Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

SAKRÄTT


Äganderättspresumtioner (PDF)


När presumtionsreglerna om vem som anses vara ägare enligt UB vid utmätning inte överensstämmer med sakrättslig praxis, bevisbördan för att bryta UB:s presumtionsregler om vem som anses vara ägare pga. besittning till egendom vid utmätningstillfälle och bedömningen i fall då bolag och delägare förvarar egendom på samma ställe.

För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.

 

 • 2020, Tingsrättsdom
  Fd sambo ansågs ha visat att han fortfarande ägde parets hund, eftersom han betalat för den; Bl.a. om att registrering av annan ägare i hundregister inte har någon betydelse för äganderätten till hundar och om bevisbördan för bättre rätt till lös egendom.

 • 2019, NJA 2019 s. 765
  Beviskrav och bevisvärdering i tvistemål om bättre rätt till utmätt lös egendom.

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Påstådd ägare ansågs ej ha styrkt sin äganderätt till hästtransport som befann sig i utmätningsgäldenärs besittning vid utmätningstillfället; Bl.a. om skillnaden i beviskrav om prövningen istället hade gjorts inom ramen för ett utmätningsförfarande.

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Utmätningsgäldenär ansågs ej ha visat att bil som utmätts av KFM tillhörde hans fåmansbolag med verksamhet på samma adress och att bilen därför skulle anses ha varit i bolagets besittning vid utmätningstillfället.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Påstådd ägare till båt ansågs ej ha visat tillräckliga skäl för att bryta presumtionen om att båten tillhörde den utmätningsgäldenär som vid tiden för utmätningen hade båten i sin besittning.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Utmätningsgäldenärs syster ansågs ej ha visat att hon var ägare till en bil som utmättes för broderns skulder och som vid tiden för utmätningen var i broderns besittning; Bl.a. om när omfattande indicier avseende vem som varit faktisk brukare kan motbevisa tecknad försäkring, ägarregistrering i vägtrafikregistret och lånehandlingar m.m.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  KFM ansågs ha visat att förvarade pengar tillhörde utmätningsgäldenär och inte det bolag som gjorde anspråk på pengarna i form av handkassa efter försäljning av snus (avskiljande aktualiserades inte) [min anmärkning].

 

 • 2016, Hovrättsdom
  sambo ansågs ej ha visat samäganderätt till bil som befann sig i utmätningsgäldenärs besittning, trots bidrag till förvärv; Bl.a. om köpehandling, avtal eller andra omständigheter som kan förklara att en bil som förvärvats gemensamt befinner sig i utmätningsgäldenärens besittning och därmed bryter presumtionen om att utmätningsgäldenär som har viss sak i sin besittning är ensam ägare.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Bolag ansågs ej ha visat att bil som i och för sig hade bokförts som såld men stod i utmätningsgäldenärs tillika styrelseledamots garage tillhörde bolaget.

 

 • 2015, NJA 2015 s. 763
  Utmätning av medel på bankkonto som gäldenären har gemensamt med en annan person. Fråga om betydelsen av att hälften av behållningen på samma konto utmättes för gäldenärens skulder ett halvår tidigare (Rättsfall: NJA 1983 s. 436, NJA 1988 s. 112 och NJA 2008 s. 444).

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Tredjeman var registrerad bilägare men ansågs ej ha visat äganderätt till veteranbil som befann sig i bolags (utmätningsgäldenärs) besittning, då han inte kunnat uppvisa någon handling som förklarade att bilen befann sig i bolagets besittning vid tiden för utmätning.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  SKV jämte konkursborgenär ansågs ej ha visat grunder för utmätning av bergtruckar enligt bl.a. 4 kap. 17-18 §§ UB, inte heller förelåg sådana förutsättningar som i undantagsfall kan medföra hävning av exekutiv försäljning pga. ond tro; Bl.a. om bolags besittning till egendom beroende på säte eller ambulerande verksamhet, medelbar besittning till egendom pga. gemensam bolagsrepresentant och rådighetsavskärande vid närståendetransaktioner mellan bolag.

