Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

SAKRÄTT


Återtagande- & äganderättsförbehåll (PDF)


Kravet på ett "allvarligt menat" återtaganderättsförbehåll, betydelse av besittning för giltigt återtagandeförbehåll och strängare krav på återtagandeförbehåll mellan näringsidkare med snabb omsättning.

För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.

 

 • 2020, Tingsrättsdom
  Bilfirma ansågs ha visat att förmedlare varken hade köpt en viss bil, eller haft rätt att sälja den vidare. Förmedlaren hade frånhänt säljaren bilen genom brott, den slutlige köparen borde dock ha undersökt ursprunget ytterligare och ansågs därför inte ha gjort ett godtrosförvärv; Bl.a. om tolkningen av överlåtelseavtal som anses utgöra förmedlingsavtal och inte köpeavtal, samt om återtagandeförbehåll är allvarligt menat.

 

 • 2019, NJA 2019 s. 195
  Återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet. Fråga om en säljare lämnat ett uttryckligt eller underförstått förfogandemedgivande till köparen.

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Leasingföretag ansågs ha visat att återtagandeförbehåll i avtal med detaljist som sålt husbilar vidare innan betalning erlagts var sakrättsligt giltigt, samt att senare förvärvare inte gjort något godtrosförvärv; Bl.a. om sakrättslig giltighet av återtagandeförbehåll vid försäljning till detaljist vilken i regel vill sälja vidare varor så snart som möjligt, betydelse av gäldenärsbyte avseende återtagandeförbehåll och bedömning av om förfogandemedgivande har skett från detaljists sida gentemot köpare.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Kreditinstitut (ursprunglig ägare) ansågs ha visat att grävmaskin hade uthyrts genom leasing jämte återtaganderättsförbehåll och inte genom avbetalningsköp; Bl.a. om restriktiv tillämpning av omklassificering från leasingavtal till avtal om avbetalningsköp, samt om återtagandeförbehåll varit allvarligt menat genom att den verkliga marknadsrisken inte har övervältrats på leasetagare.

 

 • 2015, Tingsrättsdom
  [Förlikt i hovrätten] Leverantör av bilar ansågs ha visat att det inte funnits någon branschpraxis i förhållande till bilförsäljare som tillät vidareförsäljning av levererade bilar (omsättningstillgångar) innan betalning erlagts, varför giltigt återtagandeförbehåll förelåg.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Kreditföretag ansågs ha visat sin rätt till ersättning då en bil som inte slutligt avbetalats ändå såldes vidare i strid mot återtagandeförbehåll i kreditavtalet; Bl.a. om exstinktionsprincipen i godtrosförvärvslagen och betydelsen av besittningsövergång till ondtroende förvärvare.

 

 • 2013, Hovrättsdom
  Påstådd borgenär ansågs ej ha visat sin rätt till lösöre eller att sakrättsligt giltigt äganderättsförbehåll förelåg till lösöre som vid tiden för KFM:s utmätning befann sig i utmätningsgäldenärs besittning.

 

 • 2010, NJA 2010 s. 617
  En giltig hävning av en överlåtelse av patent leder till en sakrättsligt skyddad återgång av patentet utan något tillkommande sakrättsligt moment. Om hävningen sker före köparens konkurs påverkas det sakrättsliga skyddet inte av att köparen medgetts rätt att förfoga över patentet före betalning av köpeskillingen.

 

 • 2010, NJA 2010 s. 227
  En person som köpt en bil på avbetalning medåtertagande-och äganderättsförbehåll sålde bilen vidare innan skulden på bilen var betald. Den nye köparen tecknade vagnskadeförsäkring för bilen. Eftersom avbetalningsköparens skuld inte betalades sade avbetalningssäljaren upp krediten och krävde tillbaka bilen från den nye köparen, som förutsatts vid förvärvet inte ha varit i god tro. Bilen förstördes genom brand när den nye köparen fortfarande hade bilen i sin besittning. Han har inte ansetts som verklig ägare av bilen i försäkringsvillkorens mening (Rättsfall: NJA 1975 s. 222, NJA 2001 s. 750, NJA 2006 s. 53, NJA 2008 s. 668 och NJA 2009 s. 244).

