Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

KÖPRÄTT


Reklamation & meddelandeskyldighet (PDF)


Reklamationsfrister kan variera beroende på när det måste ha stått klart för köpare att visst fel förelåg, om reklamationsfrist mellan näringsidkare och kravet på tydlighet för godtagbara reklamationer.


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan , eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2022 Högsta domstolen Ö 672-21
  Reklamationsskyldighet föreligger inte när det gäller prisets skälighet enligt 36 § konsumenttjänstlagen. Det hindrar dock inte att en passivitet i fråga om att göra gällande återkrav av betalning kan medföra att rätten till återbetalning går förlorad.

 • 2021, Högsta domstolen NJA 2021 s. 353 (T 2838-20)

  Vid en småhusentreprenad har uppgifterna i kontraktshandlingarna om fördelning mellan boarea och biarea varit felaktiga. Frågor om reklamation har skett i rätt tid och om beräkning av prisavdrag.

 • 2021, Hovrättsdom

  Bolagsköpare ansågs ej ha visat att ansvarig revisor hade agerat oaktsamt på sätt som medför skadeståndsskyldighet. Revisorn hade dock reklamerat för sent. Målet är mycket omfattande och rör bolagsförvärv där tvisten i huvudsak rör revisorns värderingar av kundfordringar vs leverantörsskulder, ansvaret för manipulerad bokföring och vem som borde ha upptäckt detta; Bl.a. om bevisbördan för oaktsamhet, god revisorssed, beviskravet för erforderlig tillit till årsredovisningar och frågan om faktisk skada har uppstått till följd av revisorns agerande.

 • 2020, Tingsrättsdom
  Advokatbyrå ansågs ha visat att reklamation om fel i tjänst hade framställts för sent, samt att klientens betalningsdröjsmål hade medfört rätt att lämna ett uppdrag månaden före huvudförhandling.

 

 • 2019, Hovrättsdom
  Hovrätten fastställde tingsrättens dom] Inkassobolag ansågs ej ha visat att jurist och klient hade avtalat om ett visst högre timpris, inte heller att klienten hade reklamerat kostnadsräkningen för sent; Bl.a. om analog tillämpning av viss lagstiftning på uppdragsförhållanden mellan konsument och jurist, rimlig tidsåtgång i mindre komplicerade arbetstvister, samt allmänna reklamationsrättsliga principer.

 

 • 2019, Hovrättsdom
  Köpare ansågs ej ha visat att brandskador på sjöbod utgjorde fel i jordabalkens mening eller att vissa angivna skador hade reklamerats i tid; Bl.a. om betydelsen av påverkan på marknadsvärdet, försumlighet att inte lämna upplysningar och möjligheten att få skadestånd då skador inte utgör fel i jordabalkens mening.

 

 • 2018, NJA 2018 s. 127
  Reklamation vid för sent utförd prestation. En passagerare som har rätt till ersättning enligt artikel 7 i flygpassagerarförordningen vid försenad flygning måste, för att ha rätt till ersättningen, meddela lufttrafikföretaget att han eller hon vill åberopa förseningen. Det ska göras inom skälig tid efter det att resan avslutades. En reklamation som lämnas inom två månader efter det att resan avslutades ska alltid anses gjord i rätt tid.

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Entreprenör ansågs ha visat att skada i samband med entreprenad upptäckts så pass tidigt och reklamerats så pass tydligt till ansvarigt konsultföretag att skadeståndsanspråket inte hade preskriberats enligt ABK 96 § 6.8; Bl.a. om starttid för preskriptionsfrist i och med insikt om att ekonomisk skada sannolikt kan uppstå jämte skälig anledning att anta vem som bär ansvaret för uppkommen skada och skillnaden mellan reklamation enligt köplagen jämfört med reklamation av utfört konsultuppdrag.

