Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

SAKRÄTT


Säkerhetsöverlåtelser (PDF)


Kriterierna för säkerhetsöverlåtelse samt skillnaden mellan säkerhetsöverlåtelse och annan upplåtelse/form av förvärv.

För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.

 

 • 2020, Tingsrättsdom
  Bank ansågs ha visat att säkerhetsöverlåtna krediter hade återtagits genom sk. frisläppandebrev, samt att kapitalisering av tidigare förfallna avgifter och räntor på utnyttjad kredit var korrekt.

 

 • 2019, Hovrättsdom
  Två ägare av byggnader på ofrigrund ansågs ej ha visat att arrendeavtalet med staden var oskäligt enligt 36 § avtalslagen då det inte gick att dela upp i flera arrendeavtal; Bl.a. om den stora svårigheten att få dessa fastigheter i mångmiljonklassen sålda, då pantsättning av byggnader på ofri grund som säkerhet för banklån endast kan göras genom säkerhetsöverlåtelser.

 

 • 2008, NJA 2008 s. 684
  Ett företag sålde lösöre till ett finansbolag och överlämnade lösöret till en finansbolagets leasetagare, som var ett helägt dotterbolag till säljaren och som hade säljarens ägare som styrelseledamot och firmatecknare. Säljaren har ansetts ha blivit i tillräcklig grad avskuren från sin rådighet över leasingobjektet, så att finansbolaget fått skydd mot säljarens konkursborgenärer. Lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva; 3 kap. 3 § konkurslagen. (1987:672); NJA 2007 s. 413)

 

 • 2007, NJA 2007 s. 163
  Tredje man har i utmätningsmål påstått att utmätt lösöre ursprungligen förvärvats av henne för egen räkning och att lösöret därefter inte överlåtits till utmätningsgäldenären utan bara lånats ut till denne. Prövningstillstånd har beviljats i hovrätten för bedömning dels av huruvida tredje man enligt 4 kap. 18 § utsökningsbalken har bevisbördan även för det andra påståendet, dels av vilken verkan det skall ha i förhållande till utmätningsgäldenärens borgenärer att tredje man gett sken av att lösöret överlåtits till utmätningsgäldenären, dels av huruvida tredje man bort föreläggas att väcka talan enligt 4 kap. 20 § samma balk (jfr. rättsfall: NJA 1930 s. 306, NJA 1984 s. 375, NJA 1984 s. 456, NJA 1985 s. 178, NJA 1986 s. 115, NJA 1995 s. 162 och NJA 1999 s. 594).

 

 • 2006, NJA 2006 s. 439
  Den till vilken en fordran enligt en remburs har överlåtits har ansetts ha bättre rätt till fordringsbeloppet än den ursprunglige borgenärens, dvs. rembursens beneficients, konkursbo. Även fråga om tillämpning av 55 kap. 13 § st. 1 rättegångsbalken. (Rättsfall: NJA 1973 s. 635, NJA 1978 s. 728, NJA 1982 s. 900 och NJA 2002 s. 244).

 

 • 1998, RH 1998:34
  Fråga om utmätning av lös egendom i form av en byggnad på ofri grund och nyttjanderätt till ett markområde, vilken egendom är föremål för säkerhetsöverlåtelse och därefter överlåtits respektive upplåtits till tredje man)

 

 • 1992, RH 1993:57
  Fråga om överlåtelse av byggnad på annans mark jämte nyttjanderätt till markområde i visst fall kunde göras gällande mot överlåtarens borgenärer vid utmätning)

 

 • 1983, RH 24:83
  Enligt avtal mellan A och B ställdes B:s husvagn som säkerhet för A:s fordran på B. Husvagnen skulle få stå kvar på B:s tomt och tillfalla A om B inte betalade skulden senast den 31 maj 1981. B sålde husvagnen den 1 juni 1981 utan att dessförinnan ha betalat skulden till A. Åtal mot B för olovligt förfogande har ogillats.

 

 • 1977, NJA 1977 s. 20
  Sedan bolag, som träffat s k factoringavtal med en bank, försatts i konkurs, väcker konkursboet återvinningstalan mot banken enligt 30 § konkurslagen i dess lydelse före d 1 juli 1975 med påstående att avtalet inneburit att banken löpande belånat bolagets fakturor å leveranser till kunder och som säkerhet fått panträtt i bolagets fordringar hos kunderna på betalning för leveranserna. Invändning av banken att avtalet inneburit att banken förvärvat fordringarna genom verkligt köp. Tillika frågor om förutsättningarna för återvinning av panträtt i kundfordringar (jfr denna årgång s 46).

 

 • 1966, NJA 1966 s. 97
  A, som genom kontrakt åtagit sig viss entreprenad för vägförvaltning, utfärdade en såsom fullmakt betecknad handling, enligt vilken B ägde rätt att hos vägförvaltningen "uppbära och kvittera den fordran" på angivet belopp som A hade hos B. Handlingen delgavs förvaltningen. A försattes sedermera i konkurs. I rättegång mot konkursboet hävdar B, att ifrågavarande handling icke utgjorde en återkallelig fullmakt utan innefattar en säkerhetsöverlåtelse, och att förty B har bättre rätt än konkursboet att utfå tillgodohavandet. B:s talan har bifallits. (Jfr 1958 s. 478 och där anmärkta rättsfall ävensom 1960 not C 172).

 

 • 1952, NJA 1952 s. 407
  Säkerhetsöverlåtelse av byggnad å annans grund har ansetts gällande mot senare köpare, oaktat denne var i god tro och tillträtt byggnaden. (Jfr 1895 A 358, 1896 s. 66, 1907 s. 552, 1909 s. 466, 1910 s. 257, 1912 s. 311, 1913 s. 456 och 1925 s. 426 samt Svensk juristtidning 1936 rf. s. 49, 1939 rf. s. 31 och 1941 rf. s. 24)).