Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

SAKRÄTT


Godtrosförvärv (PDF)


Om skyldighet att undersöka verklig ägare inför köp av t.ex. maskiner/båtar, Kronofogdemyndighetens utredningsskyldighet vid utmätning av egendom som kan vara stulen och betydelsen av att godtrosförvärvad egendom fysiskt har kommit i köparens besittning.

För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2020, Tingsrättsdom
  Bilfirma ansågs ha visat att förmedlare varken hade köpt en viss bil, eller haft rätt att sälja den vidare. Förmedlaren hade frånhänt säljaren bilen genom brott, den slutlige köparen borde dock ha undersökt ursprunget ytterligare och ansågs därför inte ha gjort ett godtrosförvärv; Bl.a. om tolkningen av överlåtelseavtal som anses utgöra förmedlingsavtal och inte köpeavtal , samt om återtagandeförbehåll är allvarligt menat

 

 • 2019, Hovrättsdom
  Köpare ansågs ha visat att alla rimliga åtgärder hade vidtagits för att kontrollera fordonsmäklares rätt att sälja husbil och ansågs därmed ha bättre rätt till husbilen enligt kommissionslagen.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Försäkringsbolag ansågs ha visat att anspråk på att återfå godtrosförvärvad motorsåg hade framställts inom sexmånadersfristen jämlikt godtrosförvärvslagen.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Ursprunglig båtköpare ansågs ha visat bättre rätt till båt; Bl.a. om att fel i varan med rätt till omleverans inte utsläcker äganderätten till varan och att kännedom om faktiska förhållanden förhindrar godtrosförvärv oavsett besittningsförhållande.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Kreditgivare ansågs ha visat att dyr båt inte hade godtrosförvärvats; Bl.a. om rimlig grad av aktsamhet vid undersökning av att överlåtare är verklig ägare och därmed får sälja viss egendom, samt att krav på särskilda försiktighetsåtgärder ställs vid köp av dyra varor som normalt förvärvas på kredit med återtaganderättsförbehåll.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  SKV jämte konkursborgenär ansågs ej ha visat grunder för utmätning av bergtruckar enligt bl.a. 4 kap. 17-18 §§ UB, inte heller förelåg sådana förutsättningar som i undantagsfall kan medföra hävning av exekutiv försäljning pga. ond tro; Bl.a. om bolags besittning till egendom beroende på säte eller ambulerande verksamhet, medelbar besittning till egendom pga. gemensam bolagsrepresentant och rådighetsavskärande vid närståendetransaktioner mellan bolag.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Då käranden ej ansågs ha visat att tavlor överlåtits genom annat än laga fång, fanns ingen anledning att pröva godtrosförvärv.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Kreditföretag ansågs ha visat sin rätt till ersättning då en bil som inte slutligt avbetalats ändå såldes vidare i strid mot återtagandeförbehåll i kreditavtalet; Bl.a. om exstinktionsprincipen i godtrosförvärvslagen och betydelsen av besittningsövergång till ondtroende förvärvare.

 

 • 2013, Hovrättsdom
  Kreditgivare ansågs ha visat att köpare av entreprenadmaskin inte hade iakttagit det särskilda krav på aktsamhet i form av egen äganderättskontroll som i regel åvilar aktörer som yrkesmässigt handlar med egendom av aktuellt slag.

 

 • 2012, NJA 2012 s. 953
  Den som enligt godtrosförvärvslagen kunnat göra gällande äganderätt till stulen egendom men försummat detta anses inte ha drabbats av någon skada av att egendomen har utmätts och sålts. Även fråga om undersökningsskyldighet för Kronofogdemyndigheten vid utmätning av egendom som kan vara stulen.

 

 • 2012, NJA 2011 s. 907
  Enligt 3 § godtrosförvärvslagen består ägarens rätt till egendom som har frånhänts honom genom bl.a. stöld även om den har förvärvats i god tro. Om ett godtrosförvärv har skett före ikraftträdandet av bestämmelsen, har dock ägarens rätt gått förlorad.

 

 • 2010, NJA 2010 s. 709
  Vid återvinning av en överlåtelse av aktier har det ansetts att återvinningssvaranden får återlämna likvärdiga aktier samt att, om varken den mottagna egendomen eller annan likvärdig egendom kan återlämnas, ersättning för egendomens värde ska bestämmas till värdet vid återvinningsmålets avgörande, när detta är möjligt. När svaranden förfogat över de mottagna aktierna och återvinning sker enligt 4 kap. 5 § konkurslagen har konkursboet dock rätt att i stället kräva det belopp som tredje man betalat. 4 kap. 14 och 15§§konkurslagen (1987:672).