 

 • 2010, NJA 2010 s. 154
  Ett avtal mellan A och B om köp av motorcyklar på kredit, utan återtagandeförbehåll, hävdes därför att köparen A (en återförsäljare) inte betalade skulden i vederbörlig ordning. Motorcyklarna, som enligt avtal mellan parterna lämnades kvar i A:sbesittningför att säljas i kommission, hämtades av B dagarna innan A försattes i konkurs. Transaktionen har ansetts innebära att A betalade sin skuld med motorcyklarna, dvs. med osedvanliga betalningsmedel. Trots att B registrerats som ägare i fordonsregistret och registreringsskyltar och registreringshandlingar överlämnats till B tidigare än tre månader före fristdagen, har betalningen kunnat återvinnas eftersom varken tradition till B eller registrering enligt lösöreköpslagen skett före denna tidpunkt. (Rättsfall: NJA 1932 s. 292, NJA 1932 s. 755, NJA 2007 s. 413 och NJA 2008 s. 684).

 

 • 2009, NJA 2009 s. 79
  Att en leasegivare tillåter leasetagaren att förfoga över leasingobjektet hindrar inte i sig att leasegivaren har separationsrätt till leasingobjekt, om förfoganderätten inte utnyttjats).

 

 • 2008, NJA 2008 s. 668
  En bil hade sålts genom ett avbetalningskontrakt med återtagandeförbehåll. Sedan köparen underlåtit att betala hela kontantinsatsen och den första månadsbetalningen, återtog säljarens rättsinnehavare bilen efter överenskommelse med köparen. Innan avräkning skett enligt konsumentkreditlagen stals bilen. Det har ansetts att säljaren tillägnat sig bilen redan vid återtagandet och att säljaren från och med den tidpunkten stått risken för varan. Till följd härav har säljarens rättsinnehavare ansetts som ägare av bilen vid tillämpning av villkoren i hans stöldförsäkring. (Rättsfall: NJA 1953 s. 409).

 

 • 2007, NJA 2007 s. 501
  Ansökan mot gäldenär om verkställighet av exekutionstitel som grundats på avtal om kreditköp av vara med återtagandeförbehåll har inte utgjort hinder mot att kreditgivaren, när denne inte fått full betalning för sin fordran, riktar anspråk mot person som förvärvat varan från gäldenären.

 

 • 2006, Hovrättsdom
  Bilförsäljare som kände till att köpare hade för avsikt att sälja bilen vidare för att kunna betala sin egen skuld, ansågs ej ha visat att giltigt återtagandeförbehåll förelåg.

 

 • 2006, RH 2006:43
  I ett avbetalningskontrakt rörande köp av en personbil har säljaren uppställt ett förbehåll om återtagande. Samma dag som säljaren undertecknar kontraktet överlåter säljaren samtliga rättigheter enligt kontraktet på ett finansbolag. Fråga om finansbolaget ägt rätt att återta bilen enligt konsumentkreditlagens regler.

 

 • 1995, RH 1996:17
  Genom en s.k. investorleasingaffär förvärvade en investor en stordator från en databroker. Leverantören av datorn, som i avtal med databrokern förbehållit sig äganderätt till datorn, har i tvist om bättre rätt till datorn ansetts kunna göra förbehållet gällande i förhållande till investorn.

 

 • 1994, RH 1994:119
  En lastmaskin har enligt avbetalningskontrakt mellan leverantör och användare sålts med förbehåll om återtaganderätt för leverantören och sedan överlämnats till användaren. Härefter ingår användaren och ett finansbolag avtal om att användaren skall leasa maskinen av finansbolaget, som förvärvar den för sådant ändamål. Maskinen är oavbrutet kvar i användarens besittning till dess att denne går i konkurs. Fråga om separationsrätt till maskinen likväl föreligger för finansbolaget, som hävdar att övergången från kreditköp med återtagandeförbehåll till leasing varit en rent teknisk omläggning som inte försämrat användarens borgenärers rätt.

