Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

KÖPRÄTT


Lös egendom - Undersökningsplikt, upplysningsskyldighet & ond tro (PDF)


Situationer då säljare kan komma undan med att lämna ”lite” felaktig information, t.ex. avseende storlek på kundfordringar och leverantörsskulder vid företagsöverlåtelse och när säljare är skyldiga att lämna fullständiga upplysningar, t.ex. även om en konsument inte ställer vissa nödvändiga frågor i samband med installation av värmesystem i hus


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.

 

 • 2020, HD T 2829-19
  En bostadsrätt som sålts i befintligt skick har ansetts vara i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta (19 § första stycket 3 köplagen). Även fråga om verkan av köparens undersökning före köpet och om prisavdragets beräkning vid fel.

 • 2020, Allmänna reklamationsnämnden
  Fråga om en arrangörs skyldighet att återbetala biljettkostnaden när en konsert ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om betydelsen av ett erbjudande om ersättningsarrangemang och innebörden av principen om force majeure.

 

 • 2020, Allmänna reklamationsnämnden 
  Fråga om rätt till återbetalning av anmälningsavgiften alternativt leverans av tjänsten ett år senare när ett cykellopp ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger arrangören rätt att behålla halva anmälningsavgiften vid extraordinära omständigheter (force majeure), är att anse som oskäligt.

 

 • 2020, Hovrättsdom
  Leverantör ansågs ha visat att visst pris hade avtalats för s.k. mankar till släp för timmertransport, att betalning av fakturor inte hade utgjort konkludent handlande som hade förändrat parternas avtal och att sprickbildning inte utgjorde något köprättsligt fel; Bl.a. om betydelsen av att betala och inte bestrida fakturor, samt betydelsen av funktionalitet och ändamålsenlighet vid bedömning av köprättsliga fel.

 

 • 2019, RH 2020:6
  En konsument köpte en fabriksny husvagn av en näringsidkare. Att husvagnen inte utrustats med avtalad markis har ansetts vara ett fel av väsentlig betydelse som gett konsumenten rätt att häva köpet. Konsumenten har även ansetts ha rätt till skadestånd, trots att han sålt husvagnen på offentlig auktion efter att köpet hävts.

 

 • 2019, Hovrättsdom
  Bilköpare ansågs ha visat att den köpta bilen inte motsvarade befogade förväntningar rörande varans kvalitet och egenskaper enligt konsumentköplagen, då bilen tidigare varit skrotad i USA; Bl.a. om avdrag för nytta trots att köpet hävts och prestationerna ska återgå.

 

 • 2019, NJA 2019 s. 807
  En bostadsrätt som sålts i befintligt skick har ansetts inte vara i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta (19 § första stycket 3 köplagen). När utgiften för att åtgärda vissa brister i bostadsrättslägenheten utgjort några procent av priset kan bostadsrätten anses felaktig bara om övriga omständigheter med stor tyngd talar för att fel föreligger.

 

 • 2019, Hovrättsdom
  Leverantör ansågs ej ha visat att beställare av mjukvara för biltvättar hade brustit avseende sin del i avtalet - beställaren hade fullgjort sin skyldighet att fysiskt installera hårdvaran så att förutsättningar för att ansluta mjukvaran i och för sig fanns; Bl.a. om tolkning av leverantörsavtal i dess helhet som ett s.k. datasystemleverantörsavtal, där betalningsskyldighet förutsätter att hela systemet faktiskt har satts i drift.

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Beställare av skogsplantering ansågs ej ha visat att ”planttäthet” eller ”överlevnadsgrad” hade avtalats; Bl.a. om analog tillämpning av köplagen på liknande tjänst och beviskravet för att fast pris har avtalats.

 

 • 2018, NJA 2018 s. 266
  En högskola har med stöd av kontraktsrättsliga principer förpliktats att återbetala del av studieavgift till en student på grund av bristande kvalitet i utbildningen).

