Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

RÅDGIVARANSVAR


Skäligt arvode till rådgivare (PDF)


Hur mycket "fakturerbar" tid är "skäligen påkallad" för att tillvarata klientens intressen? Har uppdraget varit "särskilt komplicerat") så att fler debiterbara timmar är motiverade?

För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2020, Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
  Advokat som har förordnats till bodelningsförrättare av domstol har inte vid antagandet av uppdraget eller vid den inledande kontakten med konsumenterna informerat om tillämpat timarvode. Debiterat timarvode har beräknats utifrån tillämplig timkostnadsnorm. Nedsättning av faktura.

 

 • 2019, Hovrättsdom
  Part ansågs ha visat att motpartsombudet som i och för sig var kunnig i entreprenadrätt men inte var jurist, hade tyngt processen så pass mycket att arvodet per timme skäligen skulle sänkas med 1000 kr.

 

 • 2019, Hovrättsdom
  Part ansågs ha visat att tvist om avstängt vatten och olovlig omkoppling inte kunde ha lösts på annat sätt än genom stämning och hade därför rätt till ersättning för rättegångskostnader, som dock ansågs oskäligt höga med hänsyn till att tvisten inte var särskilt komplicerad.

 

 • 2019, Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
  Advokaten har ingått ett avtal om fast arvode med konsumenten. Arvodet har bedömts uppenbart oskäligt med hänsyn till det avtalade uppdragets omfattning, art och svårighetsgrad. Nedsättning av faktura.

 

 • 2019, Hovrättsdom
  [Hovrätten fastställde tingsrättens dom]
  Inkassobolag ansågs ej ha visat att jurist och klient hade avtalat om ett visst högre timpris, inte heller att klienten hade reklamerat kostnadsräkningen för sent; Bl.a. om analog tillämpning av viss lagstiftning på uppdragsförhållanden mellan konsument och jurist, rimlig tidsåtgång i mindre komplicerade arbetstvister, samt allmänna reklamationsrättsliga principer.

 

 • 2018, Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
  Advokat hade skriftligen upplyst konsumenter om att vinnande part får sina rättegångskostnader betalda. När konsumenterna vann målet framställde advokaten krav mot konsumenterna motsvarande advokatens arvode med avdrag för det arvode som tingsrätten bedömt skäligt och som motparten betalat. Advokaten ansågs inte ha visat att hon hade informerat sina klienter om risken att få stå för den del av arvodet som domstolen inte bedömer är skäligt. Nedsättning.

 

 • 2017, RH 2018:2
  Fråga om ersättning för rättegångskostnad enligt 18 kap. 8 a § rättegångsbalken. Även fråga om begärd ersättning varit en verklig kostnad för parten.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Yrkat arvode i den s.k. takrastvisten var oskäligt bl.a. då bevisbördans placering inte kunde sägas medföra att tvisten var av särskilt komplicerad juridisk beskaffenhet.

 

 • 2016, Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
  De åtgärder som Advokaten utfört har varit påkallade för att tillvarata Konsumentens rätt. Nämnden anser även att det debiterade arvodet om 5 000 kronor med hänsyn till uppdragets omfattning, art och det arbete som lagts ned är skäligt. Avslag.

 

 • 2016, Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
  Advokat debiterade förhållandevis stort antal timmar i ärende utan att ärendet ens varit utsatt till huvudförhandling. Advokaten borde ha insett att kostnaderna, i vart fall inte slutligen, skulle komma att stå i rimlig proportion till tvisteföremålets värde. Det har varit påkallat för advokaten att klargöra detta för Konsumenterna, något som nämnden inte anser att Advokaten har gjort. Advokaten hade inte heller upplyst Konsumenterna på ett tillräckligt tydligt sätt att de skulle kunna komma att stå för kostnad för rättsutredning själva eftersom detta normalt inte täcks av rättsskyddsförsäkring. Nedsättning.

 

 • 2016, Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
  Advokat har inte haft rätt att debitera för fler timmar än vad som angetts i kostnadsräkningar till domstolarna. Advokat åläggs betala till konsument.

 

 • 2016, Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
  Tidsåtgången som redogjorts för var rimlig i förhållande till arbetsuppgifternas art, omfattning och svårighetsgrad. Avslag.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Konsult ansågs ej ha visat avtal om ersättning för ytterligare arbete som utförts och inte betalats; Bl.a. om bevisbördan för att arbete beställts av privatperson eller bolag, gäldenärsbyte från bolag till privatperson i egenskap av slutkund, samt bevisvärdering avseende skäligt arvode för arbete utan avtalat pris.

 

 • 2016, RH 2016:67
  För att ersättning ska utgå för rättslig rådgivning i ett förenklat tvistemål ska den rättsliga rådgivningen inhämtats externt. En part har därför inte rätt till ersättning när rådgivning lämnats av någon som är anställd av parten. Detsamma gäller för en kommun när rådgivning lämnats av kommunens gemensamma juristavdelning (Rättsfall: NJA 1981 s. 1006; NJA 2007 s. 579).

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Klient ansågs till viss del ha visat att advokatbyrås tidredovisning var så pass knapphändig att arvodet skulle sättas ner till ca en tredjedel.

 

 • 2014, Allmänna reklamationsnämnden
  Juristbyrå rekommenderas att återbetala 5000 kr av totalt 12 000 kr för upprättande av enklare testamente; Bl.a. om skälig timkostnad då ärende är av relativt enkel art.

 

 • 2014, Tingsrättsdom
  Ersättning till advokatbyrå trots "vag rådgivning".

 

 • 2009, NJA 2009 s. 441
  Fråga om ersättning för rättegångskostnad avseende arbete som utförts av parts anställde jurist.

 

 • 2009, RH 2010:4
  Konkursförvaltare har, med begränsad framgång, lagt ned arbete på att söka driva in en redovisningsfordran, något TSM efter hörande enligt 7 kap. 10 § konkurslagen avrått från. Det arvode som konkursförvaltaren begärt för detta arbete har inte befunnits skäligt utan nedsatts.

 

 • 2007, NJA 2007 s. 579
  Rättegångskostnader. I ett dispositivt tvistemål om mindre värden (småmål) har kostnad för rättslig rådgivning inte ansetts skäligen påkallad för tillvaratagande av partens rätt, eftersom tvistefrågorna varit okomplicerade och legat inom kärnområdet för partens näringsverksamhet. 18 kap. 8 a § rättegångsbalken.

 

 • 2006, NJA 2006 s. 367
  Fråga om bevisbörda m.m. i ett mål avseende ersättning ur rättsskyddsförsäkring för skäliga och nödvändiga rättegångskostnader.

 

 • 2006, RH 2006:22
  Sedan mål om betalningsförläggande vid kronofogdemyndighet överlämnats till tingsrätt och käranden därefter återkallat sin talan, yrkade svarande part där ersättning för kostnader. - Hovrätten fann, med hänvisning till bestämmelserna i 18 kap. 8 a § rättegångsbalken jämte lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, att det saknades laglig rätt för svarande part att erhålla ersättning för ombudskostnader avseende förfarandet hos kronofogdemyndigheten. - Kostnad för rådgivning vid tingsrätten fann hovrätten vara ersättningsgill endast om kostnaden motsvarade ett verkligt utlägg för parten.

 

 • 1997, NJA 1997 s. 854
  Fråga huruvida rättegångskostnad varit skäligen påkallad för tillvaratagande av partens rätt. 18 kap 8 § RB.