Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

RÅDGIVARANSVAR


Få rättsskydd eller rättshjälp (PDF)


Faran att vänta för länge med ansökan, betydelsen av förändrade förutsättningar jämfört med ursprunglig ansökan, samt bedömning av lämpligt rättshjälpsombud.

För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2019, Hovrättsdom
  Advokatbyrå ansågs ej ha visat att försäkringsbolag inte hade rätt att kräva samma grad av specificering i kostnadsräkning som försäkringstagare, för utfående av rättsskydd.

 

 • 2019, Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
  Advokaten borde ha kontrollerat att konsumentens rättsskyddsförsäkring kunde tas i anspråk innan hon påbörjade sitt arbete och borde ha insett att konsumenten utgick från att rättsskydd kunde nyttjas i ärendet. Nedsättning av faktura.

 

 • 2018, NJA 2018 s. 255
  Ett ombud eller en annan företrädare för part kan ha rätt till ersättning för rättegångskostnad som avser bemötande av ett yrkande om att ombudet eller företrädaren jämte parten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnad enligt 18 kap. 7 § rättegångsbalken.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Sökande rättshjälpsbiträde ansågs ha rätt att få tidigare dom kompletterad med ytterligare fem timmars ersättning enligt rättshjälpslagen.

 

 • 2017, NJA 2017 s. 164
  Ett rättshjälpsbiträde som är ombud kan inom ramen för det uppdraget begära ersättning av huvudmannen för åtgärder i en del av ett mål som inte omfattas av rättshjälpen. För en sådan kostnad kan motpart som förlorar målet bli ersättningsskyldig enligt 18 kap. rättegångsbalken.

 

 • 2016, Kammarrättsdom
  Sökande i assistansärende ansågs ha tillräcklig förmåga att föra sin talan på egen hand med bistånd av sin gode man och beviljades därför inte rättshjälp; Bl.a. om sakens betydelse för den enskilde och om funktionsnedsättningars inverkan på möjligheten att beviljas rättshjälp.

 

 • 2016, RH 2016:67
  För att ersättning ska utgå för rättslig rådgivning i ett förenklat tvistemål ska den rättsliga rådgivningen inhämtats externt. En part har därför inte rätt till ersättning när rådgivning lämnats av någon som är anställd av parten. Detsamma gäller för en kommun när rådgivning lämnats av kommunens gemensamma juristavdelning (Rättsfall: NJA 1981 s. 1006 & NJA 2007 s. 579)

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Person ansågs ha visat att anlitat ombud uppfyllde rättsskyddsförsäkrings villkor om lämplighet; Bl.a. om skillnaden mellan krav på ombuds kvalifikationer enligt rättegångsbalken jämfört med villkor i försäkringsavtal om rättsskydd, samt värdering av ombuds tidigare domstolserfarenheter.2016 - För att ersättning ska utgå för rättslig rådgivning i ett förenklat tvistemål ska den rättsliga rådgivningen inhämtats externt. En part har därför inte rätt till ersättning när rådgivning lämnats av någon som är anställd av parten. Detsamma gäller för en kommun när rådgivning lämnats av kommunens gemensamma juristavdelning (Rättsfall: NJA 1981 s. 1006; NJA 2007 s. 579).

 

 • 2015, NJA 2015 s. 352
  Rättshjälp. När ett besked har lämnats om att rättsskydd begärts, får tidpunkten för beskedet läggas till grund för prövning av rättshjälpsbiträdets ersättning för arbete före ansökan, om ansökan har gjorts utan dröjsmål efter försäkringsbolagets avböjande (Rättsfall: NJA 1989 s. 625, NJA 2007 s. 323 och NJA 2008 s. 1080).

 

 • 2014, RH 2015:14
  Under målets handläggning i tingsrätten förändrades en rättssökandes inkomster på ett sådant sätt att denne inte längre var berättigad till rättshjälp. Fråga om i vilken utsträckning den rättssökande skulle åläggas att återbetala kostnaderna för rättshjälpen till staten. (jfr. NJA 1983 s. 150; Besvärsnämndens för rättshjälpen beslut den 14 april 1986 i ärende nr 158/86; Hovrätten för Västra Sveriges beslut den 10 september 2001 i mål nr Ö 2074-01).

 

 • 2013, NJA 2013 s. 253
  Enligt en rättsskyddsförsäkring förlorade försäkringstagaren sin rätt, om han inte framställde sitt anspråk till försäkringsbolaget inom viss tid från det att han hade ”fått kännedom om sin fordran”. Tidsfristen har ansetts börja löpa när försäkringstagaren anlitade ombud i tvisten.

 

 • 2013, NJA 2013 s. 111
  Rättshjälpen i ett skadeståndsmål har tillåtits fortsätta trots att det redan hade beslutats att den skulle omfatta ytterligare 40 timmars arbete utöver de 100 timmar som omfattas enligt lag. Vid bedömningen har beaktats bl.a. tvistens karaktär och betydelse för parten, motpartens ekonomiskt överlägsna ställning, att det var motparten som överklagade till hovrätten samt att det har varit svårt att planera och begränsa arbetet. Förlängningen har medgetts omfatta redan utfört arbete.