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Beställare av fönstermontering ansågs ha visat att tjänst var felaktigt/icke-fackmässigt utförd och fick prisavdrag; Bl.a. om beviskravet klart mera sannolikt för att konsument ska få rätt till ersättning även för skador som orsakats av den felaktiga tjänsten.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Bilköpare ansågs ej ha visat att bakomliggande fel som först efter 40 – 50 mil har visat sig orsaka kompressionslöshet I cylinder förelåg redan vid bilens avlämnande.

 

 • 2016, , Hovrättsdom
  Redovisningsbyrå ansågs ha visat att revisionsuppdrag hade överförts avtalsenligt till motparten, dock hade redovisningsbyrån utfört åtgärder i uppdragen innan överföring som orsakat merkostnader för kunderna och villkoret om provision för överförda uppdrag jämkades därför såsom oskäligt; Bl.a. skillnaden mellan kontraktuellt skadestånd och prisavdrag som grund för att innehålla betalning för provision (se tingsrättens dom).

 

 • 2016, Tingsrättsdom
  Köpare av ponny ansågs i egenskap av konsument ej ha visat att elakartad tumör funnits redan då ponnyn avlämnades; Bl.a. om köp gjorts privat eller genom bolag och om skäl för sänkning av beviskrav för att svårundersökta fel har förelegat redan vid avlämnandet när sexmånadersfristen för presumtionsregeln i konsumentköplagen har passerats.

 

 • 2016, NJA 2016 s. 237
  Köplagen. Sedan bostadsrätten till en kontorslokal överlåtits mellan två näringsidkare, har köparen krävt prisavdrag med påståendet att lokalens area var mindre än vad parterna hade avtalat. Arean hade angetts i en annons och i en objektsbeskrivning. Areauppgiften har ansetts utgöra en avtalad egenskap, oavsett att uppgiften enligt beskrivningen har kommit från bostadsrättsföreningen. Eftersom uppgiften har varit preciserad, har köparen ansetts kunna åberopa att arean var för liten, trots en begränsad undersökning före köpet och trots en allmänt hållen friskrivning från säljarens sida. Det har emellertid ansetts att köparen borde ha märkt felet och reklamerat tidigare (Rättsfall: NJA 1937 s. 382, NJA 1955 s. 75, NJA 1964 s. 239, NJA 1982 s. 301, NJA 1983 s. 858, NJA 1993 s. 436 och NJA 1996 s. 598).

 

 • 2015, NJA 2015 s. 110
  Totalentreprenad avseende småhus. En entreprenör har använt sig av en konstruktion med putsad, enstegstätad fasad. Konstruktionen har medfört betydande risker för problem med mögel, röta och dålig lukt. Resultatet av entreprenörens arbete svarar därför inte mot vad beställaren med fog har kunnat förutsätta. Fel i entreprenaden har ansetts föreligga (Rättsfall: NJA 1997 s. 290 och NJA 2009 s. 388).

 

 • 2014, Hovrättsdom
  [Hovrätten fastställde tingsrättens dom] Försäkringsbolag som trätt i köparens ställe ansågs ej ha visat att brand i lastmaskin hade reklamerats inom skälig tid; Bl.a. om lokal försäljares ansvar för såld vara enligt köplagen trots att lastmaskinen levererats direkt från fabrik med fabriksgaranti, sänkt beviskrav för orsakssamband mellan fel i lastmaskinen och brand, samt att försäkringsbolag eventuellt tillåts kortare reklamationsfrist då detta anses ligga inom dess kärnverksamhet (se särskilt skiljaktig mening i hovrätten rörande reklamationsfristen.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Köpare ansågs ha visat att lokalyta avvek från avtalad storlek och erhöll prisavdrag; Bl.a. om vilket avtalsinnehåll som utgör tolkningsdata vid köprättslig felbedömning av lokalyta, undersökningsplikt i samband med lokalyta och tidpunkten för reklamationsfristen (när köpare borde ha märkt avvikelsen i lokalytans storlek.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Köpare av jord för sådd av grödor ansågs ha visat att jorden varit behäftad med fel vilket orsakat smitta bland grödorna, dock inte rätt till ersättning för indirekt skada; Bl.a. om bevisbördan för att fel uppkommit före eller efter att risken för köpt vara har övergått på köparen, förutsättningarna för ersättning av indirekt skada i form av inkomstbortfall och om kravet på köpare att begränsa skada när smittad jord har använts vid odling av ekologiska grödor för att inte anses som medvållande.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Leasetagare ansågs ej ha visat att bristande förutsättningar för leasingavtal pga. fel i fettreduceringsmaskin kunde läggas leasingbolag som enbart tillhandahållit den finansiella lösningen till last; Bl.a. om ansvarsbegränsningar i och med trepartskonstellation i form av finansiell indirekt leasing, köprättsligt felansvar vid leasing och för sen reklamation samt oskälighetsbedömning av leasingavtal enligt 36 § avtalslagen.

