Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

KÖPRÄTT


Rätt att innehålla prestation (PDF)


Om kravet på faktiska kostnader knutna till viss egendom för att få kvarhålla egendomen som säkerhet (retentionsrätt) och att retentionsrätt inte får utövas för viss egendom när det kan få rättsliga konsekvenser för ägaren t.ex. avseende hästpass som alltid fysiskt ska medfölja hästen i fråga.


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.

 

 • 2019, NJA 2019 s. 259
  En likvidator har under vissa förhållanden retentionsrätt för sin fordran på arvode i bankmedel som härrör från likvidationsbolaget.

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Beställare av stenläggning ansågs i egenskap av konsument ha visat att entreprenör inte hade rätt till betalning förrän beställda arbeten avslutats – köpet av tjänsterna hade varken hävts eller avbeställts; Bl.a. om gränsen för tillämpning om konsumenttjänstlagens regler om småhusentreprenad på mindre tillbyggnader av hus avseende bevisbördan för vad som avtalats.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Redovisningsbyrå ansågs ha visat att revisionsuppdrag hade överförts avtalsenligt till motparten, dock hade redovisningsbyrån utfört åtgärder i uppdragen innan överföring som orsakat merkostnader för kunderna och villkoret om provision för överförda uppdrag jämkades därför såsom oskäligt; Bl.a. skillnaden mellan kontraktuellt skadestånd och prisavdrag som grund för att innehålla betalning för provision (se tingsrättens dom).

 

 • 2016, Tingsrättsdom
  Hästägare ansågs ha visat att hästpass inte får behållas som säkerhet för fordran (retentionsrätt); Bl.a. om motiven till lagstiftningen som medför det olämpliga i att utöva retentionsrätt i hästpass då hästägare måste kunna visa upp hästpass för att inte drabbas av rättsliga konsekvenser.

 

 • 2016, Tingsrättsdom
  Hästköpare ansågs inte ha visat sin rätt att få sin häst utlämnad från den tidigare ägarens uppstallning då uppstallaren inte hade fått betalt och därmed utnyttjat sin retentionsrätt.

 

 • 2013, Hovrättsdom
  Beställare av kretskort ansågs ej ha visat rätt att innehålla betalning då fel och brister reklamerats för sent (köplagen var inte tillämplig); Bl.a. om avvägningen mellan beställares och leverantörs intressen för bestämmande av reklamationsfristens (utan skäligt uppehåll) längd.

 

 • 2011, Hovrättsdom
  Beställare av byte av bilmotor ansågs ha visat att reparatören, som i och för sig hade rätt att vägra lämna ut bilen innan reparationen hade slutbetalats (retentionsrätt), inte hade uppfyllt sin vårdplikt och därmed skulle ersätta den sedermera skrotade bilens värde; Bl.a. om analog tillämpning av konsumenttjänstlagen, köplagen och lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte avhämtats, samt pågående retentionsrätt i förhållande till kvarhållarens plikt att väl vårda den kvarhållna egendomen.

 

 • 2009, Hovrättsdom
  Företag som sålt en lastbil och därefter ofrivilligt förvarat densamma, ansågs ej ha visat någon kostnad relaterad till lastbilen och hade därmed inte heller någon retentionsrätt i lastbilen som därmed skulle lämnas ut.

 

 • 2008, NJA 2008 s. 668
  En bil hade sålts genom ett avbetalningskontrakt med återtagandeförbehåll. Sedan köparen underlåtit att betala hela kontantinsatsen och den första månadsbetalningen, återtog säljarens rättsinnehavare bilen efter överenskommelse med köparen. Innan avräkning skett enligt konsumentkreditlagen stals bilen. Det har ansetts att säljaren tillägnat sig bilen redan vid återtagandet och att säljaren från och med den tidpunkten stått risken för varan. Till följd härav har säljarens rättsinnehavare ansetts som ägare av bilen vid tillämpning av villkoren i hans stöldförsäkring. (Rättsfall: NJA 1953 s. 409).

 

 • 2008, NJA 2008 s. 642
  De offentligrättsliga inslagen i ett barnomsorgsavtal har inte ansetts hindra att vårdnadshavaren i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer haft rätt att underlåta att betala avgift för tid när plats på daghemmet på grund av strejk inte kunnat tillhandahållas av kommunen (NJA 1983 s. 680, NJA 1998 s. 656 (I), RÅ 1982 2:62)

 

 • 2008, NJA 2008 s. 282
  Sedan en båt har tagits i beslag under en förundersökning angående stöld, har undersökningsledaren enligt 27 kap. 4 a § rättegångsbalken beslutat att lämna ut båten till målsäganden. Fråga vid prövning enligt 6 § andra stycket om det kan anses uppenbart att målsäganden har bättre rätt till båten och i vad mån en invändning om retentionsrätt till säkerhet för ersättning för förbättringskostnader kan beaktas.

