Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

SAMBORÄTT


Egen- eller gemensam egendom? (PDF)


Om dold samäganderätt och bestämning av äganderlar utifrån ekonomisk insats eller inköp för gemensamt bruk


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.

 

 • 2020, Tingsrättsdom
  Fd sambo ansågs ha visat att han fortfarande ägde parets hund, eftersom han betalat för den; Bl.a. om att registrering av annan ägare i hundregister inte har någon betydelse för äganderätten till hundar och om bevisbördan för bättre rätt till lös egendom.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  sambo ansågs ej ha visat samäganderätt till bil som befann sig i utmätningsgäldenärs besittning, trots bidrag till förvärv; Bl.a. om köpehandling, avtal eller andra omständigheter som kan förklara att en bil som förvärvats gemensamt befinner sig i utmätningsgäldenärens besittning och därmed bryter presumtionen om att utmätningsgäldenär som har viss sak i sin besittning är ensam ägare.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  [Hovrätten fastställde tingsrättens dom] Fd. sambo ansågs ej ha visat att betalning för lagfart utgjorde ett lån, inte heller att sambo som bodde kvar i den gemensamma fastigheten skulle betala nyttjanderättsersättning; Bl.a. om huvudregeln i samboförhållande att var och en bidrar efter förmåga till det gemensamma hemmet utan att något skuldförhållande uppstår och praxis om tidsfrister för nyttjanderättsersättning.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  sambo ansågs ej ha visat att genomgripande renovering av skepp har bekostats på sådant sätt som medför äganderättsövergång, trots att skeppet enligt rätten får anses ha fått ny identitet; Bl.a. om bevisbörda och beviskrav för förvärv genom specifikation, accession eller annars sammanfogande.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Bevisbördan för samäganderätt till hund på grund av samboskap.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  sambo ansågs ha visat samäganderätt i hund genom del i inköp och delad skötsel varför hunden ska utbjudas på offentlig auktion enligt samäganderättslagen.

 

 • 2013, Hovrättsdom
  Fd sambo ansågs ej ha visat dold samäganderätt till fastighet pga. bidrag till fastighetsköpet; Bl.a. om gränsen för samboskaps upphörande, finansiering genom bulvanskap samt skadeståndskrav pga. olovlig ockupation.

 

 • 2013, Hovrättsdom
  Dold samäganderätt genom bidrag till fastighetsförvärv som sambor ej styrkt; om gränsen för samboskaps upphörande, finansiering genom bulvanskap samt skadeståndskrav pga. olovlig ockupation.

 

 • 2013, NJA 2013 s. 242
  En sambo som sedan lång tid ensam innehaft en bostad med hyresrätt har när denna omvandlats till bostadsrätt förvärvat bostadsrätten med ekonomiskt bidrag från den andra sambon. S.k. dold samäganderätt har inte ansetts föreligga.

 

 • 2012, NJA 2012 s. 377
  Sambor förvärvade gemensamt en segelbåt. Med tillämpning av 1 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har ägarandelarna bestämts utifrån vardera sambons ekonomiska insats vid köpet (Rättsfall: NJA 1974 s. 314, NJA 1980 s. 547, NJA 1981 s. 693, NJA 1982 s. 589, NJA 1988 s. 112, NJA 1992 s. 163 och NJA 2008 s. 826).

 

 • 2011, Hovrättsdom
  sambo som ensam erlagt kontantinsats för villa, där dock andra sambon stått som medlåntagare för senare renoveringar, ansågs ej ha visat rätt till mer än 60% av vinsten vid försäljning av villan; Bl.a. om att avtala bort sambolagen för själva fastigheten, dock utan att reglera vad som ska gälla för övriga renoveringslån med solidariskt ansvar, vinstfördelning m.m.

 

 • 2008, NJA 2008 s. 826
  En sambo har för båda sambornas gemensamma bruk förvärvat en fritidsfastighet med ekonomiskt bidrag från den andra sambon. Föreligger s.k. dold samäganderätt? (Rättsfall: NJA 1992 s. 163, NJA 2002 s. 142 och NJA 2004 s. 397)

 

 • 2004, NJA 2004 s. 542
  På en fastighet, som inte förvärvats för sambors gemensamma boende, har under samboförhållandes bestånd till en befintlig byggnad uppförts en tillbyggnad, avsedd för sådant ändamål. Fråga om tillbyggnaden, hela byggnaden eller fastigheten skall ingå i bodelning efter samboförhållandets upphörande

 

 • 2002, NJA 2002 s. 3
  Fråga om en bostadsrätt som förvärvats av sambor i bådas namn för att användas som deras gemensamma bostad kunde anses i sin helhet tillhöra ena sambon.

 

 • 1992, NJA 1992 s. 163
  Fråga huruvida viss egendom - en fritidsbåt - som anskaffats under ett samboförhållande tillhörde samborna gemensamt med samäganderätt eller den ena sambon ensam.

 

 • 1986, RH 1986:25
  I ett samboendeförhållande har mannen av egna medel inköpt lös egendom för att användas av parterna gemensamt. Med hänsyn till omständigheterna vid tidpunkten för förvärvet har ansetts att kontrahenterna förvärvat egendomen med samäganderätt.

 

 • 1983, NJA 1983 s. 550
  I tvist mellan två tidigare samboende angående fastighet, som enligt köpehandling förvärvats av den ena av dem men till vilken den andre påstår sig vid köpet ha förvärvat samäganderätt, har den förstnämnda parten invänt att, även om förutsättningar i och för sig förelåg för samäganderätt, den andres anspråk dock vore ogiltigt enligt 4 kap 1 § JB, enär hans underskrift ej funnes på köpehandlingen. Stadgandet har ansetts ej vara tillämpligt i en tvist av förevarande art.