 

 • 2013, NJA 2013 s. 1174
  Säljaren av en tjänst har normalt ingen skyldighet att närmare granska eller bedöma uppgifter om sakförhållanden som köparen har lämnat. En sådan skyldighet föreligger bara när säljaren har insett att uppgiften är felaktig eller om det finns en tydlig indikation på detta. När så inte är fallet ska ett fel i tjänsten som har föranletts av den felaktiga uppgiften anses ha berott på förhållanden på köparens sida, varför denne inte har rätt att göra felpåföljder gällande (Rättsfall: NJA 2009 s. 388 och NJA 2012 s. 725).

 

 • 2013, Hovrättsdom
  [Hovrätten fastställde tingsrättens dom] Köpare av betong ansågs ej ha visat att missfärgningar av betonggolv berott på annat än urkalkning av levererad betong, vilket inte anses vara ett materialfel

 

 • 2013, Hovrättsdom
  Beställare av abonnemang ansågs ha visat att täckning utgjorde väsentlig förutsättning för abonnemangsavtal; Bl.a. om väsentlig förutsättning, kärnegenskap samt bedömningen av det lämpliga och rimliga i att risken för förutsättning ska läggas på motparten

 

 • 2013, NJA 2013 s. 524
  Konsumentköp. En vecka efter att en köpt dörr hade avlämnats hos köparen uppdagade denne, i samband med att dörren bars till huset och monterades, att dörren var skadad. Bevisbörda och beviskrav för att felet fanns vid avlämnandet.

 

 • 2013, Hovrättsdom
  Beställare av takbeläggning ansågs ej ha visat fog för att avvisa entreprenörs erbjudande om avhjälpande av felaktigt utförd tjänst; Bl.a. konsuments (beställares)- och näringsidkares (entreprenörs) möjligheter att ordna med slutbesiktning för småhusentreprenader på eget initiativ enlig konsumenttjänstlagen, samt motiven till konsuments möjlighet att avböja erbjudande om avhjälpande av felaktigt utförd tjänst.

 

 • 2012, RH 2012:84
  Är avsaknad av förråd som påståtts tillhöra en bostadsrättslägenhet ett sådant fel som berättigar köpare till prisavdrag från köpeskillingen? Hur ska värdet av avsaknaden av ett förråd beräknas? Överviktsprincipens tillämpning i fråga om rättegångskostnader. Rättsfall: NJA 1973 s. 623; NJA 1978 s. 307; NJA 1979 s. 567; NJA 1984 s. 280; NJA 1991 s. 725; NJA 2011 s. 576; RH 1994:124; RH 1994:136; RH 1995:79 och Svea hovrätts dom 2004-05-27 i mål T 9318-02.

 

 • 2011, NJA 2011 s. 600
  Sedan en näringsidkare utfört en tandvårdstjänst har konsumenten och näringsidkaren kommit överens om att tjänsten skulle göras om. Frågor bl.a. om tillämpligheten av näringsidkarens allmänna villkor och om betydelsen för betalningsskyldighetens inträde av överenskommelsen om att tjänsten skulle göras om (Rättsfall: NJA 1973 s. 674, NJA 1978 s. 432, NJA 1979 s. 401 och NJA 1981 s. 323).