 

 • 2014, NJA 2014 s. 935
  Utmätning. Att konkursmedel, som inte har varit sammanblandade med förvaltarbyråns medel, har satts in på ett konto i förvaltarbyråns namn har inte hindrat att medlen har ansetts utgöra konkursboets egendom i den mening som avses i 4 kap. 17 § UB (Jfr. NJA 1971 s. 122 och NJA 2009 s. 500).

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Med utmätningsgäldenär sammanboende son ansågs ha visat att kontanter inte kunde presumeras tillhöra fadern; Bl.a. om överväganden rörande sambesittning.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Ägare till kontanter ca 40 000 kr ansågs ha visat att hans vän enbart hade haft pengarna i sin besittning för att vakta dem.

 

 • 2013, Hovrättsdom
  Påstådd borgenär ansågs ej ha visat sin rätt till lösöre eller att sakrättsligt giltigt äganderättsförbehåll förelåg till lösöre som vid tiden för KFM:s utmätning befann sig i utmätningsgäldenärs besittning.

 

 • 2008, NJA 2008 s. 444
  Tredje man har i utmätningsmål styrkt att en utmätt bil i gäldenärens besittning ursprungligen förvärvats av henne för egen räkning men har inte, mot omständigheter som anförts av utmätningssökanden, förmått visa att hon fortfarande ägde bilen vid utmätningstillfället. Utmätningen har inte hävts, men föreläggande enligt 4 kap. 20 § utsökningsbalken har meddelats. (Rättsfall: NJA 1983 s. 358, NJA 1983 s. 436, NJA 1983 s. 553, NJA 1984 s. 132, NJA 1984 s. 375, NJA 1984 s. 456, NJA 1985 s. 320, NJA 1986 s. 115, NJA 1986 s. 443, NJA 1999 s. 594, NJA 2006 s. 367 och NJA 2007 s. 163).

 

 • 2007, NJA 2007 s. 163
  Tredje man har i utmätningsmål påstått att utmätt lösöre ursprungligen förvärvats av henne för egen räkning och att lösöret därefter inte överlåtits till utmätningsgäldenären utan bara lånats ut till denne. Prövningstillstånd har beviljats i hovrätten för bedömning dels av huruvida tredje man enligt 4 kap. 18 § utsökningsbalken har bevisbördan även för det andra påståendet, dels av vilken verkan det skall ha i förhållande till utmätningsgäldenärens borgenärer att tredje man gett sken av att lösöret överlåtits till utmätningsgäldenären, dels av huruvida tredje man bort föreläggas att väcka talan enligt 4 kap. 20 § samma balk. (Rättsfall: NJA 1930 s. 306, NJA 1984 s. 375, NJA 1984 s. 456, NJA 1985 s. 178, NJA 1986 s. 115, NJA 1995 s. 162 och NJA 1999 s. 594).

 

 • 2005, NJA 2005 s. 871
  Fråga i utmätningsmål om denuntiation avseende en pantsättning av en fordran på staten gjorts till rätt myndighet. Även fråga om betydelsen av vetskap om pantsättningen hos innehavare av utmätningsfordringen (rättsfall: NJA 2005 s. 425).

 

 • 1999, NJA 1999 s. 594
  Fråga i mål om verkställighet av betalningssäkring om det kunde anses framgå att egendomen tillhörde annan än gäldenären. 4 kap 18 § 1 st UB (Jfr. NJA 1984 s. 375 , NJA 1984 s. 456).

 

 • 1995, NJA 1995 s. 162
  Utmätning av en bil i gäldenärens besittning har hävts sedan det genom en brottmålsdom ansetts utrett att dennes förvärv är ogiltigt. 4 kap 18 § 1 st UB.

 

 • 1991, NJA 1991 s. 564
  En båt, som låg upplagd på en av båtägaren hyrd båtuppställningsplats, har sålts. Sedan hyresrätten övergått till köparen har båten ansetts inte kunna beläggas med kvarstad eller utmätas för säljarens gäld. (Jfr NJA 1927 s. 513 och NJA 1929 s. 64).

 

 • 1991, NJA 1991 s. 266
  Fråga i visst fall om verkställighet av kvarstad för fordran på egendom beträffande vilken tredje man gör invändning om äganderätt. 4 kap 17 § UB.

