Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

KÖPRÄTT


Avlämnande av vara & riskövergång (PDF)


Bevisbörda och beviskrav för varans avtalsenlighet då risken för varan övergick på köpare och närmare om avlämnande enligt konsumenträtten.


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via
AppStore eller Google Play.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.

 

 • 2019, Hovrättsdom
  Leverantör ansågs ej ha visat att beställare av mjukvara för biltvättar hade brustit avseende sin del i avtalet - beställaren hade fullgjort sin skyldighet att fysiskt installera hårdvaran så att förutsättningar för att ansluta mjukvaran i och för sig fanns; Bl.a. om tolkning av leverantörsavtal i dess helhet som ett s.k. datasystemleverantörsavtal, där betalningsskyldighet förutsätter att hela systemet faktiskt har satts i drift.

 

 • 2018, NJA 2018 s. 617
  En köpare påstår sig ha lämnat kvar en köpt och betald vara i butiken medan butiken gör gällande att varan har lämnats ut. Frågor rörande bevisbörda och beviskrav.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Köpare ansågs ej ha visat att faktiskt hinder för avhämtning av varor förelåg och hade därför inte rätt till skadestånd.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Hästköpare ansågs ej ha visat att häst varit behäftad med ett s.k. lynnesfel vid avlämnandet och hade därför inte rätt att häva köpet; Bl.a. om när säljare själv köpt viss vara i egenskap av privatperson och sedan kan sälja varan vidare i egenskap av privatperson så att Köplagen och inte konsumentköplagen blir tillämplig, trots att säljaren såvitt köparen kunnat se har varit näringsidkare.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Redovisningsbyrå ansågs ha visat att revisionsuppdrag hade överförts avtalsenligt till motparten, dock hade redovisningsbyrån utfört åtgärder i uppdragen innan överföring som orsakat merkostnader för kunderna och villkoret om provision för överförda uppdrag jämkades därför såsom oskäligt; Bl.a. skillnaden mellan kontraktuellt skadestånd och prisavdrag som grund för att innehålla betalning för provision (se tingsrättens dom).

 

 • 2016, NJA 2016 s. 465
  Internationellt köp. Bevisbörda och beviskrav beträffande den sålda varans avtalsenlighet vid riskövergången. Även fråga om ett förbehåll om rätt att väcka talan om skadestånd ska tas in i domslutet (Rättsfall: NJA 1977 s. 756 och NJA 2013 s. 524).

 

 • 2016, NJA 2016 s. 204
  Den som säljer en bostadsrätt blir inte fri från sin skyldighet att betala årsavgift till föreningen förrän bostadsrätten har övergått till köparen.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Hovrätten fastställde tingsrättens dom – Köpare av silikon för tillverkning av duschväggar ansågs ej ha visat att bristande egenskaper i silikonet utgjorde fel som hade uppstått innan risken för varan övergick på köparen; Bl.a. om krav på tydlighet enligt 40 § köplagen för att garanti eller särskild utfästelse ska anses föreligga, samt om kontrollansvar och försumligt agerande enligt köplagen.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Köpare av huskomponenter ansågs ej ha visat att fel i form av mögel/mikrobiell påväxt funnits då varorna avlämnades; Bl.a. om motiven till sänkt beviskrav för säljare för att bryta presumtionen enligt konsumentköplagen om att fel som visar sig inom sex månader alternativt två år beroende på varans art, anses ha funnits vid tidpunkten för avlämnande, samt att risken för beställda varor har övergått på beställare i enlighet med avtal vid leverans till omlastningsplats och inte till konsumenternas egen fastighet.

 

 • 2014, RH 2015:62
  Fråga om vad som bör krävas för att en vara som finns hos tredje man ska anses avlämnad enligt 6 § konsumentköplagen (Rättsfall: NJA 1949 s. 164.

