Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

KÖPRÄTT


Hävning & kompensationsmöjligheter (PDF)


Kravet på väsentligt fel för rätt till hävning och om krav på köpare som vill utnyttja återgångsklausul pga. utebliven finansiering att också kunna visa att tillräckliga ansträngningar har vidtagits för att ha rätt att utnyttja hävningsklausulen.


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.

 

 • 2020, Allmänna reklamationsnämnden
  Fråga om en arrangörs skyldighet att återbetala biljettkostnaden när en konsert ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om betydelsen av ett erbjudande om ersättningsarrangemang och innebörden av principen om force majeure.

 

 • 2020, Allmänna reklamationsnämnden
  Fråga om rätt till återbetalning av anmälningsavgiften alternativt leverans av tjänsten ett år senare när ett cykellopp ställts in på grund av rådande riktlinjer om att begränsa antalet personer vid allmänna sammankomster. Även fråga om ett avtalsvillkor, som ger arrangören rätt att behålla halva anmälningsavgiften vid extraordinära omständigheter (force majeure), är att ansesom oskäligt.

 • 2020, NJA 2020 s. 470
  Om det i ett köpeavtal avseende fast egendom finns ett villkor om att köpebrev ska upprättas när köpeskillingen är betald, krävs en hävningsförklaring om säljaren inte vill stå fast vid köpet vid köparens betalningsdröjsmål. Säljarens hävningsförklaring skickas på köparens risk om den avsänds på ett ändamålsenligt sätt.

 

 • 2019, RH 2020:6 
  En konsument köpte en fabriksny husvagn av en näringsidkare. Att husvagnen inte utrustats med avtalad markis har ansetts vara ett fel av väsentlig betydelse som gett konsumenten rätt att häva köpet. Konsumenten har även ansetts ha rätt till skadestånd, trots att han sålt husvagnen på offentlig auktion efter att köpet hävts.

 

 • 2019, Hovrättsfall
  Byggbolag ansågs ha visat att fastighetsbolag inte hade rätt att häva entreprenadavtal och hade därmed rätt till ersättning för utfört arbete; Bl.a. den proportionella metoden för beräkning av ersättning och om avvisad omständighet om oskälighet och jämkning som åberopats för sent i hovrätten.

 

 • 2019, Hovrättsfall
  Bilköpare ansågs ha visat att den köpta bilen inte motsvarade befogade förväntningar rörande varans kvalitet och egenskaper enligt konsumentköplagen, då bilen tidigare varit skrotad i USA; Bl.a. om avdrag för nytta trots att köpet hävts och prestationerna ska återgå.

 

 • 2019, Hovrättsfall
  Leverantör ansågs ej ha visat att beställare av mjukvara för biltvättar hade brustit avseende sin del i avtalet - beställaren hade fullgjort sin skyldighet att fysiskt installera hårdvaran så att förutsättningar för att ansluta mjukvaran i och för sig fanns; Bl.a. om tolkning av leverantörsavtal i dess helhet som ett s.k. datasystemleverantörsavtal, där betalningsskyldighet förutsätter att hela systemet faktiskt har satts i drift.

 

 • 2019, NJA 2019 s. 94
  Ren förmögenhetsskada. En bostadsrättsförening har ansetts skyldig att ersätta en förvärvare av en bostadsrätt för skada som orsakats genom att föreningen lämnat felaktiga uppgifter om pantsättning i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen (Rättsfall: NJA 1975 s. 657, NJA 1987 s. 692, NJA 2001 s. 878, NJA 2005 s. 608, NJA 2014 s. 272, NJA 2017 s. 824).

 

 • 2018, Hovrättsfall
  Säljare av cafèverksamhet ansågs ej ha visat att köpare agerat försumligt vid hävning av köpet på ett sådant sätt som enligt köpeavtalet gav säljaren rätt att behålla handpenningen.

 

 • 2017, Hovrättsfall
  Köpare av husbil ansågs ha visat att fel förelåg på sådant sätt som berättigade till ersättning för följdförlust i form av utebliven semester; Bl.a. om konsumenters rätt till ersättning vid avtalsbrott för icke helt obetydlig följdförlust.

 

 • 2017, Hovrättsfall
  Medgiven talan ansågs medföra återgång av fastighetsköp; Bl.a. om effekten av felaktigt meddelad lagfart istället för vilande lagfart samt indispositiva moment i fastighetsmål.

