Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

RÅDGIVARANSVAR


Uppdragsavtal med rådgivare (PDF)


Hur pass ingående och länge kan klienter "diskutera" med rådgivare innan de har ingått ett bindande avtal om uppdrag och arvode?

För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2021 mars, Tingsrättsdom
  Uppdragsgivare ansågs ej ha visat att revisionsbyrå var skadeståndsskyldig för påstått skattebrott, inte heller att byråns biträde med upprättande av deklarationer kunde anses innebära att ett uppdragsavtal om skatterådgivning hade ingåtts. Däremot ansågs uppdragsavtal om skatterådgivning med delägare vid byrån ha ingåtts konkludent, ett avtal som av olika skäl även ansågs omfatta byrån. Slutligen ansågs uppdragsgivarna inte ha visat att byrån var skadeståndsskyldig pga. bristande skatterådgivning; Bl.a. om betydelsen av klienters eget medvetna risktagande.

 • 2020, Hovrättsdom
  Juristbyrå ansågs ej ha visat att avtal med klient hade ingåtts trots inspelning med diskussion om pris, antal timmar m.m., detaljnivån i det inspelade samtalet kunde ha utgjort förstadiet till- och även senare diskussioner i ett uppdragsförhållande, dock återspeglade det inte själva avtalsögonblicket.

 

 • 2019, NJA 2019 s. 638
  Försäkringsförmedling. Ekonomisk rådgivning beträffande placering av kapital, som lämnats i samband med försäkringsförmedling avseende ingåendet av ett försäkringsavtal, har ansetts utgöra försäkringsförmedling (I). Utförande av förberedande arbete inför ingåendet av ett försäkringsavtal har ansetts omfattas av begreppet försäkringsförmedling, även om försäkringsförmedlaren inte haft någon avsikt att ingå ett verkligt försäkringsavtal (II).

 

 • 2019, Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
  Advokaten hade upprättat dels en bouppteckning, dels ett förslag på bodelning och arvskifte. Kostnaden för advokatens arbete med bouppteckning hade belastat dödsboet, och arvodet avseende bodelning samt arvskifte debiterades konsumenten. Advokaten ansågs inte ha visat att han upplyst konsumenten om att hon personligen skulle debiteras för arbetet med bodelning och arvskifte samt att det därmed inte var visat att det kommit till stånd ett uppdrags­förhållande mellan advokaten och konsumenten. Konsumenten var därmed inte betalningsskyldig för fakturan.

 

 • 2019, Hovrättsdom
  [Hovrätten fastställde tingsrättens dom] Inkassobolag ansågs ej ha visat att jurist och klient hade avtalat om ett visst högre timpris, inte heller att klienten hade reklamerat kostnadsräkningen för sent; Bl.a. om analog tillämpning av viss lagstiftning på uppdragsförhållanden mellan konsument och jurist, rimlig tidsåtgång i mindre komplicerade arbetstvister, samt allmänna reklamationsrättsliga principer.

 

 • 2018, Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
  Konsument ansågs ha gett advokat i uppdrag att utföra arbete för konsumentens räkning. Avslag.

 

 • 2018, Hovrättsdom
  [Hovrätten fastställde tingsrättens dom Klient ansågs ha visat att advokat varit vårdslös genom att inte upplysa om skatteeffekter vid övertagande av bostadsrätt och att advokaten därmed var skadeståndsskyldig för skada till följd av sambos till beskattning återförda uppskovsbelopp. Även att uppdragsavtal hade ingåtts med advokat som privatperson och inte med advokatbyrå. Bl.a. om skyldigheten att fullgöra uppdrag som rådgivare med omsorg och noggrannhet. Aktsamhetsnorm och adekvat kausalitet vid skada till följd av vårdslöshet. Vem som får antas vara rätt avtalspart

 

 • 2017, Hovrättsdom

  Dödsbo ansågs ha visat att advokatfirma som förvaltat mångmiljonarv genom uppdrag som kan likställas med uppdrag för boutredningsman, dock endast utifrån en generalfullmakt som utställts av den avlidne, inte hade ingått ett giltigt uppdragsavtal med dödsboet och därmed inte hade rätt till betalning för utfört arbete. Även skadeståndsskyldighet för vårdslösa råd om avtal för olika tjänster; Bl.a. om avtalslagens fullmaktsreglering i förhållande till ärvdabalkens tvingande reglering, obehörig vinst och läran om tjänster utan uppdrag (s.k. negotiorum gestio).