 

 • 2010, NJA 2010 s. 227
  En person som köpt en bil på avbetalning med återtagande- och äganderättsförbehåll sålde bilen vidare innan skulden på bilen var betald. Den nye köparen tecknade vagnskadeförsäkring för bilen. Eftersom avbetalningsköparens skuld inte betalades sade avbetalningssäljaren upp krediten och krävde tillbaka bilen från den nye köparen, som förutsatts vid förvärvet inte ha varit i god tro. Bilen förstördes genom brand när den nye köparen fortfarande hade bilen i sin besittning. Han har inte ansetts som verklig ägare av bilen i försäkringsvillkorens mening (Rättsfall: NJA 1975 s. 222, NJA 2001 s. 750, NJA 2006 s. 53, NJA 2008 s. 668 och NJA 2009 s. 244).

 

 • 2009, NJA 2009 s. 889
  Fråga om innebörden av kravet på överlåtarens besittning vid godtrosförvärv av lösöre. (Rättsfall: NJA 1931 s. 741 och NJA 1985 s. 121)

 

 • 2009, NJA 2009 s. 695
  Överföring av mönsterregistrering på grund av bättre rätt till formgivarrätt.

 

 • 2008, RH 2008:74
  En ideell förening, som enligt sina stadgar hade till uppgift att anskaffa och bibehålla en bygdegård, sålde den fastighet som de i det angivna syftet hade förvärvat. Med hänvisning till att överlåtelsen uppenbarligen stred mot föreningens ändamål och köparen inte med framgång kunde åberopa god tro ansågs köparens förvärv vara ogiltigt.

 

 • 2008, NJA 2008 s. 668
  En bil hade sålts genom ett avbetalningskontrakt med återtagandeförbehåll. Sedan köparen underlåtit att betala hela kontantinsatsen och den första månadsbetalningen, återtog säljarens rättsinnehavare bilen efter överenskommelse med köparen. Innan avräkning skett enligt konsumentkreditlagen stals bilen. Det har ansetts att säljaren tillägnat sig bilen redan vid återtagandet och att säljaren från och med den tidpunkten stått risken för varan. Till följd härav har säljarens rättsinnehavare ansetts som ägare av bilen vid tillämpning av villkoren i hans stöldförsäkring.

 

 • 2006, NJA 2006 s. 45
  Frågor om undersökningspliktens omfattning för godtrosförvärv av begagnad bil (Rättsfall: NJA 1993 s. 429, NJA 1996 s. 607 och NJA 1998 s. 9).

 

 • 2005, NJA 2005 s. 502
  Ett bilföretag köpte en begagnad bil av ett annat bilföretag. Trots att köparen före det aktuella köpet i inte obetydlig omfattning gjort bilaffärer med säljaren, har det ansetts att köparen inte gjort ett godtrosförvärv, eftersom någon undersökning av säljarens rätt att förfoga över bilen inte företagits.

 

 • 2005, NJA 2005 s. 425
  A köper en båt av B. Innan köpet blir sakrättsligt skyddat utmäts båten för B:s skulder och säljs på exekutiv auktion till C. A väcker talan mot C och begär att få ut båten mot lösen i enlighet med reglerna i lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre. Talan har ogillats. 14 kap. 2 § utsökningsbalken.

 

 • 2004, NJA 2004 s. 633
  Det hinder mot godtrosförvärv av stöldgods som enligt 3 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre gäller till förmån för den bestulne ägaren har ansetts skola tillämpas även till förmån för den till vilken den bestulne har överlåtit egendomen.

 

 • 2003, RH 2004:77
  Bättre rätt till aktier. Ett bolag har sålt aktier i ett företag, som bolaget befunnits inte ha ägt förfoga över då aktierna ägdes av en annan person. De till aktierna hörande aktiebreven var sedan lång tid tillbaka förkomna och ett dödningsförfarande gällande dessa pågick. Frågan om köparen av aktierna i denna situation kunnat göra ett godtrosförvärv av dessa har besvarats nekande.

 

 • 2000, NJA 2000 s. 65
  Köparen av en stulen båt har, trots vissa kontrollåtgärder, med hänsyn till omständigheterna dömts för häleriförseelse.

 

 • 1997, NJA 1997 s. 418
  Bestämmelserna om återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar i 12 kap 5 § 1 och 2 st aktiebolagslagen (1975:1385) har ansetts vara i viss utsträckning analogiskt tillämpliga.

 

 • 1995, NJA 1995 s. 337
  Företag verksamt inom handeln med begagnade entreprenadmaskiner har vid köp av stulen lastmaskin ansetts inte ha gjort en tillräcklig kontroll av säljarens rätt att förfoga över maskinen och dennas identitet för att kunna anses ha varit i god tro vid förvärvet av maskinen.

 

 • 1989, NJA 1989 s. 784
  Bilhandlare, som vid köp av stulen och falskskyltad bil inte kontrollerat det direkt i bilen instansade chassinumret, har ansetts inte ha varit i god tro vid förvärvet av bilen. 3 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (jfr 1967 s 321, 1973 s 170, 1975 s 708 och 1982 s 312).

 

 • 1981, NJA 1981 s. 750
  Fråga om godtrosförvärv av panträtt i begagnad bil. Samma krav på aktsamhet har