 

 • 2002, NJA 2002 s. 630
  Enligt besiktningsprotokoll var en entreprenad behäftad med vissa fel. Fråga om entreprenören kunnat få felansvaret överprövat av domstol genom en talan om betalning av entreprenadsumman (ej fastställelsetalan), väckt först sedan nära två år förflutit från besiktningen. Dessutom fråga om entreprenörens ansvar för konstruktionens lämplighet.

 

 • 2001, NJA 2001 s. 309
  En näringsidkare har ålagts skadeståndsskyldighet för produktskada som vållats genom att levererad olja varit zinkhaltig trots att zinkfri olja beställts.

 

 • 1999, RH 1999:138
  I ett mål om nedsättning av köpeskillingen för ett förvärv av aktier i ett fastighetsaktiebolag, till vilka var knutna nyttjanderätten till en bostadslägenhet, har hovrätten, trots förvärvets likhet med ett fastighetsköp, ansett bestämmelserna i 20 § andra stycket och 33 § köplagen om verkan av att säljaren handlat i strid mot tro och heder vara tillämpliga.

 

 • 1999, RH 1999:133 
  En köpare av frisersalongsrörelse har befunnits ha väntat orimligt länge med att kräva köpets fullgörelse och har därigenom förlorat sin rätt härtill

 

 • 1997, Allmänna reklamationsnämnden
  En konsument som köpt barnstövlar till kraftigt reducerat pris har, sedan stövlarna visat sig vara otäta, ansetts berättigad till omleverans av vattentäta stövlar ( 26 § konsumentköplagen ) alternativt berättigad att återfå köpesumman jämte skadestånd i form av ersättning för prisskillnaden vid s.k. täckningsköp ( 33 § konsumentköplagen ) (Avgörande 1997-06-24; 1996-6571).

 

 • 1996, NJA 1996 s. 663 
  Överenskommet pris kan inte jämkas enligt köplagen.

 

 • 1995, RH 1995:88
  Fråga om ersättningsskyldighet för en värderingsfirma som i ett värderingsutlåtande avgivet inför köp av en bostadsrätt lämnat felaktig uppgift om lägenhetsytan. Tillika fråga om för sen reklamation och preskription enligt 18 kap. 9 § handelsbalken.

 

 • 1994, RH 1994:124
  Avdrag på köpeskilling vid köp av bostadsrätt då lägenhetens yta varit mindre än vad som varit utfäst. Vid beräkningen av avdragets storlek har kvadratmeterpriset ansetts utgöra en väsentlig faktor. Även andra omständigheter har dock ansetts ha haft betydelse, bl.a. läget, standarden, planlösningen och bostadsföreningens ekonomi. - Den av säljaren lämnade uppgiften om bostadsytan har, i förening med andra omständigheter vid köpet, ansetts befria köparen från undersökningsplikt.

 

 • 1994, RH 1994:68
  Fråga om leasegivares ansvar gentemot en leasetagare för ett rådighetsfel bestående i en utebliven registrering av brukare till ett fordon vilket fått till följd att fordonet inte kunde tagas i bruk vid avtalsperiodens början.

 

 • 1991, NJA 1991 s. 808
  En rörelse avseende försäljning av glass och konfektyrer såldes till nya innehavare. Köparna har tillerkänts prisavdrag med hänsyn till att säljarna inte tillräckligt tydligt klargjort för köparna att tillstånd enligt livsmedelslagstiftningen att driva rörelsen i affärslokalen saknades.

 

 • 1991, NJA 1991 s. 217
  Utbetalning från bankkonto skedde först mellan en och en halv och två timmar efter det att begäran därom framställts. Dröjsmål med betalningen har ansetts föreligga och banken har oberoende av vållande funnits skyldig att ersätta av dröjsmålet förorsakad förutsebar skada (jfr. 1951 s 444 och 1967 s 195).