 

 • 2013, NJA 2013 s. 524
  Konsumentköp. En vecka efter att en köpt dörr hade avlämnats hos köparen uppdagade denne, i samband med att dörren bars till huset och monterades, att dörren var skadad. Bevisbörda och beviskrav för att felet fanns vid avlämnandet.

 

 • 2012, NJA 2012 s. 725
  Två personer har undertecknat ett kontrakt avseende ett kreditköp av en båt som skulle levereras av annan än säljaren. Enligt en på framsidan förtryckt bestämmelse godkände köparen leveransen av båten, och enligt de förtryckta bestämmelserna på baksidan förbehöll sig säljaren äganderätten till båten. Frågor om köparnas ansvar mot säljaren för leveransuppgiften, sedan det visat sig att båten inte hade levererats (Rättsfall: NJA 1955 s. 75 och NJA 1989 s. 796).

 

 • 2010, NJA 2010 s. 227
  En person som köpt en bil på avbetalning medåtertagande-och äganderättsförbehåll sålde bilen vidare innan skulden på bilen var betald. Den nye köparen tecknade vagnskadeförsäkring för bilen. Eftersom avbetalningsköparens skuld inte betalades sade avbetalningssäljaren upp krediten och krävde tillbaka bilen från den nye köparen, som förutsatts vid förvärvet inte ha varit i god tro. Bilen förstördes genom brand när den nye köparen fortfarande hade bilen i sin besittning. Han har inte ansetts som verklig ägare av bilen i försäkringsvillkorens mening (Rättsfall: NJA 1975 s. 222, NJA 2001 s. 750, NJA 2006 s. 53, NJA 2008 s. 668 och NJA 2009 s. 244).

 

 • 2008, NJA 2008 s. 668
  En bil hade sålts genom ett avbetalningskontrakt med återtagandeförbehåll. Sedan köparen underlåtit att betala hela kontantinsatsen och den första månadsbetalningen, återtog säljarens rättsinnehavare bilen efter överenskommelse med köparen. Innan avräkning skett enligt konsumentkreditlagen stals bilen. Det har ansetts att säljaren tillägnat sig bilen redan vid återtagandet och att säljaren från och med den tidpunkten stått risken för varan. Till följd härav har säljarens rättsinnehavare ansetts som ägare av bilen vid tillämpning av villkoren i hans stöldförsäkring. (Rättsfall: NJA 1953 s. 409).

 

 • 1989, NJA 1989 s. 156
  En från en kennel köpt hundvalp befanns sju månader efter köpet ha utvecklat en defekt av så allvarligt slag att valpen måste avlivas. Fråga om valpen på grund härav skall anses ha redan vid köpetillfället varit behäftad med fel samt om och på vilken grund köparen i så fall är berättigad till skadestånd. 44 § och 42 § 2 st köplagen samt 6 § konsumentköplagen (Jfr 1938 s 273 och 1940 s 359).

 

 • 1985, NJA 1985 s. 159
  Vid förvärv av lös sak på exekutiv auktion har köparen ansetts redan genom själva inköpet vinna skydd mot utmätning för förre ägarens skuld.

 

 • 1978, NJA 1978 s. 99
  Sedan A enligt avbetalningskontrakt med ägarförbehåll sålt en bil till B, har A överlåtit sina rättigheter enligt kontraktet till C. Fråga, efter det att bilen utmätts för A:s skulder, huruvida C lämnat B sådan underrättelse om överlåtelsen att denna blivit gällande mot A:s borgenärer (jfr 1962 s 49).

 

 • 1949, NJA 1949 s. 164
  A sålde en motorbåt till B. Medan båten ännu var kvar hos A, sålde B den till C. Denne underrättade A om överlåtelsen och meddelade honom samtidigt, att B tillsvidare ägde använda båten, varefter A utlämnade den till B. Sedan båten hos B utmätts för en B:s skuld, uppkom fråga huruvida C ägde göra sitt förvärv gällande mot utmätningsborgenären.