 

 • 2012, Hovrättsdom
  Försäkringsbolag ansågs ha visat att begäran om rättsskydd inkommit för sent och därmed var preskriberat; Bl.a. om avtalstolkningsmetod för försäkringsavtal och när försäkringstagare senast får anses ha fått kännedom om fordran och därmed anledning att utnyttja rättsskyddsförsäkring.

 

 • 2011, NJA 2011 s. 15
  Underåriga rättssökande som omfattas av rättsskyddet i moderns hemförsäkring har ansetts inte kunna beviljas rättshjälp, när modern, som är de underårigas ställföreträdare, har underlåtit att ta rättsskyddet i anspråk.

 

 • 2008, NJA 2008 s. 1080
  Rättshjälpsbiträde har ansetts ha rätt till ersättning för arbete med att överklaga avslagsbeslut avseende ersättning för huvudmannens inställelse vid domstolsförhandling (Rättsfall: NJA 1979 s. 103 och NJA 1983 s. 736).

 

 • 2007, NJA 2007 s. 752
  Rätten till rättshjälp upphör normalt efter 100 timmars arbete, även om rätten inte beslutat att rättshjälpen skall upphöra. Dessutom fråga om den rättssökandes talerätt.

 

 • 2006, NJA 2006 s. 569
  Prövning av rimlighetskriteriet i 8 § rättshjälpslagen (1996:1619) (I och II). Tillika fråga om en tillämpning av 8 § rättshjälpslagen i en gränsöverskridande tvist är förenlig med det s.k. rättshjälpsdirektivet (2003/8/EG) (II). (Rättsfall: NJA 1982 s. 175 I, NJA 1999 s. 465 och NJA 2004 s. 276).

 

 • 2006, NJA 2006 s. 367
  Fråga om bevisbörda m.m. i ett mål avseende ersättning ur rättsskyddsförsäkring för skäliga och nödvändiga rättegångskostnader.

 

 • 2005, NJA 2005 s. 745
  Ett i ett rättsskyddsförsäkringsavtal intaget avtalsvillkor har ansetts stå i strid mot föreskrifterna i 3 § lagen (1993:1303) om vissa avtalsvillkor för rättsskyddsförsäkring och vara ogiltigt.

 

 • 2003, NJA 2003 s. 540
  Fråga vid andrahandsupplåtelse av hyresrätt om rättsförhållandet utnyttjats för att kringgå rättsskyddet för hyresgäster. 7 kap. 31 § JB.

 

 • 2001, Hovrättsdom
  Sökande ansågs ha visat att underhållsskyldighet skulle avräknas mot inkomst, som därmed kom att understiga gränsen för att få rättshjälp beviljad.

 

 • 2000, NJA 2000 s. 440
  En rättssökande har i en pågående tvist kunnat utnyttja en rättsskyddsförsäkring. Rättshjälp har inte beviljats i angelägenheter när förmånerna enligt försäkringen har uttömts.

 

 • 2000, NJA 2000 s. 113
  Fråga om det föreligger särskilda skäl att bevilja rättshjälp för en näringsidkare. Det har inte ansetts kunna krävas att näringsidkaren skulle ha tecknat rättsskyddsförsäkring innan rättshjälpslagen (1996:1619) trädde i kraft. (jfr. 1981 s 873 I-VI).

 

 • 2000, NJA 2000 s. 48
  Ett ombud för en försäkringstagare har ansetts berättigad till ersättning ur rättsskyddsförsäkring, oavsett om försäkringstagaren gått I konkurs. Tillika fråga om preskription.

 

 • 1997, RH 1997:80
  När frågan om beviljande av rättshjälp angår samma omständigheter som den bakomliggande tvist, vilken rättshjälpsansökan avser, bör begäran om rättshjälp avslås, endast om det föreligger särskilda skäl.

 

 • 1996, NJA 1996 s. 400
  I rättsskyddsärenden utbetalar försäkringsbolagen enligt fast praxis ersättning för ombudskostnader till försäkringstagaren, om det visas att denne ersatt ombudet, och i övrigt direkt till ombudet. Denna branschsedvänja har i tvist mellan försäkringstagares konkursbo och ombud om bättre rätt till sådan ersättning ansetts utgöra en del av avtalsinnehållet i avtalet om rättsskyddsförsäkring.

 

 • 1994, NJA 1994 s. 696
  Verkan av medgivande från domstolsverket i fråga om rättshjälp (jmf 1985 s. 592.

 

 • 1993, RH 1994:75
  En fordran på grund av ett leasingavtal, avseende en s.k. förmånsbil för en av ägarna av företaget, har ansetts ha uppkommit i leastagarens näringsverksamhet. Rättshjälp har ej beviljats.

 

 • 1983, NJA 1983 s. 150
  Part som i rättegång åtnjöt allmän rättshjälp tillfördes betydande förmögenhetstillgångar genom förlikning i rättegången. Den domstol där tvisten var anhängig har ansetts oförhindrad att, i samband med stadfästelse av förlikningen, förordna om rättshjälpens upphörande på grund av att partens ekonomiska förhållanden ändrats genom förlikningen. Med hänsyn till omständigheterna har särskilda skäl ansetts föreligga att begränsa de rättshjälpskostnader som parten själv skall bära. 34 § 1 st 5 och 4 st rättshjälpslagen.