 • 2017, Hovrättsdom
  Advokatfirma ansågs ej ha visat att uppdragsavtal ingåtts med fastighetsbolag avseende planer på ombildning av hyresrätter till bostadsrätter; om betydelsen av att advokatfirman själv tog kontakt och senare skickade ombildningskalkyl på eget initiativ, befogad anledning anta att uppdragsförhållande förelåg utifrån kontakternas omfattning och antal upparbetade timmar.

 

 • 2016, Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
  Konsument hävdade att advokat utlovat att hon endast skulle betala för två timmars rådgivning. Konsumenttvistnämnden ansåg att det inte var visat att något avtal om fast pris förelegat. Av utredningen framgick vidare att det debiterade arvodet om 6 615 kronor med hänsyn till uppdragets omfattning, art och det arbete som lagts ned var skäligt. Avslag.

 

 • 2016, Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
  Advokat som inte gjort förbehåll att timkostnad kan komma att ändras har inte haft rätt att debitera en högre timkostnad än den ursprungliga. Nedsättning av faktura.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Konsult ansågs ej ha visat avtal om ersättning för ytterligare arbete som utförts och inte betalats; Bl.a. om bevisbördan för att arbete beställts av privatperson eller bolag, gäldenärsbyte från bolag till privatperson i egenskap av slutkund, samt bevisvärdering avseende skäligt arvode för arbete utan avtalat pris.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Oberättigad uppsägning av avtal medförde rätt till ersättning.

 

 • 2015, NJA 2015 s. 918
  En mäklare har krävt provision för ett avtal som uppdragsgivaren ingått med en anvisad köpare. Avtalet har ingåtts under en senare mäklares uppdragstid. Kravet på provision har avslagits, eftersom den senare mäklarens arbete ansetts ha haft avgörande betydelse för avtalets tillkomst. (Rättsfall: NJA 1981 s. 259, NJA 1997 s. 347 och NJA 2010 s. 58)).

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Om bevisbördan för undertecknande av skuldebrev

 

 • 2014, Allmänna reklamationsnämnden
  Rätt att avbeställa arbetsrättslig utredning som inte var slutförd medförde också rekommendation till juristbyrån att sätta ner arvodet.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Dödsbo fick bära risken för otydlighet huruvida uppdragsavtal hade träffats med förmedlare och ådömdes att utge förmedlingsprovision i samband med fastighetsförsäljning.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Avtalsförhållande mellan klient och advokat, rådgivaransvar, samt nödvändig processgemenskap / samfordringsrätt för återgång av arvode.

 

 • 2012, Hovrättsdom
  "OK" i mail ansågs ej ha medfört att uppdragsavtal hade ingåtts.

 

 • 2010, Tingsrättsdom
  Juristfirma ansågs inte ha visat att avtal om uppdrag hade ingåtts och hade därmed inte rätt till arvode.

 

 • 2004, NJA 2004 s. 19
  Arvode för förvaltning av handelsbolags angelägenheter).

 

 • 2003, NJA 2003 s. 403
  Fråga vid prövning av ansökan om resning i disciplinärende hos Sveriges advokatsamfund om nämndens regeltillämpning varit uppenbart rättsstridig.

 

 • 1998, NJA 1998 s. 390
  Innehållet i en assurerad försändelse tillgreps under postbefordran av arbetstagare på Posten. Enligt en av Posten meddelad kungörelse var dess ansvar för assurerade försändelser begränsat. Begränsningarna har inte ansetts omfatta skada på grund av den egna personalens brottsliga handlande).

 

 • 1992, NJA 1992 s. 243
  A - ensam ägare till samtliga aktier i ett aktiebolag - har inför en överlåtelse av aktierna haft flera kontakter med auktoriserade revisorn B, som sedan cirka 20 år bl a varit bolagets revisor. A har uppfattat B som sin ekonomiske rådgivare och har ansetts ha haft goda skäl för sin uppfattning. Då B måste ha insett A:s inställning men ej tillkännagett någon annan mening, har ett uppdragsförhållande ansetts ha uppkommit mellan dem. B har ansetts ha brustit i sina skyldigheter som rådgivare i vad avser affärens skattekonsekvenser och därför ålagts skadeståndsskyldighet).