 

 • 2018, Miljödomstolen
  I Va-mål om ersättning för vattenavgifter har en fastighetsägare påstått att det vattentryck kommunen levererat genom normaltrycksledningen har varit undermåligt. Han har därför gjort gällande en motfordran avseende den kostnad han haft för el till nödvändig tryckstegringspump fram till dess att fastigheten kopplades in på högtrycksledning. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att vattentrycket i förbindelsepunkten har varit för lågt för att anläggningen ska anses ha varit ändamålsenlig och att va-bolaget inte har kunnat visa att det fullgjort sina skyldigheter enligt vattentjänstlagen. Fastighetsägaren har därför fått kvitta den skäligen uppskattade kostnad han haft för el till tryckstegringspumpen efter den tidpunkt då han påtalade det bristfälliga vattentrycket.

 

 • 2017, NJA 2017 s. 1095
  Fråga om en fastighetsköpare – även om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder – på grund av passivitet har förlorat sin rätt till påföljd för fel i fastigheten genom att inte underrätta säljaren om felet.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Bilreparatör ansågs bl.a. ha visat att fel i utförd reparation som åberopats hade undersökts först ca ett halvår efter utförd tjänst varför halvårspresumtionen i konsumenttjänstlagen inte kunde tillämpas.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Vinleverantör ansågs ha visat att köpare hade reklamerat överleverans av vin för sent varför allt vin skulle betalas; Bl.a. om skälig reklamationstid vid handel mellan näringsidkare.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Beställare av vindkraftverk ansågs ej ha visat att fel har reklamerats tillräckligt tydligt avseende beskrivning och felavhjälpande, inte heller i rätt tid enligt parternas avtal ABA 99.

 

 • 2017, NJA 2017 s. 303
  Ett mejeri har fått regelbundna leveranser av mjölk från ett lantbruk. Enligt en särskild prisöverenskommelse skulle mejeriet betala tilläggsersättning för KRAV-godkänd mjölk. Mejeriet har utan grund hävt överenskommelsen om tilläggsersättning. För att lantbrukarna skulle behålla sin rätt till tilläggsersättningen, har det krävts att de meddelade mejeriet att de inte accepterade hävningen.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Hästköpare ansågs ha visat att säljare agerat grovt vårdslöst genom att inte upplysa om upptäckt skada, varför felet i form av skada får åberopas senare än två år efter köpet.

 

 • 2016, NJA 2016 s. 237
  Köplagen. Sedan bostadsrätten till en kontorslokal överlåtits mellan två näringsidkare, har köparen krävt prisavdrag med påståendet att lokalens area var mindre än vad parterna hade avtalat. Arean hade angetts i en annons och i en objektsbeskrivning. Areauppgiften har ansetts utgöra en avtalad egenskap, oavsett att uppgiften enligt beskrivningen har kommit från bostadsrättsföreningen. Eftersom uppgiften har varit preciserad, har köparen ansetts kunna åberopa att arean var för liten, trots en begränsad undersökning före köpet och trots en allmänt hållen friskrivning från säljarens sida. Det har emellertid ansetts att köparen borde ha märkt felet och reklamerat tidigare (Rättsfall: NJA 1937 s. 382, NJA 1955 s. 75, NJA 1964 s. 239, NJA 1982 s. 301, NJA 1983 s. 858, NJA 1993 s. 436 och NJA 1996 s. 598).

 

 • 2015, Tingsrättsdom
  Beställare av turboaggregat ansågs ej ha haft rätt att jämlikt köplagen åberopa fel som redan var kända genom tidigare reklamationer från kunder; Bl.a. om testkörning som underlag för att generellt utgå från att varor (i detta fall aggregat) som ännu inte testats får anses behäftade med fel.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Hovrätten fastställde tingsrättens dom – Försäkringsbolag som trätt i köparens ställe ansågs ej ha visat att brand i lastmaskin hade reklamerats inom skälig tid; Bl.a. om lokal försäljares ansvar för såld vara enligt köplagen trots att lastmaskinen levererats direkt från fabrik med fabriksgaranti, sänkt beviskrav för orsakssamband mellan fel i lastmaskinen och brand, samt att försäkringsbolag eventuellt tillåts kortare reklamationsfrist då detta anses ligga inom dess kärnverksamhet (se särskilt skiljaktig mening i hovrätten rörande reklamationsfristen.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Köpare ansågs ha visat att lokalyta avvek från avtalad storlek och erhöll prisavdrag; Bl.a. om vilket avtalsinnehåll som utgör tolkningsdata vid köprättslig felbedömning av lokalyta, undersökningsplikt i samband med lokalyta och tidpunkten för reklamationsfristen (när köpare borde ha märkt avvikelsen i lokalytans storlek.