 

 • 1989, NJA 1989 s. 682
  Fråga vid utmätning om gäldenären varaktigt sammanbodde med annan under äktenskapsliknande förhållanden. 4 kap 19 § UB.

 

 • 1987, NJA 1987 s. 500
  Sedan tredje man i utsökningsmål påstått sig vara ägare till viss lös egendom, meddelades honom föreläggande enligt 4 kap 20 § UB. I rättegång med anledning av föreläggandet yrkade tredje mannen att rätten måtte förklara honom ha bättre rätt än sökanden och gäldenären till egendomen i fråga. Yrkandet bestreds av sökanden men medgavs av gäldenären. Endast en dom har ansetts kunna ges för sökanden och gäldenären, varvid gäldenärens medgivande lämnats utan avseende. Tillika fråga om beviskravet i rättegång om bättre rätt till lös egendom efter föreläggande enligt 4 kap 20 § UB, när den ena av två sammanboende makar påstår sig vara ensam ägare till viss i makarnas gemensamma besittning befintlig lös egendom, som utmätts för den andra makens gäld.

 

 • 1986, NJA 1986 s. 443
  Fråga huruvida utmätt egendom tillhört annan än gäldenären, bl a såvitt gäller kontanter som befunnit sig i ett av gäldenären och hans hustru hyrt bankfack (I). Dessutom fråga huruvida gäldenärens hustru gjort sannolikt att hon varit samägare till viss egendom (II).

 

 • 1986, NJA 1986 s. 115
  Bestämmelsen om gemensam besittning i 4 kap 19 § 2 st UB tillämpas inte i förhållande till en tredje man som inte har del i besittningen. (jfr 1984 s 456).

 

 • 1985, NJA 1985 s. 320
  Fråga vid utmätning om tillämpning av 4 kap 18 och 20 §§ UB. (Jfr 1983 s 410 och 553, 1984 s 375 och 456).

 

 • 1984, NJA 1984 s. 656
  Banktillgodohavande på motbokskonto har ansetts inte kunna vara föremål för besittning i den mening som avses i 4 kap 18 och 19 §§ UB.

 

 • 1984, RH 1984:96
  Handräckning enligt lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m fl har ansetts ej kunna ske när egendomen vid tiden för ansökan om handräckning befunnit sig i sökandens besittning ehuru vid förrättningen ej visats att parterna överenskommit om egendomens återtagande.

 

 • 1984, NJA 1984 s. 456
  Efter avtal mellan travtränaren A samt B om att viss häst skulle skötas och tränas av A, har denne omhändertagit hästen. I mål om utmätning för B:s gäld gör C gällande att hästen tillhör honom och att B handlat på hans uppdrag. Fråga huruvida den av A innehavda hästen skall, med avseende på tillämpning av 4 kap 18 § 1 st UB, anses vara i B:s besittning. (Jfr denna årgång s 132).

 

 • 1984, NJA 1984 s. 375
  Fråga i mål om utmätning huruvida det kunde anses framgå att egendom tillhörde annan än gäldenären. 4 kap 18 § 1 st och 19 § 1 st UB.

 

 • 1984, NJA 1984 s. 132
  Fråga om utmätning av en häst som gäldenären ensam eller tillsammans med sin make har lämnat till en travtränare. Hästen har ansetts fortfarande befinna sig i gäldenärens egen eller makarnas gemensamma besittning, varför utmätning har kunnat ske med tillämpning av 4 kap 18 eller 19 § UB.

 

 • NJA 1983 s. 553
  Fråga vid utmätning om tillämpning av 4 kap 18 och 20 §§ UB (NJA 1983 s. 410).

 

 • 1983, NJA 1983 s. 436
  Fråga vid utmätning om tillämpning av 4 kap 17 § UB.

 

 • 1981, NJA 1981 s. 448
  Till gäldande av A:s skuld har utmätts en fastighet, som A:s fästmö B före utmätningen förvärvat från annan. Fråga om vilken bevisning som fordras för att A skall anses ha varit fastighetens ägare. 82 § 1 mom UL. Behörighet att föra talan mot utmätningsbeslutet har ansetts tillkomma C, som efter utmätningen förvärvat fastigheten från B.