligt och skulle jämkas. Bl.a. om möjligheten att driva en talan i domstol där någon kan tvingas att överta banklån.

 

 • 2017, RH 2017:19
  Mot en ansökan om förordnande av bodelningsförrättare har motparten invänt att det finns ett samboavtal som utesluter bodelning. Sökanden har bestritt att han har undertecknat det påstådda samboavtalet. Hovrätten, som inte ansett att någon mer ingående prövning av samboavtalets giltighet skulle göras inom ramen för förordnandeärendet, har förordnat bodelningsförrättare.

 

 • 2013, Hovrättsdom
  Fd. maka ansågs inte ha visat vilseledande eller utnyttjande av trångmål i samband med att bodelningsavtal undertecknades. Avtalet var inte heller så pass oskäligt att det skulle förklaras ogiltigt, även om enstaka poster skulle kunna anses utgöra skevdelning.

 

 • 2013, NJA 2013 s. 100
  Vid ansökan om bodelningsförrättare i samband med äktenskapsskillnad invänds att bodelning redan har skett. Bodelningsförrättare ska förordnas om det inte framgår av ordalydelsen och utformningen av bodelningsavtalet att detta omfattar all den egendom i boet som kan vara föremål för fördelning.

 

 • 2012, Hovrättsdom
  Fd. maka ansågs ej ha visat att undertecknat bodelningsavtal inte utgjorde en slutlig reglering av bodelningen, inte heller att hon hade vilseletts eller tvingats att underteckna bodelningshandlingen.

 

 • 2011, Hovrättsdom
  Fd. sambo som ensam erlagt kontantinsats för villa, där dock andra sambon stått som medlåntagare för senare renoveringar, ansågs ej ha visat rätt till mer än 60% av vinsten vid försäljning av villan; Bl.a. om att avtala bort sambolagen för själva fastigheten, dock utan att reglera vad som ska gälla för övriga renoveringslån med solidariskt ansvar, vinstfördelning m.m.

 

 • 2009, RH 2009:49
  I mål om klander av bodelning har den ena maken åberopat ett äktenskapsförord till stöd för att bodelning inte ska ske. Han har, när den andra maken bestritt handlingens äkthet, ansetts ha bevisbördan för att äktenskapsförordet är äkta. För att uppnå beviskravet har han haft att göra övervägande sannolikt att den andra maken undertecknat äktenskapsförordet.(jfr: rättsfall: NJA 1976 s. 667; NJA 1992 s. 263; RH 1992:72; RH 1996:73)

 

 • 2008, Hovrättsdom
  Fd. make som undertecknat det första och ett likalydande senare avtal ansågs ha visat att parterna hade ingått ett giltigt bodelningsavtal, trots att makan inte hade undertecknat den sista likalydande versionen; Bl.a. om fördröjd acceptfrist.

 

 • 1992, NJA 1992 s. 607
  Sambor hade flera år före tillkomsten av lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem ingått skriftligt avtal om delning av sin egendom vid en separation. Avtalet har ansetts förbli gällande även efter sambolagens tillkomst.