 

 • 2013, Hovrättsdom
  Aktieköpare ansågs ej ha visat att säljare lämnat så pass felaktiga garantier om kundfordringar och leverantörsskulder att agerandet har varit grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder, varför reklamation först efter 18 månader har gjorts för sent.

 

 • 2013, Hovrättsdom
  Aktieköpare (rörelseöverlåtelse) ansågs ha visat att avsaknad av vissa förlustsiffror i sammanfattande lista utgjorde garantibrist och grov vårdslöshet från säljarens sida, trots att siffrorna kunde hittas i det övriga materialet för rörelseöverlåtelsen; Bl.a. om gränsen mellan att vänta- respektive att avstå från sin rätt att åberopa för att reklamation gjorts för sent, förlängd (men inte obegränsad) reklamationsfrist i samband med säljarens grovt vårdslösa agerande.

 

 

 • 2012, NJA 2012 s. 1021
  Rättsligt fel vid köp av fastighet. Det har vid tillämpning av 4 kap. 17 § jordabalken ställts högre krav på utredningen för att anse att köparen borde äga kännedom om en rättighets existens än vad som är fallet vid tillämpning av det motsvarande rekvisitet i 7 kap. 14 § jordabalken. Reklamationsfristen för rättsligt fel börjar löpa när ett krav från tredje man med anledning av ett rättsligt fel kan anses vara grundat på sannolika skäl (Rättsfall: NJA 1990 s. 331 och NJA 2007 s. 35).

 

 • 2012, Hovrättsdom
  Gäldenärsbyte ansågs ej visat; Betalningsfördelning hade diskuterats dock inte gäldenärsbyte. Även betydelsen av vem som tidigare hade fakturerats samt sen reklamation av faktura

 

 • 2008, NJA 2008 s. 1158
  Fråga om köpare av en fastighet har reklamerat fel i fastigheten inom skälig tid efter det att de märkt eller borde ha märkt felet.

 

 • 2007, NJA 2007 s. 909
  När en förtida uppsägning av ett s.k. ensamåterförsäljaravtal ansetts innebära ett kontraktsbrott, har den skadelidande ansetts vara bevarad vid sin rätt till skadestånd redan genom att inom skälig tid från mottagandet av uppsägningen ha tillställt den kontraktsbrytande parten en neutral reklamation (Rättsfall: NJA 1992 s. 728 och NJA 2002 s. 630).

 

 • 2007, NJA 2007 s. 35
  Fråga om tolkningen av uttrycket "skadan upptäckts" i § 6.8 i Allmänna bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 1996 (ABK 96) (Rättsfall: NJA 1987 s. 553, NJA 1990 s. 24, NJA 1991 s. 319, NJA 1992 s. 403 och NJA 1992 s. 728).

 

 • 2002, NJA 2002 s. 630
  Enligt besiktningsprotokoll var en entreprenad behäftad med vissa fel. Fråga om entreprenören kunnat få felansvaret överprövat av domstol genom en talan om betalning av entreprenadsumman (ej fastställelsetalan), väckt först sedan nära två år förflutit från besiktningen. Dessutom fråga om entreprenörens ansvar för konstruktionens lämplighet.

 

 • 1993, NJA 1993 s. 436
  Den omständigheten, att en säljare tillbakavisat och bemött de anmärkningar köparen framställt rörande den överlåtna egendomens beskaffenhet, har inte ansetts hindra säljaren från att senare invända att köparen reklamerat för sent. Dessutom fråga om, dels vilken betydelse som skulle tillmätas en uppgift intagen i köpeavtalets ingress, dels huruvida säljaren skulle anses ha friskrivit sig från ansvar för uppgiftens riktighet. 52 §

 

 • 1982, NJA 1982 s. 301
  Handelsköp. Fråga huruvida reklamation om fel i godset (ett parti potatis) skett i rätt tid. 52 § köplagen