Ikon för appen Lagens möjligheter - rättvisans våg, förgylld

KÖPRÄTT


Kriterier för olika köp & tjänster (PDF)


Att avgöra om köprättsliga, konsumenträttsliga- eller andra allmänna kontraktsrättsliga principer ska tillämpas, kan ha betydelse för bl.a. ersättnings-/prisavdrags storlek och omfattningen av undersöknings- eller upplysningsskyldighet vid t.ex. hästköp


För att läsa samtliga avgöranden i fulltext, ladda ner appen via AppStore eller Google Play.


Läs sammanfattningarna till samtliga avgöranden redan här på hemsidan, eller hämta PDF-dokumentet via länken ovan och läs när Ni vill.


 • 2021 juli, Hovrättsdom
  En näringsidkares återköp från en konsument kan inte generellt uppfattas som en slutlig reglering av parternas mellanhavanden med innebörden att konsumentens rättigheter enligt konsumentlagstiftning har avtalats bort.

 • 2021 april, Hovrättsdom
  Samarbetspartner ansågs ej ha visat att köplagen var tillämplig på ett enligt hovrätten ”bredare samarbete mellan parterna innefattande bl.a. att utveckla en produkt, att tillhanda arbetsresurser och att bidra med finansiering.” Därmed fanns ingen dispositiv rätt att göra gällande betalningsskyldighet på grund av dröjsmål.

 • 2021 mars, Hovrättsdom
  Kreditgivare ansågs ej ha visat rätt att framställa krav med anledning av fördröjd leverans av lastmaskin, eftersom säljaren kunde bevisa att lastmaskinen i fråga hade levererats. Trots oklarheter rörande lastmaskinens serienummer, modellbeteckning osv, kunde kreditgivaren inte heller bevisa att maskinen var behäftad med rättsligt fel; att säljaren inte var legal ägare. Bl.a. om bevisbördan för att ett köpeavtal finns och att köplagen ska tillämpas mellan parterna, mot en invändning om att köparen endast ska ses som förmedlande mellanhand/kreditgivare, samt om äganderättsövergång när en långivare endast vill säkra viss egendom till dess lånet är återbetalat (jfr. säkerhetsöverlåtelse).

 • 2020, NJA 2020 s. 723
  Prövning av om kraven enligt jordabalken vid fastighetsköp är uppfyllda gällande ett avtal betecknat som köpekontrakt/hyreskontrakt.

 • 2019, Hovrättsdom
  Förmedlare ansågs ej ha visat att förmedling av nyttjanderätt till datorprogram utgjorde förmedling av en vara enligt lagen om Handelsagentur; Bl.a. om rätt till provision och avgångsvederlag m.m.

 • 2019, Hovrättsdom
  [Hovrätten fastställde tingsrättens dom] Inkassobolag ansågs ej ha visat att jurist och klient hade avtalat om ett visst högre timpris, inte heller att klienten hade reklamerat kostnadsräkningen för sent; Bl.a. om analog tillämpning av viss lagstiftning på uppdragsförhållanden mellan konsument och jurist, rimlig tidsåtgång i mindre komplicerade arbetstvister, samt allmänna reklamationsrättsliga principer.

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Beställare av skogsplantering ansågs ej ha visat att ”planttäthet” eller ”överlevnadsgrad” hade avtalats; Bl.a. om analog tillämpning av köplagen på liknande tjänst och beviskravet för att fast pris har avtalats.

 

 • 2018, NJA 2018 s. 866
  Fråga om näringsidkare handlat för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Bedömningen ska utgå från en typisk konsuments skyddsintresse och göras på ett objektiverat sätt.

 

 • 2018, Hovrättsdom
  Åklagare ansågs ej ha visat att icke-auktoriserad person hade begått brott genom att förmedla bolagsinkråm vari ingick fastigheter - då alternativet att förmedlingen kunde ha avsett aktier också låg nära till hands, utgick ansvarsprövningen från det för den tilltalade mest fördelaktiga alternativet.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Kreditinstitut (ursprunglig ägare) ansågs ha visat att grävmaskin hade uthyrts genom leasing jämte återtaganderättsförbehåll och inte genom avbetalningsköp; Bl.a. om restriktiv tillämpning av omklassificering från leasingavtal till avtal om avbetalningsköp, samt om återtagandeförbehåll varit allvarligt menat genom att den verkliga marknadsrisken inte har övervältrats på leasetagare.

