Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

RÅDGIVARANSVAR


Anspråk efter utförd rådgivning (PDF)


När utfört uppdrag senast måste reklameras och om preskription av skadeståndskrav mot rådgivare.

För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Materialet nedan används helt på eget ansvar. Läs användarvillkoren här.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2020, Tingsrättsdom
  Advokatbyrå ansågs ha visat att reklamation om fel i tjänst hade framställts för sent, samt att klientens betalningsdröjsmål hade medfört rätt att lämna ett uppdrag månaden före huvudförhandling.

 

 • 2019, Hovrättsdom
  [Tingsrättens dom fastställdes] Inkassobolag ansågs ej ha visat att jurist och klient hade avtalat om ett visst högre timpris, inte heller att klienten hade reklamerat kostnadsräkningen för sent; Bl.a. om analog tillämpning av viss lagstiftning på uppdragsförhållanden mellan konsument och jurist, rimlig tidsåtgång i mindre komplicerade arbetstvister, samt allmänna reklamationsrättsliga principer.

 

 • 2018, Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
  Advokat hade skriftligen upplyst konsumenter om att vinnande part får sina rättegångskostnader betalda. När konsumenterna vann målet framställde advokaten krav mot konsumenterna motsvarande advokatens arvode med avdrag för det arvode som tingsrätten bedömt skäligt och som motparten betalat. Advokaten ansågs inte ha visat att hon hade informerat sina klienter om risken att få stå för den del av arvodet som domstolen inte bedömer är skäligt. Nedsättning.

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Svarande i rättegång ansågs ha visat att kärandeombud, som sedermera avvisats, uppvisat vårdslöshet och försumlighet i så hög grad genom ingivande av vidlyftiga inlagor, att ombudet förpliktades solidariskt med käranden ersätta svarandens rättegångskostnader.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Advokatbyrå ansågs ha visat rätt till betalning för uppdrag som utförts mellan 2002 och 2013 - trots att byrån endast fakturerat en liten del årligen, har den totala skulden antecknats i årliga sammanställningar, vilka har haft preskriptionsavbrytande verkan, samt medfört att reklamation av fakturor som framförts efter avslutat uppdrag har gjorts för sent.

 

 • 2013, Hovrättsdom
  Mäklare ansågs ej ha visat tillräckligt orsakssamband mellan sitt arbete jämfört med efterföljande mäklare för att ha rätt till provision; Bl.a. om reglering om rätten till provision vid överlåtelse av lös egendom såsom aktier, samt orsakssamband mellan anvisning av spekulanter och fullbordat köp.

 

 • 2012, NJA 2012 s. 697
  I ett utmätningsmål gör ett ombud gällande att han har rätt före utmätningsborgenärerna till influtna medel avseende rättegångskostnad som hade betalats in i utmätningsärende av hans klients motparter. Rättegångsfullmakt för motpartsombudet har inte ansetts ge behörighet att ta emot underrättelse om förvärv av fordran på rättegångskostnaden. Ombudet har inte heller ansetts ha rätt till medlen på grund av direktkravsrätt.

 

 • 2011, Hovrättsdom

  [Tingsrättens dom fastställdes] Uppdragsgivare ansågs ha visat att mäklare hade brutit mot god fastighetsmäklarsed genom att grovt oaktsamt ha försummat sin upplysningsplikt på sådant sätt att mäklaren ska ersätta mellanskillnaden mellan ett hävt köp och en senare försäljning; Bl.a. om att mäklare bör upplysa om ex. arrendeavtal som gör att fastigheter inte kan användas som säkerhet till lån för köpet, samt sambandet mellan mäklarens vårdslösa försumlighet och uppkommen skada.

 • 2007, NJA 2007 s. 962
  Ett avtalsvillkor om att krav med anledning av en utförd s.k. överlåtelsebesiktning av fastighet preskriberades två år efter uppdragets avslutande har inte ansetts oskäligt mot beställaren, som var konsument. Tillika fråga om bestämmelsen, som kommit till uttryck först i själva besiktningsutlåtandet, utgjort avtalsinnehåll.

 

 • 2007, NJA 2007 s. 145
  Klagan över domvilla. Partrederier har i lagakraftvunnen dom förpliktats att utge viss ersättning för juridiskt biträde. När biträdet lämnades var rederierna upplösta till följd av att verksamheten upphört. Rederierna har då inte ansetts behöriga att uppträda som parter i målet. Domen har därför undanröjts på klagan av enskilda redare).