 

 • 2017, Hovrättsfall
  Bilköpare ansågs i egenskap av konsument ha visat sin rätt till ersättning för felavhjälpande samt skadestånd då fel förelåg redan då säljaren överlämnade bilen; Bl.a. om tillräcklig bevisning för resor och inkomstbortfall.

 

 • 2017, Hovrättsfall
  Säljare ansågs ha visat att fastighetsköp hävts på grund av avtalsbrott vilket berättigat till skadestånd trots passivitet; Bl.a. om förlängning av återgångsfrist och bibehållen hävningsrätt över längre tid för säljare vid köpares dröjsmål med betalning.

 

 • 2017, Tingsrättsdom
  Husvagnsköpare ansågs ha visat att ett flertal för honom som konsument väsentliga fel förelåg vid köpetillfället, samt att säljarens bristande förmåga att avhjälpa felen sammantaget medfört rätt att häva köpet och till skadestånd; Bl.a. om tidsfrist för säljares möjlighet att få avhjälpa fel, samt betydelsen av att konsument vidareförsäljer vara i förhållande till möjlighet att häva köp och erhålla skadestånd.

 

 • 2017, Alllmänna reklamationsnämnden
  Eftersom säljaren inte förmått avhjälpa ett köprättsligt fel på ett varaktigt sätt hade köparen rätt att häva köpet av en bil. Även fråga om beräkning av nyttoavdrag och köparens rätt till ränta.

 

 • 2017, NJA 2017 s. 203
  Ett mejeri har fått regelbundna leveranser av mjölk från ett lantbruk. Enligt en särskild prisöverenskommelse skulle mejeriet betala tilläggsersättning för KRAV-godkänd mjölk. Mejeriet har utan grund hävt överenskommelsen om tilläggsersättning. För att lantbrukarna skulle behålla sin rätt till tilläggsersättningen, har det krävts att de meddelade mejeriet att de inte accepterade hävningen (Rättsfall: NJA 2002 s. 630 och NJA 2007 s. 909).

 

 • 2017, Hovrättsfall 
  Hästköpare ansågs ej ha visat att häst varit behäftad med ett s.k. lynnesfel vid avlämnandet och hade därför inte rätt att häva köpet; Bl.a. om när säljare själv köpt viss vara i egenskap av privatperson och sedan kan sälja varan vidare i egenskap av privatperson så att Köplagen och inte konsumentköplagen blir tillämplig, trots att säljaren såvitt köparen kunnat se har varit näringsidkare.

 

 • 2017, NJA 2017 s. 9
  Utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Beräkning av ersättning för utebliven vinst (Rättsfall: NJA 1911 s. 472, NJA 1917 s. 514, NJA 1938 s. 147, NJA 1978 s. 207, NJA 1981 s. 933, NJA 1984 s. 404, NJA 1988 s. 183, NJA 1991 s. 217, NJA 1998 s. 343, NJA 1998 s. 633, NJA 1998 s. 873, NJA 2000 s. 325, NJA 2005 s. 180, NJA 2006 s. 367, NJA 2009 s. 104 och NJA 2014 s. 272 samt Hoffman-La Roche mot Centrafarm, C-102/77, EU:C:1978:108, Google France och Google, C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159 och Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, EU:C:1998:442:

 

 • 2016, NJA 2016 s. 1195
  Vid en internetauktion har inga särskilda försäljningsvillkor utöver lägsta pris angetts. Avtal har ansetts uppkomma med den som lämnat högsta budet genom att den av säljaren angivna sluttiden för auktionen passerats (Rättsfall: NJA 1999 s. 793).

 

 • 2015, Tingsrättsdom
  Beställare av turboaggregat ansågs ej ha haft rätt att jämlikt köplagen åberopa fel som redan var kända genom tidigare reklamationer från kunder; Bl.a. om testkörning som underlag för att generellt utgå från att varor (i detta fall aggregat) som ännu inte testats får anses behäftade med fel.

 

 • 2015, Hovrättsfall
  Köpare av huskomponenter ansågs ej ha visat att fel i form av mögel/mikrobiell påväxt funnits då varorna avlämnades; Bl.a. om motiven till sänkt beviskrav för säljare för att bryta presumtionen enligt konsumentköplagen om att fel som visar sig inom sex månader alternativt två år beroende på varans art, anses ha funnits vid tidpunkten för avlämnande, samt att risken för beställda varor har övergått på beställare i enlighet med avtal vid leverans till omlastningsplats och inte till konsumenternas egen fastighet

 

 • 2014, Tingsrättsdom
  Fastighetssäljare ansågs ha visat att köpare åberopat villkor om återgång av köp på grund av att lån ej beviljats, för sent; Bl.a. om jämkning av dröjsmålsränta enligt räntelagen & 36 § avtalslagen.

 

 • 2014, Hovrättsfall
  I samband med beställning av telefonabonnemang jämte tillhörande mobiltelefoner och GPS-navigatorer, ansågs avtalsbrott visat och grund för hävning förelåg då den väsentliga förutsättningen om kostnadsfri överflyttning av abonnemang inte hade uppfyllts av motparten.

 

 • 2014, Hovrättsfall
  Köpare av aktier ansågs ej ha visat att dröjsmål med införing i aktieboken utgjorde grund för hävning; Bl.a. om aktiebokens betydelse vid ägarbyte och styrelseledamots skadeståndsansvar för dröjsmål med införing i aktieboken.

 

 • 2013, Hovrättsfall
  [Hovrätten fastställde tingsrättens dom] Köpare av betong ansågs ej ha visat att missfärgningar av betonggolv berott på annat än urkalkning av levererad betong, vilket inte anses vara ett materialfel.

 

 • 2013, Hovrättsfall
  Beställare av abonnemang ansågs ha visat att täckning utgjorde väsentlig förutsättning för abonnemangsavtal; Bl.a. om väsentlig förutsättning, kärnegenskap samt bedömningen av det lämpliga och rimliga i att risken för förutsättning ska läggas på motparten.

 

 • 2013, Hovrättsfall
  Bostadsrättsköpare som påstått sig ha lidit ren förmögenhetsskada i och med hävning av köp på grund av att nödvändigt samtycke till försäljning saknades, ansågs inte ha visat att mäklaren hade brustit i sin yrkesutövning; Om ”verkligt” förmedlingsuppdrag för mäklare där mäklaren inte kan vara en juridisk person, om mäklares skyldighet att kontrollera olika rådighetsinskränkningar som kan utgöra hinder mot försäljning.

 

 • 2013, Tingsrättsdom
  Beställare av plattsättning ansågs ha visat att tjänsten inte utförts på ett fackmässigt sätt varför grund för hävning förelåg, beställaren var därtill inte skyldig att begränsa entreprenörens ersättningsskyldighet genom att använda ROT-avdrag; Bl.a. om skillnaden mellan fullständig hävning av avtal då syftet med entreprenaden huvudsakligen blivit förfelat och partiell hävning av det arbete som återstår.

 

 • 2012, Hovrättsfall
  Bostadsbolag ansågs ej ha visat att bostadsrättsköpare hävt köpet utan grund då fel och brister inte var åtgärdade på tillträdesdag.

 

 • 2012, RH 2012:72
  Reglerna om avgångsvederlag i lagen om handelsagentur har inte ansetts vare sig direkt eller analogiskt tillämpliga på avtalsförhållande mellan en brödtillverkare och ett säljföretag, när brödtillverkarens försäljning huvudsakligen skett via oberoende grossister och säljföretaget endast i mindre omfattning förmedlat anbud från de slutliga köparna till dessa grossister.

 

 • 2010, NJA 2010 s. 709
  Vid återvinning av en överlåtelse av aktier har det ansetts att återvinningssvaranden får återlämna likvärdiga aktier samt att, om varken den mottagna egendomen eller annan likvärdig egendom kan återlämnas, ersättning för egendomens värde ska bestämmas till värdet vid återvinningsmålets avgörande, när detta är möjligt. När svaranden förfogat över de mottagna aktierna och återvinning sker enligt 4 kap. 5 § konkurslagen har konkursboet dock rätt att i stället kräva det belopp som tredje man betalat. 4 kap. 14 och 15§§konkurslagen (1987:672).

 

 • 2010, Hovrättsfall
  Köpare av fastighet ansågs ej ha visat sin rätt att frånträda köpeavtal med åberopande av villkor om beviljat lån; hovrätten beaktade bl.a. att köparen själv meddelat sin bank om allt för positiv ekonomi och att köparen använt överskott för andra amorteringar i strid med sin avtalsrättsliga lojalitetsplikt mot säljaren (jfr. RH 1995:147.

 

 • 2009, Hovrättsfall
  Fastighetssäljare ansågs ej ha visat att köpare som inte lyckats bli beviljad lån agerat vårdslöst på sätt som ger rätt till skadestånd eller begått avtalsbrott genom missvisande information (culpa in contractu).

