Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

SAMBORÄTT


När har ett samboförhållande upphört? (PDF)


Om beviskravet, tidsgränsen för att ansöka om bodelningsförrättare och när efterlevande måste bevisa att deras förälder inte var sambo vid en viss tidpunkt.


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.

 

 • 2017, Kammarrättsdom
  Förälder ansågs i fråga om indragning och återbetalning av underhållsstöd ha visat att hon inte var sambo med barnens fader; Bl.a. om betydelsen att föräldrar är folkbokförda i samma hus och tar hand om de gemensamma barnen samtidigt.

 

 • 2017, Kammarrättsdom
  Förälder ansågs i fråga om underhållsstöd ha visat att hon inte var sambo med barnens fader; Bl.a. om bevisvärdering av intyg för att visa att föräldrar inte har ett samboförhållande och om omkastad bevisbörda för försäkringskassan.

 

 • 2013, Hovrättsdom
  Fd. sambo ansågs ha visat att samboförhållande hade tagit slut först nyligen och att det därmed inte var för sent att ansöka om förordnande av bodelningsförrättare; Bl.a. om kriteriet att leva jämförbart med ett parförhållande och olika omständigheter som kan medföra att ett samboförhållande anses upplöst.

 

 • 2013, Hovrättsdom
  Fd. sambo ansågs ej ha visat dold samäganderätt till fastighet pga. bidrag till fastighetsköpet; Bl.a. om gränsen för samboskaps upphörande, finansiering genom bulvanskap samt skadeståndskrav pga. olovlig ockupation.

 

 • 2012, Hovrättsdom
  Döttrar ansågs ha visat att samboförhållande inte längre förelåg vid tiden för deras moders bortgång och hade därmed rätt till ett försäkringsbelopp i dödsboet.

 

 • 2008, NJA 2008 s. 49
  Tillämpning av regeln i 8 § andra stycket sambolagen (2003:376) att begäran om bodelning skall framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde.


 • 1997, RH 1997:98
  En man har under flera år varit samboende med en kvinna i hennes bostadslägenhet. Då inte annat visats än att hennes utflyttning ur lägenheten föranletts av hennes sjukdom och behov av särskilt boende, har deras samboförhållande inte ansetts upplöst genom det ofrivilliga särboendet. Sedan kvinnan träffat en förlikning med hyresvärden om hyresavtalets upphörande har hyresavtalet därför övergått på mannen enligt 12 kap. 47 § jordabalken. Hinder mot verkställighet av avhysning har förelegat.

 

 • 1994, NJA 1994 s. 61
  En man, som under flera år varit sammanboende med en kvinna, ådrog sig en svår hjärnskada vid en olycka och har sedan olyckstillfället inte bott i det gemensamma hemmet. Fråga, i mål om förordnande av bodelningsförrättare på ansökan av god man, om samboförhållandet kan anses ha upphört.