 

 • 2017, Hovrättsdom
  Beställare av bergvärmepump ansågs ej ha visat att viss kalkyl garanterade viss energiförbrukning enligt kontraktsrättsliga principer; Bl.a. om att Köplagen inte är tillämplig då installationskostnaderna överstiger materialkostnaderna.

 

 • 2016, Hovrättsdom
  Konsument ansågs ej ha visat att Mercedes (personbil) köpts på kredit; Bl.a. om bevisbördans placering för påstående om konsumentköp på kredit när hyresavtal finns, betydelsen av vem som bekostat underhåll, att provision betalades då avtalet slöts, samt om s.k. dolt kreditköp.

 

 • 2015, Hovrättsdom
  Hästköpare ansågs ej ha visat att den person (tillika andelsägare i hästen) som mottagit köpeskilling därmed också var rätt säljare och rätt part i målet för att återfå köpeskillingen; Bl.a. om bevisbördan när andelsägare tagit emot köpeskilling enbart för förmedling till annan andelsägare och det därför är oklart vem som egentligen har sålt sin andel.

 

 • 2014, Hovrättsdom
  Uppdragstagare och uppdragsgivare ansågs ha vunnit i lika delar – uppdragstagaren har rätt till skälig ersättning för utförda renoveringsarbeten på tillbyggnader, samtidigt som han olovligen avverkat skog på uppdragsgivarens mark och ska ersätta skadan.

 

 • 2014, RH 2015:44
  Kärandena var ägare till en timmerstuga belägen på Kronans överloppsmark. Andra personer har förvärvat en fastighet till vilken den aktuella stugan i köpehandlingen upptagits som tillbehör. Dessa personer har därefter rivit stugan, som inte var i användbart skick, och återuppbyggt den. Svarandena har senare förvärvat fastigheten. Då bearbetningen av stugan har ansetts vara så genomgripande att svarandena förvärvat äganderätten till den genom s.k. specifikation, har kärandenas talan om bättre rätt till stugan och om handräckning lämnats utan bifall (Rättsfall: NJA 1934 s. 29; NJA 1952 s. 407).

 

 • 2013, Hovrättsdom
  Beställare av maskinhall ansågs ha visat att leverantören tillika den smed som ombesörjt leverans av stålbalkar, skulle bära ansvaret för att maskinhallen rasade till följd av feldimensionerad stålkonstruktion; Bl.a. om att Köplagen inte är tillämplig vid beställning som förutom köp- omfattar uppförande montering, vilket i detta fall även innebar en förlängd reklamationsfrist.

 

 • 2001, NJA 2001 s. 177 
  Vid köp och arbetsbeting som direkt eller analogivis omfattas av 1990 års köplag har huvudregeln ansetts vara att den part som hävdar att avtal har träffats om priset eller om beräkningsgrunden för detta har bevisbördan för sitt påstående.

 

 • 2001, NJA 2001 s. 155
  Frågor om försäljning av en segelbåt var att bedöma enligt köplagen (1990:931) eller konsumentköplagen (1990:932) samt om båten var att anse som felaktig.

 

 • 2001, NJA 2001 s. 138
  Fråga huruvida ett avtal om leverans och installation av en värmepanna hos en privatperson skall anses som ett konsumentköp eller en konsumenttjänst.

 

 • 1999, RH 1999:138
  I ett mål om nedsättning av köpeskillingen för ett förvärv av aktier i ett fastighetsaktiebolag, till vilka var knutna nyttjanderätten till en bostadslägenhet, har hovrätten, trots förvärvets likhet med ett fastighetsköp, ansett bestämmelserna i 20 § andra stycket och 33 § köplagen om verkan av att säljaren handlat i strid mot tro och heder vara tillämpliga.

 

 • 1984, NJA 1984 s. 482
  Fråga, i visst fall, huruvida en som köpeavtal betecknad handling kunde anses uppfylla föreskriften i 4 kap 1 § JB att köpehandling skall innehålla förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen.

 

 • 1977, NJA 1977 s. 509
  Avtal, varigenom A till B uthyr fastighet under 40 år, innehåller tillika bestämmelse att A skall utfärda kvitterat köpebrev sedan B fullgjort samtliga hyresbetalningar. Eftersom denna bestämmelse ansetts innefatta även villkor om hyresförhållandets bestånd, har avtalet på grund av 4 kap 4 § JB befunnits ogiltigt såsom köp.

 

 • 1969, NJA NJA 1969 s. 409
  Journalist, som var medlem i arbetarekommun, erhöll uppdrag att göra en valbroschyr. Fråga huruvida för arbetarekommunen - som bestred krav på ersättning under åberopande av att det var praxis att arbete i samband med valrörelse i viss