 

 • 2006, RH 2006:78
  I samband med fastighetsköp deponerade köparen handpenningen hos mäklaren. Säljaren hävde köpet och påstod att köparen var i dröjsmål med betalningen, varvid mäklaren redovisade handpenningen till säljaren och gjorde avdrag för sin provision. Fråga om mäklaren haft rätt att förfara på detta sätt eller om han borde ha redovisat handpenningen till köparen (Rättsfall NJA 1994 s. 190; NJA 2001 s. 292)

 

 • 2006, RH 2006:77
  Rätt till skadestånd efter för sen reklamation av brister vid överlåtelsebesiktning (jfr. RH 1998:60).

 

 • 2001, NJA 2001 s. 878
  Fråga om skadeståndsskyldighet mot annan än uppdragsgivaren för den som i värderingsintyg beträffande fast egendom av oaktsamhet åsatt fastigheten ett alltför högt marknadsvärde. Jfr 1987 s. 692 (jfr. 1987 s. 692).

 

 • 2001, NJA 2001 s. 292
  Sedan fastighetsköpare deponerat en handpenning hos fastighetsmäklare, har mäklaren - trots att köparen hävt köpet - redovisat handpenningen till säljaren. Fråga huruvida mäklaren är skyldig att betala handpenningbeloppet till köparen, fastän tvist råder mellan köparen och säljaren om hävningsrätten och oavsett om redovisningen till säljaren orsakat köparen skada.

 

 • 2000, NJA 2000 s. 225
  En advokat, som dömts för förskingring, har i brottmålsdomen förpliktats ersätta de förskingrade beloppen jämte ränta enligt 4 § 4 st. räntelagen. Enligt villkoren i en av Sveriges advokatsamfund tecknad försäkring omfattande bl.a. trolöshetsbrott i advokatverksamhet har försäkringsbolaget åtagit sig att ersätta klienter för uppkommen skada enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Fråga huruvida försäkringen har omfattat inte bara de förskingrade kapitalbeloppen utan också den i brottmålet utdömda dröjsmålsräntan.

 

 • 2000, NJA 2000 s. 137
  Fråga om tillämpning av preskriptionsbestämmelsen i 18 kap. 9 § handelsbalken beträffande skadeståndsanspråk mot advokat (jfr 2000 s 31).

 

 • 2000, NJA 2000 s. 48
  Ett ombud för en försäkringstagare har ansetts berättigad till ersättning ur rättsskyddsförsäkring, oavsett om försäkringstagaren gått I konkurs. Tillika fråga om preskription.

 

 • 2000, NJA 2000 s. 31
  Fråga om tillämpning av preskriptionsbestämmelsen i 18 kap 9 § handelsbalken beträffande anspråk på skadestånd som uppdragsgivare har mot fastighetsmäklare.

 

 • 1997, NJA 1997 s. 347
  En bostadsrätt har sålts till en person som anvisats av fastighetsmäklare. Denne har med hänsyn till att försäljningen kommit till stånd avsevärd tid efter det att förmedlingsavtalet uppsagts och till omständigheterna i övrigt inte ansetts berättigad att uppbära mäklarprovision

 

 • 1996, NJA 1996 s. 400
  I rättsskyddsärenden utbetalar försäkringsbolagen enligt fast praxis ersättning för ombudskostnader till försäkringstagaren, om det visas att denne ersatt ombudet, och i övrigt direkt till ombudet. Denna branschsedvänja har i tvist mellan försäkringstagares konkursbo och ombud om bättre rätt till sådan ersättning ansetts utgöra en del av avtalsinnehållet i avtalet om rättsskyddsförsäkring.

 

 • 1995, RH 1995:88
  Fråga om ersättningsskyldighet för en värderingsfirma som i ett värderingsutlåtande avgivet inför köp av en bostadsrätt lämnat felaktig uppgift om lägenhetsytan. Tillika fråga om för sen reklamation och preskription enligt 18 kap. 9 § handelsbalken.

 

 • 1985, NJA 1985 s. 219
  Fråga, när två fastighetsmäklare successivt har varit verksamma för att få till stånd försäljning av en fastighet, om det har förelegat ett sådant orsakssammanhang mellan den förste mäklarens verksamhet och det ingångna köpeavtalet att han bör ha rätt till provision (jfr 1975 s 748 och 1981 s 259)

 

 • 1981, NJA 1981 s. 259
  Mäklares anspråk på provision för förmedling av fastighetsförsäljning har ogillats till följd av bristande orsakssammanhang mellan mäklarens åtgöranden och försäljningen (jfr 1975 s 748)