 

 • 2007, NJA 2007 s. 599
  Fråga i konkurs om resebyrå varit redovisningsskyldig mot flygbolag för mottagna biljettintäkter och om flygbolagen haft separationsrätt till utestående fordringar mot flygbolagens kunder. Jfr NJA 1999 s. 812 (Rättsfall: NJA 1999 s. 812, NJA 1969 s. 27, NJA 1978 s. 194 och NJA 1987 s. 407).

 

 • 1997, RH 1997:87
  Fråga om hyrestagare kan ha retentionsrätt i den förhyrda egendom som han har i sin besittning samt för vilken fordran retentionsrätt kan göras gällande.

 

 • 1992, RH 1992:21
  Retentionsrätt. Näringsidkare har inte ansetts ha haft rätt att hålla kvar annans maskin till säkerhet för fordran på grund av reparation av maskinen, eftersom näringsidkarens besittning till maskinen efter reparationen brutits, oaktat maskinen sedermera återgått i näringsidkarens besittning.

 

 • 1986, NJA 1986 s. 136
  Avtal, varigenom fastighetsägare förklarat sig sälja rätt att på fastigheten avverka skog av viss omfattning under en tid av ungefär 20 månader, har bedömts som upplåtelse av nyttjanderätt enligt 7 kap 3 § JB. De grundsatser rörande stoppningsrätt som i fråga om köp av lös egendom kommit till uttryck i 39-41 §§ köplagen har ansetts tillämpliga på upplåtelsen (Betr den förstnämnda frågan jfr 1979 s 451).

 

 • 1985, NJA 1985 s. 879
  Ett danskt företag sålde textilvaror "u franco Odense" till ett svenskt företag, som anlitade ett annat svenskt företag som speditör. Sedan varorna kommit till Borås och efter köparens anvisning lagts in i speditörens tullager, gick köparen i konkurs, varefter säljaren gjorde gällande stoppningsrätt med åberopande av 39 § köplagen. Speditören utlämnade likväl varorna till konkursboet. I målet - där svensk lag har tillämpats - har det ansetts att varorna kommit i köparens besittning i och med att han begärde att speditören skulle lagra varorna. Till följd därav har säljarens stoppningsrätt enligt såväl 39 som 41 § köplagen gått förlorad.

 

 • 1985, NJA 1985 s. 205
  Ett bolag (A) har mottagit råmaterial för bearbetning från ett annat bolag (B) och har därefter, utan att få betalt, lämnat från sig en del material som varit föremål för arbete, medan såväl bearbetat som obearbetat material funnits kvar hos A. Sedan B har gått i konkurs, har Å gjort gällande på retentionsrätt grundad förmånsrätt i all den kvarblivna egendomen till säkerhet för sin fordran mot B. Fråga har uppkommit vilket samband (konnexitet) som bör finnas mellan en fordran och egendom i fordringsägarens besittning för att egendomen skall få hållas inne och förmånsrätt enligt 4 § 2 förmånsrättslagen (1970:979) föreligga.

 

 • 1985, NJA 1985 s. 29
  En bokföringsbyrå med stående uppdrag att sköta bokföringen åt ett företag upprättade på begäran ett periodbokslut som underlag för bedömning av företagets aktuella ekonomiska situation. Bokslutet visade att företaget var på obestånd. För att lämna ut bokslutsmaterialet krävde byrån betalning dels för arbetet med bokslutet, dels för tidigare utförda bokföringstjänster. Den begärda betalningen erlades. Sedan företaget kort härefter försatts i konkurs, har konkursboet yrkat återvinning av betalningen med stöd av bl a 30 § KL ((Jfr 1978 s 194, 1983 s 737, 1981 s 1050 och A 1 samt 1982 s 404).

 

 • 1982, NJA 1982 s. 404
  Sedan ett aktiebolag försatts i konkurs, ansöker konkursförvaltaren hos kronofogdemyndigheten om handräckning enligt 54 § konkurslagen för att utfå räkenskapsmaterial som bolaget överlämnat till ett redovisningsföretag med uppdrag att biträda vid fullgörandet av bolagets bokföringsskyldighet. Redovisningsföretaget invänder att företaget bearbetat materialet och därför har rätt att hålla materialet inne till säkerhet för sin fordran på ersättning. Det har emellertid ansetts att den verkställda bearbetningen uppenbarligen inte varit av sådan omfattning att den kunnat medföra dylik s k detentionsrätt, och ansökningen om handräckning har därför bifallits ((Jfr 1981 s 1050).

 

 • 1979, NJA 1979 s. 670
  En båtmotor har omhänderhafts för vinterförvaring mot en överenskommen och erlagd avgift. Vid förvaringstidens utgång kräver den som förvarat motorn även ersättning för vissa arbeten med denna. Han har slutligen ansetts berättigad att av de fordrade

 

 • 1979, NJA 1979 s. 62
  En person ropar in olika föremål på en auktion, däribland en kärra, vilka han omhändertar. Han lastar vissa av föremålen på kärran och lämnar denna kvar utomhus på platsen för auktionen för senare avhämtning. Efter auktionen tar auktionsförrättaren hand om kärran och de föremål som lastats på denna och vägrar under krav på kontant betalning att lämna ut det kvarlämnade till inroparen. Auktionsförrättaren har ansetts göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande.