Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

KÖPRÄTT


Direkt- & indirekt skada (PDF)


Beräkning av ersättning för utebliven vinst till följd av fel eller dröjsmål, kravet på grov vårdslöshet i olika situationer för rätt till ersättning för indirekt förlust, t.ex. när grödor har smittats av köpt jord och kravet på köpare att begränsa uppkomna skador i samband med beräkning av ersättning.


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 

 • 2019, NJA 2019 s. 1013
  Fråga om ansvaret för att återställa en bostadsrättslägenhet efter en skada som har uppkommit såväl i lägenheten som i en annan del av huset.

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Köpare av husbil ansågs ha visat att fel förelåg på sådant sätt som berättigade till ersättning för följdförlust i form av utebliven semester; Bl.a. om konsumenters rätt till ersättning vid avtalsbrott för icke helt obetydlig följdförlust.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Bilköpare ansågs i egenskap av konsument ha visat sin rätt till ersättning för felavhjälpande samt skadestånd då fel förelåg redan när säljaren överlämnade bilen; Bl.a. om tillräcklig bevisning för resor och inkomstbortfall.

 

 • 2017, NJA 2017 s. 9
  Utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Beräkning av ersättning för utebliven vinst (Rättsfall: NJA 1911 s. 472, NJA 1917 s. 514, NJA 1938 s. 147, NJA 1978 s. 207, NJA 1981 s. 933, NJA 1984 s. 404, NJA 1988 s. 183, NJA 1991 s. 217, NJA 1998 s. 343, NJA 1998 s. 633, NJA 1998 s. 873, NJA 2000 s. 325, NJA 2005 s. 180, NJA 2006 s. 367, NJA 2009 s. 104 och NJA 2014 s. 272 samt Hoffman-La Roche mot Centrafarm, C-102/77, EU:C:1978:108, Google France och Google, C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159 och Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, EU:C:1998:442.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Hovrätten fastställde tingsrättens dom – Köpare av silikon för tillverkning av duschväggar ansågs ej ha visat att bristande egenskaper i silikonet utgjorde fel som hade uppstått innan risken för varan övergick på köparen; Bl.a. om krav på tydlighet enligt 40 § köplagen för att garanti eller särskild utfästelse ska anses föreligga, samt om kontrollansvar och försumligt agerande enligt köplagen

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Beställare av uppgradering av bil ansågs ha visat att reparatör varit i sådant dröjsmål och orsakat skador på bilen som berättigar till ersättning för värdeminskning jämte onödiga kostnader i form av ett antal års försäkringspremier och skatt.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Köpare av jord för sådd av grödor ansågs ha visat att jorden varit behäftad med fel vilket orsakat smitta bland grödorna, dock inte rätt till ersättning för indirekt skada; Bl.a. om bevisbördan för att fel uppkommit före eller efter att risken för köpt vara har övergått på köparen, förutsättningarna för ersättning av indirekt skada i form av inkomstbortfall och om kravet på köpare att begränsa skada när smittad jord har använts vid odling av ekologiska grödor för att inte anses som medvållande.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Abonnemangskund ansågs ej ha visat att fel/dröjsmål i tjänst utgjort grov vårdslöshet, varför kunden inte tillerkändes ersättning för indirekt skada i form av utebliven vinst.

 

 • 2013, Hovrättsdom
  [Hovrätten fastställde tingsrättens dom] Leasingbolag som utsatts för kreditbedrägeri när en leasetagare i sin tur hade sålt bolagets grävmaskin vidare, ansågs ej ha visat vilken skada bolaget skulle anses ha lidit till följd av att den slutliga köpare av grävmaskin inte tillräckligt hade undersökt grävmaskinens ursprung och därmed agerat vårdslöst; Bl.a. om kravet på ansträngning avseende utredning innan skada kan uppskattas till skäligt belopp enligt 35 kap. 5 § RB.

 

 • 2012, Hovrättsdom
  Köpare av transporttank ansågs ha visat att tillverkaren genom att inte rengöra tanken av oaktsamhet hade orsakat skada på mjöl; Bl.a. om tillräckligt underlag för överlåtelse inom distributionskedjan av rätten att framställa skadeståndskrav.

 

 • 2011, Hovrättsdom
  Lägenhetsköpare ansågs endast ha visat att ett par av flera åberopade brister har utgjort köprättsliga fel – golvbrunn och isolering i badrum - dock har säljarna inte agerat försumligt på ett sådant sätt som skulle ha gett rätt till ersättning för indirekt förlust i form av hinder och men i nyttjandet av lägenheten under tiden vissa fel åtgärdades.

 

 • 2011, NJA 2011 s. 576
  Bestämmande av skadeståndets belopp när utredningsunderlaget varit ofullständigt.

 

 • 2010, Hovrättsdom
  Säljare av tandläkarpraktik ansågs ej ha visat att den förste köparen som sedermera hävde köpet hade orsakat skada i form av merkostnader för omförsäljning, inte heller till vilket belopp; Bl.a. om beviskravet för att tillerkännas ersättning pga. merkostnader samt kravet på ansträngningar i form av utredning innan bevislättnadsregeln i 35 kap. 5 § RB kan komma i fråga.

 

 • 2006, MD 2006:4
  I avtal om handel med finansiella instrument mellan nätmäklare och konsument har vissa villkor befunnits oskäliga enligt lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Det gäller dels villkor som rör friskrivning från skadeståndsansvar på grund av driftavbrott eller andra störningar i data-, tele- och elsystem eller brister i kursinformation m.m. och som orsakats av nätmäklarens vårdslöshet eller grova vårdslöshet, dels avtalsvillkor som innebär friskrivning från skadeståndsansvar för konsumenters indirekta skada som orsakats av nätmäklarens grova vårdslöshet. Även fråga om avvisning.

 

 • 2005, NJA 2005 s. 180
  Mönsterintrång. Fråga om tillämpning av 35 kap. 5 § rättegångsbalken och 36 § andra meningen mönsterskyddslagen (1970:485) vid bestämmande av intrångsersättningen.

 

 • 1992, NJA 1992 s. 213 
  Skadestånd enligt skadeståndslagen för skada på bil och husvagn har ansetts omfatta ersättning, utom för utgifter, för tre semesterdagar som på grund av skadan inte kunnat användas för rekreation (jfr. 1945 s 440).

 

 • 1985, NJA 1985 s. 641
  Skador uppkom på en bil till följd av att den bensin som bilisten tankat på en bensinstation var förorenad. Skadestånd har tillerkänts bilisten.