 

 • 2009, Hovrättsfall 
  Hästköpare i egenskap av konsument ansågs ha visat att uppkommen ryggskada i form av Spondylos förelåg vid köpetillfället, vilket orsakat ett väsentligt funktionellt fel hos hästen som gav rätt att häva köpet; Bl.a. vidtagna åtgärder som förändrar köpt vara så att den inte kan återlämnas i väsentligen samma skick och godtagbara åtgärder för att begränsa kostnaderna fram till hävning av köp.

 

 • 2009, Hovrättsfall 
  Säljare av aktier ansågs ha visat sin rätt till avtalad köpeskilling; Bl.a. om äganderättsövergång som inte är villkorad av att senare avbetalningar erläggs och om vårdplikt avseende aktier.

 

 • 2006, NJA 2006 s. 120
  Fråga om bevisbördan för påstående om överenskommelse om återkallelse av hävningsförklaring.

 

 • 2005, RH 2005:47
  Bättre rätt till handpenning vid avtal om köp av bostadsrätt.

 

 • 2002, NJA 2002 s. 644
  En kursdeltagare har efter en tids närvaro hoppat av kursen. Fråga om hans betalningsskyldighet avseende kursavgiften.

 

 • 2002, Allmänna reklamationsnämnden
  En konsument kan ha rätt till prisskillnadsersättning även om ett ersättningsköp inte gjorts. Ersättningen beräknas i sådant fall på grundval av mellanskillnaden mellan gängse pris för varan vid tiden för hävning och avtalat pris.

 

 • 1998, NJA 1998 s. 99
  Att överenskommelse om hävning av fastighetsköp träffats efter den i 4 kap 12 § JB angivna preskriptionsfristen har inte ansetts medföra att överenskommelsen är ogiltig

 

 • 1996, NJA 1996 s. 598
  A har genom bytesavtal med B förvärvat en husbil som visat sig ha betydande fuktskador. Omständigheterna har inte ansetts vara sådana att A vid den undersökning han företagit i samband med förvärvet bort märka dessa skador. Han har därför varit oförhindrad att åberopa felet gentemot B som grund för hävning av bytesavtalet.

 

 • 1995, RH 1995:147
  I ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp intogs villkor om att köpet gällde under förutsättning att köparna erhöll erforderliga lån. Köparna ansågs inte ha visat att de till följd av villkoret saknade skyldighet att fullfölja överlåtelseavtalet. Vidare fråga om säljarens skyldighet att efter hävning av avtalet vidta åtgärder för att minska skadan på grund av avtalsbrottet. Även fråga om upphörande av allmän rättshjälp på grund av ändrade ekonomiska förhållanden.

 

 • 1995, NJA 1995 s. 356
  En penningfordran har ansetts inte kunna kvittas mot en fordran på varor. Sedan en säljare brutit mot ett köpekontrakt genom att vägra leverans, har motparten yrkat återbetalning av den i förskott erlagda köpeskillingen. Säljaren har inte ansetts berättigad att kvitta med motfordringar som inte grundades på köpeavtalet.

 

 • 1995, NJA 1995 s. 135
  Vid köp år 1986 av fastighet lämnades i köpehandlingarna oriktig uppgift om köpeskillingen, varför köpet enligt dåvarande lydelse av 4 kap 1 § JB blev ogiltigt. Förvärvare i senare led har ansetts ha rätt att till skydd för sitt förvärv åberopa 34 § avtalslagen

 

 • 1987, NJA 1987 s. 167
  A sålde till B en fastighet för en avtalad köpeskilling av 280 000 kr. I köpehandlingarna angavs emellertid köpeskillingen till endast 180 000 kr. Återstående 100 000 kr skulle B betala enligt utfärdad revers. A väckte talan mot B och yrkade betalning enligt reversen. B bestred betalningsskyldighet under åberopande av att den riktiga köpeskillingen ej angetts i köpehandlingarna och att köpet därför var ogiltigt. A:s fordringsanspråk har, oaktat att B inte yrkat ogiltigförklaring av själva köpet, ansetts inte kunna göras gällande. 4 kap 1 § JB.

 

 • 1986, NJA 1986 s. 205
  Fråga om betydelsen av att fastighetsköpare efter att ha erhållit lagfart på egendomen medgett säljarens talan om återgång eller hävning av fastighetsköpet

 

 • 1984, NJA 1984 s. 271
  Fråga huruvida köpare av begagnad bil ägt häva köpet enligt konsumentköplagen på grund av att bilens motor varit försliten