Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

SAKRÄTT


Nyttjanderätt (PDF)


Kriterierna för att nyttjanderätt ska uppstå, vilka förbehåll om nyttjanderätt som kan göras av tidigare ägare till egendom och ersättning vid nyttjanderättsintrång.

För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2020, Hovrättsdom
  Bostadsrättsägare ansågs ha visat rätt till ersättning pga. hinder och men i nyttjanderätten till bostadsrätten med 100% pga. vattenskada; Bl.a. om bevisning rörande ansvar för vårdslöst genomförd rördragning vid stambyte och utdragen tid för återställande av lägenheten till ursprungligt skick.

 • 2020, Tingsrättsdom
  Arrendator ansågs ej ha visat sin ovillkorliga rätt till parkering på viss mark hos stugförening genom nyttjanderätt av servitutkaraktär på grund av hävd; Bl.a. om hur länge mark måste ha nyttjats för att hävd ska kunna åberopas.
   
 • 2019, NJA 2019 s. 445
  En lokalhyresgäst har på grund av brist i nyttjanderätten, föranledd av ombyggnadsarbeten, ansetts ha rätt till nedsättning av hyran och senare även rätt till förtida uppsägning av hyresavtalet.

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Nyttjanderättshavare till slottsvåning ansågs ha visat rätt till ersättning för nyttjanderättsintrång då slottsägare stängt av värmen; Bl.a. om tillämpliga regler på nyttjanderätt genom testamentariskt förordnande.

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Mamma till dotter ansågs ej ha visat rätt till medlemskap i bostadsrättsförening trots inflyttning till dottern; Bl.a. om rätten till medlemskap i Brf. vid innehav av andel och bedömning av bostadsrättslagens kriterium "varaktigt sammanboende".

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Bolag ansågs ej ha visat att bostadsrättsförening upplåtit nyttjanderätt till en servitutsyta för bostadsändamål.

 

 • 2017, NJA 2017 s. 999
  Ansökan om särskild handräckning med anledning av att svaranden hade hindrat sökanden från fortsatt användning av en väg som gick över svarandens fastighet. Frågor rörande bl.a. svarandens påstående om samtycke samt krav på proportionalitet.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Far som gett bort jordbruksfastighet till dotter ansågs ej ha visat att den nyttjanderätt som han förbehållit sig också omfattade rätten att hyra ut boningshuset; Bl.a. om olika huvudregler om fastighetsägarens samtycke till nyttjanderättshavarens uthyrning beroende på om partiell eller benefik nyttjanderätt upplåtits.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Köpare av fordringsanspråk på grund av benefik nyttjanderätt ansågs ha visat att tioårig preskriptionsfrist och inte tvåårig ska tillämpas, dock ansågs köparen inte ha visat att nyttjanderätt till vissa fastigheter hade upplåtits som det skulle ha ålegat ägaren att göra förbehåll för vid överlåtelse av fastigheterna.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Makar som fått bostadsrätt i gåva av sin son, då nyttjanderätten redan hade förverkats av föreningen, ansågs ej ha visat rätt till medlemskap i föreningen.

 

 • 2014, NJA 2014 s. 35
  Fråga om föremål som har tillförts av endast en av två ägare till en fastighet har blivit byggnadstillbehör.

 

 • 2013, NJA 2013 s. 783
  Ägarna till en byggnad har påstått nyttjanderätt till den mark där byggnaden står. Eftersom påståendet inte har varit uppenbart ogrundat har ansetts att de vid fastighetsreglering rörande marken ska behandlas som sakägare. Även fråga om en anvisning bör lämnas i samband med återförvisning till Lantmäteriet om att byggnadens ägare ska beredas tillfälle att väcka talan om nyttjanderätten.

 

 • 2010, NJA 2010 N 10
  B. mot R.S. och R.T., fastställelsetalan angående nyttjanderätt till fast egendom)

 

 • 2009, NJA 2009 s. 570
  En sådan partiell nyttjanderätt till fast egendom som behandlas i 7 kap. 3 § första stycket JB får som huvudregel överlåtas utan fastighetsägarens samtycke.

 

 • 2005, NJA 2005 s. 100
  Talan grundad på avtal om utarrendering av hotellrörelse, innefattande andrahandsupplåtelse av hotellets lokaler, har inte ansetts avse nyttjanderätt till fast egendom i den mening som avses i artikel 16.1 i Brysselkonventionen.

 

 • 2004, NJA 2004 s. 14
  En person har genom testamente förvärvat en andel i en fastighet, samtidigt som nyttjanderätten till andelen har tillfallit en annan person. Av 12 kap. 2 § ÄB har ansetts följa att ägaren enligt 6 § samma kapitel inte fått överlåta andelen utan nyttjanderättshavarens samtycke. Ägarens ansökan om försäljning av hela fastigheten enligt 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt har lämnats utan bifall (Rättsfall: NJA 1989 s. 9)

 

 • 2001, NJA 2001 s. 241
  Fråga om bostadsrättshavare utan bostadsrättsföreningens samtycke upplåtit hela lägenheten i andra hand och därmed förverkat sin nyttjanderätt.

 

 • 1998, RH 1998:34
  Fråga om utmätning av lös egendom i form av en byggnad på ofri grund och nyttjanderätt till ett markområde, vilken egendom är föremål för säkerhetsöverlåtelse och därefter överlåtits respektive upplåtits till tredje man.

 

 • 1992, RH 1993:57
  Fråga om överlåtelse av byggnad på annans mark jämte nyttjanderätt till markområde i visst fall kunde göras gällande mot överlåtarens borgenärer vid utmätning.

 

 • 1986, NJA 1986 s. 136
  Avtal, varigenom fastighetsägare förklarat sig sälja rätt att på fastigheten avverka skog av viss omfattning under en tid av ungefär 20 månader, har bedömts som upplåtelse av nyttjanderätt enligt 7 kap 3 § JB. De grundsatser rörande stoppningsrätt som i fråga om köp av lös egendom kommit till uttryck i 39-41 §§ köplagen har ansetts tillämpliga på upplåtelsen (betr. den förstnämnda frågan jfr 1979 s 451)