 

 • 1991, RH 1991:37
  En bilförsäljare har vid försäljningen av en personbil ansetts såsom ägare förfoga över bilen, oaktat köparen redan var registrerad som ägare av bilen och under en tid haft den i sin besittning. Ett vid försäljningen avtalat återtagandeförbehåll har därför ansetts vara giltigt mot köparens borgenärer.

 

 • 1986, NJA 1986 s. 350
  En person som köpt en bil på avbetalning med äganderättsförbehåll och sålt den vidare innan den betalts helt har, i visst fall, dömts för bedrägeri mot köparen.

 

 • 1981, NJA 1981 s. 562
  Enligt ett avbetalningskontrakt mellan ett inredningsföretag, A, och ett restaurangföretag, B, åtog sig A att till B leverera samtliga inredningsdetaljer och inventarier till en restaurang och att svara för all projektering och ombesörja alla installationer och inredningsarbeten i restaurangen. Till säkerhet för B:s betalningsförpliktelser enligt kontraktet gällde enligt detta ett äganderättsförbehåll till förmån för A med avseende på all den genom kontraktet försålda egendomen. Innan betalningarna fullgjorts kom B på obestånd. Med A:s medgivande överlät B rörelsen till ett tredje företag, C, mot att C erlade ett visst kontantbelopp och övertog betalningsansvaret för B:s kvarstående skuld enligt avbetalningskontraktet. Övertagandet skedde genom en på kontraktet tecknad särskild överenskommelse mellan A, B och C. Sedan B försatts i konkurs har i mål mellan B:s konkursbo och A om återvinning med anledning av avtalen mellan A, B och C ansetts att A genom avtalen tillförts likvid för sin fordran på B och därvid, till den del likviden överstigit det s k återtagningsvärdet av den egendom som omfattades av äganderättsförbehållet, på ett otillbörligt sätt gynnats framför B:s övriga borgenärer. De rättshandlingar mellan A och B varigenom A således tillförts likvid för sin fordran på B har med stöd av 30 § konkurslagen förklarats skola gå åter till den del likviden avsett ett fordringsbelopp överstigande nyssnämnda värde (se NJA 1996 s 333).

 

 • 1978, NJA 1978 s. 99
  Sedan A enligt avbetalningskontrakt med ägarförbehåll sålt en bil till B, har A överlåtit sina rättigheter enligt kontraktet till C. Fråga, efter det att bilen utmätts för A:s skulder, huruvida C lämnat B sådan underrättelse om överlåtelsen att denna blivit gällande mot A:s borgenärer (jfr 1962 s 49))

 

 • 1975, NJA 1975 s. 222
  A har vid försäljning av en bil till B förbehållit sig rätt att återtaga bilen, om köpeskillingen inte erlades före viss dag. B, till vilken bilen överlämnats, säljer utan att ha erlagt köpeskillingen bilen vidare till C. Fråga, sedan A väckt talan mot C om utfående av ersättning motsvarande bilens värde, om förbehållets rättsverkan.

 

 • 1961, NJA 1961 s. 552
  Efter det kontrakt med äganderättsförbehåll upprättats rörande försäljning av viss vara samt köparen accepterat växel å del av köpeskillingen, har säljaren överlåtit kontraktet och växeln å en sin leverantör såsom likvid för skuld till denne. Fråga huruvida mot nye innehavarens krav på grund av växeln köparen ägde framställa invändning om att varan icke levererats

 

 • 1960, NJA 1960 s. 221
  Ett bolag, som åtagit sig att på entreprenad uppföra en byggnad, köpte för att användas till byggnaden ett antal brand- och skjutdörrar, varvid säljaren förbehöll sig äganderätten till dörrarna, intill dess de blivit till fullo betalda. Efter det dörrarna levererats vid byggnadsplatsen men innan de ännu infogats i byggnaden, försattes bolaget i konkurs. Fråga huruvida äganderättsförbehållet kunde anses gälla mot konkursboet (jfr 1918 s. 441, 1923 s. 602, 1932 s. 103 och 292, 1955 s. 1 samt 1959 s. 590).